EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0022

2005 m. birželio 21 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymų dėl dviejų Tarybos sprendimų dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos) (CON/2005/22)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/11


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2005 m. birželio 21 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymų dėl dviejų Tarybos sprendimų dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

2005 m. gegužės 10 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymus pateikti nuomones dėl dviejų pasiūlytų priemonių: pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) (toliau — pasiūlymas); ir pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, išplečiančio Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), taikymą programoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms (toliau — lygiagretus pasiūlymas) (1).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

Periklio programa buvo sukurta 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimu 2001/923/EB, nustatančiu mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) (2). Tiek dėl pasiūlymo, tiek dėl lygiagretaus pasiūlymo ECB, remdamasis požiūriu, kurį jis išreiškė savo nuomonėje, kai su juo buvo konsultuojamasi dėl Sprendimo 2001/923/EB (3) projekto, norėtų pažymėti, kad jis ryžtingai pritaria ir pilnai remia iniciatyvas, kurių tikslas yra apsaugoti eurą nuo klastojimo mokymo, mainų ir paramos programų pasirinktoms tikslinėms grupėms būdu.

4.

ECB pažymi, kad pagrindinis pasiūlymo tikslas yra pratęsti Periklio programos trukmę (šiuo metu numatytą pasibaigti 2005 m. gruodžio 31 d.) iki 2011 m. gruodžio 31 d., su tokiu pačiu 1 mln. eurų metiniu biudžetu. Pasiūlymas taip pat numato administracinę paramą tarptautiniams tyrimams, prieš tai įvertinus Europolui, kai tokios paramos neteikia kitos Europos institucijos. Jis siūlo padidinti Bendrijos įnašą į bendrą keitimosi informacija ir išorės priemonių finansavimą nuo 70 % iki 80 % ir nustatyti lankstų būdą dėl projektų, kuriuos valstybės narės per metus turi teisę pateikti finansavimui pagal Periklio programą, skaičiaus ribojimo.

5.

Visų pirma, Sutarties 123 straipsnio 4 dalis galėtų būti nepakankamu teisiniu pagrindu pasiūlymui, ypač atsižvelgiant į programos išplėtimą administracinei paramai tarptautiniams tyrimams.

6.

Dėl pasiūlymo esmės ECB pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad Periklio programos pratęsimo trukmė būtų susieta su euro įvedimo naujosiose valstybėse narėse laiku. Kadangi numatytos euro įvedimo datos daugumoje naujųjų valstybių narių svyruoja tarp 2008 m. ir 2010 m. (4), pasiūlymas pratęsti Periklio programą iki 2011 m. gruodžio 31 d. atsižvelgia į padidėjusius būsimus poreikius mokymo, keitimosi informacija ir paramos prasme. Pasiūlytam Periklio programos pratęsimui taip pat pritartina, kadangi tikėtina, jog jis sutaps su, ir todėl atsižvelgs į antrosios eurų banknotų serijos išleidimą, vyksiantį dešimtmečio pabaigoje.

7.

Be to, Bendrijos įnašo į bendrą keitimosi informacija ir išorės priemonių finansavimą padidinimas ir lankstaus būdo dėl projektų, kuriuos valstybės narės turi teisę pateikti finansavimui, skaičiaus ribojimo nustatymas yra du papildomi teigiami žingsniai teikiant paramą ten, kur jos labiausiai reikia.

8.

Kaip nurodyta Sprendimo 2001/923/EB 5 straipsnyje, deramas Periklio programos koordinavimas su egzistuojančiomis Bendrijos ar ES programomis, taip pat su Europolo ir ECB projektais, yra esminis. Tuo tikslu pasiūlymas numato, kad administracinė parama tarptautiniams tyrimams atitinka reikalavimus finansavimui tik tuomet, kai tokios paramos neteikia kitos Europos institucijos. Pasiūlymas nustato, kad administracinės paramos finansavimą prieš tai turi įvertinti Europolas. Kadangi administracinės paramos finansavimas taip pat galėtų būti susijęs su tarptautiniais tyrimais dėl suklastotų eurų banknotų, Taryba taip pat galėtų apsvarstyti galimybę vertinant įtraukti ECB. ECB pažymi, kad būtų naudinga, jeigu Komisija, ECB ir Europolas bendrai išnagrinėtų iniciatyvas, finansuotinas pagal Periklio programą, ir kad sprendimo priėmimui būtų reikalingas šių trijų įstaigų sutikimas vadovaujančios grupės, kuri jau yra įsteigta turint tikslą kurti bendrą strategiją prieš euro klastojimą, rėmuose.

9.

ECB pažymi, kad pasiūlymas nustato tik ribotą paskesnės veiklos ir įvertinimo procedūrų dalinį pakeitimą. Atsižvelgdamas į Periklio programos pratęsimą papildomiems šešeriems metams, ECB rekomenduoja, kad pasiūlymo 1 straipsnio 8 ir 9 dalys numatytų kryptingesnę, atviresnę ir skaidresnę vertinimo procedūrą. ECB turėtų būti pilnai įtrauktas į Periklio programos svarbos, naudingumo ir veiksmingumo įvertinimą, kad jis galėtų pateikti Tarybai kompetentingą nuomonę dėl bet kokių būsimų programos pratęsimų.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. birželio 21 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2005) 127 galutinis susideda ir iš pasiūlymo (nuoroda 2005/0029(CNS)), ir iš lygiagretaus pasiūlymo (nuoroda 2005/0030(CNS)).

(2)  OL L 339, 2001 12 21, p. 50.

(3)  2001 m. spalio 9 d. ECB nuomonės CON/2001/31 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, nustatančio mokymo, mainų ir paramos programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) 3 pastraipa (OL C 293, 2001 10 19, p. 3).

(4)  Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos centriniam bankui – pirmoji ataskaita dėl praktinio pasiruošimo būsimai euro zonos plėtrai, COM(2004) 748 galutinis, 2004 m. lapkričio 10 d.; pateikiamas http://europa.eu.int.


Top