EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0680

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 234/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003

/* KOM/2006/0680 galutinis */

52006PC0680

Pasiūlymas Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 234/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003 /* KOM/2006/0680 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 8.11.2006

KOM(2006) 680 galutinis

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 234/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. Reglamentu (EB) Nr. 234/2004, susijusiu su Liberija, įgyvendinamas tam tikrų su ginklais ir karine įranga susijusių paslaugų teikimo draudimas, apvalių rąstų ir medienos produktų importo draudimas ir neapdirbtų deimantų importo draudimas pagal Bendrąsias pozicijas 2006/31/BUSP ir 2006/518/BUSP, JT Saugumo tarybos rezoliuciją 1521(2003) ir kitas svarbias JT Saugumo tarybos rezoliucijas.

2. JT Saugumo taryba 2006 m. birželio 20 d. rezoliucijoje 1689(2006) nusprendė, inter alia, sustabdyti apvalių rąstų ir medienos produktų importo draudimą devyniasdešimčiai dienų. Praėjus šiam laikotarpiui Saugumo taryba nuspręs, ar reikėtų atnaujinti apvalių rąstų ir medienos produktų importo draudimą.

3. 2006 m. spalio 20 d. Saugumo taryba šį klausimą išnagrinėjo ir priėjo prie išvados, kad nėra pagrindo atnaujinti apvalių rąstų ir medienos produktų importo draudimą.

4. Atsižvelgdama į tai, Komisija siūlo panaikinti Reglamento (EB) Nr. 234/2004 nuostatas, pagal kurias įsigalioja apvalių rąstų ir medienos produktų importo iš Liberijos draudimas.

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 234/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2006 m. sausio 23 d. Bendrąją poziciją 2006/31/BUSP, atnaujinančią ribojančias priemones, nustatytas Liberijai[1], ir 2006 m. liepos 24 d. Bendrąją poziciją 2006/518/BUSP, keičiančią ir atnaujinančią tam tikras ribojančias priemones, nustatytas Liberijai[2],

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijoje 1521(2003) nustatytas Liberijai taikomas priemones, 2004 m. vasario 10 d. Bendrojoje pozicijoje 2004/137/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai[3] buvo numatyta įgyvendinti JTSTR 1521(2003) nustatytas priemones Liberijai ir finansinės pagalbos, susijusios su karine veikla, teikimo Liberijai draudimą. Laikantis JT Saugumo tarybos rezoliucijų 1647(2005), 1683(2006) ir 1689(2006) nuostatų, Bendrosiose pozicijose 2006/31/BUSP ir 2006/518/BUSP tolesniam laikotarpiui patvirtinamos Bendrojoje pozicijoje 2004/137/BUSP nustatytos ribojančios priemonės ir nurodomi tam tikri pakeitimai.

(2) Tarybos reglamentu (EB) Nr. 234/2004[4] draudžiamas techninės ir finansinės pagalbos, susijusios su karine veikla, teikimas Liberijai, Liberijos kilmės neapdirbtų deimantų importas ir šios šalies kilmės apvalių rąstų ir medienos produktų importas.

(3) 2006 m. birželio 20 d. JT Saugumo taryba priėmė rezoliuciją 1689(2006). Nuspręsta, inter alia , neatnaujinti Liberijos kilmės visų apvalių rąstų ir medienos produktų importo draudimo, kuris buvo nustatytas JTSTR 1521(2003) 10 punktu, ir po keleto pratęsimų nustojo galioti 2006 m. birželio 20 d. Saugumo taryba buvo pasiryžusi šį draudimą atnaujinti, jeigu per devyniasdešimties dienų laikotarpį Liberija nepriimtų Liberijos Vyriausybės įkurto Miško reformos stebėjimo komiteto siūlytų miškininkystės teisės aktų.

(4) 2006 m. spalio 20 d. Saugumo taryba iš naujo apsvarstė šį klausimą ir priėjo prie išvados, kad Liberija priėmė reikalingus miškininkystės teisės aktus. Todėl buvo nuspręsta draudimo neatnaujinti.

(5) Todėl Reglamento (EB) Nr. 234/2004 6 straipsnio 2 dalis, kuria draudžiamas visų Liberijos kilmės apvalių rąstų ir medienos produktų importas į Bendriją ir kurios taikymas buvo sustabdytas nuo 2006 m. birželio 23 d. iki 2006 m. rugsėjo 18 d., turėtų būti panaikinta atgaline data nuo 2006 m. rugsėjo 19 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 234/2004 6 straipsnio 2 dalis yra išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. rugsėjo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

[1] OL L 19, 2006 1 24, p. 38.

[2] OL L 201, 2006 7 25, p. 36.

[3] OL L 40, 2004 2 12, p. 35. Bendroji pozicija, iš dalies pakeista Bendrąja pozicija 2004/902/BUSP (OL L 379, 2004 12 24, p.113).

[4] OL L 40, 2004 2 12, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1126/2006 (OL L 201, 2006 7 25, p. 1).

Top