EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

2006 m. liepos 5 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymų dėl dviejų Tarybos sprendimų dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 163/7


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2006 m. liepos 5 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymų dėl dviejų Tarybos sprendimų dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2006 m. birželio 12 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymus pateikti nuomones dėl dviejų pasiūlytų priemonių: pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą); ir pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo išplečiančio Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), taikymą programoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms (1).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalimi. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

Kova su euro padirbinėjimu yra labai svarbi piliečių pasitikėjimui bendra valiuta. ECB, kuris turi išimtinę teisę duoti leidimą Bendrijoje išleisti banknotus, aktyviai prisideda prie šių pastangų. Konkrečiai, ECB kuria eurų banknotų dizainus ir pažangias technines savybes, kurios leidžia nespecialistams ir ekspertams atskirti tikrus banknotus nuo padirbtų. Be to, ECB analizuoja naujas padirbtų banknotų rūšis savo Padirbtų pinigų analizės centre (PPAC), o sukauptas žinias naudoja konsultacijų teisėsaugos institucijoms kokybei gerinti ir būsimų banknotų požymiams tobulinti. PPAC koordinuoja visų turimų techninių ir statistinių duomenų apie padirbtus eurų banknotus platinimą visoms susijusioms šalims. ECB pritaria Periklio programai, kuri prisidės prie ECB, EUROPOL ir nacionalinių institucijų veiklos kovojant su euro padirbinėjimu.

2.   Konkrečios pastabos

Atsižvelgdamas į kai kurias 2005 m. birželio 21 d. Nuomonėje CON/2005/22 (2) pateiktas pastabas dėl Periklio programos laikinosios ir materialinės taikymo srities pratęsimo, ECB turi dvi konkrečias pastabas dėl pasiūlytų teisės aktų.

2.1   Pasiūlyto pratęsimo trukmė

Svarbu, kad Bendrijos teisės aktai užtikrintų, jog Periklio programos pratęsimas būtų tinkamai susietas su (i) euro įvedimo naujose valstybėse narėse; ir (ii) antrosios eurų banknotų serijos išleidimo laiku. ECB patvirtina, kad pratęsimas iki 2013 m. gruodžio 31 d. suteiktų tokią tinkamą sąsają.

2.2   ECB ir Europolo įtraukimas į sprendimų pagal Periklio programą finansavimą

Siekiant išvengti dubliavimosi bei užtikrinti veiksmų pagal Periklio programą nuoseklumą ir papildomumą, ir pasinaudoti ECB patirtimi, Komisijai, ECB ir Europolui būtų naudinga bendrai išnagrinėti pagal Periklio programą finansuotinas iniciatyvas, o priimant sprendimą dėl atrankos — kad būtų konsultuojamasi su pastaraisiais dviem organais ir tinkamai atsižvelgiama į jų nuomones, vadovaujančioje grupėje, kurią jie jau įsteigė bendrai strategijai apsaugoti eurą nuo padirbinėjimo vystyti.

3.   Projekto rengimo pasiūlymas

Be to, kas išdėstyta anksčiau, Priede pateikiamas projekto rengimo pasiūlymas.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. liepos 5 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2006) 243 galutinį sudaro abu pasiūlymai (2006/0078(CNS) ir 2006/0079(CNS)).

(2)  OL C 161, 2005 7 1, p. 11.


PRIEDAS

Projekto rengimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas (1)

ECB siūlomi pakeitimai (2)

1 pakeitimas

Pasiūlymo 2006/0078(CNS) 1 straipsnis

[Nėra dabartinio pasiūlymo]

7 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

Nemenkindama ECB ir vadovaujančios grupės, kurią Komisija, ECB ir Europolas tarpusavyje įsteigė eurui apsaugoti nuo padirbinėjimo, vaidmens, Komisija, siekdama įvertinti euro apsaugos reikmes, konsultuosis su visais pagrindiniais bendradarbiavimo partneriais (pirmiausia valstybių narių paskirtomis kompetentingomis nacionalinės valdžios institucijomis, ECB ir Europolu) atitinkamame 2001 m. birželio 28 d. Reglamente (EB) Nr. 1338/2001, nustatančiame priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (3), nustatytame patariamajame komitete dėl mainų, paramos ir mokymo siekiant įgyvendinti šią programą.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2.2 pastraipą

2 pakeitimas

Pasiūlymo 2006/0078(CNS) 1 straipsnis

[Nėra dabartinio pasiūlymo]

Prie 5 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pridedamas šis sakinys:

Pastarieji pateikia savo nuomones, į kurias tinkamai atsižvelgiama, dėl valstybių narių ar Komisijos savo pačios iniciatyva pateiktų projektų atrankos, pagal 12 straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 2.2 pastraipą


(1)  Kursyvu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Stambiu šriftu pagrindiniame tekste nurodomas ECB naujai pasiūlytas tekstas.

(3)  OL L 181, 2001 7 4, p. 6.


Top