EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

2006 m. liepos 6 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2866/98 dėl euro ir eurą įvedančių valstybių narių valiutų perskaičiavimo kursų (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 163/10


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2006 m. liepos 6 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2866/98 dėl euro ir eurą įvedančių valstybių narių valiutų perskaičiavimo kursų

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2006 m. liepos 4 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (toliau — I pasiūlytas reglamentas) ir dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2866/98 dėl euro ir eurą įvedančių valstybių narių valiutų perskaičiavimo kursų (toliau — II pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 123 straipsnio 5 dalimi, kuri yra abiejų pasiūlytų reglamentų pagrindas. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Pasiūlytų reglamentų tikslas

1.1

Pasiūlyti reglamentai leis įvesti eurą kaip Slovėnijos valiutą, panaikinus Slovėnijai taikomą išlygą laikantis Sutarties 122 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

2.   Konkrečios pastabos

2.1

I pasiūlyto reglamento atžvilgiu ECB rekomenduoja, kad 2 straipsnio antra dalis neminėtų Sutarties 122 straipsnio 1 dalies 25 ir 26 protokolų, bet vietoj to darytų bendrą nuorodą į Sutartį pagal 2004 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimo 2004/338/EB, Euratomas, patvirtinančio Tarybos darbo tvarkos taisykles (1), V priedo, A.4 dalies a punkto ii papunktį. Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2596/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (2), kuris buvo priimtas euro įvedimo Graikijoje proga, nedarė nuorodos į minėtus Protokolus ar į Sutarties 122 straipsnio 1 dalį pagal 2000 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimo 2000/396/EB, EAPB, Euratomas, patvirtinančio Tarybos darbo tvarkos taisykles (3), II priedo A.4 dalies a punkto ii papunktį.

2.2

ECB pritaria II pasiūlytam reglamentui, kuris neatšaukiamai fiksuotų euro ir Slovėnijos tolaro perskaičiavimo kursą lygų Slovėnijos tolaro centriniam kursui valiutų kurso mechanizme II (VRM II), t. y. EUR 1 = 239,640 SIT. ECB neprieštarauja, kad II pasiūlytas reglamentas būtų priimtas keleta mėnesių prieš Slovėnijai įsivedant eurą. Kaip visuotinai taikomo Bendrijos reglamento (t. y. privalomo viso ir tiesiogiai taikomo visose valstybėse narėse) nuostata, euro ir Slovėnijos tolaro perskaičiavimo kursas bus taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. visose teisinėse priemonėse, pateikiančiose nuorodas į Slovėnijos valiutą, kaip kad buvo euro ir kitų dalyvaujančių valstybių narių, šioms įsivedus eurą, valiutų perskaičiavimo kursų atveju.

3.   Projekto rengimo pasiūlymas

Be to, kas išdėstyta anksčiau, Priede pateikiamas projekto rengimo pasiūlymas.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. liepos 6 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 106, 2004 4 15, p. 22. Sprendimas su pakeitimais, paskutinį kartą padarytais Sprendimu 2006/34/EB, Euratomas (OL L 22, 2006 1 26, p. 32).

(2)  OL L 300, 2000 11 29, p. 2.

(3)  OL L 149, 2000 6 23, p. 21. Sprendimas pakeistas Sprendimu 2002/682/EB, Euratomas (OL L 230, 2002 8 28, p. 7).


PRIEDAS

Projekto rengimo pasiūlymas (I pasiūlytas reglamentas)

Komisijos siūlomas tekstas (1)

ECB siūlomas pakeitimas (2)

1 pakeitimas

2 straipsnio antra dalis

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse vadovaujantis Sutartimi tiek, kiek tai susiję su 25 ir 26 pro tokolais ir 122 straipsnio 1 dalimi.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutartimi.


(1)  Kursyvu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Stambiu šriftu pagrindiniame tekste nurodomas ECB naujai pasiūlytas tekstas.


Top