EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0717

Pasiūlymas Tarybos reglamentas kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės prekėmis tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus

/* KOM/2007/0717 galutinis - ACC 2007/0250 */

52007PC0717

Pasiūlymas Tarybos reglamentas kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės prekėmis tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus /* KOM/2007/0717 galutinis - ACC 2007/0250 */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 13.11.2007

KOM(2007) 717 galutinis

2007/0250 (ACC)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės prekėmis tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Šis Tarybos reglamento pasiūlymas, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės prekėmis tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, parengtas atsižvelgiant į 2007 m. spalio 23 d. priimtą Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ekonominės par tnerystės susitarimų (EPS) (KOM(2007) 635).

Šiame komunikate numatyta, kaip įgyvendinti pagrindinius išsamių ir visapusių ekonominės partnerystės susitarimų su visais AKR regionais uždavinius ir kuo labiau sumažinti prekybos sutrikdymo pavojų tose Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) regionuose arba subregionuose, kurie iki galiojančio prekybos režimo pabaigos, t. y. 2007 m. gruodžio 31 d., baigia derybas dėl susitarimų, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, laikantis Bendrijos tarptautiniuose įsipareigojimuose nustatytos tvarkos. Todėl šiuo reglamentu nustatomas prekybos prekėmis tvarkos, nustatytos susitarimuose, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, teisinis pagrindas.

Šis reglamentas bus grindžiamas nuostatomis tų susitarimų, kuriais leidžiama taikyti susitarimus, kiek tai įmanoma, iki abipusio laikinojo susitarimų taikymo. Todėl, pradėjus laikinai taikyti susitarimus ir jiems įsigaliojus, Reglamentas galios toliau ir bus iš dalies keičiamas arba pakeičiamas, atsižvelgiant į tuos susitarimų aspektus, kurie į šį reglamentą negalėjo būti įtraukti. Taigi šiuo reglamentu nepažeidžiama atitinkama susitarimų sudarymo ir jų įsigaliojimo tvarka.

2007/0250 (ACC)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės prekėmis tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[1],

kadangi:

(1) 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos (EB) bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo[2] (toliau – AKR ir EB susitarimas) 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ekonominės partnerystės susitarimai (EPS) įsigalioja ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d.

(2) Kotonu susitarimo 36 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Susitarimo V priede nustatyta tvarka taikoma iki 2007 m. gruodžio 31 d.

(3) Nuo 2002 m. Bendrija dėl ekonominės partnerystės susitarimų derasi su AKR grupės valstybėmis iš šešių regionų, kuriems priklauso Karibų jūros regiono šalys , Centrinė Afrika, Rytų ir Pietų Afrika, Ramiojo vandenyno salų valstybės, Pietų Afrikos vystymo bendrija ir Vakarų Afrika.

(4) Susitarimuose, kuriais sudaroma arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus ir dėl kurių derybos baigtos, nustatyta, kad iki abipusio susitarimo laikinojo taikymo šalys pagal galimybes gali imtis susitarimo taikymo priemonių. Susitarimus tikslinga pradėti taikyti laikantis šių nuostatų.

(5) Šiame reglamente numatyta tvarka prireikus gali būti iš dalies keičiama, vadovaujantis susitarimais, kuriais sudaroma arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, jei ir kai tokie susitarimai pasirašyti, sudaryti remiantis Sutarties 300 straipsniu ir yra galiojantys. Tvarka nebetaikoma arba nebetaikoma iš dalies, jeigu minėti susitarimai neįsigalioja per priimtiną laikotarpį, numatytą Vienos konvencijoje dėl tarptautinių sutarčių teisės.

(6) Pagal susitarimuose, kuriais sudaroma arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, nustatytą tvarką Bendrija leidžia įvežti visus produktus, išskyrus ginklus, be muito ir jiems netaikyti tarifinių kvotų, atsižvelgiant į pereinamąjį laikotarpį ir tam tikriems „jautriems“ produktams taikomas priemones bei specialią tvarką, numatytą Prancūzijos užjūrio departamentams. Atsižvelgiant į ypatingą Pietų Afrikos padėtį, šios šalies kilmės produktams toliau bus taikomos atitinkamos Europos Bendrijos, jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimo dėl prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo[3] nuostatos, kol neįsigalios Bendrijos ir Pietų Afrikos susitarimas, kuriuo sudaroma arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimą.

(7) Mažiausiai išsivysčiusios šalys, kurios taip pat yra AKR valstybės, savo būsimus prekybos ryšius su Bendrija turėtų grįsti ekonominės partnerystės susitarimais, užuot vadovavusiosi 2005 m. birželio 27 d. Reglamente (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo[4] mažiausiai išsivysčiusioms šalims nustatytomis specialiomis priemonėmis. Kad tai vyktų sklandžiau, tikslinga numatyti, kad derybas dėl susitarimų, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, baigusios šalys, galinčios naudotis šiame reglamente nustatyta tvarka, ribotą laiką ir toliau galėtų produktams, kuriems šiame reglamente pereinamojo laikotarpio priemonės nėra tokios palankios, taikyti Reglamento (EB) Nr. 980/2005[5] mažiausiai išsivysčiusioms šalims nustatytas specialias priemones.

(8) Šiame reglamente importuojamiems produktams taikomos kilmės taisyklės pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti II priede nustatytos taisyklės. Minėtos kilmės taisyklės palaipsniui keičiamos remiantis atitinkamu ekonominės partnerystės susitarimu.

(9) Būtina numatyti galimybę laikinai sustabdyti šiame reglamente nustatytos tvarkos taikymą, jei administracijos nebendradarbiauja, pažeidinėjamos taisyklės arba sukčiaujama. Jei valstybė narė suteikia Komisijai informacijos apie galimą sukčiavimo atvejį arba apie tai, kad administracijos nebendradarbiauja, taikomi atitinkami Bendrijos teisės aktai, visų pirma 1997 m. kovo 13 d. Reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomi muitinės ir žemės ūkio teisės aktai[6].

(10) Tikslinga, kad šiame reglamente būtų nustatyta pereinamoji prekybos cukrumi ir ryžiais tvarka ir numatytos specialios pereinamojo laikotarpio apsaugos priemonės bei priežiūros mechanizmai, taikomi baigus taikyti pereinamojo laikotarpio priemones.

(11) Pereinamojo laikotarpio prekybos cukrumi tvarka nebebus taikoma nuo 2009 m. spalio 1 d., pasibaigus Kotonu susitarimo V priedo 3 protokolo (kuriame yra 3 protokolo dėl AKR cukraus tekstas) galiojimo laikui[7].

(12) Pasibaigus 3 protokolo galiojimo laikui ir atsižvelgiant į ypač pažeidžiamą cukraus rinką, tikslinga priimti prekybos šiuo produktu pereinamojo laikotarpio priemones. Taip pat tikslinga priimti konkrečias tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų, kuriuose gali būti didelis cukraus kiekis ir kuriais gali būti prekiaujama siekiant išvengti konkrečių pereinamojo laikotarpio cukraus importo į EB apsaugos priemonių, priežiūros ir apsaugos priemones.

(13) Taip pat tikslinga priimti bendras produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, apsaugos priemones.

(14) Atsižvelgiant į ypatingai „jautrius“ žemės ūkio produktus, tikslinga numatyti galimybę imtis dvišalių apsaugos priemonių, jei importu trikdomos arba gali būti trikdomos šių produktų rinkos arba trikdomi šių rinkų reguliavimo mechanizmai.

(15) Vadovaujantis Sutarties 299 straipsnio 2 dalimi, visose Bendrijos politikos srityse, ypač muitų ir prekybos politikoje, turėtų būti deramai atsižvelgiama į ypatingą Bendrijos atokiausių regionų socialinės ir ekonominės struktūros padėtį.

(16) Todėl siekiant nustatyti veiksmingas dvišalės apsaugos taisykles, ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į „jautrius“ žemės ūkio produktus, ypač cukrų, ir į išskirtinį Bendrijos atokiausių regionų pažeidžiamumą bei jų interesus.

(17) Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimtos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką[8].

(18) Priėmus šį reglamentą būtina panaikinti dabartinį pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo V priedą priimtų reglamentų rinkinį, būtent: Reglamentą (EB) Nr. 2285/2002 dėl apsaugos priemonių, numatytų AKR–EB partnerystės susitarime, ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 3705/90[9], 2002 m. gruodžio 10 d. Reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR valstybių), ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1706/98, ir 2005 m. lapkričio 29 d. Reglamento (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų[10] 1 straipsnio 2 dalį. Todėl nustoja galioti visos šiomis naikinamomis nuostatomis grindžiamos įgyvendinimo priemonės.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 skyrius

Dalykas, taikymo sritis ir patekimas į rinką

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės prekėmis tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1. Reglamentas taikomas I priede išvardytų regionų ir valstybių kilmės prekėms.

2. Remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba iš dalies keičia I priedą ir jį papildo susitarimo su Bendrija derybas baigusių AKR valstybių grupei priklausančių regionų ir valstybių ir tų regionų arba valstybių, bent jau atitinkančių 1994 m. GATT XXIV straipsnio reikalavimus, pavadinimais.

3. Valstybė arba regionas lieka I priede, jei Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, iš dalies nepakeičia I priedo ir iš jo neišbraukia to regiono arba valstybės, ypač tais atvejais, kai:

(a) regionas arba valstybė parodo, kad neketina ratifikuoti susitarimo, kuriuo vadovaujantis ji buvo įtraukta į I priedą;

(b) susitarimas, kuriuo vadovaujantis regionas arba valstybė buvo įtraukta į I priedą, nebuvo ratifikuotas per priimtiną laikotarpį ir dėl to susitarimas pernelyg ilgai neįsigalioja; arba

(c) susitarimas nustoja galioti, arba susijęs regionas ar valstybė nustoja naudotis susitarime numatytomis teisėmis arba nebevykdo įsipareigojimų, nors susitarimas tebegalioja.

3 straipsnis

I priede išvardytų regionų arba valstybių kilmės prekių patekimas į rinką

1. Atsižvelgiant į 6, 7 ir 8 straipsnius, panaikinami visų I priede nurodyto regiono arba valstybės kilmės Suderintosios sistemos 1–97 skyriuose (išskyrus 93 skyrių) nurodytų produktų importo muitai. Jie panaikinami atsižvelgiant į 9 ir 10 straipsniuose nustatytus pereinamojo laikotarpio apsaugos ir priežiūros mechanizmus ir į 11–22 straipsniuose nustatytus bendrus apsaugos mechanizmus.

2. Suderintosios sistemos 93 skyriaus produktams, kurių kilmės regionai arba valstybės išvardyti I priede, toliau taikomos didžiausio palankumo muitų normos.

3. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 980/2005 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, to reglamento I priede išvardytų mažiausiai išsivysčiusių šalių, kurios įtrauktos į šio reglamento I priedą, kilmės prekėms be šiame reglamente numatytos tvarkos toliau bus taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 980/2005 numatytos lengvatos:

(a) prie 1006 tarifinės pozicijos priskiriamiems produktams, išskyrus 10061010 subpoziciją, iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir

(b) prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamiems produktams, iki 2009 m. rugsėjo 30 d.

4. 1 dalis ir 6, 7 ir 8 straipsniai netaikomi Pietų Afrikos kilmės produktams. Šiems produktams taikomos atitinkamos Europos Bendrijos, jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimo dėl prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo[11] nuostatos. Vadovaujantis 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka, prie šio reglamento pridedamas priedas, kuriame nustatomas Pietų Afrikos kilmės produktams taikomas režimas, kai tik Susitarimo dėl prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo nuostatos pakeičiamos atitinkamomis susitarimų, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, nuostatomis.

5. 1 dalis ir 7 straipsnis netaikomi prie 1701 arba 0803 0019 tarifinės pozicijos priskiriamiems produktams, kurių kilmės regionas arba valstybė nurodyti I priede ir iki 2018 m. sausio 1 d. išleisti į laisvą apyvartą Prancūzijos užjūrio departamentuose. Šis laikotarpis pratęsiamas iki 2023 m. sausio 1 d. nebent su I priede išvardytais regionais arba valstybėmis susitarta kitaip, negu nurodyta atitinkamuose susitarimuose. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia pranešimą, kuriuo suinteresuotosios šalys informuojamos apie šios nuostatos taikymo nutraukimą.

II skyrius

Kilmės taisyklės ir administracijų bendradarbiavimas

4 straipsnis

Kilmės taisyklės

1. II priede išvardytos kilmės taisyklės taikomos siekiant nustatyti, ar produktai yra kilę iš I priede nurodytų regionų arba valstybių.

2. II priede nustatytos kilmės taisyklės pakeičiamos taisyklėmis, pridėtomis prie I priede išvardytų šalių sudarytų susitarimų, kai toks susitarimas taikomas laikinai arba kai jis įsigalioja – pasirenkama ankstesnė data. Komisija, siekdama informuoti ekonomių operacijų vykdytojus, skelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje . Pranešime nurodoma laikinojo taikymo arba įsigaliojimo data, nuo kurios šiame reglamente minimiems produktams taikomos susitarime nustatytos kilmės taisyklės.

3. Komisija, kuriai padeda Reglamentu (EB) Nr. 2913/92 įsteigtas Muitinės kodekso komitetas, stebi, kaip įgyvendinamos ir taikomos II priedo nuostatos. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2913/92 247 ir 247a straipsniais, gali būti daroma techninių pakeitimų bei priimama sprendimų, susijusių su II priedo valdymu.

5 straipsnis

Administracijų bendradarbiavimas

1. Jei Komisija, remdamasi objektyvia informacija, nustato, kad administracijos nebendradarbiauja ir (arba) kad pažeidinėjamos taisyklės arba sukčiaujama, ji, vadovaudamasi šiuo straipsniu, gali laikinai sustabdyti 3, 6 ir 7 straipsniais nustatytą muitų panaikinimą (toliau – atitinkamas režimas).

2. Šiame straipsnyje žodžių junginys „administracijos nebendradarbiauja“, inter alia, reiškia, kad:

(a) pakartotinai nesilaikoma atitinkamų įsipareigojimų tikrinti nagrinėjamojo (-ų) produkto (-ų) kilmės statusą;

(b) pakartotinai atsisakoma arba nepagrįstai delsiama atlikti paskesnį kilmės įrodymo tikrinimą ir (arba) pranešti jo rezultatus;

(c) pakartotinai atsisakoma arba nepagrįstai delsiama gauti leidimą rengti administracijų bendradarbiavimo komandiruotes su šiame reglamente nustatyto atitinkamo režimo suteikimu susijusių dokumentų autentiškumui arba informacijos tikslumui patikrinti.

Šiame straipsnyje minimi pažeidimai arba sukčiavimas gali būti nustatomi, inter alia , kai paaiškėja, kad be pagrįsto paaiškinimo importuojamų prekių staiga padaugėja ir jų skaičius viršija įprastus susijusio regiono arba valstybės gamybos ir eksporto pajėgumus.

3. Jei, remdamasi valstybių narių suteikta informacija, arba savo pačios iniciatyva Komisija nustato, kad sąlygos atitinka išvardytąsias 1 ir 2 dalyse, Komisija, laikydamasi šio reglamento 24 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, gali sustabdyti atitinkamo režimo taikymą, prieš tai:

(a) informavusi 24 straipsnyje nurodytą komitetą;

(b) pranešusi susijusiam regionui arba valstybei, laikydamasi atitinkamos Bendrijos ir tos valstybės arba regiono santykius reglamentuojančios tvarkos; ir

(c) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbusi, kad nustatyta, jog administracijos nebendradarbiauja, pažeidinėjamos taisyklės arba sukčiaujama.

4. Pagal šį straipsnį taikomo sustabdymo trukmė neturi būti ilgesnė, nei būtina Bendrijos finansiniams interesams apsaugoti. Ji neviršija 6 mėnesių, o po to terminas gali būti pratęstas. Laikotarpiui pasibaigus, Komisija, informavusi 24 straipsnyje nurodytą komitetą, nusprendžia atšaukti sustabdymą arba jį pratęsti, vadovaudamasi 3 dalyje nurodyta tvarka.

5. Šio straipsnio 2–4 dalyse nustatyta laikino sustabdymo tvarka pakeičiama I priede išvardytų šalių sudarytų susitarimų tvarka, jei toks susitarimas taikomas laikinai arba jei jis įsigalioja – pasirenkama ankstesnė data. Komisija, siekdama informuoti ekonominių operacijų vykdytojus, skelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje . Pranešime nurodoma laikinojo taikymo arba įsigaliojimo data, nuo kurios šiame reglamente minimiems produktams taikoma susitarime nustatyta laikino sustabdymo tvarka.

6. Siekdama, kad būtų įgyvendintas I priede išvardytų šalių susitarimuose nurodytas laikinasis sustabdymas, Komisija, nedelsdama:

(a) informuoja 24 straipsnyje nurodytą komitetą apie nustatytą administracijų nebendradarbiavimą, pažeidinėjimus arba sukčiavimą; ir

(b) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, kad buvo nustatyta, jog administracijos nebendradarbiauja, pažeidinėjamos taisyklės arba sukčiaujama.

Komisija sprendimą sustabdyti atitinkamą režimą priima vadovaudamasi šio reglamento 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

III skyrius

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1 SKIRSNIS

RYžIAI

6 straipsnis

Nulinės muito normos tarifinės kvotos ir galimas muitų panaikinimas

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. importo muitai panaikinami prie 1006 tarifinės pozicijos priskiriamiems produktams, išskyrus 1006 10 10 subpozicijos produktų importo muitus, kurie panaikinami nuo 2008 m. sausio 1 d.

2. Leidžiama pradėti naudoti tokią prie 1006 tarifinės pozicijos priskiriamų produktų, išskyrus prie 1006 10 10 subpozicijos priskiriamus produktus, kurių kilmės šalys išvardytos I priede ir yra CARIFORUM regiono dalis, tarifinę kvotą, taikant nulinę muito normą:

(a) 187 000 tonų pagal lukštentų ryžių ekvivalentą, nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.

(b) 250 000 tonų pagal lukštentų ryžių ekvivalentą, nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

3. Išsamios 2 dalyje nurodytų tarifinių kvotų taikymo taisyklės nustatomos vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003[12] 13 straipsnyje ir 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2 SKIRSNIS

Cukrus

7 straipsnis

Nulinės muito normos tarifinės kvotos ir galimas muitų panaikinimas

1. Prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamų produktų importo muitai panaikinami nuo 2009 m. spalio 1 d.

2. Be leistų pradėti naudoti ir pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006[13] 28 straipsnį administruojamų tarifinių kvotų nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. leidžiama pradėti naudoti šias tarifines prie 1701 11 10 subpozicijos priskiriamų produktų kvotas:

(a) 150 000 tonų pagal baltojo cukraus ekvivalentą nuline muito norma, taikoma mažiausiai išsivysčiusių šalių, kurios išvardytos Reglamento (EB) Nr. 980/2005 I priede ir šio reglamento I priede, kilmės produktams. Ši tarifinė kvota padalijama regionams pagal kiekį, nustatomą vadovaujantis susitarimais, pagal kuriuos regionai arba valstybės buvo įtrauktos į I priedą; ir

(b) 80 000 tonų pagal baltojo cukraus ekvivalentą nuline muito norma, taikoma kitų, ne mažiausiai išsivysčiusių, I priede išvardytų regionų arba valstybių kilmės produktams. Ši tarifinė kvota padalijama regionams pagal kiekį, nustatomą vadovaujantis susitarimais, pagal kuriuos regionai arba valstybės buvo įtrauktos į I priedą;

3. Reglamento (EB) Nr. 318/2006 30 straipsnis taikomas importui, kuriam taikomos ankstesnėje dalyje nurodytos tarifinės kvotos.

4. Išsamias šiame straipsnyje nurodytų tarifinių kvotų padalijimo regionams ir naudojimo taisykles nustato Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio tvarka

Nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. 7 straipsnio 1 dalis netaikoma produktų, kurių KN kodas yra 1701, importui, nebent importuotojas įsipareigoja šiuos produktus pirkti už ne mažesnę nei 90% bazinės kainos sumą (atsižvelgiant į CIF), nustatytą Reglamento (EB) Nr. 318/2006 3 straipsniu atitinkamiems prekybos metams.

9 straipsnis

Prekybai cukrumi taikomos pereinamojo laikotarpio apsaugos priemonės

1. Nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas režimas prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamų produktų, kurių kilmės regionai arba valstybės išvardytos I priede ir kurios nėra Reglamento (EB) Nr. 980/2005 I priede išvardytos mažiausiai išsivysčiusios šalys, importui gali būti sustabdomas, jei:

(a) Importuojami produktai, kurių kilmės regionai arba valstybės yra AKR valstybės, bet nėra mažiausiai išsivysčiusios šalys, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 980/2005 I priede, viršija šį kiekį:

(i) 1,38 milijonus tonų 2009–2010 prekybos metais,

(ii) 1,45 milijonus tonų 2010–2011 prekybos metais,

(iii) 1,6 milijonus tonų nuo 2011–2012 iki 2014–2015 prekybos metų; ir

(b) importuojami produktai, kurių kilmės šalys yra visos AKR valstybės, viršija 3,5 milijonus tonų.

2. Kiekis, nustatytas 1 dalies a punkte gali būti padalijamas regionams.

3. Šio straipsnio taikymo laikotarpiu prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamiems produktams, kurių kilmės regionai arba valstybės išvardytos I priede, reikės importo licencijos.

4. 7 straipsnio 1 dalyje nustatyto režimo sustabdymas baigiasi tų pačių metų, kuriais jis buvo pardėtas taikyti, pabaigoje.

5. Išsamios 1 dalyje nurodyto kiekio padalijimo taisyklės taikomos 1, 3 ir 4 dalyse minėtai sistemai valdyti, priimamos, laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priežiūros mechanizmas

1. Nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. produktų, priskiriamų prie 17049099, 18061030, 18061090, 21069059, 21069098 tarifinių pozicijų ir kurių kilmės regionai arba valstybės išvardytos I priede, importui taikomi Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas[14], 308d straipsniu nustatyti priežiūros mechanizmai.

2. Vykdydama priežiūrą, Komisija patikrina, ar vieno arba daugiau iš konkretaus regiono kilusių produktų importo mastas iš viso padidėjo daugiau nei 20% per dvylika mėnesių iš eilės, palyginti su metų importo vidurkiu per paskutinius tris metus.

3. Jeigu pasiekiama 2 dalyje minima riba, Komisija nagrinėja prekybos modelį, ieško ekonominių priežasčių ir tiria šių importuojamų produktų cukraus kiekį. Jei Komisija padaro išvadą, kad tokiu importu siekiama išvengti tarifinių kvotų normų, pereinamosios tvarkos ir 7, 8 bei 9 straipsniuose nustatyto specialaus apsaugos mechanizmo, ji gali sustabdyti 3 straipsnio 1 dalies taikymą produktų, priskiriamų prie 17049099, 18061030, 18061090, 21069059, 21069098 tarifinių pozicijų, kurių kilmės regionai arba valstybės išvardytos I priede ir nėra mažiausiai išsivysčiusios šalys, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 980/2005 I priede, importui iki susijusių prekybos metų pabaigos.

4. Priimamos išsamios šios sistemos valdymo taisyklės, o sprendimai dėl sustabdymo priimami laikantis Reglamento (EB) Nr. 3448/93[15] 16 straipsniu nustatytos tvarkos.

IV skyrius

Bendrosios apsaugos nuostatos

11 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje vartojami tokie terminai:

(a) „Bendrijos pramonė“ – tai visi Bendrijos teritorijoje veikiantys panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų Bendrijos gamintojai arba tie Bendrijos gamintojai, kurių bendras panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamybos kiekis sudaro didžiąją visos šių produktų gamybos Bendrijoje dalį;

(b) „Didelė žala“ – tai reikšmingas visuotinis Bendrijos gamintojų būklės pablogėjimas;

(c) „Didelės žalos grėsmė“ – tai akivaizdžiai gresianti didelė žala;

(d) „Trikdymas“ – tai sektoriaus arba pramonės veiklos sutrikdymas;

(e) „Trikdymo grėsmė“ – tai akivaizdžiai gresiantis sutrikdymas.

12 straipsnis

Principai

1. Vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis apsaugos priemonė gali būti nustatyta, jei I priede išvardytų valstybių kilmės produktai į Bendriją importuojama tokiu dideliu mastu ir tokiomis sąlygomis, kad kelia arba gali kelti:

(a) didelę žalą Bendrijos pramonei;

(b) ekonomikos sektoriaus trikdymą, ypač jei trikdymas kelia rimtų socialinių problemų arba sunkumų, dėl kurių gali labai pablogėti Bendrijos ekonominė padėtis; arba

(c) žemės ūkio produktų[16] rinkų arba šių rinkų reguliavimo mechanizmų trikdymą.-{}-

2. Jei I priede išvardytų valstybių kilmės produktai į Bendriją importuojami tokiu dideliu mastu ir tokiomis sąlygomis, kad sutrikdoma arba gali būti sutrikdyta vieno arba kelių Bendrijos atokiausių regionų ekonominė padėtis, apsaugos priemonė gali būti nustatyta vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.

13 straipsnis

Apsaugos priemonių nustatymo sąlygų apibrėžimas

1. Nustatant didelę žalą arba jos grėsmę atsižvelgiama, inter alia , į šiuos veiksnius:

(a) importuojamų produktų mastą, ypač tais atvejais, kai tiek absoliutusis, tiek santykinis (palyginti su gamyba arba vartojimu Bendrijoje) padidėjimas yra žymus;

(b) importuojamų produktų kainą, ypač tais atvejais, kai, palyginti su panašaus produkto kaina Bendrijoje, kainos labai sumažintos;

(c) tokio importo padarinius Bendrijos gamintojams, nustatomus pagal atitinkamų ekonominių veiksnių tendencijas: gamybą, pajėgumų naudojimą, atsargas, pardavimą, rinkos dalį, kainų mažėjimą arba trukdymą didinti kainas, kurios normaliomis sąlygomis būtų didėjusios, pelną, naudojamo kapitalo grąžą, grynųjų pinigų srautus ir užimtumą;

(d) kitus veiksnius, išskyrus importo tendencijas, kurie daro arba galėjo daryti žalą susijusiems Bendrijos gamintojams.

2. Nustatant trikdymus arba jų grėsmę remiamasi objektyviais veiksniais, įskaitant šiuos elementus:

(a) Absoliutųjį arba santykinį (palyginti su Bendrijos gamyba ir su importu iš kitų šaltinių) importo masto padidėjimą ir

(b) tokio importo poveikį kainoms, arba

(c) tokio importo poveikį Bendrijos pramonės būklei arba atitinkamam ekonomikos sektoriui, įskaitant, inter alia , pardavimo mastui, gamybai, finansinei padėčiai ir užimtumui.

3. Nustatant, ar importuojama tokiomis sąlygomis, kad sutrikdomos arba galėtų būti sutrikdytos žemės ūkio produktų rinkos arba šių rinkų reguliavimo mechanizmų taikymas, įskaitant bendro rinkos organizavimo reglamentus, reikia atsižvelgti į visus susijusius objektyvius veiksnius, įskaitant vieną ar kelis iš šių elementų:

(a) importo mastą, palyginti su paskutinių kalendorinių arba prekybos metų lygiu, vidaus gamyba ir vartojimu, atsižvelgiant į bendrosios rinkos organizavimo reformas planuojamu lygiu;

(b) vidaus kainas, palyginti su bazinėmis arba tikslinėmis kainomis, jei įmanoma, o jei ne – kainas, palyginti su vidutinėmis to paties laikotarpio paskutinių prekybos metų vidaus rinkos kainomis;

(c) nuo 2015 m. spalio 1 d. prie 1701 tarifinės pozicijos priskiriamų produktų rinkose: atvejus, kai vidutinė Bendrijos baltojo cukraus rinkos kaina du mėnesius iš eilės mažėja ir sudaro mažiau nei 80% vidutinės Bendrijos baltojo cukraus rinkos kainos, nustatytos paskutiniais prekybos metais.

4. Siekiant nustatyti, ar Bendrijos atokiausiuose regionuose tenkinamos minėtosios sąlygos, nagrinėjama tik susijusio (-ių) atokiausio (-ių) regiono (-ų) teritorija. Ypatingas dėmesys skiriamas vietos pramonės mastui, jos finansinei padėčiai ir užimtumui.

14 straipsnis

Tyrimo inicijavimas

1. Tyrimas inicijuojamas valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai įrodymų, tyrimo inicijavimui pagrįsti.

2. Valstybės narės informuoja Komisiją, jei dėl importo iš kurios nors I priede nurodytos valstybės tendencijų reikia taikyti apsaugos priemones. Informuojant turi būti pateikti turimi įrodymai, atitinkantys 13 straipsnio kriterijus. Šią informaciją Komisija perduoda visoms valstybėms narėms per tris darbo dienas.

3. Konsultacijos su valstybėmis narėmis turi įvykti per aštuonias darbo dienas nuo tos dienos, kurią Komisija nusiunčia joms informaciją. Jei po konsultacijų paaiškėja, kad yra pakankamai įrodymų, tyrimo inicijavimui pagrįsti, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą. Tyrimas inicijuojamas per vieną mėnesį nuo informacijos iš valstybės narės gavimo dienos.

4. Jei, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, Komisija nusprendžia, kad aplinkybės atitinka nurodytąsias 12 straipsnyje, ji apie savo ketinimą inicijuoti tyrimą iš karto praneša susijusiems I priede išvardytiems regionams arba valstybėms. Kartu su pranešimu gali būti pateikiamas kvietimas pradėti konsultacijas, kuriomis siekiama išsiaiškinti padėtį ir rasti visoms šalims priimtiną sprendimą.

15 straipsnis

Tyrimas

1. Inicijavusi tyrimo procedūrą, Komisija pradeda tyrimą.

2. Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti informaciją, o valstybės narės imasi visų būtinų veiksmų tokiems prašymams patenkinti. Jei ši informacija yra visuotinės svarbos arba jei ją pateikti paprašė valstybė narė, Komisija šią informaciją persiunčia visoms valstybėms narėms, jei ji nėra konfidenciali, o jei informacija konfidenciali – persiunčiama nekonfidenciali santrauka.

3. Jei tyrimas susijęs tik su atokiausiuoju regionu, Komisija gali prašyti kompetentingų vietos valdžios institucijų pateikti 2 dalyje minėtą informaciją per susijusią valstybę narę.

4. Jei įmanoma, tyrimas baigiamas per šešis mėnesius nuo tyrimo inicijavimo dienos. Išimtinėmis aplinkybėmis šis terminas gali būti pratęstas dar trims mėnesiams.

16 straipsnis

Laikinųjų apsaugos priemonių nustatymas

1. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos susidarius kritinėms aplinkybėms, kai delsiant gali būti padaryta sunkiai atitaisoma žala, ir preliminariai nustačius, kad aplinkybės atitinka nurodytąsias 12 straipsnyje. Komisija tokių laikinųjų priemonių imasi pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis arba, ypatingos skubos atvejais, pranešusi valstybėms narėms. Pastaruoju atveju konsultacija įvyksta per dešimt dienų nuo pranešimo valstybėms narėms apie veiksmus, kurių ėmėsi Komisija.

2. Atsižvelgiant į ypatingą atokiausiųjų regionų padėtį ir jų pažeidžiamumą staigiai padidėjus importui, su jais susijusiame tyrime taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jei preliminariai nustatyta, kad importo mastas padidėjo. Tokiu atveju Komisija informuoja valstybes nares apie priemones, kurių ji ketina imtis, o konsultacija įvyksta per dešimt dienų nuo pranešimo valstybėms narėms apie veiksmus, kurių ėmėsi Komisija, dienos.

3. Jeigu valstybė narė prašo Komisijos skubiai imtis priemonių ir jeigu įvykdytos šio straipsnio 1 arba 2 dalies sąlygos, Komisija sprendimą priima per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

4. Komisija nedelsdama praneša Tarybai ir valstybėms narėms apie bet kokį sprendimą, priimtą pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis. Taryba, vadovaudamasi šios dalies nuostatomis, per vieną mėnesį nuo Komisijos pranešimo gavimo dienos kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.

5. Laikinosiomis priemonėmis gali būti padidintas nagrinėjamojo produkto muito mokestis, tačiau jis negali viršyti kitiems PPO nariams taikomų muitų arba tarifinių kvotų muitų.

6. Laikinosios priemonės negali būti taikomos ilgiau kaip 180 dienų. Jei laikinosios priemonės taikomos tik atokiausiesiems regionams, jos gali būti taikomos ne ilgiau kaip 200 dienų.

7. Jeigu laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos, nes tiriant paaiškėja, kad nebuvo įvykdytos 12 ir 13 straipsniuose išdėstytos sąlygos, bet kokie laikinųjų priemonių pagrindu surinkti muitai grąžinami.

17 straipsnis

Tyrimo ir tyrimo procedūros baigimas nenustatant priemonių

Jeigu manoma, kad dvišalių apsaugos priemonių taikyti nereikia, ir tam neprieštarauja 21 straipsnyje nurodytas patariamasis komitetas, tyrimas ir tyrimo procedūra baigiami Komisijos sprendimu. Visais kitais atvejais Komisija nedelsdama pateikia Tarybai konsultacijos rezultatų ataskaitą ir pasiūlymą priimti Tarybos reglamentą dėl tyrimo procedūros užbaigimo. Tyrimo procedūra laikoma baigta, jei per vieną mėnesį Taryba kvalifikuota balsų dauguma nenusprendžia kitaip.

18 straipsnis

Galutinių priemonių nustatymas

1. Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad aplinkybės atitinka nurodytąsias 12 straipsnyje, Komisija, atsižvelgdama į atitinkamas institucijų susitarimų, kuriais vadovaujantis regionas arba valstybė buvo įtraukti į I priedą, nuostatas, prašo pradėti konsultacijas su susijusiu regionu arba valstybe, siekdama rasti visoms šalims priimtiną sprendimą.

2. Jeigu po 1 dalyje minėtų konsultacijų per 30 dienų nuo susijusio regiono arba valstybės informavimo apie procedūrą, nepavyksta rasti visoms šalims priimtino sprendimo Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, per 20 darbo dienų nuo konsultacijų pabaigos priima sprendimą nustatyti galutines dvišales apsaugos priemones.

3. Apie visus Komisijos sprendimus, priimtus vadovaujantis šiuo straipsniu, pranešama Tarybai ir valstybėms narėms. Bet kuri valstybė narė gali per dešimt darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos perduoti sprendimą svarstyti Tarybai.

4. Jeigu valstybė narė perduoda Komisijos priimtą sprendimą svarstyti Tarybai, ši gali kvalifikuota balsų dauguma, sprendimą patvirtinti, iš dalies pakeisti arba panaikinti. Jeigu per mėnesį nuo klausimo perdavimo Taryba sprendimo nepriima, Komisijos priimtas sprendimas laikomas patvirtintu.

5. Galutinės priemonės gali būti šios:

- susijusio regiono arba šalies kilmės produkto importo normų tolesnio mažinimo sustabdymas,

- nagrinėjamojo produkto muito padidinimas neviršijant kitiems PPO nariams taikomų muitų,

- tarifinė kvota.

6. Dvišalė apsaugos priemonė netaikoma tam pačiam to paties regiono arba valstybės kilmės produktui, jei nepraėję vieneri metai po to, kai nustojo galioti arba buvo panaikintos anksčiau taikytos tokio pobūdžio priemonės.

19 straipsnis

Apsaugos priemonių taikymo trukmė ir peržiūra

1. Apsaugos priemonė lieka galioti tik tol, kol ji yra būtina rinkai nuo didelės žalos ar trikdymo apsaugoti arba jų padariniams pašalinti. Laikotarpis netrunka ilgiau nei dvejus metus, jeigu jis nėra pratęsiamas, remiantis šio straipsnio 2 dalimi. Jeigu priemonė taikoma tik vienam arba keliems atokiausiems Bendrijos regionams, taikymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei ketveri metai.

2. Pradinis apsaugos priemonės taikymo laikotarpis gali būti išimties tvarka pratęstas nustačius, kad vis dar būtina taikyti apsaugos priemonę, rinkai nuo didelės žalos arba trikdymų apsaugoti arba jų žalingiems padariniams pašalinti.

3. Pratęsima šiame reglamente nustatyta tvarka, taikoma tyrimams, ir remiantis tokia pat kaip ir pradinių priemonių nustatymo tvarka.Bendra apsaugos priemonės, įskaitant visas laikinąsias priemones, taikymo trukmė negali būti ilgesnė nei ketveri metai. Jeigu priemonė taikoma tik atokiausiems regionams, šis terminas gali būti pratęsiamas iki aštuonerių metų.

4. Ilgiau negu vienerius metus taikoma apsaugos priemonė visu taikymo laikotarpiu, įskaitant visus pratęsimus, turi būti reguliariais intervalais palaipsniui liberalizuojama.Su susijusiu regionu arba valstybe atitinkamose susitarimuose nurodytose institucijose reguliariai konsultuojamasi siekiant, susiklosčius palankioms aplinkybėms, sudaryti priemonių panaikinimo tvarkaraštį.

20 straipsnis

Priežiūros priemonės

1. Jeigu dėl AKR valstybės kilmės importo tendencijų gali susidaryti viena iš 12 straipsnyje nurodytų aplinkybių, to produkto importui gali būti taikoma išankstinė Bendrijos priežiūra.

2. Sprendimą dėl priežiūros nustatymo priima Komisija.Apie visus Komisijos sprendimus, priimtus remiantis šiuo straipsniu, pranešama Tarybai ir valstybėms narėms. Bet kuri valstybė narė gali per dešimt darbo dienų nuo tokio pranešimo perduoti sprendimą svarstyti Tarybai.Jeigu valstybė narė perduoda Komisijos priimtą sprendimą svarstyti Tarybai, ši kvalifikuota balsų dauguma gali sprendimą patvirtinti, iš dalies pakeisti arba panaikinti. Jeigu per mėnesį nuo klausimo perdavimo Tarybai sprendimas nepriimamas, tvirtinamas Komisijos priimtas sprendimas.

3. Priežiūros priemonės galioja ribotą laikotarpį. Jeigu nenumatyta kitaip, jos nustoja galiojusios pasibaigus antrajam šešių mėnesių laikotarpiui (t. y. po 12 mėn.) nuo tų priemonių taikymo pradžios.

4. Prireikus priežiūros priemonės gali būti taikomos tik vieno arba kelių atokiausio (-ių) Bendrijos regiono (-ų) teritorijose.

5. Apie sprendimą įvesti priežiūros priemones nedelsiant pranešama reikiamoms institucijoms, įsteigtoms atitinkamais susitarimai, kuriais vadovaujantis regionas arba valstybė buvo įtraukta į I priedą.

21 straipsnis

Konsultacijos

Dėl šio skyriaus taikymo konsultuoja Reglamento (EB) Nr. 3285/94 4 straipsnyje nurodytas patariamasis komitetas. Konsultuojantis dėl produktų, kurių KN kodas yra 1701, kompetentingam komitetui padeda Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsniu įkurtas komitetas.

22 straipsnis

Ribotoje teritorijoje taikomos išskirtinės priemonės

Jeigu paaiškėja, kad vienoje arba keliose Bendrijos valstybėse narėse dvišalių apsaugos priemonių nustatymo sąlygos yra įvykdytos, Komisija, išnagrinėjusi alternatyvius sprendimus, gali išimties tvarka ir vadovaudamasi Sutarties 134 straipsniu leisti taikyti priežiūros arba apsaugos priemones tik susijusiai valstybei narei arba valstybėms narėms, jeigu ji mano, kad tokios šiuo mastu taikomos priemonės yra tinkamesnės nei visoje Bendrijoje taikomos priemonės. Priemonės turi būti griežtai ribotos trukmės ir turi kuo mažiau trikdyti vidaus rinkos veikimą.

V skyrius Procedūrinės nuostatos

23 straipsnis

Pritaikymas prie techninių pakeitimų

Šis reglamentas iš dalies keičiamas, vadovaujantis 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka, kad būtų atsižvelgta į visus techninius pakeitimus, kurie gali būti reikalingi sudarius susitarimus su I priede nurodytais regionais arba valstybėmis.

24 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda EPS įgyvendinimo komitetas (toliau – komitetas).

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai.

3. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

4. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

VI skyrius

Baigiamosios nuostatos

25 straipsnis

Pakeitimai

1. Reglamento (EB) Nr. 1964/2005 1 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

26 straipsnis

Galiojančių teisės aktų panaikinimas

1. Panaikinami šie reglamentai:

(a) Reglamentas (EB) Nr. 2285/2002;

(b) Reglamentas (EB) Nr. 2286/2002;

27 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną ir taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu

Pirmininkas

I PRIEDAS

Derybas baigusių regionų ir šalių sąrašas

II PRIEDAS

Kilmės taisyklės Šis priedas pateikiamas kaip atskiras dokumentas.

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA, SKIRTA PASIŪLYMAMS, KURIŲ POVEIKIS BIUDŽETUI YRA IŠIMTINAI SUSIJĘS SU PAJAMOMIS

1. PASIŪLYMO PAVADINIMAS:

Tarybos reglamentas, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės prekėmis tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus.

2. BIUDŽETO EILUTĖS:

Skyrius ir straipsnis: 12/120

Atitinkamais metais biudžete numatyta suma: 16 431 900 000 (2008 m. PBP)

3. FINANSINIS POVEIKIS

( Pasiūlymas neturi finansinio poveikio.

( Pasiūlymas neturi finansinio poveikio išlaidoms, bet turi tokį finansinį poveikį pajamoms:

Pasiūlymu panaikinami visi likusieji muitų tarifai, taikomi tų AKR regionų arba valstybių, kurios baigia ekonominės partnerystės susitarimų arba susitarimų dėl PPO reikalavimus atitinkančios prekių patekimo į rinką tvarkos, derybas. 2006 m. teorinė didžiausia AKR valstybių kilmės produktams taikomų mokėtinų muitų suma buvo 17,3 mln. EUR, kurie sudaro 13 mln. EUR grynųjų pajamų.

Vienintelė išimtis yra Pietų Afrika, kuri yra derybų dėl ekonominės partnerystės susitarimo šalis, tačiau jai bus pasiūlyta atskira prekybos tvarka, kad būtų paliekami tam tikrų į Bendriją importuojamų produktų muitų tarifai. Dabar deramasi dėl tokios prekybos tvarkos, o finansinių sąlygų įvertinimas bus įtrauktas į sprendimo, kuriuo leidžiama pasirašyti atitinkamą ekonominės partnerystės susitarimą, pasiūlymą Tarybai.

Vadovaujantis Kotonu susitarimo nuostatomis ir bendrąja ES lengvatų sistemos iniciatyva „Viskas, išskyrus ginklus“ daugiau kaip 99% AKR valstybių kilmės prekių į Bendrijos rinką įvežamos be muitų tarifų. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad pagal prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimą 95% Pietų Afrikos kilmės prekių į Bendrijos rinką taip pat įvežamos be muitų tarifų.

Papildomų išlaidų nenumatoma.

(mln. EUR dešimtųjų tikslumu)

Biudžeto eilutė | Pajamos | 12 mėnesių laikotarpis prasideda 2008 1 1 | 2008 m. |

I antraštinė dalis, I skyrius, 3 straipsnis | Poveikis nuosaviems ištekliams | 13,0 | 13,0 |

Padėtis pradėjus taikyti priemonę |

2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. |

I antraštinė dalis, I skyrius, 3 straipsnis | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

4. KOVOS SU SUKČIAVIMU PRIEMONĖS

Siekdama apsaugoti finansinius Bendrijos interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų, Komisija gali atlikti patikrinimus vietoje ir vykdyti kontrolę pagal šio reglamento II skyriaus 5 straipsnio nuostatas. Prireikus tyrimus atlieka Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) – tokius tyrimus reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999. Komisijos tarnybos reguliariai atliks dokumentų tikrinimą ir tikrinimą vietoje.

[1] OL C, , p. .

[2] OL L 317, 2000 12 15, p. 3. Susitarimas su pataisymais OL L 385, 2004 12 29, p. 88.

[3] OL L 311, 1999 12 4., p. 1.

[4] OL L 169, 2005 6 30, p. 1.

[5] OL L 169, 2005 6 30, p. 1.

[6] OL L 82, 1997 3 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

[7] 2007 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas 2007/627/EB (OL L 255, 2007 9 29, p. 38).

[8] OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

[9] OL L 348, 2002 12 21, p. 3.

[10] OL L 316, 2005 12 2, p. 1.

[11] OL L 311, 1999 12 4, p. 1.

[12] OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

[13] OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

[14] OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

[15] OL L 318, 1993 12 20, p. 18.

[16] Šiame straipsnyje žemės ūkio produktai yra PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priede nurodyti produktai.

Top