EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0195

Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešiesiems pirkimams taikomų peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo {SEC(2006) 557}

/* KOM/2006/0195 galutinis */

52006PC0195

Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešiesiems pirkimams taikomų peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo {SEC(2006) 557} /* KOM/2006/0195 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 2006 05 04

COM(2006) 195 final

2006/0066 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešiesiems pirkimams taikomų peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo

(pateikta Komisijos pagal EB steigimo sutarties 250 straipsnio 2 dalį) {SEC(2006) 557}

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. Pasiūlymo aplinkybės |

110 | Pasiūlymo pagrindas ir tikslai Direktyvomis 89/665/EEB ir 92/13/EEB derinamos nacionalinės teisės aktų nuostatos, susijusios su peržiūros procedūromis, taikomomis pažeidus viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas. Tačiau nesant suderintų taisyklių, reglamentuojančių iki sutarties sudarymo taikomų peržiūros procedūrų terminus, daugelis valstybių narių nusprendė toliau taikyti nacionalines nuostatas, kuriomis neužkertamas kelias ginčijamų sutarčių dėl viešųjų pirkimų pasirašymui. Sudarius atitinkamas sutartis, ginčijamo sprendimo sudaryti sutartį sukeltos pasekmės beveik visada yra neatitaisomos. Ši padėtis kelia dar didesnį susirūpinimą, kai stengiamasi užkirsti kelią neteisėtoms tiesioginėms sutartims, t. y. neteisėtai sudarytoms sutartims, apie kurias nebuvo iš anksto paskelbta pagal nustatytą tvarką ir dėl kurių nebuvo rengiamas išankstinis konkursas. Direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvų 89/665/EEb ir 92/13/EEB („peržiūros direktyvos“) nuostatas, pasiūlymu siekiama Bendrijos įmones toliau skatinti dalyvauti konkursuose bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje, jas užtikrinant, kad, prireikus, jos galės pasinaudoti veiksmingomis peržiūros procedūromis tuo atveju, kai bus pažeisti jų interesai viešųjų pirkimų procedūrų metu. Veiksmingų peržiūros procedūrų buvimas perkančiąsias organizacijas paskatins patobulinti informacijos apie viešuosius pirkimus skelbimą ir konkurso rengimo tvarką, siekiant kad konkurse galėtų dalyvauti visos suinteresuotosios šalys. |

120 | Bendrosios aplinkybės Peržiūros direktyvose skiriamos iki sutarties sudarymo naudojamos peržiūros procedūros, kuriomis iš esmės siekiama laiku ištaisyti Bendrijos viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimus, ir procedūros, kurios taikomos po sutarčių sudarymo, ir kuriomis paprastai siekiama tik atlyginti už padarytą žalą. Kadangi nėra nustatyta konkrečių terminų ir nuostatų, sudarančių sąlygas laiku sustabdyti ginčijamų sutarčių dėl viešųjų pirkimų pasirašymą, iki sutarties sudarymo naudojamų peržiūros procedūrų veiksmingumas įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi. Be to, neteisėtų tiesioginių sutarčių sudarymo atveju nukentėjusiosios įmonės gali tik kreiptis dėl žalos atlyginimo, tačiau tai nesudaro galimybės iš naujo skelbti konkursą dėl neteisėtai sudarytų sutarčių. Kita vertus, šie kreipimaisi dėl žalos atlyginimo turi menką atgrasantį poveikį perkančiosioms organizacijoms, ypač todėl, kad įmonės, kurios mano, kad joms yra padaryta žala, turi įrodyti, kad jos turėjo didelių galimybių laimėti konkursą. Todėl, nors Teisingumo Teismas ir nusprendė, kad sudarius neteisėtas tiesiogines sutartis, padaromas didžiausias Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų pažeidimas (Stadt Halle, Byla C-26/03, 37 straipsnis), galiojančios peržiūros procedūrų direktyvos nesudaro sąlygų išvengti tokių neteisėtų veiksmų sukeltų pasekmių arba atitaisyti tokias pasekmes. Jeigu šioje srityje nebus priimta teisės aktų Bendrijos lygmeniu, su peržiūros procedūrų, kuriomis naudojasi įmonės, veiksmingumu susijusi padėtis, kuri skiriasi įvairiose valstybėse narėse, nepakis arba dar labiau pablogės. Tuomet toliau vyrautų teisinis netikrumas, toliau būtų šiurkščiai ir pakartotinai pažeidinėjamos viešųjų pirkimų direktyvų nuostatos. |

130 | Pasiūlymo srityje taikomos nuostatos Šiuo direktyvos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti dvi direktyvas dėl peržiūros procedūrų, taikomų viešųjų pirkimų srityje: i) Direktyvą 89/665/EEB, kuri iš esmės yra taikoma perkančiųjų organizacijų sudarytoms viešojo darbų, paslaugų ir prekių pirkimo sutartims, kurias nuo šiol reglamentuoja Direktyva 2004/18/EB; ii) Direktyvą 92/13/EEB, kuri yra taikoma perkančiųjų subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, nuo šiol reglamentuojamuose Direktyva 2004/17/EB (peržiūros procedūros „specifiniuose“ sektoriuose), sudarytoms sutartims. Siūlomuose pakeitimuose pateikiamos suderintos taisyklės, kuriomis siekiama įvertinti ir padidinti peržiūros procedūrų, taikomoms iki sutarties sudarymo per oficialias viešųjų pirkimų procedūras arba sudarant tiesiogines sutartis, taikomų nuostatų veiksmingumą. Kitais siūlomais pakeitimais siekiama Komisijos naudojamą korekcinį mechanizmą nukreipti į šiurkščius pažeidimus ir panaikinti du tik specifiniuose sektoriuose taikomus ir perkančiųjų subjektų bei suinteresuotųjų įmonių dėmesio nepatraukusius mechanizmus (perkančiųjų subjektų atestavimo ir taikinimo mechanizmai). |

140 | Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis ir tikslais „Peržiūros“ direktyvų pakeitimais ypač siekiama padidinti ūkio subjektų viešųjų pirkimų procedūrų metu naudojamų peržiūros procedūrų, kurios turi ne tik derėti su atitinkamomis Direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatomis, bet ir su EB sutarties principais, t. y. laisvo prekių judėjimo, laisvo paslaugų teikimo, įsisteigimo laisvės principais bei su jais susijusiais principais, pvz., vienodo požiūrio, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais, veiksmingumą. Be to, šis tikslas visiškai atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio nuostatas, kuriose teigiama, kad kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės, garantuojamos Sąjungos teisės, yra pažeistos, turi teisę į veiksmingą jų gynybą nešališkame teisme. Galiausiai, nacionalinių peržiūros procedūrų, ypač taikomų neteisėtų tiesioginių sutarčių sudarymo atveju, veiksmingumo didinimas taip pat atitinka bendrosios Europos Sąjungos kovos su korupcija politikos nuostatas (žr. 2003 05 28 Komisijos komunikatą, KOM(2003) 317 galutinis). |

2. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimas |

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis |

211 | Konsultacijų metodai, pagrindiniai tiriamieji sektoriai ir bendras respondentų apibūdinimas Konsultacijos su valstybėmis narėmis vyko viešųjų pirkimų patariamajame komitete. Viešos ir atviros konsultacijos su ūkio subjektais ir jų atstovais (profesinės asociacijos ir advokatai) buvo surengtos naudojant internetinius klausimynus (sąveikusis politikos kūrimas), į kuriuos buvo pateikti 138 atsakymai. Be to, 5 Europos ir nacionalinės profesinės asociacijos savanoriškai pateikė rašytinius atsakymus. Be to, su ekonominės veiklos vykdytojais buvo konsultuojamasi klausimyną pateikiant Europos įmonėms atstovaujančiai grupei (Europos įmonių nuomonės tyrimo grupė). Buvo pateikti 543 atsakymai. Konsultacijos su nevyriausybiniais ekspertais, įskaitant ūkio subjektų atstovus, vyko Viešųjų pirkimų patariamajame komitete. Konsultacijos su perkančiosiomis organizacijomis buvo surengtos naudojant internetinį klausimyną, į kurį buvo pateikta 16 atsakymų. |

212 | Atsakymų santrauka, ir kaip į juos buvo atsižvelgta Ūkio subjektai ir jų atstovai nurodė, kad naudojant nacionalines peržiūros procedūras pagal galiojančių direktyvų nuostatas ne visuomet galima veiksmingai ištaisyti Bendrijos viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus. Suinteresuotosios šalys beveik vieningai sutaria dėl būtinybės padidinti peržiūros procedūrų, naudojamų iki sudarant sutartį, veiksmingumą įvedant sustabdymo laikotarpį, trunkantį nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį iki sutarties pasirašymo, ir nustatant papildomas taisykles šio laikotarpio veiksmingumui padidinti. Nors taip pat beveik vieningai sutariama, kad perkančiosios organizacijos, neteisėtai sudarydamos tiesiogines sutartis, padaro itin šiurkštų pažeidimą, įvairių valstybių narių bei ūkio subjektų nuomonės išsiskiria dėl būdų, kaip išspręsti šią problemą. Nedaugelis valstybių narių ir ūkio subjektų pritaria pasiūlymui, kuriuo siekiama įvesti pinigines baudas arba išankstinius administracinius perkančiųjų organizacijų patikrinimus arba nepriklausomų institucijų, kurioms būtų siunčiami nukentėjusių įmonių skundai, informavimo sistemą. Pasiūlymui iki tiesioginės sutarties pasirašymo laikytis sustabdymo laikotarpio reikalavimo ir skaidrumo prievolės pritaria daugiau suinteresuotųjų šalių. |

213 | 2004 kovo 19 d. – 2004 gegužės 7 d. buvo surengtos internetinės konsultacijos. Komisija gavo 543 atsakymus. Šių konsultacijų rezultatus rasite: http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/remedies |

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas |

229 | Nepriklausomo tyrimo neprireikė. |

230 | Poveikio vertinimas Iš dalies keičiant „peržiūros procedūrų“ direktyvas galima apsvarstyti tris pagrindines galimybes. iš kurių dvi galima pritaikyti prie situacijos, atsižvelgiant į tai, ar bus siūloma iš dalies keisti direktyvas, ar priimti pranešimą: 1) Direktyvas palikti jų nekeičiant: pasirinkus šį variantą Komisija būtų skatinama toliau taikyti pažeidimų nagrinėjimo procedūras, kad išspręstų visas nacionalinių šios srities teisės aktų arba veiksmų nesuderinamumo su „pažeidimų procedūrų“ direktyvų nuostatomis problemas. Kadangi skirtumai tarp būdų, kaip valstybės narės daro praktines išvadas iš Teismo praktikoje nustatytų principų išliktų, o varžymosi dėl sutarties pasirašymo problema būtų tik iš dalies ir kiekvienoje valstybėje narėje per skirtingą laikotarpį išspręsta, ūkio subjektai netektų garantijų dėl iki sutarties pasirašymo valstybėse narėse taikomų peržiūros procedūrų veiksmingumo (visiems vienodų sąlygų nebuvimas). Dauguma valstybių narių kol kas neketina sukurti specifinių peržiūros mechanizmų dėl neteisėtų tiesioginių sutarčių. Tai reiškia, kad būsimi konkursų dalyviai ir toliau galės kreiptis tik dėl žalos atlyginimo. Tačiau sunkumai, susiję su šia procedūra, pvz., įrodinėjimo pareiga, procedūrų trukmė ir kaina, konkurso dalyvių neskatina ja naudotis, kadangi naudojant šią procedūra retai pasiekiama teigiamų rezultatų. Neturint suderinto požiūrio, sudarančio sąlygas parengti veiksmingas kovos su šia neteisėta veikla priemones, viešųjų pirkimų skaidrumas ir konkurso rengimo tvarka nepagerės. Tokiu būdu iš Europos įmonių (net ir pačių konkurencingiausių) atimama galimybė dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų sutarčių, kurios sudaromos neteisėtai ir tiesiogiai. 2) Sustabdymo laikotarpio įvedimas iš dalies pakeičiant direktyvas arba parengiant pranešimą, kuriame būtų nurodytos valstybių narių prievolės: nors Teisingumo Teismo praktikoje nurodyta, kad būtina nustatyti pagrįstą sustabdymo laikotarpį, kad konkurso dalyviai, kurie mano, kad jiems padaryta žala, kai dar įmanoma ištaisyti pažeidimus, galėtų veiksmingai pasinaudoti peržiūros procedūra, tačiau valstybės narės nesutaria dėl šios reikalavimo taikymo srities ir tikslaus turinio. Išsiaiškinus praktines tokio reikalavimo įtraukimo į direktyvą pasekmes būtų galima išspręsti varžymosi dėl sutarties pasirašymo per oficialias viešųjų pirkimų procedūras problemą ir neteisėtų tiesioginių sutarčių sudarymo problemą, nes pirmiau minėtais atvejais būtų padidintas teisinis tikrumas ir būtų garantuojamas veiksmingas mechanizmo taikymas. 3) Naujos prerogatyvos nepriklausomoms institucijoms, suteikiamos iš dalies pakeičiant direktyvas arba parengiant pranešimą, skatinantį įsteigti tokias institucijas: valstybės narės paskirtų nepriklausomas institucijas, kurioms būtų pavesta perkančiosioms organizacijoms pranešti apie šiurkščiausius Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų pažeidimus (ypač susijusius su neteisėtomis tiesioginėmis sutartimis), siekiant paskatinti perkančiąsias organizacijas pačias ištaisyti nustatytus pažeidimus. Šio informavimo mechanizmo privalumai konkurso dalyviams yra jo kaina ir anonimiškumo užtikrinimas. Tačiau dėl nežinojimo, kokios būtų administracinės išlaidos, galinčios atsirasti dėl šių nepriklausomų institucijų veiklos, ir kadangi dauguma valstybių narių Viešųjų pirkimų komitete nepritarė šiam variantui, Komisija atmetė šį sprendimo būdą ir pasirinko sustabdymo laikotarpio įvedimą. |

231 | Komisija atliko į Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programą įtrauktą poveikio vertinimą, kurio ataskaitą galima rasti tinklapyje http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/remedies |

3. Teisiniai pasiūlymo aspektai |

305 | Siūlomų veiksmų santrauka Kai perkančioji organizacija baigia oficialią viešųjų pirkimų procedūrą pagal viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas, ji turėtų sustabdyti sutarties pasirašymą dešimčiai kalendorinių dienų nuo pranešimo viešųjų pirkimų procedūroje dalyvavusiems ūkio subjektams apie sprendimą sudaryti sutartį dienos. Jeigu perkančioji organizacija mano, kad ji turi teisę sudaryti tiesioginę sutartį, kurios vertė viršija viešųjų pirkimų direktyvose nustatytą didžiausią vertę, ji turės (išskyrus ypatingos skubos atvejais) 10 kalendorinių dienų sustabdyti sutarties sudarymą, tai tinkamai paskelbusi supaprastintame pranešime apie laimėtą sutartį. Jeigu perkančioji organizacija sutartį sudaro neteisėtai per sustabdymo laikotarpį, tokia sutartis laikoma neturinčia galios. Tokio neteisėto veiksmo pasekmes sutarčiai nustato kompetentinga peržiūros institucija, į kurią turi kreiptis ūkio subjektai prieš pasibaigiant šešių mėnesių senaties terminui, kuris skaičiuojamas nuo faktinės sutarties sudarymo dienos. Korekcinis mechanizmas yra nukreipiamas į šiurkščius pažeidimus, o nenaudojami atestavimo ir taikinimo mechanizmai panaikinami. |

310 | Teisinis pagrindas EB sutarties 95 straipsnis. |

320 | Subsidiarumo principas Subsidiarumo principas taikomas, kadangi pasiūlymas nėra susijęs su išimtinei Bendrijos kompetencijai priklausančia sritimi. |

Valstybės narės negali tinkamai pasiekti pasiūlymo tikslų dėl šių priežasčių. |

321 | Nepaisant Teismo praktikos plėtotės nuo 1999 m. ir susijusių veiksmų, kurių ėmėsi tam tikros valstybės narės, ypač Komisijai pradėjus pažeidimų nagrinėjimo procedūras, tarp valstybių narių vis dar išlieka didelių skirtumų, susijusių su peržiūros procedūrų, naudojamų viešųjų pirkimų srityje, veiksmingumu. Be to, garantijų dėl peržiūros procedūrų veiksmingumo nebuvimas valstybių narių neskatina dalyvauti konkursuose, rengiamuose ne jų kilmės šalyse. Pastarųjų metų patirtis parodė, kad šio teisinio netikrumo nepavyks pašalinti pavieniais, atskirų valstybių narių veiksmais. |

Bendrijos veiksmais galima tinkamai pasiekti pasiūlymo tikslų dėl toliau išvardytų priežasčių. |

324 | Per konsultacijas nustatyti trūkumai yra randami dviejų 1989 ir 1992 m. priimtų direktyvų taikymo srityse. Galiojančių direktyvos nuostatų patobulinimai ir išaiškinimai taps visiškai veiksmingi parengus iš dalies keičiančią direktyvą. Sąjunga tinkamiausiai gali įgyvendinti siekį padidinti peržiūros procedūrų, naudojamų viešųjų pirkimų srityje, kurioms taikomos Direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatos, veiksmingumą. Parengiamosios konsultacijos parodė, kad susitelkimo mastas dėl būtinybės sugriežtinti nuostatas, sudarančias sąlygas užtikrinti veiksmingą viešųjų pirkimų direktyvų įgyvendinimą, skiriasi. Neparengus Bendrijos iniciatyvos šioje srityje, valstybės narės ir toliau skirtingai taikys Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktus. |

325 | Kalbant apie neteisėtas tiesiogines sutartis, dauguma valstybių narių dar nepriėmė jokio veiksmingo sprendimo, kaip kovoti su šia neteisėta veikla, nors jos pripažįsta, kad tokia problema egzistuoja ir kad ji yra didelė. Kalbant apie varžymąsi dėl sutarties pasirašymo per oficialias viešųjų pirkimų procedūras, valstybių narių atstovai ima vis labiau sutarti dėl būtinybės iš dalies keičiančioje direktyvoje nustatyti sustabdymo laikotarpį, kurio taikymo sritis ir tvarka bus aiškiai apibrėžtos. Be to, reikia imtis teisinių veiksmų ES lygiu, siekiant sukurti aiškų, veiksmingą, proporcingą ir atgrasantį nuobaudų mechanizmą, kuriuo būtų kovojama su pačiais šiurkščiausiais Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų pažeidimais. |

327 | Valstybėms narėms bus palikta teisė paskirti už peržiūros procedūras atsakingas institucijas ir toliau taikyti nacionalines procesines taisykles, taikomas tokioms peržiūros procedūroms (pagarba valstybių narių procesiniam savarankiškumui). Šiame direktyvos pasiūlyme didžiausias dėmesys kreipiamas į didžiausias ir visoms valstybėms narėms bendras problemas. |

Todėl pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. |

Proporcingumo principas Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl toliau išvardytų priežasčių. |

331 | Direktyvos pasiūlyme tik šiek tiek patobulinamos ir paaiškinamos galiojančios nuostatos, susijusios su iki sutarties sudarymo taikomomis peržiūros procedūromis ir su sutartimis, kurių vertė neviršija Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytos ribos, jame nereikalaujama pakeisti esamas administracines arba teismines sistemas. Be to, tai, kad siekiant išspręsti kitas problemas, susijusias su blogu nacionalinių peržiūros procedūrų veikimu, atsiradusiu dėl to, kad tam tikros valstybės narės netinkamai aiškino galiojančias nuostatas, vėliau numatoma rengti aiškinamuosius dokumentus, rodo, kad ši Komisijos iniciatyva atitinka proporcingumo principą. |

332 | Valdžios institucijoms tenkanti finansinė našta iš esmės tėra nedidelės išlaidos, susijusios su reikalavimu sutarties pasirašymą sustabdyti 10 kalendorinių dienų ir su pradiniu nedideliu peržiūros reikalavimų padaugėjimu, palyginti su Bendrijos lygiu paskelbtų viešųjų pirkimų skaičiumi. Plačiajai visuomenei geresnis Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų taikymas dėl veiksmingų peržiūros procedūrų atgrasančio poveikio būtų ypač naudingas, nes sumažėtų valstybės išlaidos ir pagerėtų viešųjų paslaugų kokybė, o bendra nauda viršytų pirmiau minėtas papildomas išlaidas. Kadangi nėra reikalavimo įsteigti naujas administracines struktūras, valdžios institucijoms tenkanti finansinė ir administracinė našta taip pat yra nedidelė. |

Pasirinkta priemonė |

341 | Siūloma priemonė: direktyva. |

342 | Kitos priemonės nebūtų tinkamos dėl toliau išvardytų priežasčių. Alternatyva direktyvai, nustatančiai sustabdymo laikotarpio taikymo sritį ir tvarką, būtų dokumento, išaiškinančio Teismo praktiką, priėmimas. Tačiau ši alternatyva buvo atmesta, nes ji nebūtų galėjusi užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų taikomas aiškiai apibrėžtas sustabdymo laikotarpis, nustatytas atsižvelgiant į įvairias aplinkybes, kurioms taikomos viešųjų pirkimų direktyvos. Apskritai, kadangi valstybės narės skirtingai aiškina Teismo praktikos, kuria yra paremta prievolė laikytis sustabdymo laikotarpio, taikymo sritį ir veiksmingų, proporcingų bei atgrasančių nuobaudų, taikomų pažeidus šias esmines nuostatas dėl iki sutarties sudarymo taikomų peržiūros procedūrų, taikymo taisykles, šių skirtumų nebūtų galima pašalinti Komisijai priėmus aiškinamąjį dokumentą. |

4. Poveikis biudžetui |

409 | Pasiūlymas neturi poveikio Bendrijos biudžetui. |

5. Papildoma informacija |

510 | Supaprastinimas |

511 | Pasiūlymu supaprastinama teisinė sistema. |

512 | Siūlomu supaprastinimu siekiama panaikinti tam tikruose sektoriuose (Direktyva 92/13/EE) taikomus atestavimo ir taikinimo mechanizmus, kurie buvo nenaudojami. |

Persvarstymo, pakeitimo, laikino galiojimo sąlyga |

531 | Pasiūlyme numatyta persvarstymo sąlyga. |

550 | Koreliacijos lentelė Reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų Komisijai nacionalinių nuostatų, perkeliančių direktyvą, tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacinę lentelę. |

560 | Europos ekonominė erdvė Šis akto projektas priklauso EEE susitarimo taikymo sričiai ir todėl turi būti taikomas Europos ekonominės erdvės valstybėse. |

2006/0066 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA,

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešiesiems pirkimams taikomų peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą1,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę3,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos4,

kadangi:

1. 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo5 bei 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo6, yra susijusios su peržiūros procedūromis, taikomomis perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų sudarytoms viešųjų pirkimų sutartims. Šiomis direktyvomis siekiama užtikrinti veiksmingą 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo7 ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo8, taikymą.

2. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktika parodė, kad valstybių narių peržiūros mechanizmai turi tam tikrų trūkumų. Dėl šių trūkumų Direktyvose 89/665/EEB ir 92/13/EEB nustatyti mechanizmai ne visuomet yra pakankami, norint užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrijos nuostatų, ypač tuomet, kai dar galima ištaisyti pažeidimus. Todėl ūkio subjektams dar nėra užtikrintas skaidrumas ir nediskriminavimas, kuriuos siekiama užtikrinti šiomis direktyvomis. Esant šioms aplinkybėms Bendrija negali visapusiškai pasinaudoti nauda, kurią teikia Direktyvomis 2004/18/EB ir 2004/17/EB atliktas viešųjų pirkimų taisyklių modernizavimas ir supaprastinimas. Todėl reikia pateikti esminius Direktyvų 89/665/EEB ir 92/13/EEB patikslinimus, kurie sudarys sąlygas pasiekti Bendrijos teisės aktų leidėjo siekiamų rezultatų.

3. Vienas iš šių trūkumų – nėra nustatytas laikotarpis, trunkantis nuo sprendimo sudaryti sutartį priėmimo iki šios sutarties pasirašymo dienos, per kurį būtų galima atlikti veiksmingą peržiūros procedūrą. Dėl to atsiranda varžymasis tarp perkančiųjų organizacijų, norinčių, kad nebūtų galima atšaukti ginčytinos sutarties. Siekiant pašalinti šiuos trūkumus, trukdančius užtikrinti veiksmingą teisminę suinteresuotųjų kandidatų arba konkurso dalyvių apsaugą, reikia nustatyti minimalų sustabdymo laikotarpį, kurio metu atitinkamos sutarties sudarymas sustabdomas, nepriklausomai nuo to, ar pasirašymo metu sutartis sudaroma, ar ne.

4. Atsižvelgiant į visų suinteresuotųjų šalių išreikštą poreikį kartu užtikrinti greitas viešųjų pirkimų procedūras ir veiksmingas nacionalines peržiūros procedūras, pirma, reikia laikytis minimalaus pagrįsto laikotarpio, nustatyto atsižvelgiant į laiko aplinkybes ir į nevienodai sudėtingas aplinkybes, kurioms susiklosčius buvo pradėta pirkimų procedūra, reikalavimo, o antra – reikalavimo visą būtiną informaciją, reikalingą norint veiksmingai pasinaudoti peržiūros procedūromis, pateikti pačiomis sparčiausiomis turimomis ryšių priemonėmis. Ši informacija, tai ypač Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nurodytų priežasčių santrauka.

5. Kadangi Direktyvomis 2004/17/EB ir 2004/18/EB siekiama modernizuoti ir supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras, minimalų sustabdymo laikotarpį reikėtų nustatyti atsižvelgiant į aplinkybes, kurioms esant kiti nei sutartį laimėję ūkio subjektai realiai galės pradėti taikyti pažeistas Bendrijos viešųjų pirkimų teisės aktų nuostatas, susijusias su skaidrumu ir konkurso rengimu.

6. Šis minimalus sustabdymo laikotarpis netaikomas nei ypatingos skubos atvejais, kaip apibrėžta Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB, nei į šias Direktyvas tikslingai neįtrauktiems pirkimams.

7. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad neteisėtos tiesioginės sutartys yra itin šiurkštus pažeidimas, ir siekiant užtikrinti veiksmingą teisminę visų suinteresuotųjų apsaugą, visoms tiesioginėms sutartims, apie kurias nebuvo iš anksto paskelbta ir dėl kurių nebuvo rengiamas išankstinis konkursas pagal Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB nustatytas nukrypti leidžiančias nuostatas, ir kiekvienąkart, kai perkančioji organizacija su teisiškai aiškiai atskirtu subjektu sudaro sutartį, apie kurią nebuvo iš anksto paskelbta, nebuvo rengiamas išankstinis konkursas, ir kurios vertė viršija pirmiau minėtose direktyvose nustatytas ribas, turi būti taikomas minimalus sustabdymo laikotarpis bei skaidrumo reikalavimas. Taikant šį sustabdymo laikotarpį ir skaidrumo reikalavimą, kaip nustatyta Teisingumo Teismo sprendime C-26/03 Stadt Halle9 byloje, turi būti įmanoma veiksmingai kovoti su neteisėtai sudarytomis tiesioginėmis sutartimis, nes tai yra šiurkščiausias perkančiųjų organizacijų padarytas Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų pažeidimas.

8. Kadangi šioje direktyvoje turi būti nustatytas minimalus sustabdymo laikotarpis, kuris yra itin svarbus norint, kad peržiūros procedūros būtų veiksmingos, reikia užtikrinti atitinkamų Direktyvos 89/665/EEB ir Direktyvos 92/13/EEB nuostatų nuoseklumą, taip kad būtų išlaikytas viso mechanizmo, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas iki sutarties sudarymo naudotis peržiūros procedūra, veiksmingumas.

9. Tais atvejais, kai valstybė narė reikalauja, kad peržiūros procedūra ketinantis pasinaudoti asmuo apie tai praneštų perkančiajai organizacijai, nuo tada, kai perkančiajai organizacijai išsiunčiama tokia informacija iki tada, kai pateikiamas peržiūros reikalavimas, negalima nustatyti jokio papildomo minimalaus laikotarpio. Be to, kai valstybė narė reikalauja, kad suinteresuotasis asmuo peržiūros reikalavimą pirmiausia pateiktų perkančiajai organizacijai, reikia, kad pirmiau minėtam asmeniui būtų nustatytas minimalus pagrįstas laikotarpis, per kurį iki sutarties sudarymo šis asmuo galėtų kreiptis į kompetentingą peržiūros instituciją, jeigu jis norėtų pareikšti pretenzijas dėl perkančiosios organizacijos atsakymo arba tokio atsakymo nebuvimo.

10. Peržiūros reikalavimą pateikus prieš pat minimalaus sustabdymo laikotarpio pabaigą, neturi sutrumpėti peržiūros institucijai skirtas minimalus laikotarpis, per kurį ji turi imtis priemonių, ypač siekdama prailginti sutarties sudarymo sustabdymo laikotarpį. Todėl reikia nustatyti atskirą minimalų laikotarpį, kuris bus pradėtas taikyti, kai kas nors kreipsis į instituciją, atsakingą už peržiūros procedūras, ir pastarajai institucijai bus sudarytos sąlygos priemonių imtis per trumpą, bet pagrįstą laikotarpį.

11. Siekiant, kad visas mechanizmas būtų veiksmingesnis, reikėtų numatyti, kad pirmiau minėta informacija ir atitinkami reikalavimai peržiūrėti būtų pateikti naudojant pačias sparčiausias ryšių priemones. Tokiu būdu galėtų būti išlaikytas minimalaus sustabdymo laikotarpio veiksmingumo principas ir galėtų būti teikiami šios informacijos pateikimo įrodymai. Todėl šiomis aplinkybės reikėtų numatyti informacijos pateikimą faksu arba elektroninėmis priemonėmis, kadangi tai šias ypatybes apimančios ryšių priemonės, kuriomis paprasta naudotis ir kurias naudodamos suinteresuotosios šalys patirtų mažesnes išlaidas.

12. Be to, reikia, kad reikalavimų peržiūrėti perkančiųjų organizacijų priimtus sprendimus, kuriais nutraukiamas tam tikro konkurso dalyvio arba kandidato dalyvavimas procedūrose, nustatytose Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB, pateikimo terminas ir sustabdymo laikotarpiai derėtų tarpusavyje.

13. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi peržiūros terminų, kuriais siekiama kovoti su varžymusi dėl neteisėtų sutarčių ir neteisėtai sudarytų tiesioginių sutarčių, kurias Teisingumo teismas apibūdino kaip šiurkščiausius perkančiųjų organizacijų padarytus Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų pažeidimus, pasirašymo, minimalaus sustabdymo laikotarpio nesilaikiusioms perkančiosioms organizacijoms reikėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias nuobaudas. Esant tokioms aplinkybėms, kadangi Direktyvose 89/665/EEB ir 92/13/EEB yra nustatyta, kad valstybės narės užtikrina, jog už peržiūros procedūras atsakingos institucijos galėtų anuliuoti neteisėtus perkančiųjų organizacijų sprendimus, visos sutartys, sudarytos nesilaikant šių terminų, turi būti laikomos negaliojančiomis ir už peržiūros procedūras atsakingos institucijos turi įvertinti visas neteisėtos sutarties pasekmes, pvz., sumų, kurias galėjo sumokėti perkančioji organizacija, susigrąžinimas.

14. Tačiau, siekiant, kad taikomos nuobaudos būtų proporcingos, reikia, kad valstybės narės peržiūros institucijoms suteiktų galimybę neužginčyti sutarties arba pripažinti sutarties galiojimą atgaline data, jeigu išskirtinais atvejais reikia laikytis griežtų ir privalomų visuotinės svarbos ir neekonominio pobūdžio reikalavimų. Be to, dėl būtinybės per tam tikrą laiką užtikrinti teisinę perkančiųjų organizacijų priimtų sprendimų apsaugą, reikia nustatyti pagrįstą minimalų senaties terminą peržiūros reikalavimams, kuriais siekiama nustatyti, ar sutartis tebegalioja, ir priversti atsakyti už pasekmes.

15. Šia direktyva padidinus nacionalinių peržiūros priemonių veiksmingumą, suinteresuotosios šalys turėtų būti paskatintos iki sutarties sudarymo dažniau naudotis peržiūros procedūromis naudojant teisminį bylos nagrinėjimą. Esant tokioms aplinkybėms korekcinį mechanizmą reikia nukreipti į šiurkščiausius Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų pažeidimus ir leisti, kad Komisija, atsižvelgdama į konkretaus atvejo aplinkybes, atitinkamai valstybei narei nustatytų pagrįstą terminą atsakymui pateikti.

16. Direktyvoje 92/13/EEB nustatyta savanoriška atestavimo sistema, kurią naudodami per reguliariai vykdomus tyrimus perkantieji subjektai gali įvertinti, ar jų naudota viešųjų pirkimų procedūra atitinka Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, buvo beveik nenaudojama, ir todėl negali būti pasiektas jos tikslas užkirsti kelią dideliam skaičiui Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų pažeidimų. Kita vertus, dėl Direktyvoje 92/13/EEB valstybėms narėms nustatyto reikalavimo įsteigti nuolatines už šį klausimą atsakingas institucijas gali atsirasti administracinių veiklos išlaidų, kurios nebepasiteisina, kadangi nebėra realios paklausos naudotis šia sistema. Todėl reikėtų panaikinti šią atestavimo sistemą.

17. Be to, Direktyvoje 92/13/EEB nustatytas taikinimo mechanizmas nesukėlė didelio ūkio subjektų susidomėjimo, nes naudojant vien tik šį mechanizmą negalima nustatyti laikinų privalomų priemonių, galinčių sudarytų sąlygas laiku sustabdyti neteisėtos sutarties sudarymą ir taip pat kadangi šio mechanizmo pobūdis yra sunkiai suderinamas su reikalavimu laikytis itin trumpų terminų, taikomų peržiūros reikalavimams, kuriais siekiama imtis laikinųjų priemonių ir neteisėtų sutarčių panaikinimo priemonių. Galimas šio taikinimo mechanizmo veiksmingumas taip pat sumažėjo dėl sunkumų, kilusių rengiant baigtinį ir pakankamai išsamų kiekvienos valstybės narės nepriklausomų arbitrų, bet kuriuo momentu galinčių užsiimti taikinimo procedūra ir per itin trumpą laikotarpį galinčių išnagrinėti prašymus dėl taikinimo, sąrašą. Todėl reikėtų panaikinti šį taikinimo mechanizmą.

18. Reikia palikti valstybėms narėms taikomą reikalavimą reguliariai teikti proporcingą siekiamam tikslui informaciją apie nacionalinių peržiūros procedūrų veikimą. Į šią procedūrą reikėtų įtraukti Viešųjų pirkimų patariamąjį komitetą, kuris dalyvautų nustatant teiktinos informacijos apimtį ir pobūdį. Iš tiesų, tik pateikus tokią informaciją bus galima tinkamai įvertinti šioje direktyvoje įvestų pakeitimų pasekmes pasibaigus pakankamai ilgam šios direktyvos įgyvendinimo laikotarpiui.

19. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB.

20. Kadangi valstybės narės dėl pirmiau išvardytų priežasčių negali deramai pasiekti šios direktyvos tikslų, ir jų būtų galima geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, gali imtis priemonių. Laikantis tame straipsnyje nustatyto proporcingumo principo, šiame reglamente nenumatoma daugiau, negu būtina šiam tikslui pasiekti, bei laikomasi valstybių narių procedūrinės autonomijos principo.

21. Šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šioje direktyvoje ypač siekiama užtikrinti visišką pagarbą teisei į veiksmingą peržiūrą ir teisei į veiksmingą teisių gynybą nešališkame teisme, kaip nustatyta Chartijos 47 straipsnio pirmoje ir antroje pastraipose.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis Direktyva 89/655/EEB

Direktyva 89/665/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad sutarčių sudarymo procedūrų, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB*, atžvilgiu perkančiosios organizacijos priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai ir, svarbiausia, kaip galima greičiau peržiūrėti pagal šios direktyvos 2–2f straipsniuose nurodytas sąlygas todėl, kad tokie sprendimai pažeidė Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktus arba nacionalines tuos teisės aktus įgyvendinančias taisykles.

_____________________

* OL L 134, 2004 4 30, p. 114.“

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3 Valstybės narės užtikrina, kad remdamasis išsamiomis taisyklėmis, kurias gali nustatyti valstybės narės, kiekvienas asmuo, kuris yra arba buvo suinteresuotas sudaryti tam tikrą viešąją sutartį ir kuris patyrė arba rizikuoja patirti žalą dėl įtariamo pažeidimo, galėtų naudotis peržiūros procedūromis.“

c) pridedamos 4 ir 5 dalys:

„4. Valstybės narės gali reikalauti, kad asmuo, pageidaujantis pasinaudoti peržiūros procedūra, faksu arba elektroninėmis priemonėmis praneštų perkančiajai organizacijai apie įtariamą pažeidimą ir apie savo ketinimą reikalauti peržiūros. Tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad nebūtų nustatytas joks minimalus laikotarpis nuo šios informacijos išsiuntimo perkančiajai organizacijai dienos iki dienos, kai už peržiūros procedūras atsakingai institucijai pateikiamas peržiūros reikalavimas.

1. Be to, valstybės narės gali reikalauti, kad suinteresuotasis asmuo savo reikalavimą visų pirma pateiktų perkančiajai organizacijai. Šiuo atveju valstybės narės užtikrina, kad faksu arba elektroninėmis priemonėmis pateikus minėtą reikalavimą būtų tuojau pat sustabdytas sutarties sudarymas.

3. Antroje pastraipoje minėtas automatiškas sustabdymas nustoja galioti pasibaigus ne trumpesniam kaip penkių darbo dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai perkančioji organizacija išsiunčia savo atsakymą faksu arba elektroninėmis priemonėmis.

5. Jei pateikiamas peržiūros reikalavimas, susijęs su aplinkybėmis, kuriomis 4 dalyje minėti pranešimai faksu arba elektroninėmis priemonėmis buvo arba nebuvo gauti, nuo perkančiosios organizacijos nepriklausoma už peržiūros procedūras atsakinga institucija atsižvelgia į visus šių pareiškimų autorių jai pateiktus pagrįstus ir svarbius įrodymus, kad pareiškimai buvo išsiųsti ir adresatai juos gavo.“

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Peržiūros procedūros neprivalo turėti automatiško sustabdymo poveikio sutarties sudarymo procedūroms, su kuriomis jos susijusios, išskyrus atvejus, numatytus 1 straipsnio 4 dalyje ir 2a – 2f straipsniuose.“

b) Įterpiama 3a dalis:

„3a. Kai nuo perkančiosios organizacijos nepriklausomai institucijai pateikiamas reikalavimas peržiūrėti sprendimą sudaryti sutartį arba vėlesnį sprendimą, ji nedelsdama faksu arba elektroninėmis priemonėmis praneša perkančiajai organizacijai apie tai, kad pastaroji organizacija negali sudaryti sutarties tam tikrą laikotarpį, nustatytą valstybės narės, kurioje ši institucija yra įsisteigusi. Šis laikotarpis negali būti trumpesnis negu penkios darbo dienos, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai buvo išsiųsta atitinkama informacija. Jei išnagrinėjusi visus prie peržiūros reikalavimo pridėtus dokumentus, institucija padaro išvadą, kad pratęsti pirmiau minėtą sustabdymą nėra priežasčių, ji gali bet kuriuo metu panaikinti reikalavimą nesudaryti sutarties.“

c) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Valstybės narės gali numatyti, kad svarstydama, ar taikyti tarpines priemones, už peržiūros procedūras atsakinga institucija gali atsižvelgti į galimas tų priemonių pasekmes visiems interesams, kurie gali būti pažeisti, įskaitant visuomenės interesus, ir gali nuspręsti netaikyti tokių priemonių, kai jų neigiami padariniai galėtų viršyti jų duodamą naudą.

9. Naudodamosi 1 pastraipoje numatyta teise, valstybės narės negali kliudyti taikyti 2f straipsnį, jei sudarant atitinkamą sutartį pažeidžiama 1 straipsnio 4 dalis, 2 straipsnio 3a dalis arba vienas iš 2a – 2e straipsnių, arba pažeidžiama papildoma tarpinė priemonė, kurią priėmė už peržiūros procedūras atsakinga institucija ir kuri skirta minėtam sutarties sudarymo sustabdymui pratęsti.

9. Sprendimas netaikyti tarpinių priemonių neturi įtakos visoms kitoms asmens, siekiančio tokių priemonių, pretenzijoms.“

d) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytų įgaliojimų vykdymo poveikis su konkurso nugalėtoju sudarytai sutarčiai apibrėžiamas nacionaliniuose teisės aktuose, išskyrus 1 straipsnio 4 dalyje ir 2a – 2f straipsniuose numatytus atvejus.

9. Be to, išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti panaikintas dar prieš žalos atlyginimą, valstybė narė gali nustatyti, kad sudarius sutartį pagal 1 straipsnio 4 dalį, 2 straipsnio 3 dalį, 2a – 2f straipsnius, už peržiūros procedūras atsakingos institucijos įgaliojimai apribojami žalos atlyginimu visiems dėl pažeidimo nukentėjusiems asmenims. “

e) 8 dalies pirmosios pastraipos žodžiai: „institucijoje, kuri laikoma teismu kaip apibrėžta EEB sutarties 177 straipsnyje" pakeičiami žodžiais: „institucijoje, kuri laikoma teismu, kaip apibrėžta EEB sutarties 234 straipsnyje,“.

3) Įterpiami 2a – 2f straipsniai:

„2a straipsnis

1. Valstybės narės, laikydamosi šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyje ir 2b, 2c ir 2d straipsniuose nustatytų minimalių sąlygų, priima būtinas nuostatas, siekdamos užtikrinti, kad 1 straipsnio 3 dalyje minėtiems asmenims būtų skirta pakankamai laiko tam, kad jie galėtų pateikti veiksmingus reikalavimus peržiūrėti perkančiosios organizacijos sprendimus.

2. Viešoji sutartis, dėl kurios sudarymo priimtas Direktyvos 2004/18/EB taikymo sričiai priklausantis sprendimas, negali būti sudaryta prieš pasibaigiant mažiausiai dešimties kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai sprendimas sudaryti sutartį faksu arba elektroninėmis priemonėmis perduodamas suinteresuotiems konkurso dalyviams. Pranešdamas kiekvienam suinteresuotam konkurso dalyviui apie sprendimą sudaryti sutartį, perkantysis subjektas apibendrintai pateikia svarias priežastis, kaip nurodyta Direktyvos 2004/18/EB 41 straipsnio 2 dalyje.

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, Direktyvos 2004/18/EB 38 straipsnio 8 dalyje nurodytais skubos atvejais valstybės narės gali numatyti, kad sutartis, dėl kurios sudarymo priimtas sprendimas, negali būti sudaryta prieš pasibaigiant mažiausiai septynių kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai apie sprendimą sudaryti sutartį faksu arba elektroninėmis priemonėmis pranešama suinteresuotiems konkurso dalyviams. Šis laikotarpis automatiškai pratęsiamas trimis kalendorinėmis dienomis, jei 1 straipsnio 3 dalyje minėtas asmuo per tą laiką faksu arba elektroninėmis priemonėmis praneša perkančiajam subjektui apie savo ketinimą reikalauti peržiūros. Siunčiant kiekvienam suinteresuotam konkurso dalyviui sprendimą sudaryti sutartį, apibendrintai pateikiamos svarios tokio sprendimo priežastys, kaip nurodyta Direktyvos 2004/18/EB 41 straipsnio 2 dalyje.

Valstybės narės gali taikyti pirmąją pastraipą, jei sutartys sudaromos remiantis Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 5 dalyje nurodytais preliminariaisiais (bendraisiais) susitarimais arba minėtos direktyvos 1 straipsnio 6 dalyje nurodytomis dinaminėmis pirkimo sistemomis.

4. 2 ir 3 dalyje nurodyti terminai netaikomi Direktyvos 2004/18/EB 31 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytais ypatingos skubos atvejais.

2b straipsnis

Valstybės narės gali nustatyti, kad 2a straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti terminai netaikomi šiais atvejais:

a) jei sutartis pagrįsta preliminariuoju susitarimu, sudarytu su vienu ūkio subjektu, kaip nurodyta Direktyvos 2004/18/EB 32 straipsnio 3 dalyje;

b) jei sutartis pagrįsta preliminariuoju susitarimu su keliais ūkio subjektais ir jei jai buvo taikomos preliminariojo susitarimo sąlygos iš naujo neskelbiant konkurso, kaip nurodyta Direktyvos 2004/18/EB 32 straipsnio 4 dalies antrosios pastraipos pirmojoje įtraukoje;

c) jei sutartis pagrįsta atvira procedūra, kurios apibrėžimas pateikiamas Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 11 dalies a punkte, ir jei perkančioji organizacija gavo tik to konkurso dalyvio, su kuriuo ir sudaroma sutartis, pasiūlymą;

d) jei sudaryti sutartį nutarta remiantis ribota procedūra, kurios apibrėžimas pateiktas Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 11 dalies b punkte, ir jei dėl visų pakviestų pateikti pasiūlymą ūkio subjektų, išskyrus tą, su kuriuo nutarta sudaryti sutartį, perkančioji organizacija jau yra priėmusi sprendimą, kurį galima apskųsti ir kuriuo užbaigiamas jų dalyvavimas procedūroje, remiantis kitais pagrindais negu laimėtojo išrinkimo kriterijai;

e) jei sudaryti sutartį nutarta remiantis derybų procedūra, kurios apibrėžimas pateiktas Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 11 dalies d punkte, ir jei dėl visų ūkio subjektų, su kuriais buvo tartasi ir kurie susidomėjo minėta procedūra, išskyrus tą, su kuriuo nutarta sudaryti sutartį, perkančioji organizacija jau yra priėmusi sprendimą, kurį galima apskųsti ir kuriuo užbaigiamas jų dalyvavimas procedūroje, remiantis kitais pagrindais negu laimėtojo išrinkimo kriterijai.

2c straipsnis

1. Jei valstybės narės nustato, kad visi reikalavimai peržiūrėti perkančiųjų organizacijų sprendimus, priimtus laikantis Direktyvos 2004/18/EB taikymo sričiai priklausančios sutarčių sudarymo procedūros, arba su ja susijusius, turi būti pateikti prieš pasibaigiant nustatytam laikotarpiui, tas laikotarpis negali būti trumpesnis negu dešimt kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai šis perkančiosios organizacijos sprendimas faksu arba elektroninėmis priemonėmis perduodamas suinteresuotam konkurso dalyviui arba kandidatui. Pranešdamas kiekvienam suinteresuotam dalyviui arba kandidatui apie šį sprendimą, perkantysis subjektas apibendrintai pateikia svarias priežastis, kaip nurodyta Direktyvos 2004/18/EB 41 straipsnio 2 dalyje.

2. Valstybės narės, kurios naudojasi 2a straipsnio 3 dalyje numatytomis teisėmis, gali nustatyti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas peržiūros reikalavimas turi būti pateiktas per ne trumpesnį kaip septynių kalendorinių dienų laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai perkančiosios organizacijos sprendimas buvo faksu arba elektroninėmis priemonėmis perduotas suinteresuotam dalyviui arba kandidatui.

Šis laikotarpis automatiškai pratęsiamas trimis kalendorinėmis dienomis, jei 1 straipsnio 3 dalyje minėtas asmuo per tą laiką faksu arba elektroninėmis priemonėmis praneša atitinkamai perkančiajai organizacijai apie savo ketinimą reikalauti peržiūros.

Pranešdama kiekvienam suinteresuotam dalyviui arba kandidatui apie šį sprendimą, perkančioji organizacija apibendrintai pateikia svarias priežastis, kaip nurodyta Direktyvos 2004/18/EB 41 straipsnio 2 dalyje.

2d straipsnis

Jei pateikiamas peržiūros reikalavimas, susijęs su aplinkybėmis, kuriomis 2a ir 2c straipsniuose nurodyti pranešimai faksu arba elektroninėmis priemonėmis buvo arba nebuvo gauti, peržiūros institucija atsižvelgia, be kita ko, į visus perkančiosios organizacijos pateiktus pagrįstus ir svarius įrodymus, kad ši organizacija išsiuntė pranešimus ir kad suinteresuoti dalyviai arba kandidatai juos gavo.

2e straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad reikalavimai peržiūrėti neteisėtas tiesiogines sutartis būtų veiksmingai vykdomi taikant 1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas tarpines priemones arba priemones, skirtas sprendimams panaikinti, ir laikantis šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų sąlygų.

2. Jei perkančioji organizacija mano, kad pagal galiojančius Bendrijos teisės aktus ji gali nepradėti oficialios procedūros, kurią sudaro išankstinis informacijos paskelbimas ir kvietimas dalyvauti konkurse dėl viešosios sutarties, kurios vertė viršija Direktyvoje 2004/18/EB nustatytą ribą, ši perkančioji organizacija prieš sudarydama minėtą sutartį turi imtis dviejų priemonių:

a) priimti sprendimą dėl sutarties sudarymo, kuris neturi sutarties galios ir kurį galima pareikalauti peržiūrėti, kaip nurodyta šios direktyvos 1 ir 2 straipsniuose;

b) pakankamai plačiai paskelbti skelbimą, kuriame turi būti pateikta bent jau šios direktyvos priede nurodyta informacija.

Skelbimas pagal Direktyvos 2004/18/EB 35 straipsnio 4 dalį ir 36 straipsnį atitinka sąlygas, nustatytas šios dalies b punkte.

3. Sutartis, dėl kurios sudarymo priimtas 2 dalyje nurodytas sprendimas, negali būti sudaryta prieš pasibaigiant mažiausiai dešimties kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai tinkamai paskelbiamas 2 dalies b punkte nurodytas skelbimas.

4. 2 ir 3 dalys netaikomos nei Direktyvos 2004/18/EB 31 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytais ypatingos skubos atvejais, nei minėtos direktyvos 12–18 straipsniuose nurodytoms sutartims, apie kurias aiškiai pasakyta, kad joms direktyva netaikoma.

2f straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi 1 straipsnio 4 dalyje ir 2a straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų terminų ir 2e straipsnio nuostatų, laikantis šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų.

2. Sutartis, sudaryta pažeidus 1 straipsnio nuostatas, laikoma negaliojančia.

3. Nukrypstant nuo 2 dalies nuostatų, valstybės narės gali nustatyti, kad sutartis, sudaryta pažeidus 1 dalies nuostatas, praėjus senaties terminui, kuris negali būti trumpesnis negu 6 mėnesiai nuo sutarties sudarymo dienos, vis dėlto turėtų tam tikrą poveikį suinteresuotoms šalims arba tretiesiems asmenims.

Be to, pirmoje pastraipoje numatyta leidžianti nukrypti nuostata gali būti taikoma tuo atveju, jei pateikus peržiūros reikalavimą, kuriuo siekiama nustatyti ir įvertinti sutarties, sudarytos pažeidžiant 1 dalyje numatytas nuostatas, pasekmes, nuo perkančiosios organizacijos nepriklausoma peržiūros institucija nustato, kad atsižvelgiant į tam tikrus griežtus ir privalomus reikalavimus, susijusius su bendrais ne ekonominio pobūdžio interesais, nereikėtų užginčyti kai kurių minėtos sutarties sudarymo padarinių.

4. Valstybės narės nustato nuobaudų sistemą, taikomą tais atvejais, kaiž sutartis sudaroma pažeidžiant 1 dalies nuostatas, jei susiklosto 3 dalyje minimos aplinkybės arba jei perkančioji organizacija teigia, kad atvejis yra ypatingos skubos, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/18/EB 31 straipsnio 1 dalies c punkte, nors visos šioje nuostatoje numatytos sąlygos ir nėra įvykdytos.

Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atrasančios.

Valstybės narės praneša apie šias nuostatas Komisijai [ per 18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos ], ir kaip galima anksčiau praneša apie visus vėlesnius jų dalinius pakeitimus.“

4) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) šio straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. Komisija gali taikyti 2–5 dalyse numatytą procedūrą, jei ji mano, jog vykstant sutarties sudarymo procedūrai, kuriai taikoma direktyva 2004/18/EEB, buvo šiurkščiai pažeistos Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų nuostatos.

2. Komisija informuoja suinteresuotąją valstybę narę ir perkančiąją organizaciją apie priežastis, pastūmėjusias ją padaryti išvadą, kad buvo padarytas šiurkštus pažeidimas, ir reikalauti jį pašalinti.Atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, ji nustato pagrįstą laikotarpį, per kurį suinteresuotoji valstybė narė turi atsakyti.“

b) 3 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„Per 2 dalyje minėtą laikotarpį atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai:“

5) 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1. Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai informaciją apie jų nacionalinių peržiūros procedūrų taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Tokios informacijos aprėptį ir pobūdį nustato Komisija, konsultuodamasi su Viešųjų pirkimų patariamuoju komitetu.

2. Prieš pasibaigiant šešerių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo [ 18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos ], Komisija, konsultuodamasi su Viešųjų pirkimų patariamuoju komitetu, iš naujo apsvarsto tai, kaip buvo įgyvendintos šios direktyvos nuostatos ir, jei reikia, pateikia pasiūlymus dėl pataisų.“

6) Šios direktyvos I priede pateikiamas tekstas pridedamas kaip priedas.

2 straipsnis Direktyva 92/13/EEB

Direktyva 92/13/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės imasi su Europos Parlemento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB* taikymo sričiai priklausančių viešųjų pirkimų procedūromis susijusių priemonių, būtinų užtikrinti, kad perkančiųjų subjektų priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai, o svarbiausia, kuo greičiau, peržiūrėti pagal šios direktyvos 2–2f straipsniuose išdėstytas sąlygas, dėl to, kad tokie sprendimai pažeidė Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktus arba nacionalines tuos teisės aktus įgyvendinančias taisykles..

_____________________

* OL L 134, 2004 4 30, p. 1.“

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Valstybės narės užtikrina, kad remdamasis išsamiomis taisyklėmis, kurias gali nustatyti valstybės narės, kiekvienas asmuo, kuris yra arba buvo suinteresuotas sudaryti tam tikrą viešąją sutartį ir kuris patyrė ar rizikuoja patirti žalą dėl įtariamo pažeidimo, galėtų naudotis peržiūros procedūromis.“

c) pridedamos 4 ir 5 dalys:

«4. Valstybės narės gali reikalauti, kad asmuo, pageidaujantis pasinaudoti peržiūros procedūra, faksu arba elektroninėmis priemonėmis praneštų perkančiajam subjektui apie įtariamą pažeidimą ir apie savo ketinimą reikalauti peržiūros. Tokiu atveju valstybės narės užtikrina, kad nebūtų nustatytas joks minimalus laikotarpis nuo šios informacijos išsiuntimo perkančiajam subjektui dienos iki dienos, kai už peržiūros procedūras atsakingai institucijai pateikiamas peržiūros reikalavimas.

9 Be to, valstybės narės gali reikalauti, kad suinteresuotasis asmuo savo reikalavimą visų pirma pateiktų perkančiajam subjektui. Šiuo atveju valstybės narės užtikrina, kad faksu arba elektroninėmis priemonėmis pateikus minėtą reikalavimą būtų tuojau pat sustabdytas sutarties sudarymas.

9 Antroje pastraipoje minėtas automatiškas sustabdymas nustoja galioti pasibaigus ne trumpesniam kaip penkių darbo dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai perkantysis subjektas išsiunčia savo atsakymą faksu arba elektroninėmis priemonėmis.

5. Jei pateikiamas peržiūros reikalavimas, susijęs su aplinkybėmis, kuriomis 4 dalyje minėti pranešimai faksu arba elektroninėmis priemonėmis buvo arba nebuvo gauti, nuo perkančiojo subjekto nepriklausoma už peržiūros procedūras atsakinga institucija atsižvelgia į visus šių pareiškimų autorių jai pateiktus pagrįstus ir svarbius įrodymus, kad pareiškimai buvo išsiųsti ir adresatai juos gavo. “

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Peržiūros procedūros nebūtinai turi turėti automatinį sustabdomąjį poveikį sutarčių sudarymo procedūroms, su kuriomis jos susijusios, išskyrus atvejus, numatytus 1 straipsnio 4 dalyje ir 2a – 2f straipsniuose.“

b) Įterpiama 3a dalis:

„3a. Kai nuo perkančiojo subjekto nepriklausomai institucijai pateikiamas reikalavimas peržiūrėti sprendimą sudaryti sutartį arba vėlesnį sprendimą, ji nedelsdama faksu arba elektroninėmis priemonėmis praneša perkančiajam subjektui apie tai, kad pastarasis subjektas negali sudaryti sutarties tam tikrą laikotarpį, nustatytą valstybės narės, kurioje ši institucija yra įsisteigusi. Šis laikotarpis negali būti trumpesnis negu penkios darbo dienos, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai buvo išsiųsta atitinkama informacija. Jei, išnagrinėjusi visus prie peržiūros reikalavimo pridėtus dokumentus, institucija padaro išvadą, kad nėra būtina pratęsti pirmiau minėtą sustabdymo laikotarpį, ji gali bet kuriuo metu panaikinti reikalavimą nesudaryti sutarties.“

c) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Valstybės narės gali nustatyti, kad svarstydama, ar taikyti tarpines priemones, už peržiūros procedūras atsakinga institucija gali atsižvelgti į galimas tų priemonių pasekmes visiems interesams, kurie gali būti pažeisti, įskaitant visuomenės interesus, ir gali nuspręsti netaikyti tokių priemonių, kai jų neigiami padariniai galėtų viršyti jų duodamą naudą.

9 Naudodamosi 1 pastraipoje numatyta teise, valstybės narės negali kliudyti taikyti 2f straipsnį, jei sudarant atitinkamą sutartį pažeidžiama 1 straipsnio 4 dalis, 2 straipsnio 3a dalis arba vienas iš 2a – 2e straipsnių arba pažeidžiama papildoma tarpinė priemonė, kurios ėmėsi už peržiūros procedūras atsakinga institucija ir kuri skirta minėto sutarties sudarymo sustabdymui pratęsti.

9 Sprendimas netaikyti tarpinių priemonių neturi įtakos visoms kitoms asmens, siekiančio tokių priemonių, pretenzijoms.“

d) 6 dalis pakeičiama taip:

«6. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytų įgaliojimų poveikis su konkurso nugalėtoju sudarytai sutarčiai apibrėžiamas nacionaliniuose teisės aktuose, išskyrus 1 straipsnio 4 dalyje ir 2a – 2f straipsniuose numatytus atvejus.

9 Be to, išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti panaikintas iki žalos atlyginimo priteisimo, valstybė narė gali numatyti, kad, sudarius sutartį pagal 1 straipsnio 4 dalį, 2 straipsnio 3 dalį, 2a – 2f straipsnius , už peržiūros procedūras atsakingos institucijos įgaliojimai apribojami žalos atlyginimo priteisimu visiems dėl pažeidimo nukentėjusiems asmenims. “

e) 9 dalies pirmosios pastraipos žodžiai: „teismas, kaip apibrėžta Sutarties 177 straipsnyje" pakeičiami žodžiais: „teismas, kaip apibrėžta Sutarties 234 straipsnyje“.

3) Įterpiami 2a – 2f straipsniai:

„2a straipsnis

1. Valstybės narės, laikydamosi šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyje ir 2b, 2c ir 2d straipsniuose nustatytų minimalių sąlygų, priima būtinas nuostatas, siekdamos užtikrinti, kad 1 straipsnio 3 dalyje minėtiems asmenims būtų skirta pakankamai laiko tam, kad jie galėtų pateikti veiksmingus reikalavimus peržiūrėti perkančiųjų subjektų sprendimus.

2. Viešoji sutartis, dėl kurios sudarymo priimtas Direktyvos 2004/17/EB taikymo sričiai priklausantis sprendimas, negali būti sudaryta prieš pasibaigiant mažiausiai dešimties kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai sprendimas sudaryti sutartį faksu arba elektroninėmis priemonėmis perduodamas suinteresuotiems konkurso dalyviams. Pranešdamas kiekvienam suinteresuotam konkurso dalyviui apie sprendimą sudaryti sutartį, perkantysis subjektas apibendrintai pateikia svarias priežastis, kaip nurodyta Direktyvos 2004/17/EB 49 straipsnio 2 dalyje.

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, tais atvejais, kai taikomi Direktyvos 2004/17/EB 45 straipsnio 8 dalyje nurodyti trumpiausi laikotarpiai, valstybės narės gali nustatyti, kad viešoji sutartis, dėl kurios sudarymo priimtas sprendimas, negali būti sudaryta prieš pasibaigiant mažiausiai septynių kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai apie sprendimą sudaryti sutartį faksu arba elektroninėmis priemonėmis pranešama suinteresuotiems konkurso dalyviams. Šis laikotarpis automatiškai pratęsiamas trimis kalendorinėmis dienomis, jei šios direktyvos 1 straipsnio 3 dalyje minėtas asmuo per tą laiką faksu arba elektroninėmis priemonėmis praneša perkančiajam subjektui apie savo ketinimą reikalauti peržiūros. Pranešdamas kiekvienam suinteresuotam konkurso dalyviui apie sprendimą sudaryti sutartį, perkantysis subjektas apibendrintai pateikia svarias priežastis, kaip nurodyta Direktyvos 2004/17/EB 49 straipsnio 2 dalyje.

9 Valstybės narės gali taikyti pirmąją pastraipą, jei sutartys sudaromos remiantis Direktyvos 2004/17/EB 1 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais preliminariaisiais susitarimais arba minėtos direktyvos 1 straipsnio 5 dalyje ir 15 straipsnyje nurodytomis dinaminėmis pirkimo sistemomis.

4. 2 ir 3 dalyje nurodyti terminai netaikomi Direktyvos 2004/17/EB 40 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytais ypatingos skubos atvejais.

2b straipsnis

1. Valstybės narės gali nustatyti, kad 2a straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti terminai netaikomi šiais atvejais:

a) jei sutartys pagrįstos preliminariuoju susitarimu, sudarytu su vienu ūkio subjektu, laikantis Direktyvos 2004/17/EB 14 straipsnio 2 dalies ir 40 straipsnio 3 dalies i punkto;

b) jei sudarant sutartis remiamasi atvira procedūra, kurios apibrėžimas pateikiamas Direktyvos 2004/17/EB 1 straipsnio 9 dalies a punkte, ir jei perkantysis subjektas gavo tik to konkurso dalyvio, su kuriuo ir sudaroma sutartis, pasiūlymą;

c) jei sudarant sutartis remiamasi ribota procedūra, kurios apibrėžimas pateiktas Direktyvos 2004/17/EB 1 straipsnio 9 dalies b punkte, ir jei dėl visų pakviestų pateikti pasiūlymą ūkio subjektų, išskyrus tą, su kuriuo nutarta sudaryti sutartį, perkantysis subjektas jau yra priėmęs sprendimą, kurį galima apskųsti ir kuriuo užbaigiamas jų dalyvavimas procedūroje, remiantis kitais pagrindais negu laimėtojo išrinkimo kriterijai;

d) jei sudarant sutartis remiamasi derybų procedūra, kurios apibrėžimas pateiktas Direktyvos 2004/17/EB 1 straipsnio 9 dalies c punkte, ir jei dėl visų ūkio subjektų, su kuriais buvo tartasi ir kurie susidomėjo minėta procedūra, išskyrus tą, su kuriuo nutarta sudaryti sutartį, perkantysis subjektas jau yra priėmęs sprendimą, kurį galima apskųsti ir kuriuo užbaigiamas jų dalyvavimas procedūroje, remiantis kitais pagrindais negu laimėtojo išrinkimo kriterijai.

2c straipsnis

1. Jei valstybės narės nustato, kad visi reikalavimai peržiūrėti perkančiųjų subjektų sprendimus, priimtus laikantis Direktyvos 2004/17/EB taikymo sričiai priklausančios sutarties sudarymo procedūros, arba su ja susiję, turi būti pateikti prieš pasibaigiant nustatytam laikotarpiui, tas laikotarpis negali būti trumpesnis negu dešimt kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai šis perkančiosios organizacijos sprendimas faksu arba elektroninėmis priemonėmis perduodamas suinteresuotam konkurso dalyviui arba kandidatui. Pranešdamas kiekvienam suinteresuotam dalyviui arba kandidatui apie šį sprendimą, perkantysis subjektas apibendrintai pateikia svarias priežastis, kaip nurodyta Direktyvos 2004/17/EB 49 straipsnio 2 dalyje.

2. Valstybės narės, kurios naudojasi 2a straipsnio 3 dalyje numatytomis teisėmis, gali nustatyti, kad šio straipsnio1 dalyje nurodytas peržiūros reikalavimas turi būti pateiktas per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis negu septynios kalendorinės dienos, pradedant jį skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai perkančiojo subjekto sprendimas buvo faksu arba elektroninėmis priemonėmis perduotas suinteresuotam dalyviui arba kandidatui.

Šis laikotarpis automatiškai pratęsiamas trimis kalendorinėmis dienomis, jei 1 straipsnio 3 dalyje minėtas asmuo per tą laiką faksu arba elektroninėmis priemonėmis praneša perkančiajam subjektui apie savo ketinimą reikalauti peržiūros.

Pranešdamas kiekvienam suinteresuotam dalyviui arba kandidatui apie šį sprendimą, perkantysis subjektas apibendrintai pateikia svarias priežastis, kaip nurodyta Direktyvos 2004/17/EB 49 straipsnio 2 dalyje.

2d straipsnis

Jei pateikiamas peržiūros reikalavimas, susijęs su aplinkybėmis, kuriomis 2a ir 2c straipsniuose nurodyti pranešimai faksu arba elektroninėmis priemonėmis buvo arba nebuvo gauti, peržiūros institucija atsižvelgia, be kita ko, į visus perkančiojo subjekto pateiktus pagrįstus ir svarius įrodymus, kad šis subjektas išsiuntė pranešimus ir kad suinteresuoti dalyviai arba kandidatai juos gavo.

2e straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad reikalavimai peržiūrėti neteisėtas tiesiogines sutartis būtų veiksmingai vykdomi taikant 1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas tarpines priemones arba priemones, skirtas sprendimams panaikinti, ir laikantis šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų sąlygų.

2. Jei perkantysis subjektas mano, kad pagal galiojančius Bendrijos teisės aktus jis gali nepradėti oficialios procedūros, kurią sudaro išankstinis informacijos paskelbimas ir kvietimas dalyvauti konkurse dėl viešosios sutarties, kurios vertė viršija Direktyvoje 2004/17/EB nustatytą ribą, šis perkantysis subjektas prieš sudarydamas minėtą viešąją sutartį turi imtis dviejų priemonių:

a) priimti sprendimą dėl sutarties sudarymo, kuris neturi sutarties galios ir kurį galima pareikalauti peržiūrėti, kaip nurodyta šios direktyvos 1 ir 2 straipsniuose;

b) pakankamai plačiai paskelbti skelbimą, kuriame turi būti pateikta bent jau šios direktyvos priede nurodyta informacija.

Skelbimas pagal Direktyvos 2004/17/EB 43 ir 44 straipsnį atitinka sąlygas, nustatytas šios pastraipos b punkte.

3. Sutartis, dėl kurios sudarymo priimtas 2 dalyje nurodytas sprendimas, negali būti sudaryta prieš pasibaigiant mažiausiai dešimties kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai tinkamai paskelbiamas 2 dalies b punkte minėtas skelbimas.

4. 2 ir 3 dalys netaikomos nei Direktyvos 2004/17/EB 40 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytais ypatingos skubos atvejais, nei minėtos direktyvos 19–26 straipsniuose nurodytoms sutartims, apie kurias aiškiai pasakyta, kad joms direktyva netaikoma.

2f straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi 1 straipsnio 4 dalyje ir 2a straipsnio 2 bei 3 dalyse nustatytų terminų ir 2e straipsnio nuostatų, laikantis šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų.

2. Sutartis, sudaryta pažeidus 1 straipsnio nuostatas, laikoma negaliojančia. .

3. Nukrypstant nuo 2 dalies nuostatų, valstybės narės gali nustatyti, kad sutartis, sudaryta pažeidus 1 dalies nuostatas, praėjus senaties terminui, kuris negali būti trumpesnis negu 6 mėnesiai nuo faktinės sutarties sudarymo dienos, vis dėlto turėtų tam tikrą poveikį suinteresuotoms šalims arba tretiesiems asmenims.

Be to, pirmoje pastraipoje numatyta leidžianti nukrypti nuostata gali būti taikoma tuo atveju, jei pateikus peržiūros reikalavimą, kuriuo siekiama nustatyti ir įvertinti sutarties, sudarytos pažeidžiant 1 dalyje numatytas nuostatas, pasekmes, nuo perkančiojo subjekto nepriklausoma peržiūros institucija nustato, kad atsižvelgiant į tam tikrus griežtus ir privalomus reikalavimus, susijusius su bendrais ne ekonominio pobūdžio interesais, nereikėtų užginčyti kai kurių minėtos sutarties sudarymo padarinių.

4. Valstybės narės nustato nuobaudų sistemą, taikomą tais atvejais, kai sutartis sudaroma pažeidžiant 1 dalies nuostatas, jei susiklosto 3 dalyje minimos aplinkybės arba jei perkantysis subjektas teigia, kad atvejis yra ypatingos skubos, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/17/EB 40 straipsnio 3 dalies d punkte, nors visos šioje nuostatoje numatytos sąlygos ir nėra įvykdytos.

Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atrasančios.

Valstybės narės praneša apie šias nuostatas Komisijai [ per 18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos ], ir kaip galima anksčiau praneša apie visus vėlesnius jų dalinius pakeitimus.“

4) 3–7 straipsniai išbraukiami.

5) 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) šio straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Komisija gali taikyti 2–5 dalyse numatytas procedūras, jei ji mano, kad vykstant Direktyvos 2004/17/EB taikymo sričiai priklausančiai sutarties sudarymo procedūrai, arba perkantiesiems subjektams taikant jiems skirtą minėtos direktyvos 27 straipsnio a punktą, buvo šiurkščiai pažeistos Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų nuostatos.

2. Komisija praneša suinteresuotoms valstybėms narėms ir suinteresuotam perkančiajam subjektui priežastis, kurios lėmė jos išvadą, jog buvo padarytas šiurkštus pažeidimas, ir prašo imtis tinkamų priemonių jam pašalinti.Atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, ji nustato pagrįstą laikotarpį, per kurį suinteresuotoji valstybė narė turi atsakyti.“

b) 3 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„Per 2 dalyje minėtą laikotarpį suinteresuota valstybė narė praneša Komisijai:“

6) 9–11 straipsniai išbraukiami.

7) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

1. Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai informaciją apie jų nacionalinių peržiūros procedūrų taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Tokios informacijos aprėptį ir pobūdį nustato Komisija, konsultuodamasi su Viešųjų pirkimų patariamuoju komitetu.

2. Prieš pasibaigiant šešerių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo [ 18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos ], Komisija, konsultuodamasi su Viešųjų pirkimų patariamuoju komitetu, iš naujo apsvarsto tai, kaip buvo įgyvendintos šios direktyvos nuostatos ir, jei reikia, pateikia pasiūlymus dėl pataisų.“

8) Šios direktyvos II priede pateikiamas tekstas pridedamas kaip priedas.

3 straipsnisPerkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip [po 18 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ], įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro juose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai paskelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnisĮsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

5 straipsnisAdresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, [...].

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

[...] [...]

I PRIEDAS

„PRIEDAS

Informacija, kurią būtina nurodyti2e straipsnio 2 dalies b punkte minėtame skelbime

- perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys;

- pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai;

- sutarties pobūdis (darbai/prekės/paslaugos) ir atlikimo, pristatymo arba teikimo vieta;

- trumpas sutarties aprašymas;

- bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ);

- visa galutinė sudaromos sutarties vertė;

- sprendimo sudaryti sutartį data;

- priežastys, dėl kurių nutarta nepradėti oficialios procedūros, kurią sudaro išankstinis informacijos paskelbimas ir kvietimas dalyvauti konkurse dėl viešosios sutarties, kurios vertė viršija Direktyvoje 2004/18/EB nustatytą ribą (nurodyti minėtos direktyvos 31 straipsnyje pateiktą (-us) atvejį (-us) arba nurodyti kitas priežastis, atitinkančias galiojančius Bendrijos teisės aktus).

- ūkio subjekto, su kuriuo nutarta sudaryti sutartį, pavadinimas ir adresas;

- tiksli informacija apie instituciją, atsakingą už peržiūros procedūras, ir peržiūros reikalavimų pateikimo terminai;

- tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie peržiūros reikalavimų pateikimą.“

II PRIEDAS

PRIEDAS

Informacija, kurią būtina nurodyti2e straipsnio 2 dalies b punkte minėtame skelbime

- perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys;

- pavadinimas, kurį perkantysis subjektas suteikė sutarčiai;

- sutarties pobūdis (darbai/prekės/paslaugos) ir atlikimo, pristatymo arba teikimo vieta;

- trumpas sutarties aprašymas;

- bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ);

- visa galutinė sudaromos sutarties vertė;

- sprendimo sudaryti sutartį data;

- priežastys, dėl kurių nutarta nepradėti oficialios procedūros, kurią sudaro išankstinis informacijos paskelbimas ir kvietimas dalyvauti konkurse dėl viešosios sutarties, kurios vertė viršija Direktyvoje 2004/17/EB nustatytą ribą (nurodyti minėtos direktyvos 40 straipsnio 3 dalyje pateiktą (-us) atvejį (-us) arba nurodyti kitas priežastis, atitinkančias galiojančius Bendrijos teisės aktus).

- ūkio subjekto, su kuriuo nutarta sudaryti sutartį, pavadinimas ir adresas;

- tiksli informacija apie instituciją, atsakingą už peržiūros procedūras, ir peržiūros reikalavimų pateikimo terminai;

- tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie peržiūros reikalavimų pateikimą.“[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

1 OL C […] […], p. […].

2 OL C […] […], p. […].

3 OL C […] […], p. […].

4 OL C […] […], p. […].

5 OL L 395, 1989 12 30, p. 33. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 92/50/EEB (OL L 209, 1992 7 24, p. 1).

6 OL L 76, 1992 3 23, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

7 OL L 134, 2004 4 30, p. 114, Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2083/2005 (OL L 333, 2005 12 20, p. 28).

8 OL L 134, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2083/2005.

9 2005 m. bylų rinkinys, p. I-1, 39 punktas.

Top