EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0097

Pasiūlymas Tarybos reglamentas dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimo sudarymo

/* KOM/2006/0097 galutinis - CNS 2006/0029 */

52006PC0097

Pasiūlymas Tarybos reglamentas dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimo sudarymo /* KOM/2006/0097 galutinis - CNS 2006/0029 */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 6.3.2006

KOM(2006) 97 galutinis

2006/0029 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimo sudarymo

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

2004 m. liepos mėnesį Tarybai padarius išvadas dėl partnerystės žuvininkystės srityje susitarimų, Bendrija iš naujo derasi dėl visų esančių pagrindų susitarimų pakeitimo naujais susitarimais.

Naujasis Bendrijos ir Seišelių partnerystės žuvininkystės srityje susitarimas buvo pasirašytas 2005 m. kovo mėnesį. Taip abi Šalys susitarė dėl naujo pagrindų susitarimo ir protokolo žuvininkystės srityje.

Naujajame partnerystės susitarime žuvininkystės srityje ir naujajame protokole yra numatytas ekonominis, finansinis, techninis ir mokslinis bendradarbiavimas žuvininkystės srityje, siekiant garantuoti išteklių išsaugojimą ir tausojantį naudojimą, taip pat ir įmonių partnerystė, kuria siekiama bendrų interesų labui plėtoti ekonominę veiklą žuvininkystės sektoriuje ir su juo susijusias veiklos rūšis.

Abi Šalys susitarė pasiūlyti savo atitinkamoms valdžios institucijoms pakeisti dabartinį pagrindų susitarimą naujuoju partnerystės susitarimu ir naujuoju protokolu žuvininkystės srityje (šiuo metu protokolas yra priimamas).

Atsižvelgiant į prieš tai išdėstytus faktus, naujasis susitarimas paskatins atsakingą ir tausų išteklių naudojimą, naudingą ir Bendrijai, ir Seišelių Respublikai.

Tuo remdamasi Komisija siūlo Tarybai priimti reglamentą dėl šio naujo EB ir Seišelių Respublikos žuvininkystės susitarimo sudarymo.

2006/0029 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimo sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį, siejant su 300 straipsnio 2 dalimi ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[2],

kadangi:

(1) Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1708/87 Bendrija patvirtino Europos ekonominės bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl žuvininkystės prie Seišelių krantų[3] sudarymą. Remdamosi tuo Susitarimu, abi Šalys derėjosi dėl jo pakeitimo žuvininkystės partnerystės susitarimu.

(2) Po šių derybų 2005 m. kovo mėnesį buvo parafuotas žuvininkystės partnerystės susitarimas.

(3) Žuvininkystės partnerystės susitarime yra numatytas ekonominis, finansinis, techninis ir mokslinis bendradarbiavimas žuvininkystės srityje, siekiant garantuoti išteklių išsaugojimą ir tausojantį naudojimą, taip pat ir įmonių partnerystė, kuria siekiama bendrų interesų labui plėtoti ekonominę veiklą žuvininkystės sektoriuje ir su juo susijusias veiklos rūšis.

(4) Tas Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(5) Įsigaliojus naujajam susitarimui, Reglamentas (EEB) Nr. 1708/87 taps pasenęs; todėl, siekiant aiškumo, jis turėtų būti panaikintas.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos partnerystės susitarimas žuvininkystės partnerystės susitarimas (toliau – „susitarimas“) Bendrijos vardu yra patvirtinamas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio reglamento.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenis, kuriems suteikiama teisė pasirašyti Bendriją įpareigojantį susitarimą.

3 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1708/87 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje .

5 straipsnis

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

Žuvininkystės partnerystės susitarimas tarp Europos Bendrijos ir Seišelių Respublikos

EUROPOS BENDRIJA, toliau –Bendrija, ir

Seišelių Respublika, toliau – „Seišeliai“, toliau – „Šalys“,

ATSIŽVELGDAMOS į glaudų Bendrijos ir Seišelių bendradarbiavimą, ypač remiantis Kotonu susitarimu, ir jų abipusį norą tą bendradarbiavimą stiprinti,

ATSIŽVELGDAMOS į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatas,

SUVOKDAMOS Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos 1995 m. konferencijoje patvirtintame Atsakingos žuvininkystės kodekse nustatytų principų svarbą;

PASIRYŽUSIOS bendradarbiauti, kad bendrų interesų labui sukurtų atsakingą žuvininkystę, užtikrinančią ilgalaikį gyvųjų jūros išteklių išsaugojimą ir tausojantį naudojimą,

ĮSITIKINUSIOS, kad toks bendradarbiavimas turi būti pagrįstas viena kitą papildančiomis iniciatyvomis ir priemonėmis, kurias Šalys, užtikrindamos politikos darnumą ir vienalaikį pastangų poveikį, įgyvendina kartu arba atskirai,

PASIRYŽUSIOS tam tikslui palaikyti dialogą, siakdamos apibrėžti Seišelių sektorinę žuvininkystės politiką bei nustatyti tinkamas priemones, užtikrinsiančias veiksmingą šios politikos įgyvendinimą ir ūkio subjektų bei pilietinės visuomenės dalyvavimą šiame procese,

NORĖDAMOS nustatyti išsamias Bendrijos laivų žuvininkystės Seišelių vandenyse bei Bendrijos paramą atsakingai žvejybai tuose vandenyse sukurti reglamentuojančias taisykles ir sąlygas,

PASIRYŽUSIOS siekti glaudesnio ekonominio bendradarbiavimo žuvininkystės pramonėje ir su ja susijusioje veikloje tam tikslui kurdamos ir plėsdamos Šalių bendrąsias įmones,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis – Tema

Šiame Susitarime yra nustatomi principai, taisyklės ir procedūros, reglamentuojančios:

- ekonominį, finansinį, techninį ir mokslinį bendradarbiavimą žuvininkystės srityje, siekiant sukurti atsakingą žvejybą Seišeliams priklausančiuose vandenyse, kad būtų užtikrintas žuvininkystės išteklių išsaugojimas bei tausojantis naudojimas, bei plėtojamas Seišelių žuvininkystės sektorius;

- sąlygas Bendrijos žvejybos laivams į Seišeliams priklausančius vandenis įplaukti;

- išsamias žuvininkystės Seišeliams priklausančiuose vandenyse kontrolės taisykles, siekiant užtikrinti prieš tai minėtų sąlygų laikymąsi, žuvininkystės išteklių išsaugojimą ir valdymą ir kovą su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba;

- įmonių partnerystę, kurios tikslas – bendrų interesų labui plėtoti ekonominę veiklą žuvininkystės sektoriuje ir kitas su ja susijusias veiklos rūšis.

2 straipsnis – Sąvokų apibrėžimai

Šiame Susitarime:

a) „Seišelių institucijos“ – tai Seišelių institucija, atsakinga už žvejybą;

b) „Bendrijos institucijos“ – tai Europos Komisija;

c) „Bendrijos laivas“ – tai su Bendrijos valstybės narės vėliava plaukiojantis ir Bendrijoje įregistruotas žvejybos laivas;

d) „bendra įmonė“ – tai komercinė įmonė, kurią Seišeliuose įsteigė Šalių laivų savininkai arba nacionalinės įmonės, žvejybos arba su ja susijusia veikla užsiimti;

e) „Jungtinis komitetas“ - tai komitetas, sudarytas iš Bendrijos ir Seišelių atstovų, kurių funkcijos apibrėžtos šio Susitarimo 9 straipsnyje.

3 straipsnis – Šio Susitarimo įgyvendinimo principai ir tikslai

1. Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žuvininkystę Seišeliams priklausančiuose vandenyse, nediskriminuodamos šiuose vandenyse žvejojančių laivynų ir nepažeisdamos to geografinio regiono besivystančių šalių sudarytų susitarimų, įskaitant dvišalius žvejybos susitarimus.

2. Šalys bendradarbiauja siekdamos apibrėžti ir įgyvendinti sektorinę žuvininkystės politiką Seišeliams priklausančiuose vandenyse ir tuo tikslu pradeda politinį dialogą dėl būtinų reformų. Jos įsipareigoja šioje srityje nepriimti jokių priemonių, prieš tai nepasitarusios viena su kita.

3. Šalys taip pat bendradarbiauja atlikdamos pagal šį Susitarimą įgyvendintų priemonių, programų ir veiksmų nuolatinius bendrus ir vienašalius ex-ante bei ex-post vertinimus.

4. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šis Susitarimas būtų įgyvendintas vadovaujantis gero ekonominio ir socialinio valdymo principais.

5. Seišelių jūrininkų įdarbinimą Bendrijos laivuose reglamentuoja Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, kuri be apribojimų taikoma atitinkamoms darbo sutartims ir bendroms įdarbinimo sąlygoms. Tai pirmiausia susiję su laisve jungtis į asociacijas ir veiksmingu teisės į kolektyvines darbuotojų derybas pripažinimu bei diskriminacijos panaikinimu darbo ir profesinėje srityse.

4 straipsnis – Mokslinę sritį apimantis bendradarbiavimas

1. Susitarimo galiojimo laikotarpiu Bendrija ir Seišeliai stengsis sekti išteklių būklę Seišelių žvejybos zonoje; tuo tikslu kasmet vyksta bendras mokslinis susitikimas pakaitomis Bendrijoje ir Seišeliuose.

2. Atsižvelgdamos į šio susitikimo mokslines išvadas ir į naujausią turimą mokslinę informaciją, Šalys tariasi 9 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete ir, jei reikia, abipusiu susitarimu imasi priemonių, užtikrinančių tausojantį žuvininkystės išteklių valdymą.

3. Šalys įsipareigoja konsultuotis tiesiogiai arba Indijos vandenyno tunų komisijoje, kad užtikrintų Indijos vandenyno gyvųjų išteklių valdymą bei išsaugojimą, ir bendradarbiauti atliekant susijusius mokslinius tyrimus.

5 straipsnis – Bendrijos žvejybos laivų teisė žvejoti Seišeliams priklausančiuose vandenyse

1. Seišeliai įsipareigoja leisti Bendrijos laivams užsiimti žvejybos veikla jų žvejybos zonoje pagal šį Susitarimą, įskaitant jo Protokolą ir priedą.

2. Šiuo Susitarimu reglamentuojamai žvejybos veiklai taikomi Seišelių įstatymai ir kiti teisės aktai. Seišelių institucijos Komisijai praneša apie bet kokį minėtų įstatymų pakeitimą.

3. Seišeliai prisiima atsakomybę už veiksmingą Protokole pateiktų žvejybos stebėsenos nuostatų įgyvendinimą. Bendrijos laivai bendradarbiauja su Seišelių valdžios institucijomis, atsakingomis už šią stebėseną.

4. Bendrija įsipareigoja imtis visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad jos laivai laikytųsi šio Susitarimo nuostatų ir Seišeliams priklausančiuose vandenyse žvejybą reglamentuojančių įstatymų.

6 straipsnis – Licencijos

1. Bendrijos laivai gali užsiimti žvejybos veikla Seišelių žvejybos zonoje tik tada, jei jie turi pagal šį susitarimą išduotą žvejybos licenciją.

2. Žvejybos licencijos suteikimo laivui tvarka, taikytini mokesčiai ir atsiskaitymo būdas, kurį turi naudoti laivų savininkai, yra nustatomas Protokolo priede.

7 straipsnis – Finansinė parama

1. Bendrija, laikydamasi Protokole ir prieduose nurodytų terminų ir sąlygų, Seišeliams sumoka finansinį įnašą. Šis vienkartinis įnašas nustatomas atsižvelgiant į du susijusius faktorius:

a) Bendrijos laivams suteiktas teises žvejoti Seišelių žvejybos rajonuose ir

b) Bendrijos finansinę paramą, skirtą atsakingai žuvininkystei sukurti ir žuvininkystės ištekliams tausojančiai naudoti Seišeliams priklausančiuose vandenyse.

2. Prieš tai 1 dalies a punkte nurodyto finansinio įnašo dalis nustatoma ir administruojama atsižvelgiant į abipusiu Šalių susitarimu pagal Protokolą nustatytus tikslus, kurie turi būti pasiekti vykdant sektorinę žuvininkystės politiką Seišeliuose ir atsižvelgiant į metinę bei daugiametę jos įgyvendinimo programą.

3. Bendrijos skiriamas finansinis įnašas mokamas kiekvienais metais pagal protokole nustatytas taisykles ir pagal šio susitarimo bei protokolo nuostatas dėl galimo tokio finansinio įnašo sumos pakeitimo dėl:

a) svarbių aplinkybių, išskyrus gamtos reiškinius, trukdančių žvejybos veiklai Seišeliams priklausančiuose vandenyse;

b) Šalių susitarimo Bendrijos laivams sumažinti žvejybos galimybes, siekiant valdyti atitinkamas žuvų rūšis, jei manoma, kad tai būtina siekiant išsaugoti ir tausojančiai naudoti išteklius pagal naujausią turimą mokslinę informaciją;

c) Šalių susitarimo Bendrijos laivams padidinti žvejybos galimybes, jei pagal naujausią turimą mokslinę informaciją išteklių būklė tai leidžia;

d) sektorinei žuvininkystės politikai Seišeliuose įgyvendinti skirtos Bendrijos finansinės paramos sąlygų pakartotinio vertinimo, jei tą pateisina abiejų Šalių konstatuoti metinių ir daugiamečių programų rezultatai;

e) šio Susitarimo nutraukimo pagal 12 straipsnio nuostatas;

f) šio Susitarimo sustabdymo pagal 13 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis – Ūkio subjektų ir visuomenės bendradarbiavimo skatinimas

1. Šalys skatina ekonominį, komercinį, mokslinį ir techninį bendradarbiavimą žuvininkystės ir su juo susijusiuose sektoriuose. Jos tariasi tarpusavyje, siekdamos derinti įvairias priemones, kurių gali prireikti šioje srityje.

2. Šalys skatina keistis informacija apie žvejybos būdus ir žūklės priemones, žuvų išsaugojimo būdus ir pramoninį žvejybos produktų perdirbimą.

3. Šalys siekia kurti palankias sąlygas Šalių įmonių techniniams, ekonominiams ir prekybiniams ryšiams užmegzti, skatindamos įmonių ir investicijų plėtrai palankios aplinkos kūrimą.

4. Šalys ypač skatina kurti abipusiai naudingą bendrų įmonių steigimą. Bendros įmonės Seišeliuose steigiamos ir Bendrijos laivai joms perduodami sistemingai laikantis Seišelių ir Bendrijos teisės aktų.

9 straipsnis – Jungtinis komitetas

1. Šio Susitarimo įgyvendinimui stebėti įsteigiamas Jungtinis komitetas. Jungtinis komitetas atlieka šias funkcijas:

a) stebi, kaip vykdomas, aiškinamas ir įgyvendinamas šis susitarimas; o svarbiausia – vertina, kaip rengiamos ir įgyvendinamos Protokolo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės bei daugiametės programos;

b) palaiko ryšį, būtiną sprendžiant abiem Šalims rūpimus žuvininkystės klausimus;

c) yra vieta, kurioje draugiškai sprendžiami ginčai dėl Susitarimo aiškinimo ir įgyvendinimo;

d) prireikus iš naujo vertina žvejybos galimybes, o taip pat ir finansinę paramą.

e) visas kitas funkcijas, dėl kurių susitaria abi Šalys.

2. Jungtinis komitetas renkasi ne rečiau kaip kartą per metus pakaitomis Bendrijoje ir Seišeliuose, jam pirmininkauja ta Šalis, kurioje vyksta susirinkimas. Vienos iš Šalių prašymu Jungtinis komitetas šaukia nepaprastąją sesiją.

10 straipsnis – Geografinė teritorija, kuriai taikomas šis Susitarimas

Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas, ir Seišelių teritorijoje.

11 straipsnis – Trukmė

Šis susitarimas galioja šešerius metus nuo jo įsigaliojimo dienos; po to jis kaskart pratęsiamas dar šešeriems metams, jei nepateikiamas 12 straipsnyje nustatytas pranešimas apie nutraukimą.

12 straipsnis – Nutraukimas

1. Bet kuri iš Šalių gali nutraukti šį Susitarimą, esant svarbioms aplinkybėms, pavyzdžiui, išsekus atitinkamiems žuvų ištekliams, nustačius, kad sumažėjo Bendrijos laivams suteiktų žvejybos galimybių išnaudojimo lygis, arba Šalims nesilaikant įsipareigojimų kovoti su neteisėta, nepranešta ir nereguliuojama žvejyba.

2. Apie savo ketinimą nutraukti Susitarimą atitinkama Šalis kitai Šaliai praneša raštu iki pradinio laikotarpio pabaigos dienos arba kiekvieno papildomo laikotarpio pabaigos dienos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams.

3. Pirmesnėje dalyje minėto pranešimo pateikimas reiškia Šalių konsultacijų pradžią.

4. Tų metų, kuriais Susitarimas nustoja galioti, finansinės paramos išmoka, nurodyta 7 straipsnyje, mažinama proporcingai, pro rata temporis .

13 straipsnis – Sustabdymas

1. Vienos iš Šalių iniciatyva šio susitarimo įgyvendinimas gali būti sustabdytas, jei kyla rimtų nesutarimų dėl jame numatytų nuostatų taikymo. Norėdama sustabdyti Susitarimo įgyvendinimą, suinteresuotoji Šalis turi ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki tos dienos, kurią sustabdymas turi įsigalioti, raštu pranešti apie savo ketinimą. Gavusios tokį pranešimą, Šalys pradeda konsultacijas, siekdamos draugiškai išspręsti nesutarimus.

2. 7 straipsnyje numatyta finansinės paramos išmoka mažinama proporcingai, pro rata temporis , atsižvelgiant į sustabdymo trukmę.

14 straipsnis – Protokolas ir priedas

Protokolas ir priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

15 straipsnis – Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Šiuo susitarimu jo įsigaliojimo dieną panaikinamas ir pakeičiamas Europos ekonominės bendrijos ir Seišelių Respublikos 1987 m. susitarimas dėl žvejybos prie Seišelių krantų.

2. Tačiau Protokolas, nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Seišelių krantų numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 18 d. iki 2011 m. sausio 17 d., toliau galioja to protokolo 1 straipsnyje numatytą laikotarpį ir nuo šiol tampa neatskiriama šio susitarimo dalimi.

16 straipsnis – Įsigaliojimas

Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais vokiečių, anglų, danų, ispanų, estų, suomių, prancūzų, graikų, vengrų, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, švedų ir čekų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai Šalys praneša viena kitai apie priėmimo procedūrų užbaigimą.

****

[1] OL L ...

[2] OL L ...

[3] OL L 119, 1987 5 7, p. 26.

Top