EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0626

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 889/2005, nustatantį tam tikras ribojančias priemones Kongo Demokratinei Respublikai

/* KOM/2007/0626 galutinis */

52007PC0626

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 889/2005, nustatantį tam tikras ribojančias priemones Kongo Demokratinei Respublikai /* KOM/2007/0626 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 17.10.2007

KOM(2007) 626 galutinis

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 889/2005, nustatantį tam tikras ribojančias priemones Kongo Demokratinei Respublikai

(pateiktas Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 889/2005 nustatytos tam tikros ribojančios priemonės Kongo Demokratinei Respublikai pagal Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP ir JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1596 (2005) bei vėlesnes susijusias rezoliucijas.

2. 2007 m. rugpjūčio 10 d. Rezoliucija 1771 (2007) JT Saugumo Taryba nusprendė, inter alia , kad ribojančios priemonės tam tikrai techninei pagalbai neturėtų būti taikomos teikiant susijusią techninę pagalbą, apie kurią iš anksto pranešta Rezoliucijos 1533 (2004) 8 punktu įsteigtam Komitetui ir kuriai pritarė Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybė, kai tokia pagalba skiriama išskirtinai remti Kongo Demokratinės Respublikos kariuomenės arba policijos dalinius, kurie integruojasi Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose ir Ituri regione. Todėl tikslinga atitinkamai iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 889/2005.

3. Taip pat tikslinga suderinti Reglamentą (EB) Nr. 889/2005 su naujausia sankcijų taikymo praktika, susijusia su kompetentingų institucijų nustatymu, atsakomybe už pažeidimus ir jurisdikcija.

4. Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 889/2005, nustatantį tam tikras ribojančias priemones Kongo Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 9 d. Tarybos bendrąją poziciją 2007/654/BUSP, iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei Respublikai[1],

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Tarybos reglamentu (EB) Nr. 889/2005[2] nustatytos ribojančios priemonės Kongo Demokratinei Respublikai pagal Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP ir JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1596 (2005) bei vėlesnes susijusias rezoliucijas.

(2) 2007 m. rugpjūčio 10 d. Rezoliucija 1771 (2007) JT Saugumo Taryba nusprendė, inter alia , kad ribojančios priemonės techninei pagalbai neturėtų būti taikomos teikiant susijusią techninę pagalbą, apie kurią iš anksto pranešta Rezoliucijos 1533 (2004) 8 punktu įsteigtam Komitetui ir kuriai pritarė Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybė, kai tokia pagalba skiriama išskirtinai remti Kongo Demokratinės Respublikos kariuomenės arba policijos dalinius, kurie integruojasi Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose ir Ituri regione. Todėl tikslinga atitinkamai iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 889/2005.

(3) Taip pat tikslinga suderinti Reglamentą (EB) Nr. 889/2005 su naujausia sankcijų taikymo praktika, susijusia su kompetentingų institucijų nustatymu, atsakomybe už pažeidimus ir jurisdikcija,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 889/2005 iš dalies keičiamas taip:

5. 3 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„ 3 straipsnis

1. Priede nurodytose interneto svetainėse išvardytos valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugos teikėjas, kompetentingos institucijos, nukrypdamos nuo 2 straipsnio, gali leisti teikti:

a) su ginklais ir susijusia technine įranga susijusią techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, jei ši parama skirta tik Jungtinių Tautų Organizacijos misijai Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUC) paremti arba jai naudotis;

b) su ginklais ir susijusia technine įranga susijusią techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, jei ši parama skirta Kongo Demokratinės Respublikos kariuomenės ir policijos daliniams paremti arba jiems naudotis, jei:

i) minėtų dalinių integravimasis yra baigtas, arba

ii) jie veikia vadovaujami Kongo Demokratinės Respublikos ginkluotųjų pajėgų arba nacionalinės policijos štabo, arba

iii) vyksta jų integravimasis Kongo Demokratinėje Respublikoje už Šiaurės ir Pietų Kivu provincijų ir Ituri regiono ribų;

c) techninę pagalbą, kurios teikimui pritarė Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybė ir kuri skiriama išskirtinai remti Kongo Demokratinės Respublikos kariuomenės arba policijos dalinius, kurie integruojasi Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose ir Ituri regione, kai apie tokią pagalbą arba paslaugas iš anksto pranešta Sankcijų komitetui; bei

d) su žudyti nepritaikyta karine įranga susijusią techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, jei ši parama skirta vien humanitariniams ar apsaugos tikslams, kai apie šios paramos ar paslaugų teikimą iš anksto pranešta Sankcijų komitetui.

2. Leidimas neduodamas veiklai, kuri jau buvo vykdyta.“

6. Įterpiamas 2a straipsnis:

„ 2a straipsnis

Atitinkami fiziniai ar juridiniai asmenys arba subjektai nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmai pažeis šio reglamento 2 straipsnio b dalyje nurodytus draudimus.“

7. Įterpiamas 6a straipsnis:

„ 6a straipsnis

1. Valstybės narės paskiria šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje minėtas kompetentingas institucijas ir jas nurodo priede išvardytose interneto svetainėse.

2. Įsigaliojus šiam straipsniui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias kompetentingas institucijas ir apie visus vėlesnius jų pakeitimus.“

8. 7 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„ 7 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Bendrijos teritorijoje;

b) visuose orlaiviuose ir laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c) visiems bet kurios valstybės narės pilietybę turintiems asmenims, esantiems Bendrijos teritorijoje arba už jos ribų;

d) visiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurios yra įsteigtos arba įregistruotos pagal valstybės narės įstatymus;

e) visiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurios vykdo visą verslą arba jo dalį Bendrijoje.“

9. Reglamento (EB) Nr. 889/2005 priedas yra pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje […]

Tarybos vardu

Pirmininkas

„PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie 3 ir 6a straipsniuose minėtas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

(sudaro valstybės narės)

BELGIJA

BULGARIJA

ČEKIJA

DANIJA

VOKIETIJA

ESTIJA

GRAIKIJA

ISPANIJA

PRANCŪZIJA

AIRIJA

ITALIJA

KIPRAS

LATVIJA

LIETUVA

LIUKSEMBURGAS

VENGRIJA

MALTA

NYDERLANDAI

AUSTRIJA

LENKIJA

PORTUGALIJA

RUMUNIJA

SLOVĖNIJA

SLOVAKIJA

SUOMIJA

ŠVEDIJA

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (+32 2) 29 91176/55585

Faks. (+32 2) 299 0873“[pic][pic][pic]

[1] OL L 264, 2007 10 10, p. 11.

[2] OL L 152, 2005 6 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

Top