EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0309

Pasiūlymas Tarybos sprendimas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu sudarantis Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolą, susijusį su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimu prie šio susitarimo dėl jų stojimo į Europos Sąjungą

/* KOM/2007/0309 galutinis - CNS 2007/0105 */

52007PC0309
[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 8.6.2007

KOM(2007) 309 galutinis

2007/0105 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu sudarantis Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolą, susijusį su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimu prie šio susitarimo dėl jų stojimo į Europos Sąjungą

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos įsigaliojo 2002 m. balandžio 1 d.

Šis Susitarimas turi būti iš dalies pakeistas, kad naujosios valstybės narės prisijungtų prie šio Susitarimo.

2006 m. balandžio 25 d. Komisijai suteikus įgaliojimą, derybos su San Marino Respublika dėl Susitarimo adaptacijos buvo baigtos.

Siūlomas Tarybos sprendimas dėl protokolo sudarymo ir Susitarimas turi tą patį teisinį pagrindą.

Pagal Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 6 straipsnio 2 dalį Komisija perduoda protokolo projektą sudaryti Tarybai.

Dėl ES plėtros Tarybai siūloma priimti pridedamą sprendimą, kuriuo sudaromas Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolas.

2007/0105 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu sudarantis Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolą, susijusį su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimu prie šio susitarimo dėl jų stojimo į Europos Sąjungą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 133 ir 308 straipsnius, 300 straipsnio 2 dalies antrąjį sakinį ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[2],

kadangi:

1. 2006 m. balandžio 25 d. suteikus įgaliojimą Komisijai, su San Marino Respublika buvo baigtos derybos dėl Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos bendradarbiavimo ir muitų sąjungos susitarimo protokolo, susijusio su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimu prie šio susitarimo dėl jų stojimo į Europos Sąjungą.

2. Pagal Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 6 straipsnio 2 dalį Komisija perdavė protokolo projektą sudaryti Tarybai.

3. Protokolas turėtų būti sudarytas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolas (toliau – Protokolas), susijęs su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimu prie Susitarimo dėl jų stojimo į Europos Sąjungą, yra patvirtinamas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio Sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkui suteikiamas įgaliojimas skirti asmenį, turintį teisę pasirašyti šį protokolą Bendrijos ir jos valstybių narių vardu.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Bendrijos ir jos valstybių narių vardu perduoda protokolo 3 straipsnyje numatytą patvirtinimo dokumentą.

Priimta Briuselyje, […]

Tarybos vardu

Pirmininkas

[…]

PRIEDAS

FINANSINĖ PAŽYMA | […] |

DATA: […] |

1. | BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJA Netaikoma | ASIGNAVIMAI: […] |

2. | PAVADINIMAS: Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolas, susijęs su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos dalyvavimo Susitariančiųjų Šalių statusu joms įstojus į Europos Sąjungą |

3. | TEISINIS PAGRINDAS: EB sutarties 133 ir 308 straipsniai kartu su 300 straipsnio 2 dalies antruoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 6 straipsnio 2 dalis. |

4. | TIKSLAI: […] |

5. | FINANSINIS POVEIKIS Nėra | 12 MĖNESIŲ LAIKOTARPIS (milijonai eurų) | EINAMIEJI FINANSINIAI METAI [n] (milijonai eurų) | KITI FINANSINIAI METAI [n+1] (milijonai eurų) |

5.0 | IŠLAIDOS - IŠ EB BIUDŽETO (GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS IR (ARBA) INTERVENCIJOS) - NACIONALINIŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ - KITOS | […] Nėra | […] Nėra | […] Nėra |

5.1 | PAJAMOS - EB NUOSAVIEJI IŠTEKLIAI (RINKLIAVOS IR (ARBA) MUITAI) - NACIONALINĖS | […] Nėra | […] Nėra | […] Nėra |

[n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

5.0.1 | NUMATOMOS IŠLAIDOS | […] | […] | […] | […] |

5.1.1 | NUMATOMOS PAJAMOS | […] | […] | […] | […] |

5.2 | SKAIČIAVIMO METODAS: […] |

6.0 | AR GALIMA PROJEKTĄ FINANSUOTI IŠ ASIGNAVIMŲ, ĮTRAUKTŲ Į ATITINKAMĄ EINAMOJO BIUDŽETO SKYRIŲ? | TAIP |

6.1 | AR GALIMA PROJEKTĄ FINANSUOTI PERKELIANT ASIGNAVIMUS IŠ VIENO EINAMOJO BIUDŽETO SKYRIAUS Į KITĄ? | NE |

6.2 | AR BUS REIKALINGAS PAPILDOMAS BIUDŽETAS? | NE |

6.3 | AR ASIGNAVIMUS REIKĖS ĮTRAUKTI Į BŪSIMUS BIUDŽETUS? | NE |

PASTABOS: […] |

Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolas, susijęs su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimu prie šio susitarimo dėl jų stojimo į Europos Sąjungą.

BELGIJOS KARALYSTĖ, BULGARIJOS RESPUBLIKA, ČEKIJOS RESPUBLIKA, DANIJOS KARALYSTĖ, VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA, ESTIJOS RESPUBLIKA, GRAIKIJOS RESPUBLIKA, ISPANIJOS KARALYSTĖ, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA, AIRIJA, ITALIJOS RESPUBLIKA, KIPRO RESPUBLIKA, LATVIJOS RESPUBLIKA, LIETUVOS RESPUBLIKA, LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ, VENGRIJOS RESPUBLIKA, MALTOS RESPUBLIKA, NYDERLANDŲ KARALYSTĖ, AUSTRIJOS RESPUBLIKA, LENKIJOS RESPUBLIKA, PORTUGALIJOS RESPUBLIKA, RUMUNIJA, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA, SLOVAKIJOS RESPUBLIKA, SUOMIJOS RESPUBLIKA, ŠVEDIJOS KARALYSTĖ IR JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ (TOLIAU – VALSTYBĖS NARĖS)

atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos,

bei

EUROPOS BENDRIJA,

atstovaujama Europos Sąjungos Tarybos,

irSAN MARINO RESPUBLIKA

ATSIŽVELGDAMOS į 1991 m. gruodžio 16 d. Europos ekonominės bendrijos ir San Marino susitarimą dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2002 m. balandžio 1 d.,

ATSIŽVELGDAMOS į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos (toliau – naujosios valstybės narės) įstojimą į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d.,

KADANGI naujosios valstybės narės turi prisijungti prie Susitarimo,

KADANGI pagal Stojimo sutartį Europos Sąjungos Taryba įgaliota esamų valstybių narių ir naujųjų valstybių narių vardu pasirašyti naujųjų valstybių narių prisijungimo prie Susitarimo protokolą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Naujosios valstybės narės prisijungia prie Susitarimo. Jos, kaip ir esamos valstybės narės nurodyta tvarka priima ir laikosi Susitarimo ir prie jo pridėtų deklaracijų nuostatų.

2 straipsnis

Šis protokolas yra neatsiejama Susitarimo dalis.

3 straipsnis

1. Šį protokolą valstybių narių ir Europos bendrijos vardu patvirtina Europos Sąjungos Taryba ir San Marino Respublika, kiekviena savo nustatyta tvarka.

2. Šalys viena kitai praneša apie patvirtinimo procedūrų įvykdymą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate.

4 straipsnis

Šis protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

5 straipsnis

Susitarimo ir prie jo pridedamų dokumentų tekstai parengti bulgarų ir rumunų kalbomis.

Jie pridedami prie šio protokolo ir yra vienodai autentiški, kaip ir kitomis kalbomis sudarytas Susitarimas ir prie jo pridėtos deklaracijos.

6 straipsnis

Šis Protokolas yra sudarytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi šie tekstai vienodai autentiški.

Priimta ... du tūkstančiai septintųjų metų ... mėnesio ... dieną.

Europos Sąjungos Tarybos vardu

[ ... ]

San Marino Respublikos vardu

[ ... ]

[1] OL C […], […], p. […].

[2] EP nuomonė.

Top