EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0458

Pasiūlymas Tarybos sprendimas įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolio sintezės energijos gamybos bendrąją įmonę ir jai suteikiantis privalumus

/* KOM/2006/0458 galutinis */

52006PC0458
[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 14.8.2006

KOM(2006) 458 galutinis

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolio sintezės energijos gamybos bendrąją įmonę ir jai suteikiantis privalumus

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIūLYMO APLINKYBėS

1.1. Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Šio pasiūlymo tikslas yra Tarybos sprendimu pagal Euratomo sutarties 49 straipsnį įsteigti bendrąją įmonę, kuria pasinaudodamas Euratomas prisidėtų prie siūlomo tarptautinio ITER branduolio sintezės energijos mokslinių tyrimų projekto ir specialios su branduolio sintezės energijos tyrimais susijusios veiklos.

2000 m. lapkričio 16 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl tarptautinio pagrindo siekiant bendrai pasirengti įsteigti ITER juridinį asmenį ITER statybai ir eksploatavimui, jeigu ir kai taip bus nuspręsta.

Tuo tikslu 2003 m. lapkritį Taryba priėmė išvadas, įgaliodama Komisiją siūlyti Kadarašą (Prancūzija) kaip galimą ITER projekto vietą Europoje . Taryba taip pat vienbalsiai nusprendė, kad ITER Europos juridinio asmens buveinė bus Ispanijoje [1].

2004 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendime[2], kuris iš dalies pakeitė 2000 m. lapkričio 16 d. derybų nurodymus, ITER projekto įgyvendinimas Europoje „platesnio požiūrio“ į branduolio sintezės energiją perspektyvoje buvo pavadintas esminiu branduolio sintezės energijos tyrimų, vykdomų pagal Euratomo bendrąsias mokslinių tyrimų programas, bruožu.

2005 m. birželį derybų Šalys[3] susitarė vykdyti ITER projektą Europoje. Siūlomas tarptautinis susitarimas įsteigti Tarptautinę ITER sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą (toliau – ITER susitarimas ir ITER organizacija) buvo parafuotas 2006 m. gegužės 24 d.[4] ir pateiktas Tarybai tvirtinti pagal Euratomo sutarties 101 straipsnį.

Pagal ITER susitarimą Euratomui teks , inter alia , šie įsipareigojimai:

- įsteigti „vietos agentūrą“, per kurią Euratomas ITER organizacijai teiks finansinius išteklius ir įnašus natūra, įskaitant žmogiškuosius išteklius,

- remti ITER projekto vietos parengimą pagal specialią Euratomo, kaip priimančios šalies, atsakomybę.

Be to, Euratomas finansiškai ir natūra prisidės prie „platesnio požiūrio“ veiklos Japonijoje, visų pirma remiantis šiuo tikslu sudarytu dvišaliu susitarimu.

2002 m. rugsėjo 30 d. sprendimu[5] Taryba priėmė Šeštosios pagrindų programos (2002–2006 m.) specialiąją programą (Euratomas), kurioje numatyta, kad nusprendus vykdyti (ITER) projektą, [...] prireiks organizacinių pokyčių, visų pirma kad būtų galima bendrai valdyti Europos įnašą į ITER organizaciją .

Atsižvelgiant į įsipareigojimų, kuriuos turi įvykdyti Euratomas, mastą ir įvairovę, visų pirma įsipareigojimą aprūpinti būsimą ITER organizaciją aukštosios technologijos komponentais pagal projekto specifikacijas ir tvarkaraštį bei remti atitinkamus MTP, būtina įsteigti juridinio asmens statusą turintį subjektą, kuris galėtų veikti lanksčiai ir greitai, kaip tai daro komercinės įmonės.

2003 m. vasario 28 d. komunikate Tarybai[6] Komisija pateikė ITER derybų pažangos, įskaitant numatytą Europos įnašo į ITER organizaciją valdymo struktūrą, ataskaitą. Remiantis konsultacijomis su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, nuspręsta, kad tinkamiausias yra juridinis subjektas bendrosios įmonės forma pagal Euratomo sutarties II antraštinės dalies 5 skyriaus 45–51 straipsnius.

Savo pasiūlymuose[7] dėl Septintosios bendrosios Euratomo branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.) ir susijusios specialiosios programos[8] (toliau – 7BP) Komisija pasiūlė įsteigti juridinį subjektą bendrosios įmonės forma ir numatė finansines priemones.

Siūloma bendroji įmonė – „Europos ITER įgyvendinimo ir branduolio sintezės energijos gamybos bendroji įmonė“ – yra veiksmingiausia priemonė, leidžianti Euratomui suteikti įnašą ITER organizacijai, prisidėti prie „platesnio požiūrio“ veiklos, o vėliau pasirengti bandomosios elektrinės, gaminančios energiją branduolio sintezės būdu (DEMO), ir susijusių įrenginių, įskaitant Tarptautinį sintezės medžiagų švitinimo įrenginį (TSMŠĮ, angl. IFMIF), statybai.

1.2. Bendrosios aplinkybės

Atsižvelgiant į visuotinę energijos paklausą ir ekonominę, politinę ir aplinkos apsaugos riziką, susijusią su priklausomybe nuo iškastinio kuro šaltinių, branduolio sintezės energija per keletą dešimtmečių gali iš esmės prisidėti prie įvairios, tvarios ir saugios energijos tiekimo sistemos.

Visame pasaulyje buvo dedama daug pastangų panaudoti branduolio sintezės pajėgumus ir šioje srityje buvo pasiekta reikšmingos pažangos. Europa atsidūrė priekyje iš esmės todėl, kad nacionalinės branduolio sintezės programos buvo integruotos į vieną Euratomo koordinuojamą branduolio sintezės mokslinių tyrimų programą, kurią vykdant buvo sukurtas ir eksploatuojamas Jungtinis Europos toras (JET), pažangiausias pasaulyje branduolio sintezės įrenginys, vadovaujant Euratomo sutartimi įsteigtai bendrajai įmonei.

Ilgalaikis Europos branduolio sintezės programos tikslas yra bendrai sukurti ekonomiškai naudingus bandomuosius reaktorius. Svarbiausias šios strategijos prioritetas yra sukurti ir eksploatuoti ITER („ kelias “) – svarbiausią eksperimentinį įrenginį, skirtą įrodyti branduolio sintezės kaip plataus masto energijos šaltinio, pasižyminčio teigiamomis charakteristikomis saugos ir aplinkos atžvilgiu, mokslinį ir technologinį galimumą.

Dėl ITER projekto masto ir mokslinių bei techninių iššūkių, per pastaruosius septyniolika metų jis buvo įgyvendinamas bendradarbiaujama tarptautiniu mastu. Sukūrus konceptualų projektą, nuo 1992 iki 2001 m. buvo vykdoma ITER techninio projektavimo veikla (angl. Engineering Design Activities (EDA) ) pagal tarpvyriausybinį susitarimą remiant Atominės energijos agentūrai[9].

EDA pabaigoje ir po išsamių susitarimo Šalių atliktų mokslinių, technologinių ir ekonominių įvertinimų nacionaliniu lygiu[10], ITER Taryba padarė išvadą, kad tikslai yra visiškai pasiekti, ir Šalims rekomendavo imtis reikiamų priemonių, kad būtų bendrai įgyvendintas ITER, kuris yra artimiausias branduolio sintezės energijos taikiems tikslams sukūrimo etapas [11] .

Nuo 2001 m. buvo deramasi siekiant sudaryti tarptautinį susitarimą dėl bendro ITER projekto įgyvendinimo. Prie keturių pirmųjų dalyvių – Euratomo, Japonijos, Rusijos Federacijos ir JAV – prisijungė Kinija, Korėja ir Indija – šalys, kuriose yra daugiau nei pusė pasaulio gyventojų.

Per ITER derybas Šalys taip pat apsvarstė papildomą bendrai vykdomą branduolio sintezės mokslinių tyrimų veiklą kaip „platesnio požiūrio“ dalį siekiant kuo skubiau sukurti branduolio sintezės energiją. Tokio požiūrio privalumai buvo paminėti 2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos išvadose[12], o 2004 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimu[13] Komisija buvo įgaliota įtraukti į ITER statybos finansavimo ir išlaidų pasidalijimo planus Europos dalyvavimą tarptautinėje mokslinių tyrimų bendradarbiavimo veikloje laikantis „platesnio požiūrio“, siekiant sukurti branduolio sintezės energiją. Šiomis aplinkybėmis Euratomas siūlo dalyvauti abipusio intereso branduolio sintezės tyrimų projektuose su Japonija sudarytos privilegijuotos partnerystės pagrindu pagal ITER projekto kūrimo etapą atitinkantį tvarkaraštį.

Atsižvelgiant į 2005 m. birželį Šalių pasiektą susitarimą statyti ITER Europoje (Kadaraše, Prancūzijoje) ir artėjantį ITER susitarimo sudarymą, visos naujos Šalys privalo įsteigti „vietos agentūras“, per kurias bus teikiami įnašai ITER organizacijai. Tuo pačiu metu Komisija baigė Euratomo ir Japonijos derybas dėl susitarimo sukurti „platesnio požiūrio“ veiklos teisės sistemą. Pagal tą susitarimą Euratomo ITER įgyvendinimo vietos agentūra turėtų vykdyti Euratomo įsipareigojimus, susijusius su „platesnio požiūrio“ veikla. Kad būtų pasiekta maksimali sąveika, reikėtų Euratomo ITER įgyvendinimo vietos agentūrai taip pat pavesti užduotis, susijusias su DEMO ir kitų įrenginių, įskaitant TSMŠĮ, statybos parengimu.

2. KONSULTACIJOS SU SUINTERESUOTOSIOMIS šALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMAS

Pagal Euratomo sutarties 46 straipsnį Komisija konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant CCE-FU[14] ir asociacijas[15]. Pasinaudojant įgyta patirtimi integruojant su branduolio sinteze susijusią veiklą Europoje, visų pirma JET, 2001 m. buvo pradėtos plačios diskusijos[16]. CCE-FU visų pirma įkūrė ad-hoc grupes, kad klausimas būtų išsamiai išnagrinėtas ir pabrėžė, kad reikia naujo juridinio subjekto, kurio veiklos sritis apimtų ITER, „platesnio požiūrio“ veiklą ir pasirengimą DEMO statybai[17].

Teikdama pasiūlymus dėl 7BP Komisija atliko išsamų poveikio vertinimą, pagrįstą suinteresuotųjų šalių indėliu, vidaus ir išoriniu vertinimu ir Europos vertinimo ir poveikio įvertinimo ekspertų[18] atliktais kitais tyrimais bei parama. Šiomis aplinkybėmis buvo atsižvelgta į branduolio sintezės mokslinių tyrimų ir ITER svarbą ir buvo pabrėžta, kad visiškai integruotos Europos branduolio sintezės programos sukūrimas yra pavyzdys Europos mokslinių tyrimų erdvei (EMTE).

Europos branduolio sintezės programos paskatina išleisti maždaug 2 000 mokslinių leidinių per metus, remia mokslininkų aukšto lygio mokymą 4–5 vasaros kursuose ir darbo grupėse kiekvienais metais, skatina naujoves, technologijų perdavimą ir pritaikymą, taip pat pažangių technologijų kūrimą plačiai bendradarbiaujant su įmonėmis[19]. Be to, ES pirmavimas šioje srityje didina įmonių konkurencingumą susijusių technologijų srityje (pvz. superlaidūs magnetai).

Remiantis 7BP poveikio vertinimu, investicijos į mokslinius tyrimus, įskaitant branduolio sintezę, Europoje sutelkia kritinę išteklių masę, įgalina keistis žiniomis ir gebėjimais tarp daugelio šalių, skatina rezultatų sklaidą ir moksliniams tyrimams suteikia veiksmingesnį mechanizmą. Ši programa taip pat turi didelį poveikį – visų pirmą ilgalaikį – iš esmės dėl ekonominio „daugiklio efekto“. ITER pastatymas ir eksploatavimas Europoje taip pat suteiks didelės tiesioginės naudos pramonei ir ekonomikai, kuri padidins Europos konkurencingumą ir sustiprins pramonę.

Remdamasi apklausos rezultatais Komisija pateikė teigiamą nuomonę apie pasiūlymą įsteigti bendrąją įmonę, kurios užduotis yra vykdyti Euratomo įsipareigojimus ITER organizacijai, „platesnio požiūrio“ veiklą ir parengti DEMO statybą, atsižvelgiant į ilgalaikius Europos branduolio sintezės tyrimų programos tikslus ir siekiant sustiprinti pramonės konkurencingumą.

3. TEISINIAI PASIūLYMO ASPEKTAI

- Siūlomų veiksmų santrauka

ITER susitarimu Euratomas įpareigojamas įsteigti vietos agentūrą, per kurią jis teiks įnašą ITER organizacijai. Be Komisijos, kuri pati galėtų administruoti tą įnašą – tačiau tai nebūtų tinkama dėl projekto techninio sudėtingumo ir masto – vienintelė Euratomo sutartyje numatyta teisinė priemonė yra bendrosios įmonės įsteigimas remiantis Euratomo sutarties II antraštinės dalies 5 skyriaus 45–51 straipsnių nuostatomis. Pagal tas pačias Sutarties nuostatas įsteigta JET bendroji įmonė įrodė šios teisinės priemonės veiksmingumą. Remdamasi šia patirtimi, Komisija siūlo įsteigti bendrąją įmonę, kuri vykdytų Euratomo įsipareigojimus ITER organizacijai ir „platesnio požiūrio“ veiklą bei parengtų DEMO statybą. Be to, Komisija siūlo suteikti bendrajai įmonei privalumus, numatytus Sutarties III priede.

- Teisinis pagrindas

Euratomo sutarties II antraštinės dalies 5 skyriaus 45 straipsnyje numatyta, kad „ branduolinės pramonės plėtrai Bendrijoje ypač svarbios įmonės gali būti steigiamos kaip bendrosios įmonės “. Atsižvelgiant į tai, kad bendroji įmonė atliks pagrindinį vaidmenį išsaugant Europos strateginę poziciją branduolio sintezės tyrimų srityje, šio skyriaus pasirinkimas turi aiškų pagrindą. JET projektas suteikė Komisijai pakankamai patirties įsteigti bendrąją įmonę, ją eksploatuoti ir likviduoti. Komisija atliko apklausą ir gavo teigiamą nuomonę apie šį siūlomą veiksmą.

4. POVEIKIS BIUDžETUI

Prie šio sprendimo pridedamoje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje nurodomas poveikis biudžetui ir žmogiškieji bei administraciniai ištekliai, taip pat pateikiami orientaciniai duomenys 2007–2016 m. ir vėlesniam laikotarpiui. Narių įnašai yra nustatyti įstatų 12 straipsnyje ir jų II priede. Pastarajame numatyta bendroji sistema, kuri bus išsamiau išdėstyta bendrosios įmonės finansiniame reglamente.

5. PARENGIAMOSIOS PRIEMONėS

Kartu su Euratomo sutarties 51 straipsniu ir prieš Tarybai priimant įstatus, Komisija taiko parengiamąsias priemones siekdama užtikrinti, kad bendroji įmonė galėtų pradėti veiklą laiku ir vykdytų savo politinius ir teisinius įsipareigojimus pagal ITER susitarimą. Šios priemonės visų pirma yra:

- darbuotojų įdarbinimo procedūrų inicijavimas priklausomai nuo struktūros sukūrimo ir esamo biudžeto, kad jie galėtų pradėti dirbti iš karto po to, kai bus oficialiai įsteigta bendroji įmonė,

- veikla, kurios reikia parengti dokumentų projektus, įskaitant, pvz., finansinį reglamentą, darbo tvarkos taisykles, intelektinės nuosavybės teisių taisykles ir kt.,

- priemonių, kurių reikia užtikrinti, kad bendroji įmonė galėtų veikti pačią pirmą dieną, įgyvendinimas, pvz., pasirengimas viešiesiems pirkimams, logistikos sistemų plėtojimas ir kt.

6. IšSAMUS PASIūLYMO PAAIšKINIMAS

Remiantis 2003 m. lapkričio mėn. Tarybos išvadomis ir vėlesniais Ispanijos valdžios institucijų sprendimais, įstatų 1 straipsnyje nurodomas bendrosios įmonės pavadinimas ir buveinė Barselonoje (Ispanija). Bendrosios įmonės nariai, neskaitant Euratomo, bus Europos Sąjungos valstybės narės ir asocijuotosios trečiosios šalys, su Euratomu sudariusios bendradarbiavimo susitarimus branduolio sintezės srityje ir pareiškusios norą tapti bendrosios įmonės narėmis.

Bendrosios įmonės tikslai ir veikla yra nustatyti atitinkamai įstatų 2 ir 3 straipsniuose ir atitinka Komisijos atliktą apklausą. Svarbiausias prioritetas yra įvykdyti tikslus, susijusius su bendrosios įmonės, kaip Euratomo ITER įgyvendinimo vietos agentūros, vaidmeniu. Parengiamosios veiklos programa, skirta DEMO statybai, turėtų būti rengiama palaipsniui.

ITER statybos etapo pabaigoje (po 8–10 metų) atliekamas bendrosios įmonės padarytos pažangos siekiant tikslų įvertinimas. Atsižvelgiant į vertinimo išvadas, gali būti pasiūlyta pakoreguoti tikslus ir veiklą remiantis įstatų 21 straipsniu.

Įstatų 4 straipsnyje patvirtinamas bendrosios įmonės juridinio asmens statusas remiantis Sutarties 49 straipsniu. Svarbiausia, kad bendroji įmonė galėtų sudaryti sutartis ir vykdyti įvairias jai patikėtas užduotis veiksmingai, kaip tai daro komercinės įmonės.

Įstatų 5 straipsnyje nurodyti bendros įmonės organai yra valdyba ir direktorius, kuriems padeda vykdomasis komitetas. Kiekvienas narys valdyboje turi du atstovus, turinčius mokslinės ir techninės kompetencijos. Valdybos veikla yra įvairi – nuo direktoriaus paskyrimo iki darbo programų ir su jomis susijusio biudžeto tvirtinimo.

Valdybos narių balsavimo teisės nustatytos įstatų I priede pagal sistemą, naudojamą EBSPS[20]. Dėl naujų narių balsavimo teisių spręs valdyba, atsižvelgdama į bendradarbiavimo susitarimą su Euratomu. Dėl šios priežasties nereikėtų persvarstyti įstatų kiekvieną kartą, kai prisijungia naujas narys, kaip buvo JET atveju.

Vykdomojo komiteto narius valdyba kolektyviai skiria iš pripažintą autoritetą turinčių asmenų (7 straipsnis). Vykdomasis komitetas rinksis dažnai, ir jo pagrindinė užduotis bus tvirtinti sutartis. Kad vykdomasis komitetas galėtų dirbti veiksmingai, jį sudarys 13 narių, kurių nemažiau kaip pusė bus pakeičiami kas dveji metai, atsižvelgiant į jų vykdomų užduočių pobūdį.

Dėl Euratomo teisinių įsipareigojimų bendrajai įmonei ir Bendrijos finansavimo masto bei proporcijos, kad daugelis valdybos ir vykdomojo komiteto sprendimų galiotų, juos priimant reikės Euratomo balsų (6 ir 7 straipsniai). Valdyba imsis reikiamų priemonių ir nustatys taisykles, kad būtų užtikrintas tinkamas galimų interesų konfliktų valdymas. Šias priemones taip pat taiko vykdomasis komitetas ir mokslinės programos taryba (-os).

Įstatų 8 straipsnyje aprašytas direktorius yra vykdantysis vadovas ir teisinis atstovas, atsakingas už kasdienį bendrosios įmonės darbą. Jis arba ji pasirašo sutartis bendrosios įmonės vardu ir sudaro darbo sutartis su darbuotojais. Direktorius turi įvairių pareigų ir atsakomybių.

Kad būtų užtikrintas konsultavimas 11 straipsnyje apibūdintų darbo programų klausimais ir mokslinis bei techninis papildomumas su kita pagal Euratomo branduolio sintezės programą vykdoma veikla, 9 straipsnyje numatyta steigti mokslinės programos tarybą (-as), kurios (-ių) narius skiria valdyba.

Visi darbuotojai bus samdomi pagal Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomas taisykles ir nuostatas (10 straipsnis). Tai skirsis nuo padėties, susiklosčiusios JET, kuriame dėl dviejų darbuotojų kategorijų egzistavimo prieš Komisiją buvo pateikti skundai. Be to, tokia tvarka leis bendrajai įmonei pritraukti reikiamo mokslinio, techninio ir administracinio lygmens darbuotojus.

Pagrindiniai ištekliams taikomi principai yra nurodyti įstatų 12 straipsnyje. Yra numatyti narių piniginiai įnašai ir įnašai natūra į bendrosios įmonės išteklius. Nepaisant to, kad Euratomo įnašas į išteklius sudaro didžiausią dalį, kuklų narystės įnašą mokės ir kiti nariai. Šių metinių narystės įnašų suma neviršija 10 % bendrosios įmonės administracinių išlaidų ir apskaičiuojama pagal kiekvieno nario proporcingą dalyvavimą Euratomo branduolio sintezės programoje, kaip nurodyta II priede.

Atsižvelgiant į bendrosios įmonės specializuotą veiklos pobūdį, tam, kad ji galėtų veiksmingai veikti kaip tikra įmonė, reikia priimti atskirą finansinį reglamentą ir jo taikymo taisykles, taip pat kontrolės priemones, kurios užtikrintų patikimą finansų valdymą ir Bendrijos interesų valdymą. Bus priimtos nuostatos, taikomos sutartims, sudarytoms kvietimų teikti pasiūlymus pagrindu, ir išlaidų pasidalijimo sutartims. Finansinį reglamentą priims valdyba, pritarus Komisijai, pagal įstatų III priede pateiktus principus.

Audito ir priežiūros mechanizmai yra pateikti 15 straipsnyje ir III priede, įskaitant vidaus audito padalinio, kuris teiks ataskaitas direktoriui, įsteigimą, Audito Rūmų vaidmenį tikrinant sąskaitas ir priemones, kurių reikia palengvinti OLAF atliekamus tyrimus.

Naujų narių prisijungimo prie bendrosios įmonės galimybė nurodyta įstatų 16 straipsnyje: arba jie prisijungia prie Euratomo, arba kaip asocijuotosios trečiosios šalys su Euratomu sudaro bendradarbiavimo susitarimus kontroliuojamos branduolio sintezės srityje ir pareiškusia norą tapti bendrosios įmonės narėmis.

17 straipsnyje numatyta, kad bendroji įmonė veikia 35 metus, t.y. šis laikotarpis atitinka terminą, numatytą ITER pastatymui ir eksploatavimui, taip pat numatytas „paspartintas“ branduolio sintezės metodas, kurio tikslas yra per protingą laikotarpį pradėti gaminti elektrą plačiu mastu. Šis laikotarpis gali būti pratęstas remiantis įstatų 21 straipsnyje nurodyta tvarka.

Ispanija kaip priimančioji valstybė nustatys bendrosios įmonės įsikūrimo vietą ir jai teiks papildomą paramą bet tos, kuri numatyta Sutarties III priede; dėl šių klausimų bus sudaromas atskiras bendrosios įmonės ir Ispanijos susitarimas (18 straipsnis). Likusiuose įstatų straipsniuose pateikiamos nuostatos dėl bendrosios įmonės likvidavimo, nuosavybės, teisių perdavimo, įstatų dalinio pakeitimo ir ginčų sprendimo tvarkos.

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolio sintezės energijos gamybos bendrąją įmonę ir jai suteikiantis privalumus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 45–49 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[21],

kadangi:

(1) Bendrija, pasinaudodama stipria, nenutrūkstama ir koordinuota Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas) mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos programų parama, taip pat nacionalinėms branduolio sintezės laboratorijoms išplėtojus žinias ir padidinus žmogiškuosius išteklius, sukūrė vienintelę ir visiškai integruotą branduolio sintezės tyrimų programą, vaidinančią pasaulyje svarbiausią vaidmenį plėtojant branduolio sintezę, kaip galimai neribotą, saugų, tvarų, ekologišką ir ekonominiu požiūriu konkurencingą energijos šaltinį.

(2) 1978 m. pradėtas Jungtinio Europos toro (JET) branduolio sintezės tyrimo projektas[22], per kurį buvo įgyvendinti arba net viršyti visi jame numatyti tikslai, įskaitant branduolio sintezės energijos pakankamo kiekio pagaminimą numatytu būdu ir tam tikrus duomenis apie branduolio sintezės galią ir energiją, įrodė, kad yra naudinga sutelkti Bendrijos išteklius ir kompetenciją bendrojoje įmonėje.

(3) Bendrija vaidino svarbiausią vaidmenį plėtojant naują tarptautinį branduolio sintezės projektą ITER, kuris prasidėjo 1988 m. konceptualaus projekto kūrimu[23], 1992 m. buvo vykdoma techninio projektavimo veikla[24], kuri 1998 m[25]. buvo pratęsta trims metams, ir vėliau jis buvo tęsiamas 1994 m. pasirašius antrąjį susitarimą[26], kuris 2001 m. tapo išsamiu ir visiškai integruotu techniniu projektu[27] statyti eksperimentinį įrenginį, siekiant įrodyti branduolio sintezės kaip energijos šaltinio, kuris Bendrijai suteiktų daug naudos ilgam aprūpinant įvairesne ir saugesne energija, įmanomumą.

(4) Septynios ITER derybų Šalys (Euratomas, Kinijos Liaudies Respublika, Indija, Japonija, Korėja, Rusija ir Jungtinės Valstijos), kuriose yra daugiau kaip pusė pasaulio gyventojų, sudarė Susitarimą įsteigti Tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą[28] (toliau – ITER susitarimas), kuriuo įsteigiama Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (toliau – ITER organizacija), kurios buveinė yra St. Paul-lez-Durance (Prancūzija).

(5) ITER susitarime reikalaujama, kad visos Šalys ITER organizacijai teiktų įnašus per atitinkamus juridinius subjektus, vadinamus „vietos agentūromis“. Kad ITER statyba prasidėtų nedelsiant ir atsižvelgiant į tai, kad Euratomas, kaip priimančioji šalis, turės specialius įsipareigojimus, įskaitant tai, kad ji skirs didžiausią įnašo dalį statybos vietos parengimui, reikėtų kuo skubiau įsteigti Euratomo vietos agentūrą.

(6) Euratomas ir Japonija sudarė dvišalį Susitarimą bendrai vykdyti „platesnio požiūrio“ veiklą[29] (toliau – „platesnio požiūrio“ susitarimas su Japonija), nustatantį bendrai atliekamą papildomą mokslinių tyrimų veiklą branduolio sintezės srityje, kaip „platesnio požiūrio“ dalį, siekiant kuo skubiau sukurti branduolio sintezės energiją, kaip susitarta per derybas dėl ITER susitarimo. „Platesnio požiūrio“ susitarime su Japonija numatyta, kad tokią „platesnio požiūrio“ veiklą turėtų vykdyti Euratomas per Euratomo vietos agentūrą, kuri yra Įgyvendinančioji agentūra.

(7) Kad sąveika ir ekonominė nauda būtų maksimali, Euratomo vietos agentūra, taikydama „paspartintą“ metodą kuo greičiau sukurti branduolio sintezės energiją, išnagrinėtą nepriklausomų ekspertų grupės paprašius už mokslo tyrimus atsakingų ministrų per Belgijos pirmininkavimą[30], taip pat turėtų įgyvendinti ilgalaikę veiklos programą, skirtą pasirengti bandomųjų branduolio sintezės reaktorių ir susijusių įrenginių statybai, siekiant šiuo atžvilgiu padidinti Europos konkurencingumą.

(8) 2003 m. lapkričio 26–27 d. išvadose Taryba vienbalsiai įgaliojo Komisiją ITER priimančiąja šalimi siūlyti Prancūziją, o ITER statybviete – Kadarašą ir nusprendė, kad Euratomo vietos agentūros buveinė turėtų būti Ispanijoje[31].

(9) Atsižvelgiant į ITER projekto ir „platesnio požiūrio“ veiklos svarbą plėtojant branduolio sintezę – galimai neribotą, saugų, tvarų, ekologišką ir ekonominiu požiūriu konkurencingą energijos šaltinį – reikia įsteigti Euratomo vietos agentūrą kaip bendrąją įmonę, numatytą Euratomo sutarties 5 skyriuje.

(10) Bendroji įmonė, kuri turėtų būti atsakinga už europinės ir tarptautinės svarbos viešuosius mokslinius tyrimus ir vykdyti tarptautiniuose susitarimuose nustatytus įsipareigojimus, turėtų būti laikoma tarptautine organizacija, kaip apibrėžta 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo[32] 15 straipsnio 10 dalies antroje įtraukoje, 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole[33] 23 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje, 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose[34] vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 22 straipsnyje ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo[35] 15 straipsnyje.

(11) Atsižvelgiant į specifinius su veikla susijusius bendrosios įmonės poreikius, jai reikėtų taikyti finansinio pagrindų reglamento principais grindžiamą atskirą finansinį reglamentą[36] (toliau – finansinis pagrindų reglamentas) iš anksto suderinus su Komisija.

(12) Siekiant sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, turėtų būti sudaryta galimybė dalyvauti bendrosios įmonės veikloje šalims, su Euratomu sudariusioms bendradarbiavimo branduolio sintezės srityje susitarimus, pagal kuriuos jų programos susiejamos su Euratomo programomis.

(13) Tarybos sprendimo dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.) pasiūlyme[37] ir tą bendrąją programą įgyvendinančioje specialiojoje programoje[38] (toliau – 7BP) ITER yra suteikiamas svarbiausias vaidmuo Europos branduolio sintezės strategijoje ir pateikiamos nuostatos dėl Euratomo įnašo per bendrąją įmonę ITER organizacijai, „platesnio požiūrio“ veiklai ir kitai susijusiai veiklai vykdyti, kad būtų pasirengta bandomųjų branduolio sintezės reaktorių statybai.

(14) Kad būtų užtikrintas įdarbinimo sąlygų pastovumas ir vienodas požiūris į darbuotojus, atsižvelgiant į įgytą patirtį JET bendrosios įmonės atveju, ir siekiant pritraukti aptariamose srityse besispecializuojančius geriausius mokslininkus ir techninius darbuotojus, reikėtų visiems bendrosios įmonės pasamdytiems darbuotojams taikyti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytus Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68[39].

(15) Atsižvelgiant į tai, kad bendroji įmonė įsteigta ne įgyvendinti ekonominius tikslus, o atsakinga už Euratomo dalyvavimo tarptautiniame visuomeninės svarbos mokslinių tyrimų projekte valdymą, tam, kad ji galėtų įvykdyti savo užduotis, būtina, kad jos direktoriui ir darbuotojams būtų taikomas 1965 m. balandžio 8 d. Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų[40].

(16) Atsižvelgiant į bendrosios įmonės veiklos pobūdį ir svarbą vykdant branduolio sintezės mokslinius tyrimus ir siekiant paskatinti bendrajai įmonei skirto viešojo finansavimo lėšų tinkamą valdymą, bendrajai įmonei reikėtų suteikti visus Sutarties III priede nurodytus privalumus.

(17) Atsižvelgiant į Bendrijos teises ir įsipareigojimus pagal Sutarties II antraštinės dalies 2 skyrių dėl informacijos sklaidos, bendroji įmonė su Komisija turėtų sudaryti atitinkamus susitarimus.

(18) Bendroji įmonė ir Ispanija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl biuro patalpų, privilegijų ir imunitetų ir kitos paramos, kurią Ispanija teiks bendrajai įmonei.

(19) Šiame sprendime atsižvelgiama į Komisijos atliktos apklausos rezultatus, visų pirma į Euratomo specialiųjų mokslinių tyrimų ir mokymo programos branduolinės energijos (branduolio sintezės) srityje konsultacinio komiteto teigiamą nuomonę apie pasiūlymą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrosios įmonės įsteigimas

1. Europos ITER įgyvendinimo ir branduolio sintezės energijos gamybos (Fusion for Energy) bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė) yra įsteigiama 35 metams.

2. Bendrosios įmonės uždaviniai yra:

1. teikti Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) įnašą Tarptautinei ITER branduolio sintezės energijos organizacijai,

2. teikti Euratomo įnašą, kurio reikia su Japonija vykdyti „platesnio požiūrio“ veiklą, siekiant kuo greičiau sukurti branduolio sintezės energiją,

3. įgyvendinti veiklos programą, skirtą pasirengti bandomojo branduolio sintezės reaktoriaus ir susijusių įrenginių, įskaitant tarptautinį sintezės medžiagų švitinimo įrenginį, statybai.

3. Bendrosios įmonės buveinė yra Barselonoje (Ispanija).

4. Bendroji įmonė laikoma tarptautine organizacija, kaip apibrėžta Direktyvos 77/388/EEB 15 straipsnio 10 dalies antroje įtraukoje, Direktyvos 92/12/EEB 23 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje, Direktyvos 2004/17/EB 22 straipsnyje ir Direktyvos 2004/18/EB 15 straipsnyje.

2 straipsnis

Nariai

Bendros įmonės nariai yra:

4. Euratomas,

5. Euratomo valstybės narės,

6. asocijuotosios trečiosios šalys, su Euratomu sudariusios bendradarbiavimo susitarimą branduolio sintezės srityje, pagal kurį jų programos susiejamos su Euratomo programomis, ir pareiškusios norą tapti bendrosios įmonės narėmis.

3 straipsnis

Įstatai

Bendrosios įmonės įstatai, išdėstyti priede, yra priimami.

4 straipsnis

Finansavimas

1. Ištekliai, kurių reikia, kad bendroji įmonė galėtų atlikti savo užduotis, yra nustatomi taip:

7. ištekliai 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms užduotims, remiantis Susitarimu įsteigti Tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą,

8. ištekliai 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytoms užduotims, remiantis Susitarimu bendrai vykdyti „platesnio požiūrio“ veiklą,

9. ištekliai 1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytoms užduotims, remiantis pagal Sutarties 7 straipsnį priimtomis mokslinių tyrimų ir mokymo programomis.

2. Bendrosios įmonės išteklius sudaro Euratomo įnašas, valstybės, kurioje bus statomas ITER, įnašai, bendrosios įmonės narių, išskyrus Euratomą, metiniai narystės įnašai bei savanoriški įnašai ir papildomi ištekliai.

3. Orientacinė visų išteklių suma, reikalinga bendrajai įmonei remiantis 1 dalimi, yra 9 653 milijonai eurų[41]. Ji paskirstoma taip (mln. EUR):

2007–2016 m. | 2017–2041 m. | 2007–2041 m. Iš viso |

iš kurių 2007–2011 m. | Pastovi vertė |

4 127 | 1 717 | 5 526 | 3 544 | 9 653 |

4. Orientacinis bendras Euratomo įnašas į 3 dalyje nurodytus išteklius yra 7 649 milijonai eurų, kurių ne daugiau kaip 15 % skiriama administracinėms išlaidoms. Jis paskirstomas taip (mln. EUR):

2007–2016 m. | 2017–2041 m. | 2007 –2041 m. Iš viso |

kurių 7BP (2007–2011 m.) | Pastovi vertė |

3 147 | 1 290 | 4 502 | 2 887 | 7 649 |

5 straipsnis

Finansinis reglamentas

1. Bendrajai įmonei taikomas finansinio pagrindų reglamento principais grindžiamas atskiras finansinis reglamentas. Jis gali nukrypti nuo finansinio pagrindų reglamento tais atvejais, kai to reikalauja bendrosios įmonės specifiniai veiklos poreikiai ir iš anksto suderinus su Komisija.

2. Bendroji įmonė įsteigia savo vidaus audito tarnybą.

3. Bendrijos įnašo į bendrosios įmonės biudžetą panaudojimą tvirtina Europos Parlamentas, rekomendavus Tarybai, vadovaujantis atskira tvirtinimo procedūra.

4. Bendrosios įmonės sąskaitos konsoliduojamos su Komisijos sąskaitomis.

6 straipsnis

Darbuotojai

Bendrajai įmonei taikomi pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, taip pat Europos bendrijos bendrai priimtos taisyklės tų pareigūnų tarnybos nuostatų taikymo tikslais.

7 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų taikomas bendrajai įmonei, jos direktoriui ir darbuotojams.

8 straipsnis

Privalumai

1. Valstybės narės bendrajai įmonei teikia visus Sutarties III priede numatytus privalumus jos oficialiai vykdomos veiklos srityje tol, kol bendroji įmonė gyvuos.

2. Taip pat valstybės narės bendrąją įmonę atleidžia nuo visų netiesioginių mokesčių, kurie jai galėtų būti taikomi.

9 straipsnis

Atsakomybė

1. Sutartinę bendrosios įmonės atsakomybę reglamentuoja atitinkamos sutartinės nuostatos ir konkrečiai sutarčiai taikomas įstatymas.

2. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus pagal bendrosios įmonės sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

3. Nesutartinės atsakomybės atveju bendroji įmonė, vadovaudamasi valstybių narių įstatymams būdingais bendraisiais principais, atlygina visą jos darbuotojų vykdant pareigas padarytą žalą.

4. Ginčai, susiję su tokio pobūdžio žalos atlyginimu, priklauso Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

5. Bet koks bendrosios įmonės atliktas mokėjimas, susijęs su 1 ir 2 dalyse nurodyta atsakomybe, ir patirtos su ja susijusios išlaidos yra laikomos bendrosios įmonės išlaidomis ir dengiamos bendrosios įmonės išteklių lėšomis.

10 straipsnis

Informacijos sklaida

Bendroji įmonė susitaria su Komisija dėl atitinkamų nuostatų, kurios leis Bendrijai naudotis teisėmis ir vykdyti įsipareigojimus pagal Sutarties II antraštinės dalies 2 skyrių.

11 straipsnis

Priėmimo susitarimas

Bendroji įmonė ir Ispanija sudaro priėmimo susitarimą per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

TARYBOS SPRENDIMO PASIŪLYMO PRIEDAS EUROPOS ITER įGYVENDINIMO IR BRANDUOLIO SINTEZėS ENERGIJOS GAMYBOS ( FUSION FOR ENERGY ) BENDROSIOS įMONėS ĮSTATAI

1 straipsnis

Pavadinimas, buveinė, nariai

1. Bendrosios įmonės pavadinimas yra „Europos ITER įgyvendinimo ir branduolio sintezės energijos gamybos (Fusion for Energy) bendroji įmonė“ (toliau – bendroji įmonė).

2. Bendrosios įmonės buveinė yra Barselonoje (Ispanija).

3. Bendros įmonės nariai yra:

10. Europos atominės energijos bendrija (toliau – Euratomas),

11. Euratomo valstybės narės,

12. trečiosios šalys, su Euratomu sudariusios bendradarbiavimo susitarimą branduolio sintezės srityje, pagal kurį jų programos susiejamos su Euratomo programomis, ir pareiškusios norą tapti bendrosios įmonės narėmis (toliau – asocijuotosios trečiosios šalys).

2 straipsnis

Tikslai

1. Bendrosios įmonės tikslai yra šie:

13. teikti Euratomo įnašą Tarptautinei ITER branduolio sintezės energijos organizacijai (ITER organizacija) remiantis Susitarimu įsteigti Tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą ... (ITER susitarimas),

14. teikti Euratomo įnašą, kurio reikia su Japonija vykdomai „platesnio požiūrio“ veiklai, siekiant kuo greičiau sukurti branduolio sintezės energiją („platesnio požiūrio“ veikla), remiantis dvišaliu Susitarimu bendrai vykdyti „platesnio požiūrio“ veiklą („platesnio požiūrio“ susitarimas su Japonija),

15. įgyvendinti veiklos programą, skirtą pasirengti bandomojo branduolio sintezės reaktoriaus ir susijusių įrenginių, įskaitant tarptautinį sintezės medžiagų švitinimo įrenginį (TSMŠĮ), statybai.

3 straipsnis

Veikla

1. Atlikdama Euratomo ITER įgyvendinimo vietos agentūros vaidmenį, bendroji įmonė vykdo Euratomo įsipareigojimus ITER organizacijai, kaip nustatyta ITER susitarime, ir per jo galiojimo laikotarpį. Visų pirma ji:

16. prižiūri ITER projekto įgyvendinimo vietos parengimą,

17. ITER organizacijai pateikia komponentus, įrangą, medžiagas ir kitus išteklius,

18. administruoja su ITER organizacija sudarytus susitarimus dėl pirkimų ir visų pirma susijusias kokybės užtikrinimo procedūras,

19. parengia ir koordinuoja Euratomo dalyvavimą mokslinėje ir techninėje ITER projekto veikloje,

20. įgyvendina mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą prisidėdama prie Euratomo įnašo ITER organizacijai,

21. teikia Euratomo finansinį įnašą ITER organizacijai,

22. pateikia atitinkamus sprendimus, kad ITER organizacija būtų aprūpinta žmogiškaisiais ištekliais,

23. bendradarbiauja su ITER organizacija ir vykdo bet kokią kitą veiklą, prisidėdama prie ITER susitarimo įgyvendinimo.

2. Atlikdama įgyvendinančios agentūros vaidmenį pagal „platesnio požiūrio“ susitarimą su Japonija, bendroji įmonė vykdo Euratomo įsipareigojimus dėl „platesnio požiūrio“ veiklos įgyvendinimo. Visų pirma ji:

24. „platesnio požiūrio“ veiklai vykdyti pateikia komponentus, įrangą, medžiagas ir kitus išteklius,

25. parengia ir koordinuoja Euratomo dalyvavimą įgyvendinant „platesnio požiūrio“ veiklą,

26. užtikrina mokslinių ir technologinių tyrimų ir plėtros veiklos įgyvendinimą,

27. teikia Euratomo įnašą vykdyti „platesnio požiūrio“ veiklą,

28. pateikia atitinkamus sprendimus, kad „platesnio požiūrio“ veiklai vykdyti būtų pasirūpinta žmogiškaisiais ištekliais,

29. atlieka bet kurią kitą veiklą, siekdama įvykdyti Euratomo įsipareigojimus, kad „platesnio požiūrio“ susitarimas su Japonija būtų įgyvendintas.

3. Rengdamasi bandomojo branduolio sintezės reaktoriaus ir susijusių įrenginių, įskaitant tarptautinį sintezės medžiagų švitinimo įrenginį (TSMŠĮ), statybai, bendroji įmonė įgyvendina mokslinių tyrimų, plėtros ir projektavimo veiklą, nesusijusią su ITER ir „platesnio požiūrio“ veikla.

4. Vykdo kitą veiklą, kurios reikia įgyvendinti 2 straipsnyje nustatytus bendruosius tikslus, įskaitant veiklą, susijusią su geresniu visuomenės informavimu apie bendrąją įmonę ir jos uždavinius.

4 straipsnis

Juridinis asmuo

Bendroji įmonė yra juridinis asmuo. Jos kiekvieno nario teritorijoje jai suteikiamas didžiausias teisnumas ir veiksnumas, taikomas juridiniams asmenims pagal nacionalinius įstatymus. Ji visų pirma gali sudaryti sutartis, gauti licencijas, įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti, imti paskolas ir būti šalimi teismo procese.

5 straipsnis

Organai

1. Bendrosios įmonės organai yra valdyba ir direktorius.

2. Valdybai padeda vykdomasis komitetas remiantis 7 straipsniu.

3. Valdyba ir direktorius tariasi su mokslinės programos taryba (-omis) remiantis 9 straipsniu.

6 straipsnis

Valdyba

1. Valdyba atsako už bendrosios įmonės priežiūrą siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų ir užtikrina glaudų bendrosios įmonės ir jos narių bendradarbiavimą vykdant įmonės veiklą.

2. Kiekvienas bendrosios įmonės narys valdyboje turi du atstovus; vienas iš jų turi mokslinės ir (arba) techninės patirties su bendrosios įmonės veikla susijusiose srityse.

3. Valdyba teikia rekomendacijas ir priima sprendimus visais klausimais ir temomis šių įstatų taikymo srityje ir jais vadovaudamasi. Valdyba visų pirma:

30. Euratomo siūlymu priima balsavimo sistemos ir balsavimo teisių pakeitimus ir nustato naujų narių balsavimo teises;

31. tvirtina šių įstatų dalinių pakeitimų pasiūlymus;

32. sprendžia visus vykdomojo komiteto jai pateiktus klausimus;

33. skiria vykdomojo komiteto pirmininką ir narius;

34. priima projekto planą, darbo programas, išteklių planus, personalo planą ir personalo politikos planą;

35. priima metinį biudžetą ir tvirtina metinę finansinę atskaitomybę pagal finansinį reglamentą;

36. spręsdama su direktoriumi susijusius klausimus, naudojasi įgaliojimais, numatytais 10 straipsnio 3 dalyje;

37. tvirtina pagrindinę bendrosios įmonės organizacinę struktūrą;

38. pagal 13 straipsnio 1 dalį priima bendrosios įmonės finansinį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles;

39. priima 10 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytas įgyvendinimo nuostatas, susijusias su darbuotojais;

40. priima įgyvendinimo taisykles dėl ITER organizacijos ir „platesnio požiūrio“ veiklai vykdyti reikalingų žmogiškųjų išteklių;

41. priima ir taiko kovos su sukčiavimu, pažeidimais ir galimų interesų konfliktų valdymo priemones ir rekomendacijas;

42. tvirtina bendrosios įmonės ir Ispanijos (toliau – priimančioji valstybė) priėmimo susitarimą;

43. priima sprendimus dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto įsigijimo, pardavimo ir įkeitimo, taip pat dėl laidavimo ar garantijų suteikimo, akcijų kitose įmonėse ar institucijose gavimo ir dėl paskolų ėmimo arba suteikimo;

44. tvirtina sudaromas sutartis ar susitarimus dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir su trečiųjų šalių institucijomis, įmonėmis ar asmenimis arba tarptautinėmis organizacijomis;

45. tvirtina bendrosios įmonės pažangos, atsižvelgiant į darbo programas ir išteklius, metines veiklos ataskaitas;

46. pritarus Europos Komisijai (toliau – Komisija), priima pramonės politikos, intelektinės nuosavybės teisių ir informacijos sklaidos taisykles;

47. įsteigia mokslinės programos tarybą (-as) ir skiria jos (jų) narius;

48. naudojasi kitomis teisėmis ir atlieka kitas funkcijas, įskaitant pavaldžiųjų institucijų steigimą, kurių gali reikėti jos funkcijoms vykdyti įgyvendinant nustatytus tikslus.

4. Bendrosios įmonės narių balsavimo teisės nustatomos I priede. Narių balsai yra nedalomi.

5. Sprendimams dėl 3 straipsnio a ir b dalyse aprašytų funkcijų priimti reikalingas vieningas valdybos balsavimas.

Sprendimus dėl 3 straipsnio c–n dalyse aprašytų funkcijų valdyba priima dviejų trečdalių visų balsų dauguma.

Jei nenurodyta kitaip, visus kitus sprendimus valdyba priima paprastąja visų balsų dauguma.

Kad daugumos balsavimu priimti sprendimai galiotų, šiai daugumai turi priklausyti Euratomo balsai.

6. Euratomo siūlymu valdyba iš savo narių išsirenka pirmininką. Pirmininkas eina pareigas dvejus metus ir gali būti perrinktas dar vienai kadencijai.

7. Valdybos susirinkimus bent du kartus per metus sušaukia pirmininkas. Valdyba taip pat gali būti sušaukta paprastosios narių daugumos prašymu arba direktoriaus ar Euratomo prašymu. Paprastai susitikimai vyksta bendrosios įmonės buveinėje.

8. Jei atskirais atvejais nenusprendžiama kitaip, valdybos susitikimuose dalyvauja bendrosios įmonės direktorius ir vykdomojo komiteto pirmininkas.

9. Valdyba dviejų trečdalių balsų dauguma priima savo darbo tvarkos taisykles ir tvirtina vykdomojo komiteto darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Vykdomasis komitetas

1. Vykdomasis komitetas padeda valdybai rengti sprendimus ir vykdo kitas užduotis, kurias valdyba gali jam pavesti.

2. Vykdomąjį komitetą sudaro trylika narių, kuriuos iš pripažintą autoritetą ir profesinės patirties mokslo, technikos ar finansų srityse, susijusiose su šiame straipsnyje nurodytomis funkcijomis, turinčių asmenų skiria valdyba. Vienas iš vykdomojo komiteto narių yra Euratomas.

3. Vykdomasis komitetas visų pirma:

49. tvirtina sutarčių sudarymą pagal finansinį reglamentą,

50. teikia pastabas ir rekomendacijas valdybai dėl direktoriaus rengiamų projekto plano pasiūlymo, darbo programų, išteklių plano, biudžeto ir metinės finansinės atskaitomybės,

51. tinkamai pagrįstais atvejais teikia valdybai sprendimus apie sutarčių sudarymą ar kitus jam pavestus priimti sprendimus.

4. Kiekvienas vykdomojo komiteto narys turi vieną balsą.

5. Jei nenurodyta kitaip, vykdomojo komiteto sprendimams priimti reikalinga devynių balsų „už“ dauguma, įskaitant Euratomo balsą.

6. Vykdomojo komiteto narių kadencija – dveji metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą. Kas dvejus metus pakeičiama bent pusė narių.

7. Pasibaigus kadencijai, nariai toliau eina pareigas, kol jų paskyrimas yra pratęsiamas arba jie yra pakeičiami. Jei narys atsistatydina, jis toliau eina pareigas, kol yra pakeičiamas.

8. Vykdomojo komiteto pirmininką skiria valdyba dvejų metų kadencijai, kurią galima pratęsti vieną kartą.

9. Vykdomojo komiteto susitikimus bent šešis kartus per metus sušaukia pirmininkas. Vykdomasis komitetas taip pat gali būti sušauktas bent trijų narių prašymu arba direktoriaus ar Euratomo prašymu. Paprastai susitikimai vyksta bendrosios įmonės buveinėje.

10. Jei valdyba nenusprendžia kitaip, vykdomojo komiteto pirmininkas dalyvauja valdybos susitikimuose.

11. Gavęs išankstinį valdybos pritarimą, vykdomasis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

Direktorius

1. Direktorius yra bendrosios įmonės vykdantysis vadovas, atsakingas už kasdienį bendrosios įmonės valdymą, ir jos teisinis atstovas.

2. Direktorių Euratomo siūlymu penkerių metų kadencijai skiria valdyba. Vadovaudamasi Euratomo atliktu direktoriaus vertinimu ir siūlymu, valdyba vieną kartą gali pratęsti kadenciją ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui.

3. Direktoriui taikomos tokios pačios taisyklės ir nuostatai, kaip ir Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams, jei šiuose įstatuose nenumatyta kitaip.

4. Direktorius įgyvendina darbo programas ir vadovauja vykdant 3 straipsnyje nurodytą veiklą. Jis teikia valdybai, vykdomajam komitetui, mokslinės programos taryboms ir visoms kitoms pavaldžioms institucijoms visą jų funkcijoms atlikti reikalingą informaciją.

Direktorius visų pirma:

52. organizuoja ir prižiūri darbuotojų darbą bei jiems vadovauja ir naudojasi 10 straipsnio 3 dalyje nurodytais su darbuotojais susijusiais įgaliojimais,

53. apibrėžia pagrindinę organizacinę bendrosios įmonės struktūrą ir teikia ją tvirtinti valdybai,

54. rengia ir nuolat atnaujina projekto planą, bendrosios įmonės darbo programas ir personalo politikos planą,

55. vadovaudamasis ITER susitarimu ir „platesnio požiūrio“ susitarimu su Japonija, rengia įgyvendinimo taisykles dėl ITER organizacijos ir „platesnio pobūdžio“ veiklai vykdyti reikalingų žmogiškųjų išteklių,

56. vadovaudamasis bendrosios įmonės finansiniu reglamentu, rengia išteklių planą ir metinio biudžeto projektus, įskaitant bendrosios įmonės personalo planą,

57. vadovaudamasis bendrosios įmonės finansiniu reglamentu vykdo biudžetą, tvarko inventoriaus apskaitą bei rengia metines atskaitomybes,

58. užtikrina patikimo finansų valdymo ir vidaus kontrolės taikymą,

59. rengia intelektinės nuosavybės teisių, pramonės politikos ir informacijos sklaidos taisykles,

60. rengia bendrosios įmonės pažangos įgyvendinant darbo programose ir išteklių plane numatytus veiksmus metines veiklos ataskaitas,

61. rengia kitas ataskaitas, kurių gali paprašyti valdyba ar vykdomasis komitetas,

62. padeda valdybai, vykdomajam komitetui ir pavaldžiosioms struktūroms teikdamas sekretoriato paslaugas,

63. dalyvauja valdybos susitikimuose, jei valdyba nenusprendžia kitaip, ir vykdomojo komiteto susitikimuose,

64. užtikrina, kad bendroji įmonė vykdydama savo veiklą galėtų naudotis moksline ir technine kompetencija,

65. vykdo kitą veiklą ir, jei reikia, teikia kitus siūlymus valdybai, prisidėdamas prie bendrosios įmonės tikslų įgyvendinimo.

9 straipsnis

Mokslinės programos taryba (-os)

1. Mokslinės programos tarybos (-ų) narius skiria valdyba. Programos tarybos (-ų) pirmininkas renkamas iš jos narių.

2. Mokslinės programos taryba (-os) prireikus pataria valdybai ir direktoriui dėl projekto plano ir darbo programų priėmimo ir įgyvendinimo.

10 straipsnis

Darbuotojai

1. Bendrosios įmonės darbuotojai padeda direktoriui vykdyti pareigas ir paprastai yra bendrosios įmonės valstybių narių piliečiai.

2. Bendrosios įmonės darbuotojams taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, nustatytos Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68[42] (toliau – tarnybos nuostatai), taip pat Europos bendrijos institucijų bendrai priimtos taisyklės tų tarnybos nuostatų taikymo tikslais.

Komisijai pritarus, valdyba priima reikiamas įgyvendinimo nuostatas pagal tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatytas taisykles.

3. Bendroji įmonė darbuotojų atžvilgiu naudojasi skiriančiajai institucijai suteiktais įgaliojimais.

4. Valdyba gali priimti nuostatas, leidžiančias bendrosios įmonės nariams deleguoti nacionalinius ekspertus dirbti bendrojoje įmonėje.

11 straipsnis

Darbo programos ir išteklių planas

Direktorius kiekvienais metais rengia ir teikia valdybai projekto planą, išteklių planą ir išsamias metines darbo programas ir biudžetą. Kaip nustatyta 3 straipsnyje, kiekvienai iš trijų bendrosios įmonės veiklos grupių rengiama darbo programa.

12 straipsnis

Ištekliai

1. Bendrosios įmonės išteklius sudaro Euratomo įnašas, metiniai narystės įnašai ir savanoriški kitų narių įnašai, valstybės, kurioje bus statomas ITER, įnašai ir papildomi ištekliai:

66. Euratomo įnašas teikiamas pagal Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programas, priimtas pagal Sutarties 7 straipsnį,

67. metiniai narystės įnašai yra finansiniai įnašai, mokami vadovaujantis II priedu,

68. savanoriški įnašai gali būti mokami pinigais arba natūra ir nėra įskaitomi į metinius narystės įnašus,

69. priimančiosios valstybės, kurioje bus statomas ITER, įnašai,

70. papildomų išteklių galima gauti valdybos patvirtintomis sąlygomis.

2. Bendrosios įmonės ištekliai išimtinai naudojami tik 2 straipsnyje nustatytiems tikslams įgyvendinti. Įnašų natūra vertę nustato bendroji įmonė. Nepažeidžiant 19 straipsnio, bendrosios įmonės nariams nemokamos jokios išmokos paskirstant galimą išteklių perviršį padengus išlaidas.

13 straipsnis

Finansinis reglamentas

1. Finansinį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles priima valdyba.

2. Finansiniame reglamente nustatomos bendrosios įmonės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

3. Finansinis reglamentas atitinka bendruosius III priede išdėstytus principus.

14 straipsnis

Metinė veiklos ataskaita

Metinėje veiklos ataskaitoje apibūdinamas bendrosios įmonės darbo programų įgyvendinimas. Joje visų pirma nurodoma veikla, kurią vykdė bendroji įmonė, ir įvertinami rezultatai, juos palyginus su nustatytais tikslais ir grafiku, taip pat rizika, susijusi su vykdoma veikla, bei išteklių panaudojimas ir visa bendrosios įmonės veikla. Metinę veiklos ataskaitą rengia direktorius ir tvirtina valdyba, ji siunčiama nariams, Komisijai, Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai (toliau – Taryba).

15 straipsnis

Metinė finansinė atskaitomybė ir priežiūra

1. Per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos preliminarios finansinės ataskaitos pateikiamos Komisijai ir Europos Bendrijų Audito Rūmams (toliau – Audito Rūmai).

Per šešis mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos Direktorius pateikia Komisijai, Tarybai, Europos Parlamentui ir Audito Rūmams galutines finansines ataskaitas.

Remdamasis Tarybos rekomendacija, Europos Parlamentas iki n+2 metų balandžio 30 d. patvirtina Direktoriaus ataskaitą dėl Bendrijos įnašo į bendrosios įmonės biudžetą n metais įvykdymo.

2. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), įsteigta Komisijos sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas[43], bendrosios įmonės ir jos darbuotojų atžvilgiu turi tuos pačius įgaliojimus kaip ir Komisijos departamentų atžvilgiu. Įsteigus bendrąją įmonę, ji prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) vykdomų vidaus tyrimų[44]. Valdyba patvirtina šį prisijungimą ir priima priemones, būtinas OLAF atliekamiems vidaus tyrimams palengvinti.

3. Visuose bendrosios įmonės priimtuose sprendimuose ir sudarytose sutartyse aiškiai nurodoma, kad OLAF ir Audito Rūmai gali atlikti visų rangovų ir subrangovų, kurie yra gavę Bendrijos lėšų, dokumentų patikrinimus vietoje, įskaitant galutinių naudos gavėjų patalpas.

16 straipsnis

Prisijungimas

1. Bet kuri nauja Europos Sąjungos narė, prisijungusi prie Euratomo, tampa bendrosios įmonės nare.

2. Narėmis tampa visos trečiosios šalys, su Euratomu sudariusios bendradarbiavimo susitarimus kontroliuojamos branduolio sintezės srityje, pagal kuriuos jų mokslinių tyrimų programos susiejamos su Euratomo programomis, ir pareiškusios norą tapti bendrosios įmonės narėmis.

17 straipsnis

Trukmė

Bendroji įmonė steigiama 35 metų laikotarpiui.

18 straipsnis

Priimančiosios šalies parama

Bendroji įmonė ir priimančioji šalis sudaro priėmimo susitarimą, ypač dėl įsikūrimo vietos ir teikiamos paramos.

19 straipsnis

Likvidavimas

1. Bendroji įmonė likviduojama pasibaigus 17 straipsnyje nustatytam laikotarpiui arba Tarybos sprendimu.

2. Bendrosios įmonėms likvidavimo procedūroms atlikti valdyba skiria vieną ar daugiau likvidatorių, kurie laikosi valdybos pateiktų nurodymų.

3. Likviduojant bendrąją įmonę, ji grąžina priimančiajai valstybei visą pagal 18 straipsnyje numatytą priėmimo susitarimą priimančiosios valstybės suteiktą materialią paramą.

4. Grąžinus materialią paramą, kaip numatyta 3 dalyje, kitas turtas naudojamas bendrosios įmonės įsipareigojimams ir jos likvidavimo išlaidoms padengti. Bet koks likvidavimo metu turimas perviršis ar deficitas paskirstomas esamiems nariams proporcingai jų visam faktiniam įnašui į bendrąją įmonę.

20 straipsnis

Nuosavybė ir teisių perdavimas

1. Visi ištekliai, sukurtas ar įgytas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas priklauso bendrajai įmonei, jei Komisija ir bendroji įmonė nesusitaria kitaip.

2. Nariai nemokamai suteikia bendrajai įmonei visas nuosavybės teises, teises ir įsipareigojimus pagal prieš įmonės įsteigimą sudarytas sutartis ir pateiktus užsakymus, susijusius su bendrosios įmonės veikla.

3. Bendroji įmonė gali perimti bet kokią 2 dalyje minimą sutartį ar užsakymą.

21 straipsnis

Pakeitimai

1. Nepažeidžiant 6 straipsnio 3 dalies a punkto bet kuris bendrosios įmonės narys gali teikti valdybai pasiūlymą dėl dalinio šių įstatų pakeitimo.

2. Valdybai patvirtinus, pasiūlymas teikiamas Komisijai.

3. Komisija gali teikti pasiūlymą Tarybai patvirtinti tokius dalinius pakeitimus pagal Euratomo sutarties 50 straipsnį.

22 straipsnis

Ginčų sprendimas

1. Nepažeidžiant Sutarties 154 straipsnio, visi ginčai tarp bendrosios įmonės narių arba tarp vieno ar daugiau narių ir bendrosios įmonės dėl šių įstatų aiškinimo ar taikymo, kurių nepavyksta išspręsti tarpininkaujant valdybai, bet kurios ginčo šalies prašymu gali būti teikiami spręsti arbitražo teismui.

2. Arbitražo teismas sudaromas kiekvienu atskiru atveju. Arbitražo teismą sudaro trys nariai, kuriuos bendrai skiria ginčo šalys. Arbitražo teismo nariai vieną iš narių išrenka pirmininku.

3. Jei per du mėnesius nuo prašymo perduoti ginčą arbitražo teismui ginčo šalys nepaskiria arbitražo teismo narių arba per mėnesį nuo arbitražo narių paskyrimo jie neišrenka pirmininko, tą narį ar narius arba pirmininką vienos iš ginčo šalių prašymu skiria Europos Bendrijų Teisingumo Teismo pirmininkas.

4. Arbitražo teismas priima sprendimą balsų dauguma. Jo sprendimas yra privalomas ir galutinis.

BENDROSIOS ĮMONĖS ĮSTATŲ I PRIEDAS BALSAVIMO TEISĖS VALDYBOJE

Valdybos nariams balsavimo teisės paskirstomos taip:

Euratomas | 5 |

Austrija | 2 |

Belgija | 2 |

Bulgarija | 1 |

Kipras | 1 |

Čekija | 2 |

Danija | 2 |

Estija | 1 |

Suomija | 2 |

Prancūzija | 5 |

Graikija | 2 |

Vokietija | 5 |

Vengrija | 2 |

Airija | 2 |

Italija | 5 |

Latvija | 2 |

Lietuva | 1 |

Liuksemburgas | 1 |

Malta | 1 |

Lenkija | 3 |

Portugalija | 2 |

Rumunija | 2 |

Slovakija | 2 |

Slovėnija | 2 |

Švedija | 2 |

Šveicarija | 2 |

Ispanija | 3 |

Nyderlandai | 2 |

Jungtinė Karalystė | 5 |

BENDROSIOS ĮMONĖS ĮSTATŲ II PRIEDAS METINIAI NARYSTĖS ĮNAŠAI

1. Nariai, išskyrus Euratomą, bendrajai įmonei teikia metinius narystės įnašus.

2. Visa metinių narystės įnašų suma N metais skaičiuojama atsižvelgiant į tais metais bendrajai įmonei administruoti reikalingus išteklius, kuriuos nustato valdyba.

3. Visa metinių narystės įnašų suma neviršija 10 % metinių išteklių, reikalingų bendrajai įmonei administruoti, kaip numatyta 2 dalyje.

4. Jei valdyba vieningai nenusprendžia kitaip, kiekvieno nario metinį narystės įnašą sudaro:

71. ne mažiau kaip 0,1 % visos 2 dalyje paminėtos metinių narystės įnašų sumos,

72. papildomas įnašas, skaičiuojamas proporcingai Euratomo finansiniam dalyvavimui (eurais) dengiant narių išlaidas pagal branduolio sintezės mokslinių tyrimų programą N-2 metais.

BENDROSIOS ĮMONĖS ĮSTATŲ III PRIEDAS FINANSINIS REGLAMENTAS: BENDRIEJI PRINCIPAI

1. Finansinis reglamentas atitinka šiuos biudžeto principus:

73. vieningumo ir biudžeto tikslumo,

74. metinio periodiškumo,

75. subalansuotumo,

76. apskaitos vieneto,

77. universalumo,

78. konkretumo,

79. gero finansų valdymo,

80. skaidrumo.

2. Bendroji įmonė įdiegia vidaus kontrolės standartus ir mechanizmus, įskaitant taisykles dėl finansinių procedūrų ir finansinių operacijų tvarką.

3. Bendroji įmonė įsteigia vidaus audito padalinį.

4. Nepaisant 1 dalies c punkte minėto subalansuotumo principo, bendroji įmonė, gavusi valdybos pritarimą ir laikydamasi finansiniame reglamente nurodytų sąlygų, turi galimybę imti paskolas pagal įstatų 4 straipsnį.

5. Finansiniame reglamente visų pirma nurodoma:

81. finansiniai metai, kurie prasideda sausio pirmą dieną ir baigiasi gruodžio paskutinę dieną,

82. daugiamečio projekto plano ir išteklių plano, jų pateikimo ir struktūros taisyklės ir procedūros, įskaitant biudžeto nuostatas ir biudžeto projektą penkeriems metams,

83. metinių darbo programų ir išteklių plano, jų pateikimo ir struktūros taisyklės ir procedūros, įskaitant biudžeto nuostatas ir biudžeto projektą dvejiems metams,

84. metinio biudžeto rengimo ir priėmimo bei jo įgyvendinimo taisyklės ir procedūros, įskaitant įsipareigojimų ir mokėjimų procedūras,

85. lėšų susigrąžinimo ir susikaupusių palūkanų už narių sumokėtus įnašus principai,

86. vidaus finansinės kontrolės taisyklės ir procedūros, įskaitant įgaliojimų perdavimą, ypač kai tai susiję su viršutinėmis ribomis, nuo kurių priklauso, ar direktorius sudaro sutartis su vykdomojo komiteto pritarimu, ar be jo,

87. bendrosios įmonės narių įnašų skaičiavimo ir mokėjimų pervedimo taisyklės ir procedūros,

88. išteklių valdymo taisyklės ir procedūros, įskaitant materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimo, pardavimo ir vertės nustatymo procedūras,

89. finansinių ataskaitų ir inventoriaus apskaitos tvarkymo ir jų pateikimo bei metinio balanso rengimo ir pateikimo taisyklės ir procedūros,

90. interesų konflikto valdymo ir pranešimo apie įtariamus pažeidimus ir sukčiavimą taisyklės ir procedūros.

6. Bendroji įmonė veda apskaitą kaupimo principu pagal tarptautinius apskaitos standartus ir tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Pajamų ir išlaidų apskaita tvarkoma atskirai ir atskirai nurodoma metinėje atskaitomybėje, kurioje pateikiama biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų vykdymas kartu su administracinėmis išlaidomis. Bendroji įmonė neveda atskiros apskaitos pagal kiekvieną narį, tačiau atsiskaito už gautus metinius narystės įnašus ir vykdytą veiklą.

7. Bendrosios įmonės personalo planas rengiamas derinant su Komisija ir vadovaujantis Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 46 straipsnio 3 dalies d punktu.

8. Bendrosios įmonės kiekvienų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, taip pat jos veiklos sąskaitų duomenys bei buhalteriniai balansai pateikiami Komisijai, Tarybai ir Europos Parlamentui.

9. Bendroji įmonė priima nuostatas ir taisykles, kuriomis sukuriama pirkimų sistema, integruota ir suderinama su ITER organizacijos pirkimų sistema, taip pat atitinkanti specifinius bendrosios įmonės poreikius, kylančius, inter alia , dėl tarptautinių įsipareigojimų, ir kartu sukurianti galimybes bendrajai įmonei veiksmingai ir laiku vykdyti suplanuotus pirkimus.

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1. PASIŪLYMO PAVADINIMAS:

Tarybos sprendimas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolio sintezės energijos gamybos bendrąją įmonę ir jai suteikiantis privalumus.

2. VALDYMO IR BIUDŽETO SUDARYMO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS SISTEMA

MOKSLINIAI TYRIMAI – Branduolio sintezės energijos moksliniai tyrimai

3. TEISINIS PAGRINDAS

Euratomo sutarties 45–51 straipsniai.

4. BIUDŽETO EILUTĖS

4.1. Biudžeto eilutės (veiklos eilutės ir atitinkamos techninės bei administracinės pagalbos eilutės (buvusios BA eilutės)) su pavadinimais:

08.1902 (veiklos išlaidos) ir 08.010440 (administracinės išlaidos).

4.2. Priemonės ir jos finansinio poveikio trukmė:

35 metai po šio Tarybos sprendimo įsigaliojimo (2007–2041 m.).

4.3. Biudžetinės charakteristikos (jei reikia, įterpti eilučių):

Biudžeto eilutė | Išlaidų rūšis | Nauja | ELPA įnašas | Šalių kandidačių įnašai | Finansinės perspektyvos išlaidų kategorija |

08.19.02 | NPI | DIF[45] | TAIP* | NE | NE | Nr. [1a] |

08.01.04.40 | NPI | NDIF[46] | TAIP* | NE | NE | Nr. [1a] |

* Euratomo mokslinių tyrimų biudžetas

Bendroji įmonė savo administracinėms išlaidoms skirtas lėšas administruos vadovaudamasi finansiniu reglamentu.

Bendrijos dalyvavimo tvarka bus nustatyta Komisijos ir bendrosios įmonės susitarime:

- Metinis numatomas biudžetas nustatomas bendrosios įmonės pasiūlyme ir pateikiamas Komisijai PBP procedūros metu.

- Priėmus metinį biudžetą, bendroji įmonė teiks Komisijai oficialų prašymą dėl N metais reikalingų lėšų (veiklos ir administracinių išlaidų poreikiai).

- Kai prašymui bus pritarta, Komisija skirs visas lėšas pagal biudžeto eilutę ir remdamasi tinkamai pagrįstais prašymais perves lėšas bendrosios įmonės veiklos ir administracinėms išlaidoms apmokėti.

5. IŠTEKLIŲ APŽVALGA

5.1. Finansiniai ištekliai

Visos šioje pažymoje pateiktos sumos yra orientacinės ir priklauso nuo to, ar bus pritarta finansinėms perspektyvoms, bendrosioms mokslinių tyrimų programoms ir susijusioms specialiosioms programoms. Jei nenurodyta kitaip, sumos pateikiamos dabartinėmis vertėmis [47]. Numatomi kitų bendrosios įmonės narių įnašai pateikiami lentelėse informacijai.

5.1.1. ITER

Visi numatomi ITER statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo finansiniai ištekliai pateikiami 1 lentelėje[48]. Iš viso planuojamo 4926 milijonų EUR Bendrijos finansavimo Bendrijos įnašo dalis, mokama pagal Euratomo septintąją bendrąją programą (7BP)[49] ir specialiąją programą (7SP)[50] 2007–2011 m. yra 986 milijonai EUR.

ITER statybos etapui skirtas Komisijos įnašas sudarys 36,4 %, o priimančiosios valstybės įnašas – 9,1 % visų ITER statybos išlaidų. ITER eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapui skirti Bendrijos ir priimančiosios valstybės įnašai bus atitinkamai 27 % ir 7 % visų ITER eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo išlaidų. Bendrijos ir priimančiosios valstybės įnašus tvarko bendroji įmonė.

Reikia pažymėti, kad didžiausia Euratomo įnašo ITER ir technologijoms (Tarptautinis sintezės medžiagų švitinimo įrenginys (TSMŠĮ), „platesnis požiūris“) dalis teikiama komponentais, kurie bus perkami ir pateikiami. Šioje pažymoje nurodytos sumos atitinka apskaičiuotą šių komponentų vertę, tačiau faktinės pirkimo išlaidos dėl labai specifinio technologijų pobūdžio gali skirtis.

1 lentelė. ITER

IŠ VISO IŠLAIDŲ | mln. EUR | Bendrijos įnašas (%) * | ITER priimančiosios šalies įnašas | Bendrijos įnašas * | 7BP/7SP ‘07–‘11 |

I | ITER STATYBA (10 METŲ) 2007–2016 M.[51] |

a | 5.550 | Iš viso pastoviomis 2005 m. vertėmis | 36,4 % | 9,1 % | 2.018 |

b | 6.322 | Iš viso dabartinėmis vertėmis | 36,4 % | 9,1 % | 2.299 | 986 |

II | ITER EKSPLOATAVIMAS (20 METŲ) 2017–2036 M. |

a | 266 | Per metus 2005 m. vertėmis | 27 % | 7 % | 106 |

b | 5.314 | Iš viso pastoviomis 2005 m. vertėmis | 27 % | 7 % | 1.445 |

c | 8.187 | Iš viso dabartinėmis vertėmis | 27 % | 7 % | 2.227 | 0 |

III | ITER EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS |

2017– 2036 m. |

a | 574 | 2005 m. pastoviomis vertėmis | 27 % | 7 % | 156 |

b | 884 | Iš viso dabartinėmis vertėmis | 27 % | 7 % | 240 | 0 |

IV | ITER DEZAKTYVAVIMO IŠLAIDOS |

2037–2041 m. |

a | 304 | Iš viso 2005 m. pastoviomis vertėmis | 27 % | 7 % | 83 |

b | 585 | Iš viso dabartinėmis vertėmis | 27 % | 7 % | 159 | 0 |

V = (I+II+III+IV) | VISOS ITER IŠLAIDOS 2007–2041 M. |

a | 11.741 | Iš viso 2005 m. pastoviomis vertėmis | 31,5 % | 3.702 |

b | 15.987 | Iš viso dabartinėmis vertėmis | 30,8 % | 4.926 | 986 |

* Bendrijos įnašas iš Euratomo mokslinių tyrimų biudžeto.

Nurodytos sumos yra orientacinės ir priklauso nuo to, ar bus patvirtinti Euratomo 7BP ir 7SP biudžetai, taip pat vėlesnių bendrųjų programų ir specialiųjų programų biudžetai.

5.1.2. Technologijos (TSMŠĮ, „platesnis požiūris“ ir kitos)

Planuojami ištekliai technologijoms pateikiami 2 lentelėje. Numatomas visas Bendrijos įnašas su technologijomis susijusiai veiklai dešimties metų laikotarpiui – 524 milijonai EUR, iš kurių 169 milijonai EUR siūlomi 2007–2011 m. laikotarpiui.

Numatomas Euratomo įnašas „platesnio požiūrio“ veiklai vykdyti – 382 milijonai EUR 10 metų laikotarpiui. Numatoma, kad bendrosios įmonės nariai „platesnio požiūrio“ veiklą parems „savanoriškais įnašais natūra“. Todėl viso šio etapo biudžeto paskirstymas yra tik preliminarus ir priklausys nuo tikrojo savanoriškų įnašų dydžio.

Numatomas Bendrijos įnašas TSMŠĮ statybos išlaidoms padengti (planuojama, kad jos sieks 1022 milijonus EUR) yra 408 milijonai EUR. Visos planuojamos TSMŠĮ eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo išlaidos – 1433 milijonai EUR 2005 m. vertėmis. Laukiant derybų pabaigos, numatoma, kad Bendrija padengs 40 % išlaidų[52].

2 lentelė. Technologijos (TSMŠĮ, „platesnis požiūris“ ir kitos)

IŠ VISO IŠLAIDŲ | mln. EUR | Bendrijos įnašas (%) * | ITER priimančiosios valstybės / narės įnašas | Bendrijos įnašas * | 7BP/7SP ‘07–‘11 |

IX = (VI+VII+VIII) | TECHNOLOGIJOS 2007–2016 M. |

a | 979 | 2005 m. pastoviomis vertėmis | 451 |

b | 1137 | Dabartine verte per 10 metų | 524 | 169 |

VI | IŠ KURIŲ ITER REALIZAVIMUI 2007–2016 M. |

a | 265 | 2005 m. pastovia verte | 100 % | 265 |

b | 300 | Dabartine verte per 10 metų | 100 % | 300 | 142 |

VII | IŠ KURIŲ „PLATESNIO POŽIŪRIO“ IR KITOMS TECHNOLOGIJOMS |

2007–2016 M. |

a | 97 | IFMIF EVEDA (2007–2012 M.) | PM | PM | PM |

b | 161 | NCT (JT-60 Tokamak) | PM | PM | PM |

c | 81 | IFERC Rokkasho branduolio sintezės centras | PM | PM | PM |

d | 339 | Iš viso PP pastovia 2005 m. verte | PM | PM | PM |

e | 382 | Iš viso PP dabartine verte per 10 metų | PM | PM | PM |

f | 60 | Kitos technologijos pastovia verte | 100 % | 60 |

g | 70 | Kitos technologijos dabartine verte | 100 % | 70 | 27 |

VIII | IŠ KURIŲ TSMŠĮ STATYBAI |

2014–2016 m. (trys metai) |

a | 316 | 2005 m. pastovia verte | 40 % | 10 % | 126 |

b | 386 | Dabartinėmis vertėmis | 40 % | 10 % | 154 | 0 |

TECHNOLOGIJOS 2017–2041 M. |

X | TSMŠĮ STATYBA |

2017–2019 m. (trys metai) |

a | 492 | 2005 m. pastovia verte | 40 % | 10 % | 197 |

b | 636 | Dabartinėmis vertėmis | 40 % | 10 % | 254 | 0 |

XI | TSMŠĮ EKSPLOATAVIMAS IR EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS |

2019–2041 m. |

a | 1433 | 2005 m. pastovia verte | 40 % | 10 % | 573 |

b | 2346 | Dabartinėmis vertėmis | 40 % | 10 % | 945 | 0 |

* Bendrijos įnašas iš Euratomo mokslinių tyrimų biudžeto.

Nurodytos sumos yra orientacinės ir priklauso nuo to, ar bus patvirtinti Euratomo 7BP ir 7 SP biudžetai, taip pat vėlesnių bendrųjų programų ir specialiųjų programų biudžetai.

5.1.3. Bendrosios įmonės administracinės išlaidos

Numatomos bendrosios įmonės administracinės išlaidos 2007–2016 m. yra 324 milijonai EUR. Į Euratomo 7BP ir 7SP siūloma iš viso įtraukti 135 milijonus EUR. Šias lėšas naudos ir tvarkys tik bendroji įmonė.

3 lentelė. ITER ir technologijų administracinių išlaidų poreikiai 2007–2016 m.

XII | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS (mln. EUR) | 7BP/7SP ‘07–‘11 |

A | DABARTINĖMIS VERTĖMIS PER 10 METŲ | 324 | 135 |

XII/XIII | Bendrijos įnašo % | 10,3 % | 10,5 % |

Nurodytos sumos yra orientacinės ir priklauso nuo to, ar bus patvirtinti Euratomo 7BP ir 7 SP biudžetai, taip pat vėlesnių bendrųjų programų ir specialiųjų programų biudžetai.

5.2. Visų reikalingų išteklių apžvalga

4 lentelė. Reikalingų išteklių apžvalga

XIII | VISI BENDRIJOS ĮNAŠAI PER 10 METŲ (2007–2016 M.) (DABARTINĖMIS VERTĖMIS) mln. EUR | 3.147 |

Iš kurių | Ib | ITER | 2.299 |

Administravimas | 81 % | 264 |

IXb | TECNOLOGIJOS | 524 |

Administravimas | 19 % | 60 |

Iš viso administracinių išlaidų | 10,3 % | 324 |

BENDRIJOS ĮNAŠAI PER 11–35 METUS (2017–2041 M.) mln. EUR | Pastovi 2005 m. vertė | Dabartinės vertės |

XIV | IŠ VISO | 2.887 | 4.502 |

Vb – Ib | ITER | 1.684 | 2.626 |

Administravimas | 81 % | 353 | 550 |

Xb + XIb | TECNOLOGIJOS | 770 | 1.200 |

Administravimas | 19 % | 80 | 125 |

Iš viso administracinių išlaidų | 15 % | 433 | 675 |

Nurodytos sumos yra orientacinės ir priklauso nuo to, ar bus patvirtinti Euratomo 7BP ir 7 SP biudžetai, taip pat vėlesnių bendrųjų programų ir specialiųjų programų biudžetai.

5 lentelė. Euratomo 7BP / 7SP ir 8BP / 8SP pasiūlymai (2007–2011 m. ir 2012–2016 m.) ir 2017–2041 m. likučiai

Visos sumos pateikiamos dabartinėmis vertėmis (mln. EUR) ir į jas įtrauktos numatomos administracinės išlaidos |

Euratomo 7BP ir 7SP (2007–2011 m.) preliminarūs prašomi biudžetai |

ITER | 1–5 METAI | (2007–2011 m.) | 1.096 |

Technologijos | 194 |

XV | Iš viso | 1.290 |

Bus prašoma papildomai 2012–2016 m. |

6–10 METAI | (2012–2016 m.) |

ITER | 1.467 |

Technologijos | 390 |

XVI | Iš viso | 1.857 |

Bus prašoma papildomai 2017–2041 m. |

11–37 METAI | (2016–2041 m.) |

ITER | 3.176 |

Technologijos | 1.325 |

XVII | Iš viso | 4.502 |

Nurodytos sumos yra orientacinės ir priklauso nuo to, ar bus patvirtinti Euratomo 7BP ir 7 SP biudžetai, taip pat vėlesnių bendrųjų programų ir specialiųjų programų biudžetai.

Įsipareigojimų asignavimų (ĮA) ir mokėjimų asignavimų (MA) suvestinė

Skirsnio Nr. | mln. EUR | 2012– 2016 m. |

Išlaidų rūšis | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | Iš viso 2007–2016 m. |

Veiklos išlaidos[53] |

Įsipareigojimų asignavimai (ĮA) | 8.1 | a | 92,8 | 164,8 | 279,1 | 297,7 | 320,6 | 1.668,2 | 2.823,2 |

Mokėjimų asignavimai (MA) | b | 46,4 | 64,4 | 134,2 | 185,4 | 265,6 | 1.392,1 | 2.088,0 |

Administracinės išlaidos, įskaičiuotos į orientacinę sumą[54] |

Techninė ir administracinė pagalba (NDIF) | 8.2.4 | c | 15,3 | 27,5 | 28,9 | 30,9 | 32,6 | 188,8 | 324,0 |

ORIENTACINĖ SUMA IŠ VISO |

Įsipareigojimų asignavimai | a+c | 108,1 | 192,3 | 308,0 | 328,6 | 353,2 | 1.857,1 | 3.147,3 |

Mokėjimų asignavimai | b+c | 61,7 | 91,9 | 163,1 | 216,3 | 298,1 | 1.580,9 | 2.412,1 |

Į orientacinę sumą neįskaičiuotos administracinės išlaidos[55] Netaikoma / tik EURATOMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ IŠTEKLIAI |

Iš viso orientacinių priemonės finansinių išlaidų |

Įsipareigojimų asignavimai | 108,1 | 192,3 | 308,0 | 328,6 | 353,2 | 1.857,1 | 3.147,3 |

Mokėjimų asignavimai | 61,7 | 91,9 | 163,1 | 216,3 | 298,1 | 1.580,9 | 2.412,1 |

Nurodytos sumos yra orientacinės ir priklauso nuo to, ar bus patvirtinti Euratomo 7BP ir 7SP biudžetai, taip pat vėlesnių bendrųjų programų ir specialiųjų programų biudžetai.

5.2.1. Suderinamumas su finansiniu programavimu:

( Pasiūlymas atitinka esamą finansinį programavimą, galutinai patvirtinus Euratomo 7BP ir 7SP biudžetus.

( Atsižvelgiant į pasiūlymą, reikės pakeisti atitinkamų finansinės perspektyvos išlaidų kategorijų programas.

( Įgyvendinant pasiūlymą, gali tekti taikyti Tarpinstitucinio susitarimo[56] nuostatas (t. y. taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti finansinę perspektyvą).

Siūlomas finansinis programavimas bus finansuojamas pagal bendrąsias mokslinių tyrimų programas, kurių pasiūlymai buvo įtraukti į Komisijos 2007–2013 m. finansines perspektyvas[57]. Siūlomos priemonės trukmė reikalauja numatyti finansinių išteklių būsimose bendrosiose programose.

5.2.2. Finansinis poveikis įplaukoms:

( Pasiūlymas neturi finansinio poveikio įplaukoms.

( Pasiūlymas įplaukoms turi tokį finansinį poveikį:

5.3. Žmogiškųjų išteklių visos darbo dienos ekvivalentas (įskaitant pareigūnus, laikinuosius ir išorės darbuotojus) – išsami informacija pateikta 8.2.1 punkte.

Metų poreikiai | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012–2016 m. |

Iš viso žmogiškųjų išteklių | 175 | 205 | 216 | 228 | 238 | 238* |

* Vidurkis per metus.

6. YPATYBĖS IR TIKSLAI

6.1. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai poreikiai

2002 m. spalio 29 d. sprendime Taryba pripažino, kad nusprendus vykdyti (ITER) projektą, [...] prireiks organizacinių pokyčių, visų pirma kad būtų galima bendrai valdyti Europos įnašą į ITER organizaciją [58] . Kad galima būtų veiksmingai įgyvendinti tarptautinius Euratomo įsipareigojimus ITER organizacijai, bendroji įmonė įsteigiama 35 metams.

6.2. Papildoma nauda, sukurta dalyvaujant Bendrijai, pasiūlymo suderinamumas su kitomis finansinėmis priemonėmis ir galima sinergija

Atsižvelgiant į tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos turi įvykdyti Euratomas, mastą ir įvairovę, visų pirma įsipareigojimą nupirkti aukštųjų technologijų komponentus ir tiesiogiai remti atitinkamus MTP, būtina įsteigti juridinio asmens statusą turintį subjektą, kuris galėtų veikti lanksčiai ir greitai komercinių įmonių tipo aplinkoje.

6.3. Pasiūlymo tikslai, numatomi rezultatai ir susiję rodikliai atsižvelgiant į valdymo pagal veiklos rūšis sistemą

Branduolio sintezės energijos moksliniai tyrimai. Tikslas – sukaupti žinių pagrindą ITER projektui ir sukurti ITER kaip pagrindinį etapą kuriant jėgainių reaktorių prototipus, kurie būtų saugūs, tvarūs, tausojantys aplinką ir ekonomiški. Bus parengti kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, kurie parodys Europos komponentų ITER statybai pirkimų ir vėlesnių etapų pažangą.

6.4. Įgyvendinimo metodai (orientaciniai)

Toliau nurodykite metodą (-us)[59], kurį (-iuos) pasirinkote priemonei įgyvendinti.

( Centralizuotas valdymas:

( Tiesioginis, vykdomas Komisijos

( Netiesioginis, deleguojama:

( vykdomosioms agentūroms

( nacionalinei (-ėms) viešojo sektoriaus įstaigai (-oms) ar įstaigai (-oms), teikiančiai (-čioms) viešąsias paslaugas

( Pasidalijamasis arba decentralizuotas valdymas:

( kartu su valstybėmis narėmis

( kartu su trečiosiomis šalimis

( Bendras valdymas kartu su tarptautinėmis organizacijomis (nurodyti)

Euratomo 7BP ir 7SP pasiūlymuose Komisija siūlė įsteigti juridinį subjektą bendrosios įmonės forma pagal Euratomo sutarties 45–51 straipsnius. Valstybės narės bus bendrosios įmonės narės, atstovaujamos šios įmonės valdyboje, ir teiks išteklius jos veiklai vykdyti. Bendroji įmonė, kurios vienas iš narių yra valdyboje Komisijos atstovaujamas ir veto teisę turintis Euratomas, vadovauja savo darbo plano vykdymui.

7. STEBĖSENA IR VERTINIMAS

7.1. Stebėsenos sistema

Vadovaudamasi Europos Komisijos taikomais principais, bendroji įmonė nustatys vidaus kontrolės standartus. Bus įsteigtas vidaus audito padalinys, kuris teiks ataskaitas direktoriui. Euratomo dalyvavimas bendrosios įmonės valdyboje ir veto teisė užtikrins, kad bus sudarytos galimybės laikytis tinkamų stebėsenos principų ir jų bus laikomasi, o prireikus bus galima imtis veiksmų.

Vyresnieji Komisijos pareigūnai nuolat metiniais patikrinimais ir naudodami bendrus vadovavimo veiklos rodiklius taip pat užtikrintų įgyvendinimo valdymo stebėseną. Šiam procesui būtų skiriama pakankamai išteklių. Metiniai šios veiklos rezultatai bus naudojami vyresniesiems pareigūnams informuoti ir taps daugiametės vertinimo veiklos dalimi.

7.2. Vertinimas

7.2.1. Ex-ante vertinimas

Laikantis Komisijos reikalavimų, buvo atliktas Septintosios bendrosios programos, pagal kurią bus steigiama bendroji įmonė, ex-ante vertinimas[60]. Be to, Komisija atliko išsamų tyrimą, kuriame dalyvavo visos suinteresuotosios šalys, visų pirma CCE-FU[61].

7.2.2. Priemonės, kurių buvo imtasi atlikus tarpinį arba ex-post vertinimą (panašios ankstesnės veiklos patirtis)

Rengdama šį pasiūlymą, Komisija atsižvelgė į patirtį, įgytą steigiant ir likviduojant Jungtinio Europos toro (JET) bendrąją įmonę, kuri buvo įsteigta pagal Euratomo sutartį ir be abejonės yra sėkmingiausias pasaulyje eksperimentas branduolio sintezės srityje.

7.2.3. Būsimų vertinimų sąlygos ir dažnumas

Metinėje veiklos ataskaitoje apibūdinamas bendrosios įmonės darbo programų įgyvendinimas ir įvertinami rezultatai, juos palyginus su nustatytais tikslais ir grafiku, taip pat rizika, susijusi su vykdoma veikla bei išteklių panaudojimas ir visa bendrosios įmonės veikla.

ITER statybos etapo pabaigoje (po 8–10 metų) atliekamas bendrosios įmonės padarytos pažangos siekiant tikslų įvertinimas. Vertinimo metodai gali būti: ekspertų grupės, atrankinės analizės, atvejų tyrimai ir apklausos, tęstiniai tyrimai, ekonominės naudos analizė arba tolesnio makroekonominio poveikio analizė.

8. KOVOS SU SUKčIAVIMU PRIEMONėS

Reikia imtis tinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui ir būtinų veiksmų susigrąžinti prarastas lėšas, kurios buvo neteisingai išmokėtos ar panaudotos, remiantis Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, Reglamentu (EB) Nr. 2185/96 ir Reglamentu (EB) Nr. 1073/1999.

9. IŠSAMI INFORMACIJA APIE IŠTEKLIUS

9.1. Pasiūlymo tikslai, vertinant pagal finansines išlaidas

Įsipareigojimų asignavimai mln. eurų (tūkstantųjų tikslumu)

(Nurodyti tikslų, priemonių ir rezultatų pavadinimus) | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012–2016 m. | IŠ VISO 2007–2016 m. |

2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 – 2016 m.* |

Darbuotojai, finansuojami pagal XX 01 05 str. Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 30 | 60 | 70 | 75 | 85 | 85 |

Kiti darbuotojai[62], finansuojami pagal XX 01 04/05 str. | AD Iš jų laikinosios darbo vietos | 105 54 | 105 54 | 106 56 | 113 62 | 113 62 | 113 62 |

AST Iš jų laikinosios darbo vietos | 40 31 | 40 31 | 40 31 | 40 31 | 40 31 | 40 31 |

IŠ VISO | 175 | 205 | 216 | 228 | 238 | 238 |

* Darbuotojų vidurkis per metus penkerių metų laikotarpiui.

9.2.2. Žmogiškųjų išteklių (numatytų teisės aktais) šaltiniai

Bendrosios įmonės personalo planas rengiamas derinant su Komisija ir vadovaujantis Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 46 straipsnio 3 dalies b punktu.

( Šiuo metu programos valdymui skirtų darbo vietų, kurias reikia pakeisti arba pratęsti.

( Darbo vietų, pagal MPS (metinę politikos strategiją)/PBP (preliminarų biudžeto projektą) iš anksto skirtų 2007 metams: 7BP buvo prašoma 85 naujų laikinųjų darbo vietų.

( Darbo vietų, kurių bus prašoma kitos MPS/PBP procedūros metu.

( Darbo vietų, kurios bus perskirstytos naudojant valdymo tarnybos išteklius (vidinis perskirstymas). Bus perskirstyta 60 nuolatinių darbo vietų.

( Darbo vietų, reikalingų aptariamiems metams, tačiau nenumatytų tų metų MPS/PBP.

Skaičiavimas

Pagrindas – 114 000 EUR (kiekvienam pareigūnui ir (arba) laikinajam darbuotojui; 7BP pasiūlymai 2007 m. vertėmis), suma dėl infliacijos ir paaukštinimo kasmet didinama 5 %.

Kiekvienam pagal sutartį dirbančiam darbuotojui planuojama skirti 74 000 EUR (7BP pasiūlymas 2007 m. vertėmis) ir taikyti pirmiau minėtas sąlygas.

Kiekvienam darbuotojui Japonijoje „platesnio požiūrio“ veiklai vykdyti skiriama 212 000 EUR.

[1] 2003 m. lapkričio 26–27 d. 2547-ojo Konkurencingumo tarybos susitikimo išvados, 15397/03

[2] 2004 m. lapkričio 25–26 d. 2624-ojo Konkurencingumo tarybos susitikimo išvados, 14687/04

[3] Euratomas, Kinijos Liaudies Respublika, Korėja, Indija, Japonija, Rusijos Federacija ir Jungtinės Valstijos.

[4] COM(2006) 240.

[5] OL L 294, 2002 10 29, p. 74.

[6] COM(2003) 215.

[7] COM(2006) 364.

[8] COM(2005) 445.

[9] ITER-FEAT metmenų projekto 2001 techninis pagrindas, ITER EDA leidinių serija Nr. 19 (Viena: TATENA).

[10] ITER-FEAT galutinės projekto ataskaitos (2001 m. gegužė) įvertinimas ES lygiu.

[11] ITER EDA galutinė ataskaita, ITER EDA leidinių serija Nr. 21, TATENA, Viena, 2001 m.

[12] 2004 m. rugsėjo 24 d. 2605-ojo Konkurencingumo Tarybos susitikimo išvados, 12487/04.

[13] 2004 m. lapkričio 25–26 d. 2624-ojo Konkurencingumo Tarybos susitikimo išvados, 14687/04.

[14] Euratomo specialiųjų mokslinių tyrimų ir mokymo programos branduolinės energijos (branduolio sintezės) srityje konsultacinis komitetas (CCE-FU).

[15] „Asociacijos“ – tai Euratomo ir valstybių narių ar asocijuotųjų šalių laboratorijų sudaryti teisiniai susitarimai (asociacijos sutartys) vykdyti dalį branduolio sintezės programos.

[16] COM(2003) 215.

[17] Ad-hoc darbo grupės ataskaita CCE-FU apie ELE/EFEDO EUR (05) CCE-FU 30/3.1.

[18] SEC(2005) 430, taip pat http://www.cordis.lu/fp7/debate.htm

[19] EUR 20229, „ Branduolio sintezės energija – žingsnis į priekį “, 2003 m.

[20] Europos branduolio sintezės plėtros susitarimas (Sutartis ERB-5035-CT-99-0001, su paskutiniais pakeitimais, padarytais dokumentu FU36-CT-2004-00123).

[21] OL C, p.

[22] OL L 151, 1978 6 7, p. 10.

[23] OL L 102, 1988 4 24, p. 31.

[24] OL L 244, 1992 8 26.

[25] OL L 335, 1988 12 19, p. 62.

[26] OL L 114, 1994 5 5, p. 25.

[27] ITER-FEAT metmenų projekto 2001 techninis pagrindas, ITER EDA leidinių serija Nr. 19 (Viena: TATENA)

[28] OL C, , p.

[29] OL C, , p.

[30] 2001 m. lapkričio 27 d. įvykusio susirinkimo dėl metodo kuo greičiau sukurti branduolio sintezės energiją ekspertų išvados.

[31] 2003 m. lapkričio 26–27 d. 2547-ojo Konkurencingumo tarybos susitikimo išvados, 15397/03

[32] OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/115/EB (OL L 15, 2002 1 17, p. 24).

[33] OL L 76, 1992 3 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2000/47/EB (OL L 193, 2000 7 29, p. 73).

[34] OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

[35] OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

[36] OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

[37] COM(2006) 364.

[38] COM(2005) 445.

[39] OL L 56, 1968, p. 1, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, 2004 4 24).

[40] OL L 152, 1967 7 13, p.13, su pakeitimais, padarytais Amsterdamo sutartimi ir Nicos sutartimi.

[41] Visi skaičiai išreikšti dabartine verte, jeigu nenumatyta kitaip ir su sąlyga, kad bus priimti atitinkami Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programų biudžetai pagal Sutarties 7 straipsnį.

[42] OL L 56, 1968 3 4, p. 1. su pakeitimais, padarytais 2004 m. kovo 22 d. Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, 2004 4 27) ir su paskutiniais pakeitimais, padarytais klaidų ištaisymu (OL L 051, 2005 2 24, p. 0028).

[43] OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

[44] OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

[45] Diferencijuoti asignavimai

[46] Nediferencijuoti asignavimai

[47] Jos kasmet padidinamos 2 %.

[48] Kaip numatyta ITER galutinio projekto ataskaitoje (ITER / EDA dokumentų serijos numeris 24, TATENA, Viena 2002 m., 7 dalis), COM(2003) 215 galutinis, 2002 m. kovo 7 d. SEC(2002) 276 ir atnaujintas po derybų.

[49] COM(2006) 364.

[50] COM(2005) 445.

[51] Įskaitant nuostatą dėl išlaidų pasidalijimo tarp šalių, nurodyto Bendrajame susitarime „Visų ITER projekto etapų išlaidų pasidalijimas“.

[52] Tarptautinio sintezės medžiagų švitinimo įrenginio (TSMŠĮ) statybos ir Techninio patvirtinimo ir techninio projektavimo veiklos (angl. EVEDA) išlaidų sąmatas 2003 m. parengė TSMŠĮ tarptautinė grupė (2003 m. gruodžio 25 d.).

[53] Išlaidos, nepriklausančios atitinkamos xx antraštinės dalies xx 01 skyriui.

[54] Išlaidos pagal xx antraštinės dalies xx 01 04 straipsnį.

[55] Išlaidos pagal xx 01 skyrių, nepriskiriamos xx 01 04 arba xx 01 05 straipsniams.

[56] Žr. Tarpinstitucinio susitarimo 19 ir 24 punktus.

[57] COM(2004) 101.

[58] OL L 294, 2002 10 29, p. 74.

[59] Jei nurodomas daugiau kaip vienas metodas, papildomą išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

[60] SEK(2005) 430.

[61] Euratomo specialiųjų mokslinių tyrimų ir mokymo programos branduolinės energijos (branduolio sintezės) srityje konsultacinis komitetas (CCE-FU).

[62] Kurių išlaidos įskaičiuotos į orientacinę sumą.

Top