EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

2006 m. kovo 24 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. bei iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 ir tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 79/31


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2006 m. kovo 24 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. bei iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 ir tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

2006 m. kovo 6 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. bei iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 ir tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (toliau — pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka, kadangi pasiūlytas reglamentas priklauso ECB kompetencijai. Remdamasi ECB darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Bendros pastabos

1.1.

ECB pritaria pasiūlytam reglamentui, kurio tikslas — nustatyti bendrą statistini Bendrijos ekonomines veiklos rūšių klasifikatorių (toliau — NACE 2 red.). ECB neprieštarauja nei naujai NACE struktūrai, nei jo detaliai klasifikacijai.

1.2.

ECB pritaria principams, kuriais remiasi NACE 2 red., t. y. (i) ekonominės tikrovės atitikimui (klasifikatoriaus taikymui paslaugų sektoriui); ir (ii) palyginamumui su kitais tarptautiniais klasifikatoriais, ypač su Tarptautiniu standartiniu gamybiniu visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (TSGK) 4 red.; ir (iii) ankstesnių klasifikatorių tęstinumui. ECB taip pat mano, kad reikėtų dėti visas būtinas pastangas ir nustatyti visas reikiamas teisines nuostatas siekiant užtikrinti kiek įmanoma didesnį nuoseklumą su kitais tarptautiniais klasifikatoriais ir statistikos standartais.

1.3

Be to, ECB pritaria įgyvendinimo priemonėms pasiūlytame reglamente pagrindinei mėnesinei, ketvirtinei ir metinei statistikai, ypač 12 ir 16 straipsniams dėl trumpojo laikotarpio statistikos ir darbo kaštų indekso. Tačiau šias įgyvendinimo priemones bei Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje įgyvendinimo taisykles būtina apibrėžti, siekiant užkirsti kelią žalingam informacijos praradimui, pvz. laiko eilučių lūžiams ir iš to kylančiam ilgo laiko eilučių nepasiekiamumui.

1.4

Be to, euro zonos ir Europos Sąjungos statistikai, kurią rengiant šalies informacija yra pagrindinis šaltinis, tuo pačiu metu vykdomas įgyvendinimas valstybėse narėse yra ypač svarbus. Kol visos valstybės narės nebus visiškai parengusios naujo klasifikatoriaus ir atitinkamai neperžiūrėjusios savo laiko eilučių, skirtingas NACE 2 red. įgyvendinimo grafikas Europos Sąjungoje sukeltų labai neigiamų padarinių euro zonos ir ES agreguotos statistikos kokybei ir prieinamumui. Todėl ECB siūlo paaiškinti 9 konstatuojamąją dalį ir 6 straipsnio c punktą siekiant užtikrinti visiškai suderintą NACE 2 red. įgyvendinimą valstybėse narėse ir nuoseklumą tarp statistikos sričių.

2.   Projekto rengimo pasiūlymai

ECB siūlomi pakeitimai pateikiami šios nuomonės Priede.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. kovo 24 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


PRIEDAS

Projekto rengimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas (1)

ECB siūlomi pakeitimai (2)

1 pakeitimas

9 konstatuojamoji dalis

„Bendrijoje naudojant ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių būtina, kad Komisijai padėtų Statistikos programų komitetas, įkurtas Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas, ypač analizuojant problemas, susijusias su NACE 2 red. įgyvendinimu, sklandžiu perėjimu nuo NACE 1 red. prie NACE 2 red., taip pat dalinių pakeitimų įtraukimu į NACE 2 red.“

„Bendrijoje naudojant ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių būtina, kad Komisijai padėtų Statistikos programų komitetas, įkurtas Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas, ypač analizuojant problemas, susijusias su NACE 2 red. įgyvendinimu, sklandžiu ir visiškai suderintu perėjimu nuo NACE 1 red. prie NACE 2 red., taip pat dalinių pakeitimų įtraukimu į NACE 2 red.“

Pagrindimas — Žr. nuomonės 1.4 pastraipą

2 pakeitimas

6 straipsnio c punktas

„priemonės, užtikrinančios sklandų perėjimą nuo NACE 1.1 red. prie NACE 2 red., visų pirma susijusios su laiko eilučių lūžio problemomis, įskaitant ataskaitų dubliavimą ir laiko eilučių perskaičiavimą atgaline data.“

„priemonės, užtikrinančios sklandų ir visiškai suderintą perėjimą nuo NACE 1.1 red. prie NACE 2 red., visų pirma susijusios su laiko eilučių lūžio problemomis, įskaitant ataskaitų dubliavimą ir laiko eilučių perskaičiavimą atgaline data, ir tuo pačiu metu vykdom ą įgyvendinimą valstybėse narėse.

Pagrindimas — Žr. nuomonės 1.4 pastraipą


(1)  Kursyvu pagrindiniame tekste nurodomos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Stambiu šriftu pagrindiniame tekste nurodomas ECB naujai pasiūlytas tekstas.


Top