Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE0123

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo KOM(2004) 477 galutinis — 2004/0156 (COD)

OJ C 221, 8.9.2005, p. 28–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 221/28


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo

KOM(2004) 477 galutinis — 2004/0156 (COD)

(2005/C 221/06)

Remiantis Europos Bendrijos steigimo sutarties 156 straipsniu, 2004 m. lapkričio 16 d. Taryba nusprendė konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo

Transporto, energetikos, infrastruktūrų ir informacinės visuomenės skyrius, kuris buvo atsakingas už parengiamąjį komiteto darbą šiuo klausimu, patvirtino nuomonę 2005 m. sausio 17 d. Pranešėjas — p. Rannocchiari.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2005 m. vasario 8-9 d. vykusios 414- osios plenarinės sesijos metu (9 d. posėdis), 134 nariams balsavus „už“ ir 3 nariams susilaikius, priėmė šią nuomonę.

1.   Įžanga

1.1

Pripažindamas, kaip svarbu turėti konkurencingą Europos Sąjungos sistemą, EESRK sekė GALILEO palydovinės radijo navigacijos ir padėties nustatymo infrastruktūros programos pasiekimus nuo pat jos pradžios, kadangi GALILEO yra svarbus dėl inovacinio jo poveikio ekonomikai, užimtumui ir visuomenei, o taip pat dėl pagerėjusio pilietinės visuomenės gyvenimo, kurį gali užtikrinti GALILEO. (1) Be to, EESRK atkreipė dėmesį į tai, kad būtina įtraukti privatų sektorių į sistemos kūrimo ir veikimo etapus nuo bendros įmonės „Galileo“ įkūrimo (2), taip užtikrinant nuolatinę paramą kūrimo ir parengimo darbui etapuose (3).

1.2

Savo naujausioje nuomonėje (4) šiuo klausimu, EESRK pabrėžė, kad „GALILEO programa sėkmingai buvo pradėta, kai 2003 m. gegužės 23 d. Europos kosmoso agentūros (EKA) taryboje buvo susitarta dėl EKA valstybių atitinkamų finansinių įnašų“. Komitetas taip pat patvirtino, kad „GALILEO programa yra didžiulis iššūkis Europos Sąjungai, jos nepriklausomybei, jos technologiniams ir moksliniams pajėgumams, jos ekonomikai ir pirmiausiai jos kosmonautikos sektoriui“.

2.   Dabartinė padėtis ir numatoma veiksmų eiga

2.1

Reikėtų atminti, kad GALILEO programą sudaro keturi etapai:

Apibrėžimo etapas (nuo 1999 iki 2001 m.), kurio metu buvo sukurta visos sistemos struktūra ir apibrėžti penki — toliau pateikiami — paslaugų tipai. Šis etapas buvo daugiausiai finansuojamas iš Penktosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos 1998 — 2002 m.

Kūrimo ir suderinimo etapas, kuris tęsiasi nuo 2002 iki 2005 m. ir apima palydovų ir sistemos antžeminių komponentų sukūrimą, o taip pat suderinimą orbitoje. ES ir EKA finansavimas sudarė 1,2 milijardo eurų, o daugiau nei 100 milijonų eurų gauta iš Šeštosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos 2002 — 2006 m.

Parengimo darbui etape (2006 ir 2007 m.) bus konstruojami ir paleidžiami palydovai — pirmi du palydovai turi būti paleisti 2005 m. pabaigoje — ir įrengiama visa antžeminė struktūra. Bendras numatytas finansavimas siekia 2,1 mlrd. eurų, trečdalis šios sumos (apie 700 mln. eurų) bus padengtas iš Bendrijos biudžeto, likusius du trečdalius (apie 1,4 mlrd. eurų) padengs išrinktas konsorciumas.

Naudojimo komerciniams tikslams etapas prasidės 2008 m. Planuojamos metinės veikimo ir priežiūros sąnaudos sieks apie 220 mln. eurų, kuriuos visiškai padengs privatus sektorius, išskyrus išimtinį Bendrijos 500 mln. eurų įnašą, skirtą pirmiesiems šio etapo metams, kaip numatyta spendimuose, priimtuose remiantis naujomis Bendrijos finansinėmis perspektyvomis 2007 — 2013 m.

2.2

Apibrėžimo etapo pabaigoje 2002 m. gegužės mėn. ketveriems metams buvo įsteigta bendra įmonė „Galileo“, kad būtų galima užtikrinti „GALILEO programos mokslinių tyrimų, kūrimo ir parodomojo etapų vienodą administravimą ir finansinę kontrolę bei programai skirtų lėšų suteikimą“.

2.3

Be to, Tarybos reglamentas 1321/2004 (5), įsteigiantis GNSS (PNPSPasaulinė navigacijos palydovų sistema) Europos priežiūros instituciją ir Tarybos Bendrieji veiksmai 2004/552/BUSP (6), abu buvo priimti 2004 m. liepos 12 d., sukuria sistemos veikimo struktūras, skirtas užtikrinti su programomis susijusių viešųjų interesų administravimą bei GALILEO sistemos saugumą bei apsaugą.

2.4

Tarptautiniu mastu Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos po ketverius metus trukusių derybų 2004 m. birželio 26 d. pasirašė nepaprastai svarbų susitarimą dėl GALILEO ir GPS (PVNS — Pasaulinė vietos nustatymo sistema) (7). Susitarimas yra skirtas skatinti, teikti ir naudoti šių dviejų navigacijos palydovų ir vietos nustatymo sistemų paslaugas bei liečia susijusių programų visiško suderinamumo ir sąveikos klausimus. Šios dvi sistemos veiks greta viena kitos be signalų trukdžių. Pagal Pasaulinę navigacijos palydovų sistemą (GNSS) tai leis GALILEO tapti pasauliniu standartu atvirus signalus naudojant civiliniais ir komerciniais tikslais (GPS valdo kariškiai). Be to, per bendrą imtuvą jis taps prieinamas ir „patrauklus“ dabartiniams GPS naudotojams.

2.5

Tarptautiniu lygiu 2004 m. liepos 13 d. taip pat buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Izraeliu. Tai įvyko po susitarimo su Kinija pasirašymo 2003 m. spalio 30 d. Jau daugelį metų vyksta derybos dėl sąveikos su Rusijos sistema GLONASS  (8). Šios derybos jau gerokai pasistūmėjo į priekį, ypač dėl teisės naudoti dažnius įsigijimo ir Rusijos nešančiųjų raketų panaudojimo. Nors bendradarbiavimo susitarimai su pačia Rusijos Federacija, Ukraina ir Indija yra gerokai pažengę į priekį derybų atžvilgiu, kontaktai su Australija, Brazilija, Meksika ir Pietų Korėja buvo neseniai užmegzti. Šveicarija, Norvegija ir Kanada taip pat svarsto finansinio dalyvavimo galimybę.

2.6

Europos ir Viduržemio jūros regiono užsienio reikalų ministrų konferencija, įvykusi 2002 m. balandžio mėn Valencijoje, patvirtino Viduržemio jūros regionui skirtą veiksmų planą. Šiame veiksmų plane yra numatytas Viduržemio jūros regiono valstybių bendradarbiavimas navigacijos palydovų ir vietos nustatymo klausimais. Visai neseniai, bendros įmonės „Galileo“ iniciatyva ir bendradarbiaujant su Viduržemio jūros regiono partneriais, Kaire buvo pradėtas Euro-Med GNPS projektas, skirtas GNSS regioninio plano demonstravimui, apmokymui ir koordinavimui bei geostacionaraus palydovo ir GALILEO pirmtako — EGNOS  (9) poveikiui tirti.

2.7

Pradėjusi visiškai veikti, GALILEO sistema teiks penkių tipų paslaugas:

atviras paslaugas, skirtas visuomenės naudojamoms programoms ir bendros svarbos paslaugoms;

komercines paslaugas, skirtas užtikrinti profesionalių programų kūrimą, kurios, lyginant su atviromis paslaugomis, būtų pranašesnės, ypač dėl paslaugų garantijos;

labai aukštos kokybės gyvybės saugos paslaugas, skirtas situacijoms, kai žmonių gyvybei gresia pavojus, kaip pvz. jūrų ir oro navigacijos srityse;

paieškos ir gelbėjimo paslaugas, kad būtų galima iš esmės pagerinti esamas žmonių paieškos ir gelbėjimo sistemas;

viešas reglamentuojamas paslaugas (VRP), kurios yra užkoduotos ir atsparios radijo slopinimui ir trukdžiams. Jos iš esmės bus skirtos tik valstybės institucijoms, atsakingoms už civilinę apsaugą, nacionalinį saugumą, taikos palaikymo misijas ir teisėsaugą, kur būtina maksimali apsauga (10).

2.8

Atsižvelgdama į GALILEO sistemos civilinio panaudojimo savybes ir valdymą bei vyraujančias komercines ir profesionalias programas, Komisija mano, kad potenciali jos rinka iki 2010 m. galėtų pasiekti 3 mlrd. imtuvų, o metinė investicijų grąža — iki 250 mlrd. eurų, o taip pat būtų sukurta šimtai tūkstančių naujų įmonių ir aukštos kvalifikacijos darbo vietų, iš jų vien Europoje apie 150 000.

2.9

Bendra įmonė „Galileo“ 2004 m. rugsėjo mėn. užbaigė konkursinį derybų etapą. Ji gavo du galutinius pasiūlymus iš dviejų konsorciumų, kurie pateikė paraiškas dėl koncesijos sutarties (Eurely (11) ir Inavsat (12)). Pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į šiuos dalykus: verslo ir finansiniai pajėgumai, techniniai pajėgumai, teisiniai bei techniniai aspektai.

2.10

Remiantis savo kompetencija ir pateikus atitinkamą ataskaitą Komisijai bei po to, kai Komisija pateiks komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai (13) dėl perėjimo prie įrengimo ir veikimo etapo, bendra įmonė galės kurti „reikalingas polines gaires dėl valstybės finansavimo vėlesniuose programos etapuose ir viešųjų paslaugų užduočių, ypač šių paslaugų apibrėžimo“. Tada ji galės pateikti paraišką, kad ją pasirašytų Priežiūros institucija, kuri, iš tiesų, remiantis Reglamentu EB 1321/2004, yra įgyvendinimo institucija.

2.11

Komitetas yra susirūpinęs dėl anksčiau paminėtų procedūrų, kurios gali pasirodyti per daug sudėtingos, ir kurios gali būti sutapimų ir dvigubos kontrolės — o tai nei padeda, nei paaiškina — priežastimi.

2.12

Be to, svarstomas pasiūlymas dėl reglamento numato, kad Priežiūros institucija, apibūdinama kaip Bendrijos agentūra, kurios paskirtis valdyti Reglamente 1321/2004 numatomus viešuosius navigacijos palydovų programų interesus, bus įsteigta tik 2005 m.

3.   Europos Komisijos pasiūlymas

3.1

Nuomonėje svarstomu pasiūlymu patenkinamas reikalavimas sukurti specialų teisinį instrumentą, kuris užtikrins nepriklausomą biudžeto eilutę, leisiančią efektyviau valdyti finansus ir kontroliuoti GALILEO parengimo darbui ir veikimo etapus, taip pat atsižvelgiant į koncesijos gavėjus.

3.2

Svarstomas pasiūlymas dėl reglamento turi nustatyti Bendrijos finansinio indėlio, skirto įgyvendinti parengimo darbui ir veikimo etapus, sąlygas. Esminiai jo punktai yra šie:

3.2.1

Bendrijos įsikišimas turi užtikrinti aiškų pačios Bendrijos skirtų ir koncesijos gavėjo turimų lėšų finansinį pagrindą:

teikiant GALILEO paslaugas,

Priežiūros institucijai nemokamai teikiant licenzijas ir intelektinės nuosavybės teises į sudedamąsias sistemos dalis,

EIB teikiant ilgalaikes paskolas.

3.2.2

turi būti tinkama Priežiūros institucijos valdymo ir kontrolės sistema.

4.   Bendros pastabos

4.1

EESRK įsitikinęs, kad reikėtų imtis neatidėliotinų žingsnių, siekiant tiksliau nustatyti įvairių paslaugų teikimo techninius aspektus. Tai užtikrins atvirus kitų paslaugų teikėjų ir novatoriškų paslaugų prieigos standartus. Taigi naujokai, taip pat ir smulkūs paslaugų teikėjai galės išvengti dirbtinių kliūčių ir per didelių mokesčių.

4.2

Finansinio pagrindo aiškumo atžvilgiu, EESRK tikisi, kad Bendrijos biudžeto finansinės perspektyvos bus kuo greičiau priimtos. Be to, Komitetas remia Komisijos prašymą numatyti specialią 1 mlrd. eurų dydžio biudžeto eilutę, skirtą GALILEO programai, kuri būtų nepriklausoma nuo kitų biudžeto eilučių. Komitetas taip pat rekomenduoja padidinti sumą, siekiant užtikrinti EGNOS išplėtimą ir integravimą į GALILEO programą. EESRK mano, kad mokslinių tyrimų veikla, susijusi su pasaulinės navigacijos palydovų sistema GNSS, turėtų būti taip pat įtraukta į Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą ir jai numatytos atitinkamos lėšos.

4.3

EESRK taip pat mano, kad būtina išsiaiškinti, kaip galimas viešasis trečiųjų šalių institucijų, kurios jau pareiškė norą dalyvauti GALILEO programoje suteikiant lėšas, finansavimas bus įtrauktas į šiuos finansinius pagrindus.

4.4

EESRK žino, kad finansiniai pagrindai suteikia pranašumą koncesijos gavėjui dėl jo, kaip paslaugos teikėjo bei licenzijų ir nemokamų INT (14) naudotojo, vaidmens. EESRK išreiškia susirūpinimą, kad koncesijos gavėjas gali įgyti dominuojančią padėtį ar monopolį, o tai reikštų konkurencijos iškreipimą ar laisvos rinkos suvaržymą.

4.5

Dėl Europos agentūrai (Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos Europos priežiūros institucija) suteiktų institucinių valdymo ir kontrolės pagrindų tinkamumo, Komitetas norėtų pabrėžti šiuo punktus:

4.5.1

Europos kosmoso agentūra nėra atstovaujama Europos GNSS tarnybos administracinėje valdyboje, tačiau ji yra dabartinės bendros įmonės administracinės valdybos narė.

4.5.2

Bendros įmonės valdymas ir kontrolė bus perduota GNSS Europos institucijai, kuri administruoja GALILEO lėšas, turi teisę sudaryti koncesijos sutartis, stebi sutartinių prievolių vykdymą, suteikia koncesijos gavėjui teisę sutarties galiojimo metu naudoti turtą, administruoja susitarimą su EGNOS operatoriumi, koordinuoja valstybių narių iniciatyvas dėl dažnių, būtinų sistemos veikimui užtikrinti, garantuoja sudėtinių dalių sertifikavimo atitiktį ir užtikrina, kad laikomasi saugumo įsipareigojimų, taip pat ir sąlygų, kurios yra numatytos Bendruosiuose veiksmuose 2004/552/BUSP.

4.5.3

EESRK negali paslėpti susirūpinimo dėl itin keblaus bendros įmonės, kurios veikla bus sustabdyta 2006 m. gegužės mėn., užduočių perdavimo GNSS Europos priežiūros institucijai, kuri turėtų pradėti veiklą 2005 m. pirmoje pusėje, etapo.

4.5.4

Todėl Komitetas rekomenduoja, kad Komisija ir Taryba atidžiai stebėtų pereinamąjį laikotarpį kai tuo pačiu metu veiks bendra įmonė ir priežiūros institucija.

4.5.5

Bendrųjų veiksmų 2004/552/BUSP nuostatos ir reglamentas, įsteigiantis Europos GNSS priežiūros tarnybą, kuri numato įsteigti Sistemos saugos ir saugumo komitetą, reglamentuoja su GALILEO vidaus saugumu susijusius klausimus.

EESRK įsitikinęs, kad santykiai tarp GALILEO sistemos ir kitų tuo pačiu metu vykdomų Europos iniciatyvų, kaip Aplinkos ir saugumo visuotinės kontrolės (GMESS) ir paieškos ir gelbėjimo sistemos COSPAS-SARSAT (15), tinklų teisingumo ir vidaus reikalų srityse, o taip pat daugialypės terpės GRID, turėtų būti nedelsiant stiprinami.

4.5.6

EESRK dar kartą pabrėžia (16) būtinybę, kad saugumo problemos ir privatumo bei asmens duomenų apsaugos klausimai turėtų būti sprendžiami kartu, kur galima konsultuojantis su Europos pagrindinių teisių agentūra  (17) , arba įsteigiant atitinkamą konsultacinę struktūrą. Neatrodo, kad pakaktų pasikliauti vien tik Reglamento EB 45/2001, nurodyto anksčiau minėto reglamento, įsteigiančio Europos GNSS priežiūros instituciją, 19 str. nuostatomis. EESRK mano, kad aiškios privatumo ir asmens duomenų apsaugos garantijos yra ne mažiau svarbios, nei saugumas, jei GALILEO sėkmė turės būti užtikrinta visiškos pilietinės visuomenės paramos dėka.

4.5.7

Turėdamas galvoje būtinybę įtraukti pilietinę visuomenę, EESRK pastebi, kad tokia Europai svarbi iniciatyva, kaip GALILEO programa, dar yra beveik nežinoma daugeliui Europos piliečių. Dėl šios priežasties EESRK tikisi, kad Europos Sąjungos institucijos, koordinuodamos veiksmus su atskirų valstybių vyriausybėmis, pradės visuomenės informavimo kampaniją, kuri ne tik padės Europos piliečiams geriau suvokti ir įvertinti šį puikų Europos mokslinių tyrimų ir pramonės produktą, bet taip pat ir garantuoti, kad jų privatumas yra gerbiamas bei saugojamas.

5.   Konkrečios pastabos

5.1

Atsižvelgdamas į anksčiau išsakytus teiginius, EESRK rekomenduoja, kad pasiūlymo dėl reglamento konstatuojamosios dalys būtų papildytos šiais punktais:

5.1.1

Nauja 3 (a) konstatuojamoji dalis:„Atsižvelgdama į galimą programos poveikį Europos piliečių gyvenimui, Komisija pasirūpins, kad Europos pagrindinių teisių agentūrai arba kaip alternatyvai ad hoc konsultacinei struktūrai, būtų patikėta privatumo ir asmens duomenų apsauga teikiant GALILEO paslaugas. Tai užtikrins skaidrų vystymą ir nuolatinį dialogą su potencialiais naudotojais ir pilietine visuomene“.

5.1.2

Papildyti 12 konstatuojamąją dalį: „toje pačioje biudžeto eilutėje, skirtoje EGNOS integravimui į GALILEO, užtikrinti kitų Bendrijos lėšų skyrimą ir Septintojoje bendroje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoje skirti tinkamą dėmesį bei suteikti atitinkamas lėšas palydovinei navigacijai ir jos integravimui į esamus tinklus“.

5.1.3

Nauja 13 (a) konstatuojamoji dalis:„Komisija ir Taryba užtikrins, kad pereinamasis procesas nuo bendros įmonės „Galileo“ į naują GNSS Europos priežiūros instituciją būtų įgyvendintas visiškai skaidriai, kad taip būtų galima išvengti galimų sutapimų, uždelsimo ar net rinkos apribojimų“.

5.1.4

Nauja 14 (a) konstatuojamoji dalis:„Komisija užtikrins, kad, pasirašant atitinkamus susitarimus, kurie bus pateikti Tarybai ir Europos Parlamentui, galimi trečiųjų šalių institucijų finansiniai indėliai į GNSS Europos priežiūros institucijos kapitalą atspindėtų bendrus interesus ir esamą pusiausvyrą“.

6.   Išvados

6.1

EESRK dar kartą patvirtina savo visišką paramą GALILEO programai ir pateikia rimtus argumentus dėl paskutinių dviejų kūrimo etapų spartinimo, siekiant užtikrinti, kad 2008 m. sistema visiškai veiktų.

6.2

EESRK ragina Komisiją tęsti koncesijos gavėjo pridėtinės vertės, gaunamos iš intelektinės nuosavybės teisių ir paslaugų teikimo, ex ante įvertinimą ir, remiantis įvertinimo rezultatais, pateikti aiškią ir tikslią informaciją.

6.3

EESRK mano, kad buvo pasiekta svarbi pažanga kuriant pasaulinę infrastruktūrą, ypač atsižvelgiant į ES ir JAV bendradarbiavimo susitarimą, užtikrinantį visišką suderinamumą ir sąveiką tarp esamų pasaulinių navigacijos palydovų ir vietos nustatymo sistemų.

6.4

EESRK pabrėžia tarptautinio bendradarbiavimo su Kinija ir Izraeliu svarbą ir tiki, kad neturėtų būti gailima pastangų sudarant abipusių interesų susitarimus su Šveicarija, Norvegija, Rusijos Federacija, Ukraina, Indija, Australija, Meksika, Brazilija ir Pietų Korėja. Komitetas mano, kad Viduržemio jūros regionas yra privilegijuota sritis, kadangi ji jau gali naudotis EGNOS paslaugomis. Be to, ji yra strategiškai svarbi taikai, stabilumui ir darniam vystymuisi Europoje.

6.5

Šiuo atžvilgiu EESRK yra įsitikinęs, kad prieinamumo suteikimas trečiosioms šalims yra gyvybiškai svarbus Europos Sąjungos išorės politikos dimensijai.

6.6

EESRK tikisi, kad Europos Komisijai bus skirta speciali biudžeto eilutė visuomenės informavimo kampanijai, kuri ne tik padės Europos piliečiams geriau suvokti ir įvertinti šį puikų Europos mokslinių tyrimų ir pramonės produktą, bet taip pat ir garantuoti, kad jų privatumas yra gerbiamas ir saugomas.

6.7

Baigdamas, EESRK tikisi, kad bus atsižvelgta į anksčiau pateiktas pastabas dėl tam tikrų konstatuojamųjų dalių (privatumo apsauga, lėšų padidinimas, pereinamasis laikotarpis ir trečiųjų šalių indėlis). Pasiūlymais siekiama padidinti šios iniciatyvos aiškumą ir skaidrumą, o taip pat užtikrinti, kad jai būtų skirtos pakankamos lėšos, kadangi tai atitinka tiek Europos institucijų, tiek pilietinės visuomenės interesus.

2005 m. vasario 9 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

pirmininkė

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Nuomonė OL C 311, 2001 11 17, 19 psl.

(2)  Bendra įmonė „Galileo“ buvo įkurta remiantis EB sutarties 171 str. Tarybos reglamentu EB 876/2002, 2002 m. gegužės 21 d. Ji užtikrina GALILEO programos administravimą kūrimo etape ir nustato įrengimo ir veikimo etapų valdymą. Centrinė būstinė yra Briuselyje. Nariai steigėjai – Europos Bendrija, atstovaujama Komisijos, ir Europos kosmoso agentūra (EKA).

(3)  OL C 48 2002 02 21, p. 42

(4)  Nuomonė CESE dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai – Pažangos ataskaita apie GALILEO mokslinių tyrimų programą 2004 m. pradžioje. Pranešėjas m. Buffetaut – OL C 302, 2004 12 07

(5)  Tarybos reglamentas dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų įsteigimo (OL L 246 2004 m. liepos 20 d.)

(6)  Žr. OL L 246, 2004 07 20

(7)  JAV GPS: Jungtinių Valstijų Pasaulinė vietos nustatymo sistema, valdoma kariškių.

(8)  GLONASS: Pasaulinė navigacijos palydovų sistema.

(9)  EGNOS: Europos geostacionarinės navigacijos padengties tarnyba. Sistema, kurios pagrindas yra GPS signalo korekcija naudojant antžemines stotis ir geostacionarių stočių tinklą. Buvo paleista 1996 m. ir veikė kaip GALILEO pirmtakas. EGNOS bus integruota į GALILEO pagal bendros koncesijos schemos sąlygas.

(10)  Žr. koncesiją, skirtą GALILEO programos parengimo darbo ir veikimo etapams 2003/S 200-179789, paskelbta 2003 m. spalio 17 d.

(11)  EURELY: konsorciumą įsteigė ALCATEL, FINMECCANICA ir VINCI

(12)  INAVSAT: įsteigė EADS, Space, Inmarsat Ventures ir Thales grupė.

(13)  KOM(2004) 636 galutinis, 2004 m. spalio 6 d.

(14)  INT: intelektinės nuosavybės teisės.

(15)  COSPAS (Rusiškas trumpinys „Kosmičeskaja sistema poiska avariynich sudov“, arba Palydovinė avarinių laivų paieškos sistema -SARSAT: paieškos ir gelbėjimo palydovinis sekimas: tarptautinė humanitarinių tikslų siekianti palydovinė paieškos ir gelbėjimo sistema. Nuo 1982 iki 2003 m. sistema padėjo išgelbėti daugiau kaip 15 000 žmonių visame pasaulyje.

(16)  Žr. Nuomonė CESE dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl bendros veiklos Galileo, 3.5 punktas – OL C 48, 2002 02 21

(17)  KOM(2004) 693 2004 10 25, Komisijos komunikatas, kuris rekomenduoja įsteigti agentūrą 2005 m., ir siūlo, kad jai būtų patikėta fizinių asmenų apsauga asmens duomenų apdorojimo atžvilgiu.


Top