EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0190(15)

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą, nuostatą dėl vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo

/* KOM/2005/0190 galutinis - COD/2005/0086 */

52005PC0190(15)
[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 13.05.2005

KOM(2005) 190 galutinis

2005/0072 (COD)

2005/0073 (COD)

2005/0074 (COD)

2005/0075 (COD)

2005/0076 (COD)

2005/0077 (CNS)

2005/0078 (CNS)

2005/0079 (CNS)

2005/0080 (CNS)

2005/0081 (COD)

2005/0082 (COD)

2005/0083 (COD)

2005/0084 (CNS)

2005/0085 (COD)

2005/0086 (COD)

2005/0087 (COD)

2005/0088 (COD)

2005/0089 (CNS)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo kadencija

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo nuostatą dėl direktoriaus kadencijos

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIūLYMO TIKSLAS IR PRIEžASTYS

Šiandien Europos Sąjungoje yra 20 decentralizuotų įstaigų, kurios gali būti tikrąją ta žodžio prasme vadinamos Bendrijos agentūromis ir skirstomos pagal bendrus jų požymius: pagal teisinį pagrindą, kuriuo remiantis buvo įsteigtos, pagal juridinio asmens statusą, pagal administracinį ir finansinį savarankiškumą, pagal aiškiai nustatytas kompetencijos ir veiklos ribas...

Šioms Bendrijos agentūroms vadovauja atsakingas asmuo, kuris dažniausiai turi direktoriaus statusą ir, kai kuriais atvejais, turintis vieną ar kelis pavaduotojus. Jų kadencijos trukmė dažniausiai yra ketveri arba penkeri metai. Dauguma pagrindinių reglamentų vis dėlto numato, kad direktorių ir, jei reikia, jų pavaduotojų kadencija gali būti pratęsta vieną ar kelis kartus. Skyrimo sąlygos ir kadencijos trukmė tiksliai nustatytos kiekviename reglamente, skirtame kiekvienai agentūrai.

Iki šiol už skyrimą atsakinga institucija pratęsdavo pareigas einančių direktorių kadenciją paprastu sprendimu. Smulkiau išnagrinėjusi pagrindinių reglamentų nuostatas, Komisija padarė išvadą, kad tokie veiksmai sukelia teisinių problemų.

Išskyrus Reglamentą (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo, Reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, daugumoje pagrindinių Bendrijų agentūrų reglamentų naudojamas terminas „atnaujinimas“ ( pranc. renouvellement ), reiškiantis direktoriaus kadencijos pratęsimą ( pranc. reconduction ).

Europos Bendrijos steigimo sutarties 214 straipsnio 1 dalyje dėl Komisijos narių skyrimo ir Sutarties 223 bei 225 straipsniuose dėl Teisingumo teismo teisėjų skyrimo yra ta pati nuostata. Taigi šiais dviejais atvejais galima teigti, kad atnaujinimo galimybė nereiškia, jog taikoma supaprastinta tvarka arba jog kadencija yra pratęsiama ir kad nereikia laikytis Sutartyje numatytos skyrimo tvarkos.

Šiomis aplinkybėmis faktas, kad kadencija yra atnaujinama, gali būti aiškinamas tik ta prasme, kad postą užimantis pareigūnas, pasibaigus jo kadencijos laikotarpiui, privalo kelti savo kandidatūrą naujai kadencijai.

Taikant šį aiškinimą agentūroms, galima daryti išvadą, kad galimybė atnaujinti direktoriaus kadenciją neatleidžia jų nuo pagrindiniame reglamente nustatytos skyrimo tvarkos laikymosi.

Be to, agentūros direktoriai ir jų pavaduotojai yra ne tik postą užimantys pareigūnai, bet ir agentūros personalo nariai, samdomi pagal laikinų darbuotojų sutartį ir kuriems taikomos kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (CEOC).

Todėl pagal skyrimo tvarką visose valstybėse narėse turi būti paskelbtas pranešimas apie laisvą pareigybę ir laikomasi atrankos tvarkos, nustatytos pagrindiniuose reglamentuose ir CEOC.

Šios procedūros dažniausiai būna ilgos ir sąlyginai sudėtingos. Dėl tokių procedūrų, šiuo laikotarpiu agentūros veikla gali sulėtėti ar sutrikti, jei pareigas einantis direktorius nutartų iš naujo kelti savo kandidatūrą.

Atsižvelgiant į ypatingus agentūrų poreikius ir pastarųjų metų praktiką, nereikėtų agentūrų įpareigoti iš naujo vykdyti atranką kiekvieną kartą, kai baigiasi pirmoji direktoriaus ar kitų su juo susijusių pareigūnų kadencija. Už skyrimą atsakingos institucijos privalėtų turėti pasirinkimą tarp esamos kadencijos pratęsimo ir naujos atrankos procedūros.

Taip pat reikėtų atsižvelgti į faktą, kad agentūros direktoriai nėra tik oficialūs agentūros atstovai, nes jų vaidmuo labai svarbus įgyvendinant agentūros darbus ir uždavinius. Pareigūną skiriančios institucijos sprendime turi būti atsižvelgta į du pagrindinius kriterijus – į būtinybę užtikrinti administracinio vadovavimo agentūrai tęstinumą ir į siekį ją plėtoti iškeliant naujas idėjas bei politikas.

Todėl sprendimas pratęsti pareigas einančio direktoriaus kadenciją turi būti pagrįstas išankstiniu direktoriaus pasiektų rezultatų ir agentūros poreikių vertinimu, kurį vykdo pareigūną skiriančiai institucijai kandidatus siūlanti institucija, o kadenciją turi būti galima pratęsti vieną kartą ribotam laikotarpiui, kuris negali viršyti numatyto pirmosios kadencijos laikotarpio trukmės.

Su kadencijos pratęsimu susijusių straipsnių pakeitimai siūlomi iš viso 18-ai agentūrų, t. y. pateikiama 18 reglamento, iš dalies keičiančio kiekvienos agentūros pagrindinius reglamentus, pasiūlymų.

Šių dviejų agentūrų įsteigimo reglamentų iš dalies keisti nereikia: 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros[1] ir 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 460/2004 įsteigiančio Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą[2]. Beje, šiuose reglamentuose nenumatyta direktoriaus kadencijos atnaujinimo galimybė, nes šios agentūros įsteigtos ribotos trukmės laikotarpiui.

Taip pat neteikiamas pasiūlymas iš dalies keisti su antru ir trečiu ramsčiais susijusių agentūrų ir kitų institucijų įsteigimo aktų.

Dėl dviejų agentūrų, dėl kurių buvo pateikti reglamento pasiūlymai ir kurie dabar yra svarstomi arba jau įgyvendinami (Europos cheminių medžiagų agentūra[3] ir Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra[4]), Komisija, reikalui esant, pristatys pakeitimų pasiūlymus, kad būtų suderinti visų Bendrijos agentūrų tekstai.

2. TEISINIS PAGRINDAS IR PRIėMIMO TVARKA

Kiekvienas reglamentas dėl agentūros įsteigimo dažniausiai remiasi Sutarties straipsniu, atitinkančiu jos kompetencijos ir veiklos ribas, iš kurių taip pat išplaukia taikytina priėmimo tvarka.

Būtent todėl reikia iš dalies keisti kiekvienos agentūros įsteigimo reglamentą.

Priimant reglamentus, reikia laikytis agentūros įsteigimo metu galiojusios tvarkos, atsižvelgiant, jei reikia, į pokyčius, įvykusius po agentūros įsteigimo reglamento priėmimo, nesvarbu, ar tai būtų Sutartimi nustatyta Europos Parlamento kompetencija, ar su teisiniu pagrindu susiję pakeitimai.

Šis atvejis taikomas ne tik Europos aplinkos agentūrai, bet ir penkiems reglamentams, kurių teisinis pagrindas buvo iš dalies pakeistas ir kuriems Sutarties 308 straipsnis buvo pakeistas su šių agentūrų veiklos sritimi susijusiu teisiniu pagrindu.

Viena vertus, kalbama apie Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrą, kurio reglamento kodifikavimas kaip tik dabar vyksta ir kurio metu Taryba nusprendė, o Komisija sutiko, kad nuo šiol jos įsteigimo teisinis pagrindas yra 152 straipsnis, o kita vertus – apie Europos profesinio mokymo plėtros centrą (150 straipsnis), apie Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą (137 straipsnio 1 dalies a ir b punktai), apie Europos mokymo fondą (150 straipsnis) ir apie Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrą (137 straipsnio 1 dalies a punktas).

3. REGLAMENTų PASIūLYMų KIEKVIENAI AGENTūRAI PRISTATYMAS

3.1 Trys visiems reglamento pasiūlymams bendros konstatuojamosios dalys yra išdėstytos taip:

„reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti ... m. ..... ... d. Reglamentą (...) Nr. ..../... [pagrindinio agentūrą įsteigiančio reglamento pavadinimas]“

3.2 Kiekvienam iš dalies keičiamam reglamentui siūloma ši standartinė formuluotė:

„Agentūrai vadovauja direktorius, Komisijos siūlymu** Administracinės valdybos* paskirtas penkerių metų kadencijai, kuri Komisijos pasiūlymu** ir po vertinimo gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija** ypač atsižvelgia į:

– pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

– agentūros uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

* Valdyba – Bendrijos augalų veislių biurui (OCVV) ir Bendrijos vidaus rinkos darninimo biurui (OHMI); Komisija – Europos profesinio mokymo plėtros centrui (CEDEFOP) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondui (EUROFOUND);

** Administracinė valdyba – OHMI, CEDEFOP ir EUROFOUND.

3.3 Siūlomi pakeitimai dėl šių agentūrų ir reglamentų:

- Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP): Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo 6 straipsnio 2 dalies;

- Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND): 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo 8 straipsnio 3 dalies;

- Europos aplinkos agentūros (AAE): 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo 9 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio;

- Europos mokymo fondo (ETF): 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo, iš dalies pakeisto 1998 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1572/98, 7 straipsnio 1 dalies žodžių junginio „kuri gali būti pratęsiama“;

- Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (OEDT): 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo 9 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio;

- Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuro (OHMI): 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 120 straipsnio 2 dalies;

- Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU – OSHA): 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo 11 straipsnio 1 dalies;

- Bendrijos augalų veislių biuro (OVVC): 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje 43 straipsnio 2 dalies;

- Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT): 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2965/94, įsteigiančio Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą 9 straipsnio 1 dalies;

- Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro (EUMC): 1997 m. birželio 2 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo 10 straipsnio 1 dalies;

- Europos maisto saugos tarnybos (EFSA): 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras 26 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio;

- Europos jūrų saugumo agentūros (AESM): 2002 birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1406/2002, įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą 16 straipsnio 2 dalies;

- Europos aviacijos saugos agentūros (AESA): 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą 30 straipsnio 4 dalies;

- Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC): 2004 balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 851/2002, steigiančio Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą 17 straipsnio 1 dalies;

- Europos vaistų kontrolės tarnybos (EMEA): 2004 m. kovo 31 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą 64 straipsnio 1 dalies trečio sakinio;

- Europos geležinkelio agentūros (AFE): 2004 balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą 31 straipsnio 3 dalies;

- Europos GNSS priežiūros institucijos (GALILEO): 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo 7 straipsnio 2 dalies 4 pastraipos;

- Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros: 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2007/2004 įsteigiančio Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą 26 straipsnio 5 dalies antro sakinio.

2005/0072 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[5],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[6],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[7],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[8],

kadangi:

1. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

2. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

3. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo[9],

PRIėMė šĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1210/90 9 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„1. Agentūrai vadovauja vykdantysis direktorius, Komisijos siūlymu Valdančiosios tarybos paskirtas penkerių metų kadencijai, kuri Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- agentūros uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, […]

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0073 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija

EUOPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 150 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[10],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[11],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[12],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[13],

kadangi:

4. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

5. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

6. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo[14],

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 337/75 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Valdybos pasiūlymu ir po vertinimo, ji gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama valdyba ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- centro uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, […]

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0074 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo kadencija

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 137 straipsnio 1 dalies a ir b punktus,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[15],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[16],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[17],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[18],

kadangi:

7. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

8. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

9. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo[19],

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1365/75 8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas skiriami penkerių metų kadencijai, kuri administracinės valdybos siūlymu ir po vertinimo gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama administracinė valdyba ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- fondo uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, […]

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0075 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo nuostatą dėl direktoriaus kadencijos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 150 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[20],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[21],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[22],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje numatytos tvarkos[23],

kadangi:

10. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

11. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

12. reikėtų atitinkmai iš dalies pakeisti 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo[24],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1360/90 7 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio pabaigoje žodžių junginys „kuri gali būti pratęsiama“ pakeičiamas taip:

„Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo, jo kadencija gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- fondo uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0076 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[25],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[26],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[27],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje numatytos tvarkos[28],

kadangi:

13. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

14. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

15. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo[29],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 302/93 9 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„1. Centrui vadovauja direktorius, kurį Komisijos siūlymu skiria valdyba penkerių metų kadencijai, kuri Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- centro uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0077 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl nuostatos, susijusios su Vidaus rinkos derinimo tarnybos pirmininko kadencija

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[30],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[31],

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[32],

kadangi:

16. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

17. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

18. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo[33],

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 40/94 120 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Pirmininko kadencija trunka ne daugiau kaip penkerius metus. Administracinės tarybos pasiūlymu po Komisijos nuomonės ir vertinimo, ji gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Atlikdama vertinimą, Administracinė taryba ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti.

- tarnybos uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

2005/0078 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2100/1994 dėl nuostatos, susijusios su Bendrijos augalų veislių tarnybos pirmininko kadencija

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[34],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[35],

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[36],

kadangi:

19. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

20. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

21. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje[37],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2100/94 43 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Pirmininko kadencija trunka penkerius metus. Komisijos pasiūlymu, po Administracinės tarybos vertinimo ir nuomonės, ji gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti.

- tarnybos uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

2005/0079 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą, dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[38],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[39],

kadangi:

22. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

23. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

24. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą[40].

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2965/94 9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Centrui vadovauja Komisijos teikimu valdybos penkeriems metams paskirtas direktorius, kurio kadencija Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- centro uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

2005/0080 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 284 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[41],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[42],

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[43],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę[44],

kadangi:

25. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

26. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

27. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 1997 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1035/97 dėl Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įsteigimo[45].

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1035/97 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Centrui vadovauja valdančiosios tarybos Komisijos pasiūlymu paskirtas direktorius ketverių metų laikotarpiui, kuris Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo gali būti vieną kartą pratęstas ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- centro uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

2005/0081 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 nuostatą dėl Europos maisto saugos tarnybos vykdomojo direktoriaus kadencijos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37, 95, 133 ir 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[46],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[47],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[48],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[49],

kadangi:

28. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

29. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

30. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras[50].

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 26 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

1. Pirmame sakinyje yra išbraukiamas žodžių junginys „kuris vėliau pratęsiamas“.

2. Pridedamos šios pastraipos:

„Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo, vykdomojo direktoriaus kadencija gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- tarnybos uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0082 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, dėl nuostatos, susijusios su direktoriaus kadencija

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[51],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[52],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[53],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[54],

kadangi:

31. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

32. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

33. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 2002 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą[55].

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 851/2004 17 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Administracinė valdyba, remdamasi Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašu, įvykus atviram konkursui ir kvietimą pareikšti norą jame dalyvauti paskelbus Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir kituose leidiniuose, skiria direktorių penkerių metų laikotarpiui, kuris Komisijos siūlymu ir po vertinimo gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- centro uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0083 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatą dėl Europos vaistų agentūros vykdomojo direktoriaus kadencijos (Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį ir 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[56],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[57],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[58],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje numatytos tvarkos[59],

kadangi:

34. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

35. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

36. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą[60].

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 726/2004 64 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

1. Trečias sakinys išbraukiamas.

2. Pridedamos šios pastraipos:

„Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo, vykdomojo direktoriaus kadencija gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- agentūros uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0084 (CNS)

Pasiūlymas

TRAYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl nuostatos, susijusios su Europos GNSS priežiūros institucijos vykdomojo direktoriaus kadencija

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[61],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[62],

kadangi:

37. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

38. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

39. reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo[63].

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 7 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Vykdomojo direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo, ji gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- institucijos uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

2005/0085 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo, nuostatą dėl direktoriaus įgaliojimų pratęsimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 137 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[64],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[65],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[66],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[67],

kadangi:

40. reikia suderinti taisykles dėl direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo arba, jei reikia, kai kurių Bendrijos agentūrų pirmininkų įgaliojimų pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

41. reikėtų numatyti, kad šie įgaliojimai galėtų būti pratęsti vieną kartą po atitinkamo vertinimo,

42. todėl 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo[68] turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2062/94 11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Agentūrai vadovauja direktorius, Komisijos siūlymu Administracinės valdybos paskirtas penkerių metų kadencijai, kuri Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmojo įgaliojimų vykdymo laikotarpio pabaigoje ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- agentūros poreikius ir uždavinius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0086 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiančio Europos jūrų saugumo agentūrą, nuostatą dėl vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo (Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[69],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[70],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[71],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[72],

kadangi:

43. reikia suderinti taisykles dėl kai kurių Bendrijos agentūrų direktorių, direktorių pavaduotojų arba, jei reikia, pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

44. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

45. todėl reikėtų iš dalies pakeisti 2002 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą[73].

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1406/2002 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Vykdančiojo direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo, ji gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- agentūros uždavinius ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0087 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 nuostatą dėl Europos aviacijos saugos agentūros direktorių ir vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo (Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[74],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[75],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[76],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos[77],

kadangi:

46. reikia suderinti taisykles dėl direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo arba, jei reikia, kai kurių Bendrijos agentūrų pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

47. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

48. todėl reikėtų iš dalies pakeisti 2002 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą[78].

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 30 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

„4. Vykdančiojo direktoriaus ir direktorių kadencija trunka penkerius metus. Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo, ji gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- agentūros misiją ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0088 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, nuostatą dėl vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą[79],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[80],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[81],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje numatytos tvarkos[82],

kadangi:

49. reikia suderinti taisykles dėl direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo arba, jei reikia, kai kurių Bendrijos agentūrų pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

50. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

51. todėl reikėtų iš dalies pakeisti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą[83].

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2004 31 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

„3. Vykdančiojo direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo, ji gali būti vieną kartą pratęsta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- agentūros misiją ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2005/0089 (CNS)

Pasiūlymas

TRAYBOS REGLAMENTAS

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 nuostatą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo kadencijos pratęsimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą ir į 66 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[84],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[85],

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[86],

kadangi:

52. reikia suderinti taisykles dėl direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo arba, jei reikia, kai kurių Bendrijos agentūrų pirmininkų kadencijos pratęsimo tvarkos ir sąlygų taikymo,

53. reikėtų numatyti, kad ši kadencija galėtų būti pratęsta vieną kartą po tinkamo vertinimo,

54. todėl reikėtų iš dalies pakeisti 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą[87].

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 26 straipsnio 5 dalyje antras sakinys iš dalies keičiamas taip:

„Komisijos pasiūlymu ir po vertinimo, valdančioji taryba gali vieną kartą pratęsti jų kadenciją ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Vertindama Komisija ypač atsižvelgia į:

- pasiektus rezultatus pirmosios kadencijos laikotarpiu ir į būdus, kuriais jie buvo pasiekti;

- agentūros misiją ir poreikius ateinančiais metais.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [...] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

[1] OL L 306, 2000 12 7 ir KOM (2004) 451 galutinis, 2004 6 28

[2] OL L 77, 2004 3 13, p. 1.

[3] KOM (2003) 644 galutinis

[4] KOM (2004) 289 galutinis

[5] OL C ..., [...], p. ... .

[6] OL C ..., [...], p. ... .

[7] OL C ..., [...], p. ... .

[8] [...] Europos Parlamento nuomonė

[9] OL L 120, 1990 5 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1641/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 1).

[10] OL C ..., [...], p. ... .

[11] OL C ..., [...], p. ... .

[12] OL C ..., [...], p. ... .

[13] [...] Europos Parlamento nuomonė

[14] OL L 39, 1975 2 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2051/2004 (OL L 355, 2004 12 1, p. 41).

[15] OL C ..., [...], p. ... .

[16] OL C ..., [...], p. ... .

[17] OL C ..., [...], p. ... .

[18] [...] Europos Parlamento nuomonė

[19] OL L 139, 1975 5 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1649/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 25).

[20] OL C ..., [...], p. ... .

[21] OL C ..., [...], p. ... .

[22] OL C ..., [...], p. ... .

[23] [...] Europos Parlamento nuomonė

[24] OL L 131, 1990 5 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1648/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 22).

[25] OL C ..., [...], p. ... .

[26] OL C ..., [...], p. ... .

[27] OL C ..., [...], p. ... .

[28] [...] Europos Parlamento nuomonė

[29] OL L 36, 1993 2 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1651/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 30).

[30] OL C ..., [...], p. ... .

[31] OL C ..., [...], p. ... .

[32] OL C ..., [...], p. ... .

[33] OL L 11, 1994 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 422/2004 (OL L 70, 2004 3 9, p. 1).

[34] OL C ..., [...], p. ... .

[35] OL C ..., [...], p. ... .

[36] OL C ..., [...], p. ... .

[37] OL L 227, 1994 9 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 873/2003 (OL L 162, 2004 4 30, p. 38).

[38] OL C ..., [...], p. ... .

[39] OL C ..., [...], p. ... .

[40] OL L 314, 1994 12 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1645/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 13).

[41] OL C ..., [...], p. ... .

[42] OL C ..., [...], p. ... .

[43] OL C ..., [...], p. ... .

[44] OL C ..., [...], p. ... .

[45] OL L 151, 1997 6 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1652/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 33).

[46] OL C ..., [...], p. ... .

[47] OL C ..., [...], p. ... .

[48] OL C ..., [...], p. ... .

[49] [...] Europos Parlamento nuomonė

[50] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1642/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4).

[51] OL C ..., [...], p. ... .

[52] OL C ..., [...], p. ... .

[53] OL C ..., [...], p. ... .

[54] [...] Europos Parlamento nuomonė

[55] OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

[56] OL C ..., [...], p. ... .

[57] OL C ..., [...], p. ... .

[58] OL C ..., [...], p. ... .

[59] [...] Europos Parlamento nuomonė

[60] OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

[61] OL C ..., [...], p. ... .

[62] OL C ..., [...], p. ... .

[63] OL L 246, 2004 7 20, p. 1.

[64] OL C [...], [...], p. [...].

[65] OL C [...], [...], p. [...].

[66] OL C [...], [...], p. [...].

[67] [...] Europos Parlamento nuomonė

[68] OL L 216, 1994 8 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1654/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 38).

[69] OL C ..., [...], p. ... .

[70] OL C ..., [...], p. ... .

[71] OL C ..., [...], p. ... .

[72] [...] Europos Parlamento nuomonė

[73] OL L 208, 2002 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 724/2004 (OL L 129, 2004 4 29, p. 1).

[74] OL C [...], [...], p. [...].

[75] OL C [...], [...], p. [...].

[76] OL C [...], [...], p. [...].

[77] [...] Europos Parlamento nuomonė

[78] OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).

[79] OL C [...], [...], p. [...].

[80] OL C [...], [...], p. [...].

[81] OL C [...], [...], p. [...].

[82] [...] Europos Parlamento nuomonė

[83] OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

[84] OL C [...], [...], p. [...].

[85] OL C [...], [...], p. [...].

[86] OL C [...], [...], p. [...].

[87] OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

Top