EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

2007 m. lapkričio 14 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos statistikos pasiūlymo (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 291/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2007 m. lapkričio 14 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos statistikos pasiūlymo

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2007 m. lapkričio 8 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos statistikos pasiūlymo (1) (toliau — pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

1.1.

ECB pritaria pasiūlytam reglamentui, kadangi jame pripažįstama, kad egzistuoja dvi lygiagrečios ir viena kitą papildančios Europos statistikos rengimo sistemos, ir tuo pat metu pripažįstamas ECBS nepriklausomumas jai vykdant savo statistines funkcijas (7 ir 8 konstatuojamosios dalys). ECB taip pat pritaria 9 konstatuojamojoje dalyje pateiktai nuorodai į Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto (PFMBSK) vaidinamą svarbų patariamąjį vaidmenį.

1.2.

ECB taip pat nudžiugino tai, kad pasiūlytame reglamente pripažįstama, jog ESS ir ECBS turi glaudžiai bendradarbiauti vystant, rengiant ir platinant abiejų sistemų parengtą Europos statistiką (8 straipsnis). Šiame kontekste ECB pažymi, kad reikalavimas ESS ir ECBS glaudžiai bendradarbiauti, kaip nurodyta pasiūlyto reglamento 6 konstatuojamojoje dalyje, bus įtvirtintas pirminės teisės sistemoje, kuri pagal Sutartį yra taikoma ECBS. Visų pirma ECBS statuto 5 straipsnyje numatyta: kad galėtų vykdyti ECBS uždavinius, ECB, padedamas nacionalinių centrinių bankų, renka reikiamą statistinę informaciją arba iš kompetentingų nacionalinių institucijų, arba tiesiogiai iš ūkio subjektų, ir šiais tikslais jis bendradarbiauja su Bendrijos institucijomis ar organais ir su valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

1.3.

Be to, ECB pritaria, kad pasiūlyto reglamento 20 straipsnio 3 dalis yra skirta klausimui dėl ESS ir ECBS keitimosi konfidencialiais duomenimis tik statistikos tikslais. Visuotinai pripažįstama, kad, siekiant užtikrinti Europos statistikos kokybę bei suderinamumą ir sumažinti respondentams tenkančią naštą, tampa vis svarbiau, kad pagerėtų ESS ir ECBS keitimasis konfidencialia informacija. To galima pasiekti tų pačių duomenų prašant tik vieną kartą ir statistikos institucijoms, kurioms tų duomenų reikia, keičiantis jais tarpusavyje, tuo pat metu laikantis griežtų konfidencialumo nuostatų. Tačiau ECB mano, kad, priešingai nei šiuo metu nustatyta 20 straipsnio 3 dalyje, toks keitimasis neturėtų priklausyti nuo kitų, sektorinių teisės aktų priėmimo, kuriuose turėtų būti aiškiai leista keistis konfidencialia statistine informacija. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų keitimąsi reikiama statistine informacija, teisinėje bazėje turėtų būti numatyta, kad toks perdavimas gali vykti su sąlyga, jei tai yra būtina veiksmingam Europos statistikos vystymui, rengimui ar platinimui, laikantis pasiūlyto reglamento 20 straipsnio 1 dalies, kurioje reglamentuojamas keitimasis konfidencialia statistine informacija ESS viduje, pavyzdžio.

1.4.

ECB pabrėžia, jog svarbu gauti visapusę teisinę prieigą prie visų reikiamų esamų duomenų, kad būtų sumažinta respondentams tenkanti našta. Tai taip pat minima pasiūlyto reglamento 23 straipsnyje (Galimybė gauti administracinius registrus). Tačiau ECB siūlo, jog teisinėje bazėje reikėtų numatyti, kad nustatomos praktinės priemonės ir „būdai“, kurie suteiktų galimybę veiksmingai naudotis statistiniais duomenimis, o ne „apribojimai ir sąlygos“, nes tai sudaro prielaidas nepateisinamam tokio naudojimosi apribojimui.

1.5.

Sutarties 253 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtuose reglamentuose nurodomos visos nuomonės, kurias pagal Sutartį reikėjo gauti. Todėl ECB siūlo, kad pasiūlyto reglamento konstatuojamosiose dalyse būtų atsižvelgta į šią ECB nuomonę.

2.   Projekto rengimo pasiūlymai

Kai ECB patarimai lemtų pasiūlyto reglamento pakeitimus, projekto rengimo pasiūlymai yra pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2007 m. lapkričio 14 d.

ECB pirmininko pavaduotojas

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


PRIEDAS

PROJEKTO RENGIMO PASIŪLYMAI

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai  (1)

1 pakeitimas

20 straipsnis — Konfidencialių duomenų perdavimas

20 straipsnis — Konfidencialių duomenų perdavimas

1.

Konfidencialių duomenų perdavimas tarp nacionalinių institucijų ir tarp nacionalinių institucijų bei Komisijos (Eurostato) gali vykti su sąlyga, jei perduoti šiuos duomenis būtina Europos statistikos vystymui, rengimui ir platinimui. Norint perduoti duomenis kitoms institucijoms, reikalingas aiškus šiuos duomenis surinkusios nacionalinės institucijos leidimas.

1.

Konfidencialių duomenų perdavimas tarp nacionalinių institucijų ir tarp nacionalinių institucijų bei Komisijos (Eurostato) gali vykti su sąlyga, jei perduoti šiuos duomenis būtina Europos statistikos vystymui, rengimui ir platinimui. Norint perduoti duomenis kitoms institucijoms, reikalingas aiškus šiuos duomenis surinkusios nacionalinės institucijos leidimas.

2.

Nacionalinės statistinių duomenų konfidencialumo taisyklės negali būti taikomos siekiant neperduoti konfidencialių duomenų, jeigu tokių duomenų perdavimas numatytas Bendrijos teisės aktu.

3. 2.

ESS ir ECBS gali keistis konfidencialiais duomenimis statistikos tikslais statistikos institucija gali perduoti konfidencialius duomenis ECBS centriniam bankui su sąlyga,jei tai laikoma perduoti šiuos duomenis būtina Sutarties 285 straipsnyje bei ECBS ir ECB statuto 5 straipsnyje numatytai Europosarba ECBS statistikai veiksmingai vystyti, rengti ir ar platinti ir jei tai aiškiai numatyta Bendrijos teisėje.

3.

ESS ir ECBS gali keistis konfidencialiais duomenimis statistikos tikslais, jei tai laikoma būtina Europos arba ECBS statistikai vystyti, rengti ir platinti ir jei tai aiškiai numatyta Bendrijos teisėje.

2. 3.

Nacionalinės statistinių duomenų konfidencialumo taisyklės negali būti taikomos siekiant neperduoti konfidencialių duomenų pagal 1 ir 2 dalis, jeigu tokių duomenų perdavimas numatytas Bendrijos teisės aktu.

4.

Šiame reglamente numatytos apsaugos priemonės taikomos visiems konfidencialiems duomenims, kurie perduodami ESS ir tarp ESS bei ECBS.

4.

Jei ECBS centrinis bankas perduoda konfidencialius duomenis ESS statistikos institucijai vadovaudamasis 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (2), šie duomenys naudojami tik Sutarties 285 straipsnyje bei ECBS ir ECB statuto 5 straipsnyje numatytai Europos statistikai vystyti, rengti ar platinti.

5.

Nepažeidžiant 2 dalies, norint perduoti konfidencialius duomenis kitoms institucijoms už ESS ribų, reikalingas aiškus šiuos duomenis surinkusios nacionalinės institucijos leidimas.

4. 6.

Šiame reglamente numatytos apsaugos priemonės taikomos visiems konfidencialiems duomenims, kurie perduodami ESS ir tarp ESS statistikos institucijų bei ECBS centrinių bankų.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 1 dalies 3 punktą

2 pakeitimas

23 straipsnis — Galimybė gauti administracinius registrus

Siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, nacionalinės institucijos ir Komisija (Eurostatas) (kiekviena savo atitinkamoje viešojo administravimo veiklos srityje), gali naudotis administraciniais duomenų šaltiniais tiek, kiek šie duomenys yra būtini Europos statistikai vystyti, rengti ir platinti.

Jeigu reikia, kiekviena valstybė narė ir Komisija atitinkamose savo kompetencijos srityse nustato praktines priemones ir apribojimus bei sąlygas, kurie suteiktų galimybę veiksmingai naudotis statistiniais duomenimis.

23 straipsnis — Galimybė gauti administracinius registrus

Siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, nacionalinės institucijos ir Komisija (Eurostatas) (kiekviena savo atitinkamoje viešojo administravimo veiklos srityje) gali naudotis administraciniais duomenų šaltiniais tiek, kiek šie duomenys yra būtini Europos statistikai vystyti, rengti ir platinti.

Jeigu reikia, kiekviena valstybė narė ir Komisija atitinkamose savo kompetencijos srityse nustato praktines priemones ir būdus apribojimus bei sąlygas, kurie suteiktų galimybę veiksmingai naudotis statistiniais duomenimis.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 1 dalies 4 punktą

3 pakeitimas

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

pasikonsultavę su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę,

pasikonsultavę su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

Pagrindimas — Žr. nuomonės 1 dalies 5 punktą


(1)  Paryškinimu pagrindiniame tekste pažymimas ECB naujai pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste pažymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.


Top