EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0913

Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

/* KOM/2006/0913 galutinis - COD 2006/0301 */

52006PC0913

Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais /* KOM/2006/0913 galutinis - COD 2006/0301 */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 22.12.2006

KOM(2006) 913 galutinis

2006/0301 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA,

iš dalies keičianti Direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(pateikta Komisijos)

2006/0301 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA,

iš dalies keičianti Direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[3],

kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/6/EB[4] numatoma, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką[5].

(2) Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio įgyvendinimo priemones, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio dokumento, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant dokumentą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3) Pagal bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą[6] dėl Sprendimo 2006/512/EB jau galiojantys dokumentai turi būti pataisyti laikantis taikomos tvarkos. Šiame pranešime pateikiamas dokumentų, kurie turėtų būti pataisyti skubos tvarka, sąrašas, įskaitant Direktyvą 2003/6/EB.

(4) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti priemones, reikalingas Direktyvai 2003/6/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose, užtikrinti vienodą tos Direktyvos taikymą ir papildyti ją procedūra ir išsamiomis nuostatomis dėl kompetentingoms institucijoms suteiktos kompetencijos, susijusios su keitimusi informacija ir tarpvalstybiniais patikrinimais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos papildyti tą direktyvą įrašant naujas neesmines nuostatas, suderinti apibrėžtis, smulkiau paaiškinti arba papildyti tos direktyvos nuostatas techninėmis sąlygomis dėl viešai neatskleistos informacijos atskleidimo, viešai neatskleista informacija galinčių naudotis asmenų sąrašų, pranešimo kompetentingoms institucijoms apie vadovaujančių asmenų sandorius ir įtartinus sandorius ir dėl tyrimo rezultatų teisingo pateikimo, jos turėtų būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5) Direktyvoje 2003/6/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas laikotarpis. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija bendrame pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti priemonių, patvirtintų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad atitinkamai įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam laikotarpiui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti dokumentų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2003/6/EB nuostata dėl riboto laikotarpio turėtų būti išbraukta.

(6) Todėl Direktyvą 2003/6/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7) Kadangi Direktyvos 2003/6/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio, daugiausia susiję su komiteto darbo tvarka, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2003/6/EB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnio antroji pastraipa iš dalies keičiama taip:

a) išbraukiami žodžiai „, laikydamasi 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos,“;

b) įterpiamas toks sakinys:

„Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas papildant ją, tvirtinamos taikant 17 straipsnio 2a dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2) 6 straipsnio 10 dalies iš dalies keičiama taip:

a) išbraukiami žodžiai „, laikydamasi 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos,“;

b) įterpiama tokia pastraipa:

„Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas papildant ją, tvirtinamos taikant 17 straipsnio 2a dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

3) 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) išbraukiami žodžiai „, patvirtintomis laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos“;

b) įterpiamas toks sakinys:

„Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas papildant ją, tvirtinamos taikant 17 straipsnio 2a dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

4) 16 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

a) išbraukiami žodžiai „Atsižvelgiant į 17 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką,“;

b) įterpiamas toks sakinys:

„Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas papildant ją, tvirtinamos taikant 17 straipsnio 2a dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

5) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama 2a dalis:

„2a. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“

b) 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja [..] dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, [...]

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1]

[2]

[3]

[4] OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

[6] OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

Top