EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

2007 m. balandžio 13 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2007 m. balandžio 13 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2007 m. balandžio 12 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ketvirčio statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (1) (toliau — pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Remdamasi ECB darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

1.1.

Šio pasiūlyto reglamento tikslas yra suteikti teisinį pagrindą ketvirčio statistinių duomenų apie laisvas Bendrijos darbo vietas rinkimui, perdavimui ir vertinimui (2). Duomenys apie laisvas darbo vietas, įtraukti į Pagrindinių Europos ekonominių rodiklių (PEER angl. PEEI) (3) sąrašą, yra reikalingi stebėti laisvų darbo vietų trumpalaikius pokyčius ekonominių veiklų atžvilgiu.

1.2.

ECB pritaria pasiūlytam reglamentui. Palyginamų duomenų apie laisvas darbo vietas pateikimas išplečia euro zonos kainų stabilumo, kuris yra svarbus Eurosistemos pinigų politikai, analizės ir rizikos įvertinimui prieinamų duomenų apimtį. Duomenys apie laisvas darbo vietas taip pat naudojami kaip pagrindinis tam tikrų darbo rinkos kintamųjų, ypač darbo ir nedarbo, rodiklis. Šiuo metu prieinami euro zonos suvestiniai duomenys, pagrįsti savanoriškai Europos Bendrijų Komisijai (Eurostatui) nacionalinių statistikos institutų perduodamais duomenimis, atspindi žymius euro zonos duomenų eilutėms skaičiuoti naudojamų nacionalinių duomenų eilučių apibrėžimo skirtumus.

1.3.

Atsižvelgdamas į šios nuomonės 2 skirsnyje pateiktas technines pastabas, ECB mano, kad pasiūlytas reglamentas atspindi jau subalansuotą vartotojo reikalavimų ir statistikos supaprastinimo poreikių, kurie buvo dėmesingai įvertinti siekiant apriboti atskaitomybės naštą, kompromisą. ECB labai remia pasiūlyto reglamento įgyvendinimą ir Komisijai bei valstybėms narėms siūlo teikti pirmenybę Komisijos reikalaujamo įgyvendinančio reglamento priėmimui laiku.

2.   Techninės pastabos

2.1.

ECB pabrėžia, kad atsižvelgiant į augantį paslaugų vaidmenį kaip į procentinę visos ekonomikos dalį, pasiūlytas visų ekonominės veiklos rūšių, nurodytų bendroje Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikavimo sistemoje (NACE), įskaitant paslaugų sektorių, suskirstymas sekcijų lygiu, yra svarbus pasiūlyto reglamento aspektas. Be to, pasiūlytas suskirstymas yra svarbus aiškinant bendro laisvų darbo vietų skaičiaus pokyčius. Atlikus pasiūlytus ekonominio pagrįstumo tyrimus, o taip pat — subjektų, kuriose dirba mažiau nei 10 darbuotojų, ekonominio pagrįstumo tyrimus, sėkmingas duomenų surinkimas ir paskesnis pateikimas laikomi svarbiais žingsniais toliau keliant duomenų kokybę.

2.2.

Dėl galimybės analitiniais tikslais laikui bėgant įvertinti pasikeitusios informacijos apie laisvas darbo vietas svarbos ypač reikšmingas yra atitinkamo atgalinių duomenų rinkinio prieinamumas. Tačiau ECB supranta, kad atskaitingiems agentams būtų užkrauta našta, jei būtų pareikalauta pateikti visą atgalinių duomenų rinkinį, ir todėl sutinka su apribotu duomenų perdavimo reikalavimu, nustatytu pasiūlyto reglamento 6 straipsnyje, tuo pritardamas ilgesnio laikotarpio vertinimams, kai tai įmanoma.

2.3.

Siekiant pagerinti reikalingų patikimiems euro zonos suvestiniams rodikliams duomenų kokybę, nacionalinių duomenų, naudojamų skaičiuojant euro zonos suvestinius rodiklius, palyginamumas yra pagrindinis visos kokybės įvertinimo aspektas. Tokiu atveju, į kokybės kriterijus, kurie turi būti apibrėžti pagal pasiūlyto reglamento 7 straipsnyje nurodytas įgyvendinimo procedūras, gali būti naudinga įtraukti periodinį nacionalinių duomenų bet kokių palyginimui netinkamų aspektų poveikio įvertinimą.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2007 m. balandžio 13 d.

ECB pirmininko pavaduotojas

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 76 galutinis.

(2)  ECB reikalavimai rinkti ketvirčio duomenis apie laisvas darbo vietas per 45 dienas nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos buvo nustatyti 2000 m. rugpjūčio mėn. „Europos centrinio banko statistikos reikalavimuose bendrajai ekonominei statistikai “ir pakartoti 2004 m. gruodžio mėn. „Reikalavimų bendrajai ekonominei statistikai peržiūroje“.

(3)  PEER yra Ekonomikos ir finansų tarybos prašymu parengto Europos Komisijai (Eurostatui) glaudžiai bendradarbiaujant su ECB ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) statistinių reikalavimų veiksmų plano (toliau — EPS veiksmų planas) pasekmė. EPS veiksmų planas buvo atsakas į 1999 m. sausio 18 d. Ekonomikos ir finansų tarybos patvirtintą Pinigų komiteto ataskaitą dėl informacijos reikalavimų EPS. Ekonomikos ir finansų taryba paskutinę ataskaitą šiuo klausimu gavo 2006 m. lapkričio mėn.


Top