EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0016

2005 m. gegužės 31 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (KOM(2005) 88 galutinis) (CON/2005/16)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 144/14


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2005 m. gegužės 31 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (KOM(2005) 88 galutinis)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

2005 m. balandžio 6 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (toliau — pasiūlytas reglamentas).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

Pasiūlyto reglamento tikslas yra nustatyti bendrąją Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą sistemingo rengimo sistemą. Viena vertus, pagal šią sistemą valstybės narės teiks duomenis apie užsienyje esančias susijusias įmones, rezidentes duomenis rengiančioje šalyje, bet kontroliuojamas užsienio institucinio vieneto. Pasiūlyto reglamento I priedas nustato bendrą tokios užsienyje esančių susijusių įmonių vidaus statistikos modulį (toliau — vidaus FATS). Kita vertus, duomenų apie užsienyje esančias susijusias įmones, nerezidentes duomenis rengiančioje šalyje, bet kontroliuojamas užsienio institucinio vieneto, rezidento duomenis rengiančioje šalyje, teikimas šiuo metu yra savanoriškas, ir kai kurios valstybės narės ne vėliau kaip per tris metus nuo pasiūlyto reglamento įsigaliojimo jų atžvilgiu atliks bandomąsias studijas. Pasiūlyto reglamento II priedas nustato bendrą tokios užsienyje esančių susijusių įmonių išorės statistikos modulį (toliau — išorės FATS).

4.

ECB pritaria pasiūlytam reglamentui. Nustatydamas bendrąją sistemą pasiūlytas reglamentas turėtų pagerinti duomenų apie užsienyje esančias susijusias įmones Europos Sąjungoje palyginamumą, taip darydamas juos tinkamesniais agreguoti ES ir (ar) euro zonos lygiu ir patikimesniais visiems vartotojams. Šiuo metu duomenis apie užsienyje esančias susijusias įmones rengia valstybių narių nacionalinės statistikos institutai (paprastai vidaus FATS) ir centriniai bankai (paprastai išorės FATS). Naudojami rengimo metodai atitinka pasiūlytą reglamentą, o tokie duomenys taip pat turėtų padėti ECB vertinant ekonominius pokyčius, susijusius su didelių bendrovių ir jų užsienyje esančių susijusių įmonių euro zonoje ir ne euro zonoje veiklą. Konkrečiai, šie duomenys laikomi vertingais tiriant tiek prekybos euro zonoje, tiek kainų nustatymo pokyčius, taip pat suvokiant tiesioginių užsienio investicijų ekonominį poveikį, pavyzdžiui, konkurencingumui ar užimtumui.

5.

Šiuo atžvilgiu ECB norėtų pasinaudoti galimybe pateikti pastabas dėl tam tikrų specialių pasiūlyto reglamento nuostatų. ECB pažymi, kad pagal pasiūlytą reglamentą išorės FATS teikimas nėra privalomas iš karto. Tam tikrose valstybėse narėse atliktinų bandomųjų studijų rezultatus bus galima įvertinti tik po trijų metų laikotarpio. ECB apgailestauja, kad, nors duomenų srautai nustatyti mokėjimų balanso statistikai 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (1) I priedo 2 skirsnyje nurodo atskiras kategorijas paslaugoms ir prekėms, pasiūlytame reglamente prekės ir paslaugos nėra atskirai skirstomos į tokias kategorijas. Jei tokie duomenys nebus atskirai skirstomi į kategorijas, jų vertingumas analizei sumažės, ir juos bus sunkiau palyginti su duomenimis, paskelbtais šalyse, kurios yra pagrindinės euro zonos sandorių šalys.

6.

Kitas klausimas yra pasiūlyto reglamento I priedo 5 skirsnyje šiuo metu nustatytas 20 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos terminas valstybėms narėms teikti vidaus FATS. Atrodo, jog tai yra ilgiausias galimas laikotarpis užtikrinant reguliarų ekonominių pokyčių, apimančių (dažnus) didelių bendrovių struktūros bei jų susijusių įmonių skaičiaus, dydžio ir ekonominės veiklos sričių pokyčius, vertinimą. Todėl ECB skatina Parlamentą ir Tarybą, įvertinus bandomąsias studijas, apsvarstyti galimybę sumažinti pasiūlytą terminą vidutinės trukmės laikotarpiu, bent jau agreguotiems duomenims (pvz. „1 lygis“, kaip nurodyta pasiūlytame reglamente). Taip jis būtų labiau suderintas su agreguotų duomenų apie tiesiogines užsienio investicijas teikimo terminais, nustatytais Reglamente (EB) Nr. 184/2005, kuris nustato devynių mėnesių terminą.

7.

Po detalesnio pasiūlyto reglamento I — III priedų įvertinimo ECB pažymi, kad Reglamento (EB) Nr. 184/2005 I priedo 6 skirsnis pavadinimu „Geografinės klasifikacijos lygiai“ įtraukia papildomą rodiklį pavadinimu „U4 Ne euro zona“ kartu su kitais rodikliais ES mastu. ECB mano, kad, siekiant rengti suvestinį euro zonos rodiklį, būtų naudinga pasiūlyto reglamento III priede įtraukti panašią nuorodą „Ne euro zona“ kaip papildomą suskirstymo pagal geografines teritorijas lygį tekste su antrašte „1 lygis“. Galiausiai, aiškinamasis memorandumas mini „penkiolika Europos Sąjungos valstybių narių“; ECB siūlo, kad vietoj to jis turėtų minėti dabartines „ES-25“ arba „ES-25 valstybes nares“.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. gegužės 31 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 35, 2005 2 8, p. 23.


Top