EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

2005 m. gegužės 4 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 3605/93 nuostatas dėl statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito procedūrą (KOM(2005) 71 galutinis) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/11


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2005 m. gegužės 4 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 3605/93 nuostatas dėl statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito procedūrą (KOM(2005) 71 galutinis)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

2005 m. balandžio 15 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 3605/93 nuostatas dėl statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito procedūrą (toliau — pasiūlytas reglamentas).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

Pasiūlytas reglamentas iš dalies keičia 1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3605/93 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (1). Pasiūlyto reglamento tikslas yra pagerinti valdžios sektoriaus sąskaitų, naudojamų taikant Protokolą dėl perviršinio deficito tvarkos (PDT), ypač duomenų apie valdžios sektoriaus biudžeto deficitą ir skolą (toliau — PDT duomenys), kokybę. Pasiūlytas reglamentas įpareigoja valstybes nares pateikti detalius metodų, procedūrų ir šaltinių, naudotų rengiant jų valdžios sektoriaus sąskaitas, aprašus, ir ne tik informuoti Komisiją (Eurostatą) apie bet kokius reikšmingus jau perduotų duomenų apie faktinį ir numatomą valdžios sektoriaus biudžeto deficitą bei skolą patikslinimus, bet ir pagrįsti dokumentais visus reikšmingus jau perduotų duomenų apie faktinį valdžios sektoriaus biudžeto deficitą bei skolą patikslinimus. Pasiūlytas reglamentas papildomai nustato, kad Komisija (Eurostatas) atsako už PDT duomenų, įskaitant valdžios sektoriaus sąskaitų, kuriais jie remiasi, kokybės įvertinimą, ir ji, be savo pokalbių vizitų, rengia nuodugnaus patikrinimo vizitus į valstybes nares, kurie skirti stebėti perduotas valdžios sektoriaus sąskaitas ir duomenų rengimo procesus, kuriais jos remiasi. Pasiūlytas reglamentas reikalauja, kad valstybės narės bendradarbiautų su vizituose dalyvaujančiais pareigūnais, skelbtų per pastaruosius metus perduotas valdžios sektoriaus sąskaitas ir patvirtintų, kad šios sąskaitos atitinka 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (2) 10 straipsnyje nustatytus principus, bei, jeigu abejojama, paprašytų Komisijos (Eurostato) išaiškinimo dėl teisingos valdžios sektoriaus sandorių apskaitos. Pasiūlytas reglamentas taip pat pripažįsta Komisijos (Eurostato) teisę išreikšti abejones dėl perduotų valdžios sektoriaus sąskaitų kokybės ir pataisyti tokius duomenis.

A.   Bendros pastabos

4.

ECB pritaria pagrindiniam pasiūlyto reglamento tikslui, kuriuo siekiama sustiprinti teisinę sistemą valdžios sektoriaus sąskaitoms, kuriomis remiasi PDT, rengti ir sukurti teisinį pagrindą Geriausios praktikos kodeksui dėl duomenų rengimo ir perdavimo, taikant perviršinio deficito procedūrą, kurį Taryba (ECOFIN) priėmė 2003 m. vasario 18 d.

B.   Konkrečios pastabos

5.

ECB pažymi, kad pasiūlyti pakeitimai nekeičia esamų pavasario ir rudens valdžios sektoriaus sąskaitų pateikimo terminų. ECB pritartų, jei pateikimo terminai būtų atidėti vienu mėnesiu iki, atitinkamai, kovo 31 d. ir rugsėjo 30 d., kadangi tai gali pagerinti bendrą valdžios sektoriaus sąskaitų, ypač duomenų apie valdžios sektoriaus biudžeto deficitą, kokybę. Toks atidėjimas padidintų šaltinio duomenų prieinamumą pavasarį ir suderintų PDT duomenis su Europos sąskaitos sistemos (ESS 95) (3) visu valdžios sektoriaus sąskaitų rinkiniu, tokiu būdu įgalindamas Komisiją (Eurostatą) atlikti išsamius kokybės patikrinimus. Be to, tai taip pat įgalintų statistikos institucijas vykdyti savo pareigas rengti duomenis apie biudžetą, suteikiant joms daugiau laiko užbaigti perėjimą nuo valstybinių sąskaitų, kurias pateikė įvairūs valstybiniai organai, prie ESS 95 duomenų, kurių reikia PDT tikslais.

6.

ECB taip pat pritaria viso faktinių valdžios sektoriaus sąskaitų, kurias valstybės narės turi teikti Komisijai (Eurostatui), rinkinio detalizavimui, nuoroda į ESS 95, atitinkamame reglamente. Taip pat būtų naudinga reikalauti, kad valstybės narės pateiktų visą būtiną suderinimą tarp PDT ir ESS 95 duomenų.

7.

Be to, ECB pritartų, jei Komisija (Eurostatas) skelbtų visą valstybės narės valdžios sektoriaus sąskaitų rinkinį ir susijusias oficialias kokybės ataskaitas.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. gegužės 4 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 332, 1993 12 31, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 351/2002 (OL L 55, 2002 2 26, p. 23).

(2)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

(3)  Pateikta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje A priede, OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).


Top