EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0060

2006 m. gruodžio 18 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikras Bendrijos direktyvas dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje (CON/2006/60)

OJ C 27, 7.2.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2006 m. gruodžio 18 d.

dėl pasiūlymo dėl direktyvos, iš dalies keičiančios tam tikras Bendrijos direktyvas dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje

(CON/2006/60)

(2007/C 27/01)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2006 m. spalio 11 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/49/EEB (1) ir Direktyvas 2002/83/EB (2), 2004/39/EB (3), 2005/68/EB (4) ir 2006/48/EB (5) dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje (6) (toliau — pasiūlyta direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka ir Sutarties 105 straipsnio 5 dalimi. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

1.1.

Apskritai, ECB pritaria pasiūlytos direktyvos tikslui, kuriuo siekiama pagerinti akcijų paketų įsigijimo arba didinimo finansų institucijose riziką ribojančio vertinimo reguliavimo sistemą ir taip skatinti sklandų riziką ribojančios strategijos šioje srityje vykdymą.

1.2.

ECB ypač remia šiuos pasiūlytos direktyvos elementus. Pirma, tikimasi, kad pasiūlytas riziką ribojančio vertinimo kriterijų patikslinimas skatins glaudesnę priežiūros veiklos konvergenciją, suteiks daugiau aiškumo siūlomiems pirkėjams ir padidins visų akcininkų teisinį saugumą. Antra, naujas reikalavimas priežiūros institucijoms paskelbti privalomos informacijos, pateiktinos pranešimo metu, sąrašą, taip pat suteiks daugiau skaidrumo siūlomiems pirkėjams. Trečia, naujas reikalavimas priežiūros institucijoms raštu informuoti pareiškėją apie neigiamo sprendimo priežastis dar labiau skatins priežiūros skaidrumą. Ketvirta, „buveinės-priimančiosios“ institucijų (7) bendradarbiavimo reikalavimų tobulinimas prisidės prie patikimo riziką ribojančio vertinimo, atspindinčio ir buveinės, ir priimančiosios priežiūros institucijų žinias.

1.3.

Kompetetingos institucijos atliekamas atitinkamos finansų įstaigos akcijų paketų įsigijimo ir didinimo patvirtinimas yra glaudžiai susijęs su to paties priežiūrą atliekančio subjekto pareigomis atitinkamai įstaigai išduoti leidimą vykdyti savo veiklą, užtikrinti jos nuolatinį saugumą ir patikimumą ir imtis galimų veiksmų esant kritinei finansinei padėčiai. Todėl, žvelgiant iš finansinio stabilumo perspektyvos, svarbu užtikrinti, kad persvarstyta reguliavimo sistema nepablogintų priežiūros priemonių, naudojamų užtikrinti nuolatinį finansų įstaigų saugumą ir patikimumą, efektyvumo. Be to, leidimo išdavimo ir patvirtinimo reikalavimai turėtų būti kiek įmanoma suderinti, kad būtų išvengta bet kokio reguliavimo arbitražo. Tai yra ypač svarbu, jei siūlomo pirkėjo pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje arba jis nėra kontroliuojama įmonė.

1.4.

Be to, atsižvelgiant į platų sandorių dėl akcijų paketų ratą, kurį apimtų pasiūlyta direktyva (įskaitant nekontrolinius ir kontrolinius akcijų paketus, kontroliuojamus ir nekontroliuojamus pirkėjus bei pirkėjus iš ES ir iš kitur), pasiūlytoje direktyvoje nustatyti kriterijai ir tvarka turi įgalinti priežiūros institucijas atlikti patikimą riziką ribojantį įvairaus sudėtingumo sandorių įvertinimą.

1.5.

Tokiomis aplinkybėmis, tam tikri pasiūlytos direktyvos aspektai kelia susirūpinimą dėl dalykų, kurie išsamiau išdėstyti toliau. Šioje nuomonėje ir projekto rengimo pasiūlymuose esančios konkrečios pastabos yra nukreiptos į pasiūlytos direktyvos, kuri keičia Bankininkystės direktyvą (8), nuostatas. Tačiau šie svarstymai pagal pasiūlytos direktyvos taikymo sritį taip pat taikomi kitoms kontroliuojamoms finansų sektoriaus įmonėms. Todėl konkrečios pastabos ir pasiūlymai turėtų būti taikomi mutatis mutandis ir kitoms nei Bankininkystės direktyva, kurią iš dalies keičia pasiūlyta direktyva, Bendrijos direktyvoms, taip siekiant užtikrinti nuoseklumą tarp sektorių.

Konkrečios pastabos

2.   Siūlomi riziką ribojančio vertinimo kriterijai

2.1.

ECB laikosi nuomonės, kad pasiūlyti riziką ribojančio įvertinimo kriterijai turėtų būti labiau suderinti su kriterijais, į kuriuos atsižvelgiama leidimų išdavimo procese (9). Šiuo atžvilgiu pasiūlyta direktyva įneštų svarbių skirtumų. Tai kelia susirūpinimą dėl rizikos ribojimo, kadangi tai gali sudaryti sąlygas juridiniams arba fiziniams asmenims, siekiantiems užsiimti bankininkystės veikla, apeiti griežtesnius leidimų išdavimo reikalavimus, įsigyjant kredito įstaigą. Be to, svarbu užtikrinti ne tik leidimų išdavimo procese, bet ir tvirtinant kredito įstaigos akcijų paketų pakeitimus, kad tikslinės įstaigos atžvilgiu tinkamai tenkinamos pagrindinės sąlygos dėl saugumo ir patikimumo bei dėl jos veiksmingos priežiūros, nes vėlesniame priežiūros etape gali būti neįmanoma jų veiksmingai patikrinti.

2.2.

Vienas esminis skirtumas yra susijęs su bendra vertinimo sritimi. Pagal dabartinę Bankininkystės direktyvą, leidimų išdavimo procese priežiūros institucijos, atsižvelgdamos į būtinybę užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį kredito įstaigos valdymą, svarsto galimų akcininkų ar narių tinkamumą (10). Panašiai, akcijų paketų įsigijimo ar didinimo atveju, Bankininkystės direktyva numato, kad kompetentingos institucijos gali pareikšti prieštaravimą siūlomo pirkėjo planui, jeigu, atsižvelgus į būtinybę užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį kredito įstaigos valdymą, jų netenkina tokio asmens tinkamumas (11). Tačiau pagal pasiūlytą direktyvą, priežiūros institucijos įvertintų tik siūlomo pirkėjo tinkamumą ir finansinį siūlomo įsigijimo tinkamumą, atsižvelgdamos į galimą siūlomo pirkėjo įtaką įstaigai. ECB siūlo, kad pasiūlyta direktyva būtų iš dalies pakeista reikalaujant, kad priežiūros institucijos taip pat ir akcijų paketų įsigijimo arba didinimo aplinkybėmis užtikrintų, kad nekils pavojus tikslinės įstaigos patikimam ir riziką ribojančiam valdymui.

2.3.

Kita problema yra susijusi su pasiūlytos direktyvos nuostata, kuria remiantis priežiūros institucijos gali pareikšti prieštaravimą siūlomam įsigijimui „tik nustačiusios, kad [riziką ribojantys] kriterijai netenkinami...“ (12) Palyginimui: leidimų išdavimo atveju kompetentingos institucijos gali atsisakyti išduoti leidimą, jeigu, „jos nėra patenkintos“ akcininkų ar narių tinkamumu (13). Ypač sudėtingesniais atvejais, ši priežiūros institucijoms priskirta nauja įrodymo pareiga dėl akcijų paketų įsigijimo arba didinimo vertinimo gali sąlygoti nepageidaujamas pasekmes, pavyzdžiui, gali būti reikalaujama, kad priežiūros institucijos patvirtintų sandorį, nepaisant, jog nėra įsitikinusios riziką ribojančio vertinimo kriterijų atitikimu. Dėl to ECB siūlo iš dalies pakeisti pasiūlytą direktyvą, kad ši problema būtų išspręsta.

2.4.

Be to, turėtų būti užtikrinta, kad tikslinės įstaigos veiksmingos priežiūros negalėtų trukdyti nepakankamai skaidrios struktūros grupė, kurios dalimi įgyvendinus pasiūlytą įsigijimą taptų tikslinė įstaiga. Leidimams dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo taikomi reikalavimai numato, kad kompetentingos institucijos gali išduoti leidimą tik tuo atveju, jei ryšiai, siejantys kredito įstaigą ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, netrukdo joms veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijų (14). ECB laikosi nuomonės, kad panašus reikalavimas dėl grupės struktūros skaidrumo taip pat turėtų būti įtrauktas į priežiūros institucijų atliekamą akcijų paketų įsigijimo ir didinimo patvirtinimą kredito įstaigoje ir siūlo įtraukti šį papildomą kriterijų į pasiūlytos direktyvos riziką ribojančio vertinimo kriterijų sąrašą (15).

2.5.

Tokiose situacijose, kai tikslinė kredito įstaiga įgyvendinus siūlomą įsigijimą taptų grupės, kurios pagrindinė buveinė yra už ES ribų, dalimi, ECB pageidautų pabrėžti būtinybę dėl: i) tinkamos patronuojančios įmonės priežiūros susijusioje trečiojoje šalyje ir ii) pakankamo trečiosios šalies kompetentingos institucijos patvirtinimo dėl jos galimybių ir noro patenkinamai bendradarbiauti su tikslinės įstaigos priežiūros institucija. Atsižvelgiant į veiksmingos bankų grupių konsoliduotos priežiūros ir tinkamo „buveinės-priimančiosios“ institucijų bendradarbiavimo svarbą veiksmingai bankininkystės priežiūrai (16), patvirtinant ES kredito įstaigos akcijų paketo įsigijimą ar didinimą būtina nustatyti, jog trečiojoje susijusioje šalyje šiuo atžvilgiu nėra sunkumų. Todėl ECB laikosi nuomonės, kad į siūlomų vertinimo kriterijų sąrašą turėtų būti įtrauktas atitinkamas specialus reikalavimas.

2.6.

Pasiūlyta direktyva numato, kad valstybės narės „nenustato jokių išankstinių sąlygų dėl privalomo įsigyti akcijų paketo lygio ir nenagrinėja įsigijimo rinkos ekonominių poreikių atžvilgiu.“ (17). Šis draudimas atspindi nuoseklią Teisingumo Teismo precedentų teisę (18), pagal kurią nacionalinės priemonės turi būti suprantamos kaip laisvo kapitalo judėjimo apribojimai, jei jos gali kliudyti arba riboti atitinkamų įmonių akcijų įsigijimą arba atgrasyti investuotojus iš kitų valstybių narių nuo investavimo į jų kapitalą (19), jos gali būti pateisinamos nebent Sutarties 58 straipsnyje nustatytais pagrindais arba tam tikromis aplinkybėmis dėl svarbesnių bendrojo intereso pagrindų (20). Tačiau šiuo atžvilgiu Sutartyje yra speciali išlyga dėl riziką ribojančių priemonių (21), nurodant, kad šios išimtys nesudaro laisvo kapitalo judėjimo savavališko diskriminavimo ar užslėpto apribojimo (22). Iš tikrųjų, išimtinėmis aplinkybėmis tinkamą tikslinės įstaigos veikimą galėtų trikdyti stambių akcininkų konfliktas, kai kiekvieno iš jų akcijų paketai yra pakankamai dideli blokuoti sprendimams, bet nepakankami kontroliuoti įstaigą. Tokia nuosavybės struktūra galėtų pabloginti įstaigos valdymą ir daryti neigiamą poveikį jos veiksmingai priežiūrai. Todėl rizikos ribojimo požiūriu svarbu, kad tinkamos apsaugos nuo tokios nuosavybės struktūrų atsiradimo sąlygos jau būtų tuo metu, kai kredito įstaigoje patvirtinami akcijų paketų pasikeitimai. Šiame kontekste pasiūlyta direktyva turėtų būti iš dalies pakeista, kad leistų priežiūros institucijoms prieštarauti siūlomam įsigijimui, jei jos nemano, jog atsižvelgiant į tikėtiną pirkėjo įtaką kredito įstaigai, tikslinės įstaigos valdymo tvarka yra pakankamai griežta užkirsti kelią galimai aklavietei jos sprendimų priėmimo procesuose įvykus siūlomam įsigijimui. Įtraukiant šį papildomą kriterijų taip pat reikėtų iš pasiūlytos direktyvos išbraukti pirmiau minėtą nuostatą, draudžiančią nustatyti bet kokias išankstines sąlygas dėl privalomo įsigyti akcijų paketo lygio (23).

2.7.

Kai kurie vertinimo kriterijai pasiūlytoje direktyvoje turi būti išsamiau paaiškinti. Ypatingai ECB įžvelgtų naudą, jei būtų aiškiai teigiama, kad tikimasi, jog įsigijus ar padidinus akcijų paketus, tikslinė įstaiga atitinka ir toliau atitiks visus taikomus riziką ribojančius reikalavimus. Todėl ECB siūlo, kad pastarasis vertinimo kriterijus (24) turėtų būti atitinkamai pakeistas. Be to, kompetentingos institucijos vertinimas neturėtų būti apribotas tik nustatymu, ar nėra pagrįstų priežasčių įtarti pinigų plovimu arba teroristų finansavimu, o turėtų taip pat apimti bet kokius kitus sunkius nusikaltimus (25).

2.8.

Pagaliau, ECB teigiami vertina paaiškinimą, kad priežiūros institucijos, spręsdamos dėl siūlomo akcijų paketo įsigijimo ar padidinimo patvirtinimo, gali atsižvelgti į siūlomo pirkėjo įsipareigojimus užtikrinti, kad tikslinė įstaiga galės atitikti riziką ribojančio vertinimo kriterijus. Įsipareigojimai turėtų būti pagrįsti teisiškai privalomomis prievolėmis. Visais atvejais, akcijų paketo įsigijimo metu turėtų būti išpildyti minimalūs kapitalo reikalavimai. Šios praktikos išdėstymo tikslas pasiūlytoje direktyvoje yra leisti priežiūros institucijoms patvirtinti sandorius, kuriuos jos kitu atveju, nesant tokių įsipareigojimų, privalėtų atmesti. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad sąlyginio patvirtinimo praktika, kuri yra aiškiai išdėstyta Bankininkystės direktyvoje leidimų išdavimo tvarkos kontekste (26), taip pat prisidėtų prie tolesnio leidimų kredito įstaigų veiklai pradėti išdavimo tvarkos ir tvarkos, taikomos akcijų paketų įsigijimui ar didinimui, derinimo.

3.   Siūlomi priežiūros institucijų atliekamo vertinimo terminai

3.1.

Iš esmės, ECB laikosi nuomonės, kad procedūrinės priemonės, skirtos pagerinti priežiūros institucijų atliekamą patvirtinimo procesą, neturėtų kelti pavojaus riziką ribojantiems tikslams. Todėl akcijų paketų įsigijimo ir didinimo vertinimo laikotarpio terminai (27), pirmiausia ir būtiniausia, turėtų užtikrinti, kad priežiūros institucijos gali priimti tinkamą ir pagrįstą sprendimą. Ypač, jei terminai būtų netinkamai riboti, kiltų rizika, kad priežiūros institucijos privalo patvirtinti prašymus, net jei jos neturėtų laiko atlikti tinkamos analizės, ypatingai sudėtingesniais atvejais. Tai neigiamai paveiktų vertinimo sprendimų patikimumą ir kokybę, o tai taip pat galėtų turėti neigiamą poveikį finansiniam stabilumui.

3.2.

Atsižvelgiant į šio aspekto svarbą, ECB laikosi nuomonės, kad viso vertinimo laikotarpio dideli pakeitimai turėtų būti atliekami glaudžiai konsultuojantis su ES priežiūros institucijomis, siekiant visiškai atsižvelgti į kompetentingų institucijų profesionalią patirtį. Šiuo atžvilgiu ECB pastebi, kad visų finansų sektorių priežiūros institucijos pareiškė didelį susirūpinimą (28) dėl: i) pasiūlyto didelės apimties sutrumpinimo nuo dabartinio maždaug šešiasdešimt penkių darbo dienų laikotarpio visiems vertinimo terminams iki trisdešimties darbo dienų ir ii) pasiūlymo, kad vertinimo laikotarpis prasidėtų anksčiau nei būtų gaunama visa reikalinga informacija (29). Šiomis aplinkybėmis, ECB rekomenduotų dar kartą apsvarstyti siūlomus viso vertinimo terminus.

3.3.

Be to, turėtų būti pailginti siūlomi maksimalūs terminai priežiūros institucijoms prašyti papildomos informacijos iš siūlomų pirkėjų ir siūlomiems pirkėjams pateikti tokią informaciją. Ypač didelių ir sudėtingų įstaigų, kai priežiūros institucijoms reikia iš esmės keistis informacija (galbūt, kai įtraukiamos institucijos iš trečiųjų šalių), arba siūlomų pirkėjų, kuriems netaikoma riziką ribojanti priežiūra, atvejais, paprastai yra neįmanoma tinkamai įvertinti papildomos informacijos poreikį per penkių darbo dienų laikotarpį (30). Pirkėjui taip pat gali būti sudėtinga pateikti tokią informaciją visais atvejais tik per dešimt darbo dienų (31). Būtų nepageidautina, jei priežiūros institucijos prašymus įsigyti arba didinti akcijų paketą turėtų atmesti dėl informacijos trūkumo (32) tik dėl to, kad priežiūros institucijos negalėjo išsamiai įvertinti papildomos informacijos poreikio arba siūlomi pirkėjai negalėjo pateikti šios informacijos per itin griežtai nustatytą terminą. Nors siūlomi pirkėjai turėtų galimybę dar kartą pateikti savo prašymus, tokia procedūra turėtų likti išimtimi, kadangi antraip tai vertinimo procesą paverstu bereikalingai sunkiu ir neveiksmingu abiems pusėms. Be to, kai kuriose valstybėse narėse, neigiami sprendimai dėl prašymų yra vieši ir todėl gali smarkiai pakenkti siūlomiems pirkėjams, ypač įtrauktiems į nacionalinių arba tarptautinių biržų sąrašus.

3.4.

ECB mano, jei siūlomas pirkėjas praneša kompetentingai institucijai apie tikslą, bet pateikia ne visus dokumentus ar informaciją (33), tai automatiškai nereikštų, kad kompetentinga institucija patvirtina pranešimo gavimą (34) ir kad tuoj pat prasideda vertinimo laikotarpis (35). Iš tikrųjų, tai yra Komisijos patvirtintas būdas Europos susijungimų kontrolės taisyklių kontekste (36) pranešimams apie koncentraciją. ECMR įgyvendinimo taisyklės (37) numato, kad pranešimai įsigalioja „tą dieną, kai juos gauna Komisija“ (38). Tačiau, kai trūksta kokios nors esminės informacijos, Komisija turi nedelsdama apie tai raštu informuoti pranešančiąsias šalis. Tokiais atvejais pranešimas įsigalioja „tą dieną, kada Komisija gauna išsamią informaciją“ (39). Komisija privalo nedelsdama raštu patvirtinti a) apie pranešimo gavimą ir b) apie Komisijos iš pranešančiųjų šalių gautą atsakymą, kai buvo pateikta ne visa informacija (40). Šiomis aplinkybėmis, ECB siūlytų, kad vertinimo laikotarpis oficialiai prasidėtų kai pateikiama visa reikalaujama informacija, ir, kad neteisinga arba klaidinanti informacija būtų laikoma neišsamia informacija (41).

3.5.

Įvertinus pasiūlytą direktyvą susijusiu, bet bendresniu aspektu, patvirtinama, kad kai kurie techniniai klausimai negali būti tinkamai išspręsti Bankininkystės direktyvos rėmuose, ir kad gali būti reikalingos įgyvendinimo priemonės, nustatančios konkrečias procedūrų taisykles, kurias reikėtų labiau patikslinti, siekiant užtikrinti pakankamą teisinį saugumą ir tinkamas vienodas veiklos sąlygas visoje ES. Kaip nuolatos pabrėžiama ankstesnėse nuomonėse, ECB mano, kad 2 lygio teisės aktai turėtų tapti pagrindiniu ES finansų įstaigoms taikomu techninių taisyklių rinkiniu (42). Tokio požiūrio laikosi ir priežiūros institucijos, kurios taip pat pareiškė remiančios didesnį įgyvendinimo priemonių naudojimą (43). Todėl šiomis aplinkybėmis siūloma išplėsti komitologijos nuostatų, numatytų pasiūlytoje direktyvoje, taikymo sritį (44) ir sudaryti sąlygas, kad būtų priimtos 2 lygio priemonės, kurios būtų nuosekliai įgyvendintos visoje ES prieš pasibaigiant perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpiui (45). Ypač, greta patikslintų ir paaiškintų riziką ribojančio vertinimo kriterijų, išsamios įgyvendinimo priemonės taip pat turėtų apimti šiuos aspektus: i) siūlomų pirkėjų pateiktiems pranešimams taikomas taisykles (turintys teisę pateikti pranešimus asmenys; paaiškinimas, ką reiškia sąvoka „kartu veikiantys asmenys“; pranešimo įsigaliojimo data; terminai, etc.); ii) priežiūros institucijų atliekamam vertinimui reikalingos informacijos sąrašą ir taip pat galbūt iii) įsipareigojimų, kuriuos siūlomi pirkėjai gali pateikti kompetentingoms institucijoms, pobūdį. Dėl šių aspektų ECB taip pat norėtų pabrėžti, kad gali būti pasimokyta iš išsamių procedūrų taisyklių taikymo ECMR kontekste.

3.6.

Pagaliau, turėtų būti apsvarstytas labiau išskaidytų terminų, kurie būtų proporcingi atitinkamų akcijų paketų įsigijimo ar padidinimo sudėtingumui, įtraukimas į pasiūlytą direktyvą. Tai derintųsi su proporcingumo principu, kuris jau yra išdėstytas kitose pasiūlytos direktyvos nuostatose (46). Paprastų ir sudėtingų atvejų atskyrimas pagal vienodus, objektyvius ir skaidrius klasifikavimo kriterijus, kurie taip pat galėtų būti priimti įgyvendinimo priemonių forma, būtų naudingas užtikrinant operatyvesnį paprastų atvejų režimą, tuo pačiu apsaugant patikimą sudėtingesnių atvejų vertinimą, kuriam paprastai prireikia daugiau laiko. ECB laikosi nuomonės, kad dabartiniai terminai, numatyti Bankininkystės direktyvoje (47) toliau galėtų būti taikomi tokiems sudėtingiems atvejams (48), o taip pat toms situacijoms, kurios jau sąlygoja pratęstą vertinimo laikotarpį pagal pasiūlytą direktyvą (49).

4.   Nuostatos dėl kompetentingų institucijų bendradarbiavimo

ECB remia pasiūlytos direktyvos nuostatas dėl kompetentingų institucijų bendradarbiavimo (50). Tačiau ECB požiūriu, šios nuostatos neturėtų būti sujungtos su nuostatomis dėl kompetentingų institucijų bendradarbiavimo vykdant konsoliduotą priežiūrą (51). Priklausomai nuo siūlomo pirkėjo pobūdžio, „buveinės-priimančiosios“ institucijų bendradarbiavimo sritis pagal pasiūlytą direktyvą galėtų būti daug platesnė nei konsoliduotos priežiūros kontekste. Tai taip pat galėtų apimti bendradarbiavimą su kompetentingomis institucijomis kituose finansų sektoriuose. Be to, turėtų būti užtikrintas didelio laipsnio „buveinės-priimančiosios“ institucijų bendradarbiavimo reikalavimų nuoseklumas tarp sektorių. Todėl ECB siūlo, kad pasiūlyta direktyva šiuo požiūriu būtų iš dalies pakeista.

5.   Komisijos teisė kompetentingų institucijų prašyti informacijos

5.1

Kad Komisija galėtų vykdyti Sutartimi nustatytas savo pareigas (52), pasiūlyta direktyva numato, kad Komisija gali paprašyti nacionalinių priežiūros institucijų pateikti jai dokumentus, kuriais jos pagrindė savo įvertinimą ir siūlomam pirkėjui nurodytas priežastis (53). Pagal pasiūlytą direktyvą, Komisijai pateikta informacija būtų naudojam tik siekiant nustatyti, ar valstybė narė įvykdė savo įsipareigojimus pagal Bankininkystės direktyvą (54).

5.2.

ECB turi eilę bendro pobūdžio pastebėjimų dėl šios pasiūlytos nuostatos. Kaip Sutarties sergėtoja bei siekdama, kad bendroji rinka tinkamai veiktų ir plėtotųsi (55), Komisija privalo užtikrinti, kad būtų taikoma Sutartis ir pagal ją institucijų priimtos priemonės. Komisija taip pat turi įgaliojimus tam tikrais atvejais pateikti ieškinį Teisingumo Teisme, jei ji mano, kad valstybė narė neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartį (56). Nors Komisija turi įrodyti įsipareigojimo neįvykdymo buvimą (57), Teismas aiškiai nustatė, kad remiantis Sutarties 10 straipsniu, valstybės narės turi padėti atlikti Komisijos uždavinius, ypač turi gera valia bendradarbiauti Komisijai vykdant bet kokius tyrimus ir perduoti jai šiam tikslui visą reikalaujamą informaciją (58).

5.3.

ECB laiko esminiu dalyku tai, kad vykdydama savo uždavinius pagal Sutartį Komisija turi tinkamas galimybes gauti informaciją. Be to, ECB pastebi, kad pagal pasiūlytą direktyvą ir pagal Sutarties 287 straipsnį, dėl Komisijai pateiktos informacijos taikomas įsipareigojimas Komisijai dirbantiems ar dirbusiems asmenims saugoti profesinę paslaptį, t. y., jokios Komisijos gautos konfidencialios informacijos negalima atskleisti jokiam asmeniui ar institucijai (59).

5.4.

Kai taikomos Europos susijungimų kontrolės taisyklės (60), valstybių narių vyriausybės ir kompetentingos institucijos privalo Komisijai teikti visą informaciją, būtiną ECMR paskirtoms pareigoms vykdyti (61), laikydamosi taikomų profesinės paslapties taisyklių (62). Be to, valstybės narės gali imtis atitinkamų priemonių apsaugoti „teisėtiems interesams“ (63), tokiems kaip „priežiūros taisyklės“ (64). Jei kyla didelių abejonių, kad priemonė iš tikrųjų nėra pagrįsta priežiūros taisyklėmis, apie šią priemonę atitinkama valstybė narė turi pranešti (65) Komisijai, kuri nuodugniai ištiria, ar priimta priemonė yra pagrįsta vienu iš teisėtais laikomų interesų (66).

5.5.

ECB supranta, kad pagal pasiūlytą direktyvą Komisijos, kaip Sutarties sergėtojos, uždaviniai būtų smarkiai palengvinti, turint įgaliojimus prašyti informacijos tiesiogiai iš nacionalinių priežiūros institucijų (vyriausybėms netarpininkaujant). Tačiau riziką ribojančios priežiūros kontekste Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad: „siekiant tinkamos bankų kontrolės vykdant priežiūrą valstybėje narėje ir keičiantis informacija tarp kompetentingų institucijų, būtina apsaugoti profesinę paslaptį. Konfidencialios informacijos atskleidimas bet kokiu tikslu gali sukelti žalingas pasekmes ne tik tiesiogiai susijusiai kredito institucijai, bet ir visai bankų sistemai (67)“.

5.6.

Teismas neturėjo galimybės išsamiau įvertinti, viena vertus, būtinybės nacionalinėms priežiūros institucijoms saugoti profesinę paslaptį ir susijusios su atskiromis finansų institucijomis priežiūros informacijos konfidencialumo, kita vertus, — Komisijos, kaip Sutarties sergėtojos, teisių ir pareigų. Tačiau ECB laikosi nuomonės, kad tikrai reikėtų nustatyti teisingą pusiausvyrą, suderinančią būtinybę Komisijai turėti visą informaciją, reikalingą įvertinti konkretaus atvejo pagrįstumą per tinkamą laiką (68) ir būtinybę saugoti siūlomų pirkėjų teises bei priežiūros institucijų įsipareigojimą garantuoti su finansų įstaigomis susijusios informacijos konfidencialumą, siekiant užtikrinti finansų sistemos stabilumą (69). Šiomis aplinkybėmis, priežiūros institucijoms nuo įsipareigojimų saugoti profesinę paslaptį ir priežiūros informacijos konfidencialumą leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti aiškiai apribota tik pranešimų dėl siūlomų akcijų paketų įsigijimų atvejams, kai: i) kompetentinga institucija, užbaigusi savo vertinimą, nusprendė pareikšti prieštaravimą siūlomam įsigijimui, ir Komisija iš siūlomo pirkėjo gavo oficialų skundą arba ii) kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad kompetentinga institucija akivaizdžiai netinkamai pritaikė riziką ribojančio vertinimo kriterijus arba procedūras. Atsižvelgiant į priežiūros institucijų nepriklausomumo principą (70), turėtų būti išaiškinta, kad Komisija neturėtų kištis į vykstantį priežiūros sprendimų priėmimą ir kad kompetentingos institucijos atskleistų susijusią informaciją tik užbaigusios savo riziką ribojantį vertinimą. Apskritai, ECB yra įsitikinęs, kad siūlomas teisinės sistemos tiek vertinimo kriterijų, tiek procedūrų patikslinimas reikšmingai padidins teisinį aiškumą ir saugumą įsigyjant ar padidinant akcijų paketus atliekamo riziką ribojančio vertinimo atveju, taip sumažindamas būtinybę Komisijai teikti ieškinius dėl galimų Bendrijos teisės pažeidimų.

6.   Papildomi teisiniai ir techniniai komentarai

6.1.

Kadangi dėl pasiūlytos direktyvos pagal Sutartį turi būti konsultuojamasi su ECB, į pasiūlytą direktyvą šiuo atžvilgiu turi būti įterpiama nuoroda vadovaujantis Sutarties 253 straipsniu.

6.2.

Pasiūlyta direktyva padaro Bankininkystės direktyvą (71) aiškesne, nurodydama į balsavimo teisių sąvokos apibrėžimą, pateiktą Direktyvoje 2004/109/EB (72). Nors šis pasiūlytas dalinis pakeitimas yra sveikintinas, sąvokos apibrėžimas turėtų būti nuosekliai taikoma visoje Bankininkystės direktyvoje, kaip toliau nurodyta priede.

6.3.

Sąvoka „siūlomas pirkėjas“ (73) galėtų būti įtraukta į Bankininkystės direktyvos sąvokų apibrėžimų sąrašą (74). Be to, „siūlomas pirkėjas“ pasiūlytoje direktyvoje apima „visus fizinius arba juridinius asmenis“ arba „kartu veikiančius tokius asmenis“. Kadangi pastarąją sąvoką pirmą kartą siūloma įtraukti į Bankininkystės direktyvą, reikėtų dar apsvarstyti susijusias situacijas, o taip pat poveikius atitinkamiems (juridiniams ar fiziniams) asmenims, pavyzdžiui, dėl pareigos pranešti. Šie aspektai galėtų būti paaiškinti įgyvendinimo priemonėse.

6.4.

ECB laikosi nuomonės, kad pratęstas vertinimo laikotarpis, numatytas pasiūlytoje direktyvoje (75) turėtų būti taikomas bet kokiems siūlomiems trečiosios šalies pirkėjams (juridiniams ir fiziniams asmenims), neatsižvelgiant, ar jie yra kontroliuojami.

6.5.

Kadangi pasiūlyta direktyva darys poveikį įvairioms finansų sektoriaus dalims ir įtakos teisės pakeitimus bei nacionalinių priežiūros institucijų veiklos pakoregavimą, galėtų būti užtikrintas ilgesnis pasiūlytos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis (bent dvylikos mėnesių), o taip pat persvarstymo sąlyga. Taip pat gali būti reikalinga apsvarstyti pereinamąjį laikotarpį, ypač, jei priimta pasiūlyta direktyva būtų nevienodai greitai perkeliama į valstybių narių nacionalinę teisę, o tai galėtų sukelti, pavyzdžiui, problemas, susijusias su jos taikymu tarptautinio bendradarbiavimo atvejais, kai reikia konsultuotis su kitomis kompetentingomis institucijomis.

7.   Projekto rengimo pasiūlymai

Pirmiau pateikti patarimai, kurie įtakotų pasiūlytos direktyvos pakeitimus, kaip projekto rengimo pasiūlymai yra išdėstyti priede, išskyrus pasiūlytus priežiūrą atliekančių institucijų vertinimo terminus, dėl kurių, ECB nuomone, reikia išsamesnių svarstymų konsultuojantis su ES priežiūros institucijomis (žr. pirmesnius 3 dalies 1 punktą ir 3 dalies 6 punktą).

Priimta Frankfurte prie Maino, 2006 m. gruodžio 18 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, suderinimo, iš dalies pakeičianti Direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne gyvybės draudimo direktyva) (OL L 228, 1992 8 11, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/68/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).

(2)  2002 lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002 12 19, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/68/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).

(3)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/31/EB (OL L 114, 2006 4 27, p. 60).

(4)  2005 m. lapkričio 16 d. Direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).

(5)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (OL L 177, 2006 6 30, p. 1) (toliau — Bankininkystės direktyva).

(6)  KOM(2006) 507 galutinis.

(7)  T.y. tikslinei įmonei išdavusios leidimą vykdyti veiklą kompetentingos institucijos ir siūlomo pirkėjo kompetentingos institucijos bendradarbiavimo.

(8)  Žr. pasiūlytos direktyvos 5 straipsnį.

(9)  2006 m. spalį atnaujintuose „Pagrindiniuose metodikos principuose“, pateikiamuose Tarptautinių atsiskaitymų banko tinklalapyje www.bis.org, Bazelio bankų priežiūros komitetas (BBPK) pabrėžia, kad priežiūros institucijos turi įgaliojimus netenkinti bet kokio pasiūlymo dėl didelės dalies nuosavybės teisių perleidimo, jei jis neatitinka kriterijų, kurie gali būti prilyginami naujiems bankams patvirtinti skirtiems kriterijams (žr. 4 principo 3 esminį kriterijų).

(10)  Bankininkystės direktyvos 12 straipsnio 2 dalis.

(11)  Bankininkystės direktyvos 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.

(12)  Siūlomo naujo Bankininkystės direktyvos 19a straipsnio 2 dalis.

(13)  Bankininkystės direktyvos 12 straipsnio 2 dalis.

(14)  Bankininkystės direktyvos 12 straipsnio 3 dalis.

(15)  2006 m. spalį atnaujintuose savo „Veiksmingos bankininkystės priežiūros pagrindiniuose principuose“ pateikiamuose www.bis.org, BBPK pabrėžia nuosavybės struktūros ir banko bei grupės, kuriai jis priklauso, valdymo įvertinimo licencijavimo procese svarbą (3 principas) ir patvirtinimo kontrolinių akcijų paketų įsigijimų svarstymo metu, kad susijusios įmonės ar struktūros nekelia netinkamos banko rizikos ir netrukdo veiksmingos priežiūros, svarbą (5 principas).

(16)  Dėl to žr. BBPK „Veiksmingos bankininkystės priežiūros pagrindinius principus“ ir ypač 24 ir 25 principą.

(17)  Bankininkystės direktyvos siūlomo naujo 19 a straipsnio 3 dalis.

(18)  Žr. 2005 m. spalio 21 d. Komisijos komunikatą KOM(2005) 4080 ES vidaus investicijos į finansinių paslaugų sektorių (OL C 293, 2005 11 25, p. 2).

(19)  Sujungtos bylos C-282/04 ir C-283/04 Komisija prieš Nyderlandų Karalystę [2006] ECR I-0000, 20 punktas. Taip pat žr. bylos C-98-01 Komisija prieš Jungtinę Karalystę [2003] ECR I-4641, 44 punktą, bylos C-463/00 Komisija prieš Ispanijos Karalystę [2003] ECR I-4581, 57 punktą ir bylos C-174/04 Komisija prieš Italijos Respubliką [2005] ECR I-4933, 31 punktą.

(20)  Sujungtos bylos C-282/04 ir C-283/04 Komisija prieš Nyderlandų Karalystę, 32 punktas.

(21)  Sutarties 58 straipsnio 1 dalies b punktas.

(22)  Sutarties 58 straipsnio 3 dalis.

(23)  Bankininkystės direktyvos siūlomo naujo 19a straipsnio 3 dalis.

(24)  Bankininkystės direktyvos siūlomo naujo 19a straipsnio 1 dalies d punktas.

(25)  Bankininkystės direktyvos siūlomo naujo 19a straipsnio 1 dalies e punktas.

(26)  Bankininkystės direktyvos 17 straipsnio 1 dalis numato, kad „Leidimą veiklai, išduotą kredito įstaigai, kompetentingos institucijos gali panaikinti tik tada, jei tokia įstaiga: c) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias buvo gautas leidimas“.

(27)  Bankininkystės direktyvos naujos siūlomos 19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa.

(28)  Žr. 2006 m. rugsėjo 29 d. laiško dėl tarptautinės konsolidacijos komisarui McCreevy nuo Arthur Docters van Leeuwen, Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (CESR) pirmininko, Danièle Nouy, Europos bankų priežiūros institucijų komiteto (CEBS) pirmininko ir Henrik Bjerre Nielsen, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto (CEIOPS) pirmininko, 2 ir 4 puslapius. Pateikiama šiuose tinklalapiuose: CESR — www.cesr-eu.org, CEBS — www.c-ebs.org ir CEIOPS — www.ceiops.org.

(29)  Bankininkystės direktyvos siūlomos naujos 19 straipsnio 2 ir 3 dalys.

(30)  Bankininkystės direktyvos siūlomos naujos 19 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa.

(31)  Bankininkystės direktyvos siūlomos naujos 19 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos pirmas sakinys.

(32)  Bankininkystės direktyvos siūlomo naujo 19a straipsnio 2 dalis.

(33)  Bankininkystės direktyvos siūloma nauja 19 straipsnio 1 dalis.

(34)  Bankininkystės direktyvos siūlomos naujos 19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa.

(35)  Bankininkystės direktyvos siūlomos naujos 19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa.

(36)  2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1) (toliau — ECMR).

(37)  2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 133, 2004 4 30, p. 1) (toliau — ECMR įgyvendinimo taisyklės).

(38)  ECMR įgyvendinimo taisyklių 5 straipsnio 1 dalis.

(39)  ECMR įgyvendinimo taisyklių 5 straipsnio 2 dalis.

(40)  ECMR įgyvendinimo taisyklių 4 straipsnio 3 dalis.

(41)  Dėl to taip pat žr. ECMR įgyvendinimo taisyklių 5 straipsnio 4 dalį.

(42)  Žr. ECB 2005 m. vasario 17 d. nuomonės CON/2005/4 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų, naujai suformuluojančių 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo ir 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvą 93/6/EEB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo 6 dalį (OL C 52, 2005 3 2, p. 37). 10 dalyje ECB pabrėžia, kad: „Jeigu laikoma, kad šiame etape pasiūlytos direktyvos negali būti iš dalies pakeistos laikantis šio metodo, ECB mano, kad numatyta teisinė struktūra neturėtų būti laikoma galutiniu pageidaujamu rezultatu, bet greičiau vienu žingsniu ilgalaikiame procese siekiant sukurti, kai tik įmanoma, tiesiogiai taikomą 2 lygio techninių taisyklių rinkinį finansų įstaigoms Europos Sąjungoje“.

(43)  Pavyzdžiui, savo 2005 m. liepos mėn. konsultacijų dokumente pavadinimu „CEBS vaidmuo ir uždaviniai“ (CP08), (žr. 40 ir 41 dalis), CEBS nurodo, kad „negavo Komisijos prašymų spręsti techninius klausimus (t. y., 2 lygio Lamfalussy patarimas) dėl naujų teisės aktų. Nepanašu, kad Komisija pateiks tokius prašymus artimoje ateityje... Nors CEBS supranta ir pateisina šio požiūrio priežastis, jis tiki, kad svarbu tinkamai panaudoti Lamfalussy požiūrio teikiamas galimybes ateityje“.

(44)  Bankininkystės direktyvos siūlomas naujas 150 straipsnio 2 dalies f punktas.

(45)  Kaip nustatyta pasiūlytos direktyvos 6 straipsnyje.

(46)  Bankininkystės direktyvos naujo siūlomo 19a straipsnio 4 dalies antra pastraipa.

(47)  Bankininkystės direktyvos 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.

(48)  Žr. pirmiau minėto 2006 m. rugsėjo 29 d. laiško komisarui McCreevy 2 puslapį dėl tarptautinės konsolidacijos, kuriame priežiūros institucijos akcentavo, kad esami terminai jau sukelia sunkumų esant sudėtingiems atvejams.

(49)  Bankininkystės direktyvos siūlomos naujos 19 straipsnio 6 dalies a punktas.

(50)  Bankininkystės direktyvos naujas siūlomas 19b straipsnis ir 129 straipsnio 3 dalis. „Kompetentingos institucijos“ patvirtinti akcijų paketų įsigijimą ir didinimą yra: i) institucija, suteikusi kredito įstaigai, kurioje siūloma įsigyti akcijų paketą, leidimą vykdyti veiklą ir ii) siūlomo pirkėjo institucija.

(51)  Bankininkystės direktyvos 129 straipsnis.

(52)  Pasiūlytos direktyvos 6 konstatuojamoji dalis.

(53)  Bankininkystės direktyvos siūlomo naujo 19c straipsnio 1 dalis.

(54)  Bankininkystės direktyvos siūlomo naujo 19c straipsnio 2 dalis.

(55)  Sutarties 211 straipsnio pirma įtrauka.

(56)  Sutarties 226 straipsnis.

(57)  Byla C-508/03 Komisija prieš Jungtinę Karalystę [2006] ECR I-0000, 77 punktas.

(58)  Byla C-82/03 Komisija prieš Italijos Respubliką [2004] ECR I-6635, 15 punktas.

(59)  Siūlomo naujo Bankininkystės direktyvos 19c straipsnio 2 ir 3 dalis.

(60)  Pagal ECMR, Komisija turi išimtinę kompetenciją priimti sprendimus (ECMR 21 straipsnio 2 ir 3 dalys). ECMR apima visų rūšių įmones, įskaitant kredito įstaigas, kitas finansų įstaigas bei draudimo bendroves (žr., pavyzdžiui, ECMR 5 straipsnį).

(61)  Žr. ECMR 11 straipsnio 6 dalį („Informacijos reikalavimas“). ECMR taip pat numato, kad Komisija palaiko glaudų ryšį su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, iš kurių ji gauna pastabas ir informaciją, ir veikia kartu su jomis (ECMR 13 konstatuojamoji dalis). Yra veiksmingų keitimosi informacija tarp Komisijos ir valstybių narių kompetentingų institucijų priemonių (14 konstatuojamoji dalis), ir Komisija turi teisę reikalauti visos būtinos informacijos (38 konstatuojamoji dalis).

(62)  ECMR 17 straipsnio 1 ir 2 dalys.

(63)  ECMR 21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa.

(64)  ECMR 21 straipsnio 4 dalies antra pastraipa.

(65)  Byla C-42/01 Portugalijos Respublika prieš Komisiją [2004] ECR I-6079, 58 ir 59 punktai.

(66)  1999 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal 1989 m. gruodžio 21 d. 4064/89 Tarybos reglamento dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 21 straipsnį (Byla Nr. IV/M.1616 — BSCH/A. Champalimaud), 67 punktas.

(67)  Byla 110/84 Hillegom bendruomenė prieš Cornelis Hillenius [1985] ECR 3947, 27 punktas.

(68)  Byla C-438/04 Mobistar SA prieš IBPT [2006] ECR I-0000, nuo 38 iki 43 punkto.

(69)  Byla 110/84 Hillegom bendruomenė prieš Cornelis Hillenius, 20 punktas.

(70)  Žr. BBPK „Pagrindinių metodikos principų“ 1 principą (jau minėtą 9 išnašoje).

(71)  Bankininkystės direktyvos siūloma peržiūrėta 12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.

(72)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiančios Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38) 9 ir 10 straipsniai. Direktyvos 2004/109/EB 32 straipsnio 5 dalis numato, kad 2001 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/34/EB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius (OL L 184, 2001 7 6, p. 1) (Direktyva, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/1/EB (OL L 79, 2005 3 24, p. 9)) 92 straipsnis — pereinamojo laikotarpio nuostata, šiuo metu nurodyta Bankininkystės direktyvos 12 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje — išbraukiama nuo 2007 m. sausio 20 d.

(73)  Bankininkystės direktyvos siūlomos naujos 19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa.

(74)  Bankininkystės direktyvos 4 straipsnis.

(75)  Bankininkystės direktyvos siūlomos naujos 19 straipsnio 6 dalies a punktas.


PRIEDAS

Projekto rengimo pasiūlymai (1)

Komisijos siūlomas tekstas (2)

ECB siūlomi pakeitimai (3)

1 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos nuorodos

Pasiūlytos direktyvos dalinis pakeitimas

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [ ],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [ ],

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [ ],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [ ],

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę [ ],

Pagrindimas — Žr. nuomonės 6 dalies1 punktą

2 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 3 konstatuojamoji dalis

Pasiūlytos direktyvos dalinis pakeitimas

(3)

Tiek vidaus, tiek tarpvalstybiniais atvejais kompetentingų institucijų vaidmuo turėtų būti riziką ribojantis vertinimas pagal aiškių vertinimo kriterijų ir procedūrų sistemą. Todėl būtina nustatyti priežiūros institucijų atliekamo akcininkų ir vadovų vertinimo, susijusio su siūlomu akcijų paketo įsigijimu ar didinimu, kriterijus ir aiškią jų taikymo tvarką. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, tie kriterijai turėtų atitikti kriterijus, taikomus akcininkams ir vadovams įgyvendinant pradinio veiklos leidimo išdavimo procedūrą.

(3)

Tiek vidaus, tiek tarpvalstybiniais atvejais kompetentingų institucijų vaidmuo turėtų būti riziką ribojantis vertinimas pagal aiškių vertinimo kriterijų ir procedūrų sistemą. Todėl būtina nustatyti priežiūros institucijų atliekamo akcininkų ir vadovų vertinimo, susijusio su siūlomu akcijų paketo įsigijimu ar didinimu, kriterijus ir aiškią jų taikymo tvarką. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, tie kriterijai turėtų atitikti kriterijus, taikomus akcininkams ir vadovams įgyvendinant pradinio veiklos leidimo išdavimo procedūrą. Procedūrų atžvilgiu terminai turėtų būti proporcingi atitinkamo siūlomo akcijų paketo įsigijimo ar padidinimo sudėtingumui.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 3 dalies 6 punktą

3 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio dalinis pakeitimas

[Įterpiama]

Direktyva 2006/48/EB iš dalies keičiama taip:

[…] 4 straipsnyje įterpiamas šis apibrėžimas:

„siūlomas pirkėjas“ — tai visi fiziniai arba juridiniai asmenys arba kartu veikiantys tokie asmenys, nusprendę tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti kredito įstaigos akcijų paketą arba tiesiogiai ar netiesiogiai padidinti valdomą akcijų paketą tiek, kad jų turimų balsavimo teisių arba kapitalo dalis pasiektų ar viršytų 20 %, 30 % ar 50 % arba tiek, kad ta kredito įstaiga taptų jų dukterine įmone;

Pagrindimas — Žr. nuomonės 6 dalies3 punktą

4 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 11 dalies dalinis pakeitimas

[Įterpiama]

Direktyva 2006/48/EB iš dalies keičiama taip:

[…]. 4 straipsnio 11 dalis papildoma šia antra pastraipa:

Taikant 12 straipsnio 1 dalį, 19, 20 ir 21 straipsnius, atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/109/EB 9 ir 10 straipsniuose nurodytas balsavimo teises.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 6 dalies 2 punktą

5 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19 straipsnio 6 dalies dalinis pakeitimas

6.   Kompetentingos institucijos gali pratęsti vertinimo laikotarpį iki penkiasdešimties darbo dienų tokiais atvejais:

a)

jei siūlomam pirkėjui taikomas reguliavimas už Bendrijos ribų ir atitinkamoje trečiojoje šalyje esama teisinių kliūčių perduoti būtiną informaciją;

b)

kai vertinimas atliekamas pagal 143 straipsnį.

6.   Kompetentingos institucijos gali pratęsti vertinimo laikotarpį iki [ ]darbo dienų tokiais atvejais:

a)

jei siūlomo pirkėjo buveinė arba, jei jis yra fizinis asmuonuolatinė gyvenamoji vieta, yra už Bendrijos ribų ir atitinkamoje trečiojoje šalyje esama kliūčių perduoti būtiną informaciją;

b)

kai vertinimas atliekamas pagal 143 straipsnį arba

Pagrindimas — Žr. nuomonės 6 dalies 4 punktą

6 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19 straipsnio 6 dalies naujo c punkto dalinis pakeitimas

[Įterpiama]

c)

jei kompetentingos institucijos mano, kad vertinimas yra sudėtingo pobūdžio.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 3 dalies 6 punktą

7 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 1 dalies dalinis pakeitimas

1.   Vertindamos 19 straipsnio 1 dalyje nustatytą pranešimą ir 19 straipsnio 3 dalyje minėtą informaciją, kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į galimą siūlomo pirkėjo įtaką kredito įstaigai, vertina siūlomo pirkėjo tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį patikimumą pagal visus šiuos kriterijus: […]

1.   Vertindamos 19 straipsnio 1 dalyje nustatytą pranešimą ir 19 straipsnio 3 dalyje minėtą informaciją, kompetentingos institucijos, siekdamos užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį kredito įstaigos, kurioje siekiama įsigyti akcijų paketą, valdymą ir atsižvelgdamos į galimą siūlomo pirkėjo įtaką kredito įstaigai, vertina siūlomo pirkėjo tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį patikimumą pagal visus šiuos kriterijus: […]

Pagrindimas — Žr. nuomonės2 dalies 2 punktą

8 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 1 dalies a punkto dalinis pakeitimas

a)

siūlomo pirkėjo reputaciją;

a)

siūlomo pirkėjo reputaciją ir patirtį;

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies 7 punktą — riziką ribojančio vertinimo kriterijų paaiškinimas

9 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 1 dalies b punkto dalinis pakeitimas

b)

bet kokio asmens, kuris vadovaus kredito įstaigos verslui po siūlomo įsigijimo, reputaciją ir patirtį;

b)

bet kokio asmens, kuris veiksmingai vadovaus arba turės didelę įtaką kredito įstaigos verslui po siūlomo įsigijimo, reputaciją ir patirtį;

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies 7 punktą — riziką ribojančio vertinimo kriterijų paaiškinimas

10 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 1 dalies d punkto dalinis pakeitimas

d)

tai, ar kredito įstaiga po siūlomo įsigijimo galės įvykdyti ir toliau vykdyti savo įsipareigojimus, nustatytus pagal šią direktyvą ir bet kokias taikytinas sektoriaus taisykles, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 7 dalyje, ypač šios direktyvos 12 straipsnio 3 dalies ir 22 straipsnio reikalavimus;

d)

tai, ar kredito įstaiga, kurioje siekiama įsigyti akcijų paketą, po siūlomo įsigijimo galės atitikti ir paskui atitiks taikomus šios direktyvos ir kai taikoma, kitų direktyvų, ypač 2000/46/EB, 2002/87/EB ir 2006/49/EB riziką ribojančius reikalavimus;

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies 7 punktą — riziką ribojančio vertinimo kriterijų paaiškinimas

11 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 1 dalies e punkto dalinis pakeitimas

e)

tai, ar esama tinkamo pagrindo įtarti, kad siekiant įgyvendinti siūlomą įsigijimą vykdomas ar įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/60/EB, ar kad siūlomas įsigijimas gali padidinti tokios elgsenos pavojų;

e)

tai, ar esama tinkamo pagrindo įtarti, kad siekiant įgyvendinti siūlomą įsigijimą vykdomas ar įvykdytas arba buvo bandytas įvykdyti pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/60/EB, arba bet koks kitas sunkus nusikaltimas ar kad siūlomas įsigijimas gali padidinti tokios elgsenos pavojų;

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies 7 punktą — riziką ribojančio vertinimo kriterijų paaiškinimas

12 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 1 dalies naujo f punkto dalinis pakeitimas

[Įterpiama]

f)

tai, ar įgyvendinus siūlomą įsigijimą, kredito įstaiga, kurios akcijų paketą siekiama įsigyti, taptų dalimi grupės, kurios sandara pakankamai skaidri, kad būtų įmanoma veiksminga priežiūra.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies 4 punktą

13 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 1 dalies naujo g punkto dalinis pakeitimas

[Įterpiama]

g)

tai, kai siūlomo pirkėjo pagrindinė buveinė yra už ES ribų ir jis yra ten prižiūrimas, ar siūlomas pirkėjas yra veiksmingai prižiūrimas atitinkamoje trečiojoje šalyje, ir ar trečiosios šalies kompetentingos institucijos yra pasirengusios patenkinamai bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis, suteikusiomis kredito įstaigai, kurioje siekiama įsigyti akcijų paketą, leidimą vykdyti veiklą;

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies 5 punktą

14 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 1 dalies naujo h punkto dalinis pakeitimas

[Įterpiama]

h)

tai, ar kredito įstaigos, kurioje siekiama įsigyti akcijų paketą, valdymo tvarka yra pakankamai griežta užkirsti kelią galimai aklavietei tos kredito įstaigos sprendimų priėmimo procesuose įvykus siūlomam įsigijimui.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies 6 punktą

15 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 2 dalies dalinis pakeitimas

2.   Kompetentingos institucijos gali pareikšti prieštaravimą siūlomam įsigijimui tik nustačiusios, kad 1 dalyje nurodyti kriterijai netenkinami arba siūlomo pirkėjo pateikta informacija yra neišsami.

2.   Kompetentingos institucijos gali pareikšti prieštaravimą siūlomam įsigijimui tik būdamos neįsitikinusios, kad 1 dalyje išdėstyti kriterijai tenkinami arba siūlomo pirkėjo pateikta informacija yra neišsami.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies3 punktą

16 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19a straipsnio 3 dalies dalinis pakeitimas

3.   Valstybės narės nenustato jokių išankstinių sąlygų dėl privalomo įsigyti akcijų paketo lygio ir nenagrinėja įsigijimo rinkos ekonominių poreikių atžvilgiu.

3.   Kompetentingos institucijo s gali nuspręsti patvirtinti siūlomą akcijų paketo įsigijimą ar didinimą su sąlyga, kad siūlomas pirkėjas atitinka visus kompetentingoms institucijoms pateiktus įsipareigojimus, jog sieks atitikti pirmiau išdėstytus kriterijus. Valstybės narės nenagrinėja įsigijimo rinkos ekonominių poreikių atžvilgiu.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies 6 punktą ir 2 dalies8 punktą

17 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19b straipsnio dalinis pakeitimas

Be 19 ir 19a straipsnių nuostatų ir jei nenurodyta kitaip, įsigijimo vertinimui pagal 19a straipsnio 1 dalį taikomos 129 straipsnio 3 dalies nuostatos, jei siūlomas pirkėjas yra:

[…] 3) kitoje valstybėje narėje leidimą vykdyti veiklą gavusią kredito įstaigą, gyvybės draudimo įmonę, draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, investicinę įmonę ar KIPVPS valdymo įmonę kontroliuojantis fizinis ar juridinis asmuo.

Be 19 ir 19a straipsnių nuostatų ir jei nenurodyta kitaip, kompetentinga institucija, suteikusi kredito įstaigai, kurioje siūloma įsigyti akcijų paketą, leidimą vykdyti veiklą, konsultuojasi su siūlomo pirkėjo kompetentinga institucija, jei siūlomas pirkėjas yra:

[…] 3) kitoje valstybėje narėje leidimą vykdyti veiklą gavusią kredito įstaigą, gyvybės draudimo įmonę, draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, investicinę įmonę ar KIPVPS valdymo įmonę kontroliuojantis fizinis ar juridinis asmuo.

Kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja. Jos teikia viena kitai visą informaciją, kuri yra svarbi arba susijusi su siūlomo įsigijimo riziką ribojančiu vertinimu.

Kompetentingos institucijos, suteikusios kredito įstaigai, kurioje siūloma įsigyti akcijų paketą, leidimą vykdyti veiklą, sprendime nurodomos bet kokios siūlomo pirkėjo kompetentingos institucijos pareikštos nuomonės ar išlygos.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 4 dalį

18 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 19c straipsnio dalinis pakeitimas

1.   Komisija gali paprašyti kompetentingų institucijų skubiai pateikti dokumentų, kuriais jos pagrindė savo įvertinimą pagal 19, 19a ir 19b straipsnius, kopijas ir siūlomam pirkėjui nurodytas priežastis.

[…]

1.   Komisija gali paprašyti kompetentingų institucijų skubiai pateikti dokumentų, kuriais jos pagrindė savo įvertinimą pagal 19, 19a ir 19b straipsnius, kopijas ir siūlomam pirkėjui nurodytas priežastis, jei:

a)

kompetentinga institucija užbaigusi savo vertinimą, nusprendžia pareikšti prieštaravimą siūlomam įsigijimui, ir Komisija iš siūlomo pirkėjo gauna oficialų skundą arba

b)

kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad kompetentinga institucija akivaizdžiai netinkamai pritaikė riziką ribojančio vertinimo kriterijus arba procedūras.

[…]

Pagrindimas — Žr. nuomonės 5 dalį

19 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 21 straipsnio 3 dalies dalinis pakeitimas

Direktyvos 2006/48/EB 21 straipsnio 3 dalis (4)

3.   Nustatant kvalifikuotąją akcijų paketo dalį ir kitus šiame straipsnyje minimus turimų akcijų dalių kiekius, atsižvelgiama į Direktyvos 2001/34/EB 92 straipsnyje minimas balsavimo teises.

Direktyva 2006/48/EB iš dalies keičiama taip (5):

[…] 21 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.   Nustatant kvalifikuotąją akcijų paketo dalį ir kitus šiame straipsnyje minimus turimų akcijų dalių kiekius, atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB 9 ir 10 straipsniuose minimas balsavimo teises.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 6 dalies 2 punktą

20 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 129 straipsnio dalinis pakeitimas

Direktyva 2006/48/EB iš dalies keičiama taip:

5.

129 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Jei vertinimas atliekamas pagal 19a straipsnio 1 dalį, kompetentinga institucija, suteikusi kredito įstaigai, kurioje siūloma įsigyti akcijų paketą, leidimą vykdyti veiklą, konsultuojasi su siūlomo pirkėjo kompetentinga institucija.

Kompetentingos institucijos, suteikusios kredito įstaigai, kurioje siūloma įsigyti akcijų paketą, leidimą vykdyti veiklą, sprendime nurodomos bet kokios pirkėjo kompetentingos institucijos pareikštos nuomonės ar išlygos.“

[Išbraukiama]

Pagrindimas — Žr. nuomonės 4 dalį

21 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 5 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 150 straipsnio 2 dalies f punkto dalinis pakeitimas

f)

specifikacijos ir 19a straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų paaiškinimai siekiant atsižvelgti į būsimus veiksmus ir užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą.

f)

patikslinti formatą, struktūrą ir turinį bei taikomas procedūras:

pagal 19 straipsnio 1 dalį iš siūlomų pirkėjų reikalaujamam pranešimui;

pagal 19 straipsnio 2 dalį atliekamam kompetentingų institucijų patvirtinimui dėl gauto pranešimo ir

19a straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam sąrašui, kuriame nurodoma informacija, būtina įvertinimui pagal 19a straipsnio 1 dalį atlikti;

g)

paaiškinti 19 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąvoką „kartu veikiantys asmenys“;

h)

paaiškinti kriterijus, pagal kuriuos kompetentingos institucijos gali spręsti, ar siūlomas akcijų paketo įsigijimas arba didinimas pagal 19 straipsnio 1 dalį yra sudėtingas atvejis 19 straipsnio 6 dalies c prasme;

i)

patikslinti ir paaiškinti 19a straipsnio 1 dalyje nustatytus riziką ribojančio vertinimo kriterijus arba

j)

patikslinti ir paaiškinti 19a straipsnio 3 dalyje nurodytų įsipareigojimų, kuriuos siūlomi pirkėjai gali pateikti kompetentingoms institucijoms, pobūdį.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2 dalies 8 punktą, 3 dalies 5 punktą, 3 dalies 6 punktą ir 6 dalies 3 punktą

22 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos (naujas) 6a straipsnis

Persvarstymas

[Įterpiama]

6a straipsnis

Persvarstymas

Iki [ ] Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, persvarsto šios direktyvos taikymą ir pateikia Parlamentui bei Tarybai savo ataskaitą kartu su visais atitinkamais pasiūlymais.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 6 dalie5 punktą

23 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos 6 straipsnio 1 dalis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip iki [šeši mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos], įgyvendina šią direktyvą. […]

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip iki [dvylika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos], įgyvendina šią direktyvą. […]

Pagrindimas — Žr. nuomonės 6 dalies 5 punktą

24 dalinis pakeitimas

Pasiūlytos direktyvos (naujas) 7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

1.   Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

2.   Siūlomo akcijų paketo įsigijimo arba didinimo, dėl kurio 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas kompetentingoms institucijoms pateikiamas iki įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, įgyvendinančių šią direktyvą, įsigaliojimo, riziką ribojantis vertinimas atliekamas vadovaujantis pranešimo metu galiojančiais valstybių narių teisės aktais.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 6 dalies 5 punktą


(1)  Priede pateikiami projekto rengimo pasiūlymai remiasi pasiūlytos direktyvos tekstu ir apsiriboja daliniais pakeitimais, padarytais siekiant atspindėti šioje nuomonėje pateiktus ECB pasiūlymus. Projekto rengimo pasiūlymai iš dalies keičia tam tikras pasiūlytos direktyvos nuostatas, ypač 5 straipsnį, kuris numato Bankininkystės direktyvos dalinius pakeitimus. Pasiūlymai turėtų būti taikomi mutatis mutandis kitoms Bendrijos direktyvoms, kurias iš dalies keičia pasiūlyta direktyva.

(2)  Perbraukimu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(3)  Paryškinimu pagrindiniame tekste nurodomas ECB naujai pasiūlytas tekstas.

(4)  Čia perbraukimas nurodo ECB siūlomą išbraukti tekstą iš dabartinės Bankininkystės direktyvos 21 straipsnio 3 dalies.

(5)  Čia paryškinimas nurodo ECB siūlomą įterpti naują tekstą į Bankininkystės direktyvos dabartinio 21 straipsnio 3 dalį.


Top