EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0426

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Tarybos konvencijos Nr. 198 dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo pasirašymo Europos bendrijos vardu

/* KOM/2005/0426 galutinis */

52005PC0426

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Tarybos konvencijos Nr. 198 dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo pasirašymo Europos bendrijos vardu /* KOM/2005/0426 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 13.09.2005

KOM(2005) 426 galutinis

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Tarybos konvencijos Nr. 198 dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo pasirašymo Europos bendrijos vardu

(pateikta Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. APLINKYBėS

Europos Tarybos konvencija Nr. 141 dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo buvo priimta 1990 m. rugsėjo mėn. Europos Tarybos Ministrų komitete ir pateikta valstybėms pasirašyti tų pačių metų lapkričio 8 d. Ji įsigaliojo 1993 m. rugsėjo 1 d. ir visos Europos Sąjungos narės dabar yra šios konvencijos šalys. Šia konvencija siekiama numatyti baudžiamiesiems tyrimams, atliekamiems prieš konfiskavimo sprendimų paskelbimą ir vykdymą, taikomas taisykles bei įgyvendinti veiksmingą tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmą, kad iš nusikaltėlių būtų atimami jų veiklos instrumentai ir produktai.

Tačiau po 1990 m. pinigų plovimo keliamos grėsmės bei kovos su šia grėsme supratimas pasikeitė, todėl nuo 1998 m. šalys keitėsi nuomonėmis dėl atitinkamų konvencijos pakeitimų.

2000 m. lapkričio mėn. Europos Tarybos Europos nusikalstamumo problemų komiteto biuras ( angl. – CDPC) nusprendė sukurti darbo grupę, turėjusią pasisakyti dėl būtinybės priimti 1990 m. konvencijos papildomą protokolą.

Darbo grupės galutinė ataskaita buvo pristatyta CDPC plenariniame posėdyje 2002 metų birželio mėn. Jos išvadose teigiama, kad esama svarbių argumentų, kuriais remiantis konvenciją reikėtų atnaujinti, ypač jos dalį, susijusią su nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos, arešto ir konfiskavimo priemonėmis ir teisėsaugos institucijų tarptautiniu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose.

2003 m. birželio mėn. vykusioje 52-oje sesijoje CDPC įpareigojo ekspertų komitetą atnaujinti ir papildyti 1990 m. konvenciją. Vėliau šie įgaliojimai buvo išplėsti, paprašant komiteto pasiūlyti priemones kovai su terorizmo finansavimu, atitinkančias tarptautinius standartus šioje srityje, ir prevencines priemones. Galiausiai šie pakeitimai buvo tokie svarbūs, kad nutarta juos išdėstyti ne paprastame protokole, o įtraukti į naują konvenciją.

Nuo 2003 m. gruodžio mėn. iki 2005 m. vasario mėn. ekspertų komitetas posėdžiavo septynis kartus ir apsvarstė naujos konvencijos „dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo“ projektą. 2004 m. gruodžio mėn. sesijoje pasiektas susitarimas buvo pateiktas susipažinti Europos Tarybos parlamentinei asamblėjai 2005 m. sausio 27 d. (nuomonė Nr. 254/2005). Paskutiniame ekspertų posėdyje 2005 m. vasario mėn. buvo aptarti parlamentarų pasiūlyti pakeitimai ir suredaguotas galutinis projektas, kurį CDPC išnagrinėjo 2005 m. kovo 7 d. Ministrų komitetas oficialiai priėmė Konvenciją 2005 m. gegužės 3 d. vykusiame 925-ame posėdyje, taip suteikdamas galimybę iškilmingai ją pasirašyti per trečiąjį valstybių ir vyriausybių vadovų viršūnių susitikimą, vykusį Varšuvoje 2005 m. gegužės 16 ir 17 d., globojant Europos Tarybai. Šio viršūnių susitikimo metu 11 Europos Tarybos narių, tarp kurių aštuonios Europos Sąjungos narės (Austrija, Belgija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Portugalija ir Švedija), pasirašė konvenciją.

Konvencija buvo pateikta pasirašymui 2005 m. gegužės 16 d. Ji įsigalios pirmą mėnesio, praėjus trims mėnesiams nuo datos, kai prie šios konvencijos prisijungs 6 signatarai, tarp kurių ne mažiau kaip keturi Europos Tarybos nariai, dieną.

2. DERYBų REZULTATAI

2004 m. birželio 25 d. Komisija priėmė rekomendaciją Tarybai dėl leidimo Komisijai pradėti derybas Europos Tarybos ekspertų komitete [SEK(2004)822] Bendrijos kompetencijoje esančiose srityse, ir Tarybos bendrosios pozicijos pasiūlymą dėl tų pačių derybų Europos Sąjungos sutarties VI antraštinės dalies srityse [KOM(2004)444].

2004 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė sprendimą, leidžiantį Komisijai vesti derybas dėl konvencijos projekto straipsnių, esančių Bendrijos kompetencijoje pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 300 straipsnį, kartu priimdama ir bendrąją poziciją. Prie šio leidimo buvo pridėti derybų nurodymai.

Derybos pasižymėjo itin glaudžiu valstybių narių, Tarybai pirmininkaujančių Airijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo bei Komisijos bendradarbiavimu, įgyvendinamu nuolat rengiant rezultatyvius koordinavimo susirinkimus. Buvo laikomasi iš anksto numatytų terminų, todėl konvencijos projektas galėjo būti pateiktas 2005 m. gegužės mėn. Varšuvoje vykusiam valstybių arba vyriausybių vadovų viršūnių susitikimui.

Komisijos nuomone, pasibaigus deryboms Tarybos numatyti tikslai buvo pasiekti. Naujoje konvencijoje atsižvelgiama į kitas tarptautines priemones šioje srityje, ypač į Finansinių veiksmų darbo grupės ( angl. – FATF), įsteigtos pinigų plovimo problemoms spręsti, rekomendacijas. Toks metodas padėjo išplėsti konvenciją, aiškiai įtraukiant į ją nuostatas dėl terorizmo finansavimo, ypač atsižvelgiant į 1999 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų konvencijoje pateikiamą terorizmo finansavimo apibrėžimą.

Taip pat buvo pasistengta numatytą konvenciją susieti su Europos Sąjungoje galiojančiais teisės aktais. Tai ypač taikytina 13 straipsnyje numatytoms nuostatoms dėl prevencinių priemonių, ir nuostatoms dėl finansinės žvalgybos padalinių sukūrimo (1 straipsnio f dalis ir 12 straipsnis) bei jų veiklos būdų (nustatytų 14, 46 ir 47 straipsniuose). Taip išdėstytos, šios nuostatos yra visiškai suderinamos su 1991 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui[1], pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/97/EB[2], ir 2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimu 2000/642/TVR dėl valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija[3]. Konvencijoje taip pat atsižvelgiama į Komisijos neseniai pateiktus pasiūlymus, ypač į trečiosios direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui projektą (KOM(2004)448) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinių bendradarbiavimo vykdant pinigų plovimo prevenciją projektą (KOM(2002)328) .

Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamosios teisės srityje buvo sustiprintas, ypač nuostatomis, leidžiančiomis suteikti informaciją apie bankų sąskaitų savininkus ir jų vykdomus sandorius. Taip pat numatyta galimybė taikyti šias nuostatas kitoms nei bankai finansinėms institucijoms.

Konvencijos 52-4 straipsnyje numatyta „atskyrimo nuostata“, kuri leidžia Europos Sąjungos valstybėms narėms vietoj konvencijoje nustatytų taisyklių taikyti atitinkamas Bendrijos ir Sąjungos taisykles. Šia nuostata išsaugomas Bendrijos bei Europos Sąjungos teisės aktų kintantis pobūdis, o taip pat užkertamas kelias bet kokiam nesuderinamumui ateityje.

Galiausiai Europos bendrijai leista pasirašyti konvenciją. Ji bus informuojama apie kitų šalių konvencijos pasirašymą, ratifikavimą, pranešimus ir reiškiamas abejones, ir apie kitus su konvencija susijusius dokumentus. Be to, ji dalyvaus 48 straipsnyje numatytoje konvencijos šalių konferencijoje, kurios tikslas yra stebėti konvencijos įgyvendinimą. Priešingai, nei numatoma kitose Europos Tarybos konvencijose, Bendrija neturės teisės nuspręsti apie galimus jos pakeitimus bei išreikšti savo nuomonę dėl naujų šalių prisijungimo prie konvencijos, net jei pati ir privalės laikytis visų konvencijoje numatytų įsipareigojimų. Tačiau teisė priimti sprendimus perduodama Europos Tarybos valstybėms narėms (Ministrų komiteto posėdžiuose), t. y. net ir toms valstybėms, kurios gali būti konvencijos trečiosios šalys ir neprisiimti jokių joje numatytų įsipareigojimų. Bendrijos dalyvavimas neapsiriboja vien noru pasiekti konvencijos įsigaliojimui reikalingą šalių skaičių, tačiau yra labai reikšmingas, skatinant kitas šalis prisidėti prie konvencijos ir ją ratifikuoti, atsižvelgiant į tarptautinio bendradarbiavimo svarbą kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.

Todėl Komisijos pateikiamą Tarybos sprendimo projektą sudaro vienintelis straipsnis. Šiame straipsnyje Taryba prašoma leisti Europos bendrijos vardu pasirašyti Europos Tarybos konvenciją Nr. 198 dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo.

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Tarybos konvencijos Nr. 198 dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo pasirašymo Europos bendrijos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, siejant su 300 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[4],

kadangi:

(1) Europos bendrija mano, kad pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija bei kova su šiais reiškiniais yra labai svarbios užtikrinant kredito ir kitų finansinių įstaigų pusiausvyrą, integralumą ir stabilumą, o taip pat ir pasitikėjimą visa finansine sistema bei laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimą;

(2) Europos Tarybos ir Europos bendrijos nariai, siekdami atsižvelgti į grėsmės vystymąsi ir tobulinti labiausiai pasiteisinančią tarptautinę patirtį, susitarė dėl naujos priemonės, sukurtos remiantis 1990 m. Europos Tarybos konvencija Nr. 141 dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo;

(3) Remdamasi Sutarties 300 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija vedė derybas Europos bendrijos vardu;

(4) Derybos buvo sėkmingai užbaigtos ir 2005 m. gegužės 16 d. Europos Tarybos Generaliniam sekretoriui susijusių Europos bendrijos valstybių narių pasirašymui buvo pateikta nauja konvencija Nr. 198 dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo;

(5) Europos bendrija turėtų pasirašyti šią konvenciją, atsižvelgiant į tai, kad ji gali būti sudaryta vėliau,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, kuriam suteikiamas įgaliojimas Europos bendrijos vardu pasirašyti konvenciją dėl pinigų plovimo, nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo, atsižvelgiant į tai, kad ji gali būti sudaryta vėliau.

Priimta Briuselyje, […]

Tarybos vardu

Pirmininkas

1 PRIEDAS

Komisijos pranešimas

[Tarybos susirinkimo dėl pasirašymo protokolui]

Komisija mano, kad kai kurios šios konvencijos bendrosios ir institucinės nuostatos, ypač 54 straipsnio 1–3 dalyse ir 50 straipsnio 1 dalyje numatytos nuostatos dėl pakeitimų darymo bei naujų konvencijos šalių priėmimo, neleidžia Bendrijai vykdyti jos išorės kompetencijos taip, kaip tai gali daryti kitos šalys, nors pati Bendrija privalo laikytis visų konvencijoje numatytų įsipareigojimų.

Komisijos nuomone, toks sprendimas kelia nerimą, atsižvelgiant į jos kaip „sutarčių sergėtojos“ vaidmenį bei Teisingumo Teismo praktiką.

Todėl bendrosios ir baigiamosios konvencijos nuostatos jokiu būdu neturėtų būti laikomas precedentu lyginant su kitomis konvencijomis.

Be to, Komisija pabrėžia, kad konvenciją reikia taikyti atsižvelgiant į 40 Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijų, paskutinį kartą pakeistų 2003 metais, o taip pat į acquis šioje srityje. Tai ypač taikoma 36c rekomendacijai dėl teisinės pagalbos ir ekstradicijos. Abipusės teisinės pagalbos prašymas negali būti atmetamas remiantis vien tuo, kad pažeidimas laikomas susijusiu su mokesčių klausimais.

[1] OL L 166, 1991 6 28, p. 77.

[2] OL L 344, 2001 12 28, p. 76.

[3] OL L 271, 2000 10 24, p. 4.

[4] OL C […], […], p. […].

Top