EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0019

2004 m. gegužės 24 d.: Europos centrinio banko nuomonė — Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (COM(2003) 823 galutinis) (CON/2004/19)

OJ C 158, 15.6.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 158/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2004 m. gegužės 24 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos

(COM(2003) 823 galutinis)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

2004 m. balandžio 30 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (toliau – pasiūlytas reglamentas).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Remdamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

Pasiūlyto reglamento tikslas yra pagerinti Europos Sąjungos (ES) trumpojo laikotarpio verslo statistiką. Konkrečiai, pasiūlytas reglamentas reikalauja, kad būtų rengiamas pramonės produktų importo kainų indeksas ir paslaugų produkcijos kainų indeksas. Jis taip pat reikalauja, kad tam tikri svarbūs ekonominiai rodikliai būtų rengiami dažniau ir perduodami sutrumpintais terminais.

A.

Bendros pastabos

4.

ECB yra apibrėžęs trumpojo laikotarpio statistiką, kuri jam yra reikalinga pinigų politikos vykdymo tikslais (1). Pasiūlytas reglamentas yra Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) statistinių reikalavimų veiksmų plano (toliau – EPS veiksmų planas), Ecofin tarybos prašymu Europos Komisijos (Eurostato) parengto glaudžiai bendradarbiaujant su ECB, pasekmė. EPS veiksmų planas kvietė pagerinti statistiką, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1165/98. Pasiūlytas reglamentas taip pat svarbus tuo, kad jis atsižvelgia į Pagrindinius Europos Ekonominius Rodiklius (PEER), kuriuos 2003 m. vasario 18 d. priėmė Ecofin taryba, ir kurie apima aštuonis pasiūlytame reglamente nurodytus rodiklius. ECB pritaria džentelmeniškam susitarimui„ tarp nacionalinių statistikos institucijų ir Eurostato, kurio tikslas yra užtikrinti, kad pasiūlytame reglamente nurodyti PEER būtų skelbiami suderinamai su PEER planu, nepriklausomai nuo pasiūlyto reglamento priėmimo datos.

5.

ECB ryžtingai remia pasiūlytą reglamentą, kuris įtraukia rodiklius, nepaprastai svarbius vertinant ekonominį ciklą ir vykdant pinigų politiką. Be to, jis yra svarbus žingsnis nustatant būtiną paslaugų mėnesinės ir ketvirtinės apyvartos ir produkcijos kainų statistiką. Pasiūlytas reglamentas atspindi Statistikos programų komiteto ir Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto 2003 m. vasario mėnesio bendrus pasiūlymus.

6.

ECB ypač pritaria daugelio rodiklių aukštesniam periodiškumui ir trumpesniems galutiniams duomenų perdavimo terminams. Europos centriniam bankui vertinant ekonominę situaciją savalaikiai suvestiniai rodikliai yra svarbesni, negu smulkesnis suskirstymas.

7.

ECB taip pat palaiko pasiūlyto reglamento naujovę suskirstyti naujus užsakymus ir kainas pagal jų kilmę, tai yra, euro zonoje arba už jos ribų. To reikia Europos centriniam bankui, kad jis galėtų atskirti euro zonos ekonomikos plėtrą nuo ne euros zonos ekonomikos plėtros. ECB sutinka, kad šį suskirstymą turėtų rengti tik eurą įsivedusios valstybės narės. Tačiau svarbu, kad valstybės narės, kurios įsives eurą ateityje, tuo metu taip pat galėtų pateikti pakankamai ilgą atgalinę seką.

8.

ECB pritaria pasiūlytame reglamente nurodytą galimybę rengti tam tikrus euro zonos rodiklius taip vadinamų “Europos pavyzdžių schemų„ būdu. Atsižvelgiant į išteklių ribotumą ir poreikį nustatyti prioritetus, tai padeda pagerinti euro zonos statistiką ir taip pat gali sumažinti nacionaliniame lygyje reikalingus išteklius. Dėl tos pačios priežasties ECB remia tą faktą, kad pasiūlytas reglamentas ženkliai sumažina perdavimo reikalavimus mažoms ES šalims, sudarydamas joms sąlygas sutelkti pastangas pagrindinių suvestinių rodiklių rengimui.

9.

Siekiant pagerinti esamos statistikos, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1165/98, palyginamumą, reikalingos tolesnės pastangos. Nors nuo 1998 m. buvo pasiektas didelis progresas, išlieka įvairūs faktoriai, kurie vis dar kliudo euro zonos suvestinių rodiklių kokybei ir nacionalinių duomenų (tokių kaip skirtinga nacionalinė darbo dienų ir sezoninio išlyginimo bei peržiūrėjimų praktika) palyginamumui.

B.

Konkrečios pastabos

10.

ECB pritaria naujam nuo 2005 m. rengtinam importo kainų rodikliui (Priedas, A dalis) ir planuojamam jo perdavimo terminui. Šis rodiklis suteiks euro zonos kainų analizei svarbią papildomą informaciją. ECB reikia šio rodiklio siekiant nustatyti euro zonos, kaip visumos, pramoninio importo iš už euro zonos ribų kainas.

11.

Duomenims apie užimtumą, dirbtas valandas ir bruto darbo užmokestį pasiūlytas reglamentas reikalauja ketvirčio duomenų ir nustato trijų mėnesių (dviejų mėnesių duomenims apie užimtumą) galutinį duomenų perdavimo terminą. ECB tikslais šis ketvirčio periodiškumas drauge su ilgais galutiniais duomenų perdavimo terminais yra nepatenkinamas. Pagrindinių euro zonos suvestinių rodiklių atžvilgiu šiuos duomenis reikėtų gauti kas mėnesį ne ilgesniu kaip vieno mėnesio galutiniu duomenų perdavimo terminu.

12.

ECB malonu pastebėti sutrumpintą galutinį duomenų perdavimo terminą ir perėjimą nuo ketvirtinio prie mėnesinio statybos sektoriaus produkcijos statistikos periodiškumo.

13.

ECB pritaria planuojamai galimybių studijai dėl statybos produkcijos kainų rodiklio rengimo. Toks rodiklis turėtų papildyti esamą statybos sąnaudų rodiklį, kuris yra sąnaudų kainos indeksas, kadangi produkcijos kainos indeksas kainų analizei yra tinkamesnis.

14.

ECB pritaria planuojamiems svarbiems paslaugų statistikos pagerinimams, ypač produkcijos kainos indekso įdiegimui. Šis indeksas suteiks vertingą euro zonos kainų analizės komponentą ir taip pat padės pagerinti augimo įverčių nacionalinėse sąskaitose kokybę. Atsižvelgiant į tai, kad PEER produkcijos kainos indekso skelbimo planas yra ne vėliau kaip du mėnesiai po ketvirčio, už kurį teikiami duomenys, ECB siūlo suderinti reikalaujamą galutinį duomenų perdavimo terminą (trys mėnesiai) su tinkamesniu PEER skelbimo planu. Be to, pasiūlytas reglamentas nustatys datą, iki kurios paslaugų veiklos sąrašas, kurį apima produkcijos kainų statistika, gali būti keičiamas (Priedas, D dalis). Kadangi vystoma visiškai nauja statistikos rūšis, šis apribojimas gali duoti priešingus rezultatus. Paslaugų produkcijos kainų statistikos apimtis turėtų būti, reikalui esant, pakeičiama, priklausomai nuo besikeičiančių informacijos poreikių. Todėl ECB siūlytų išbraukti šį terminą.

15.

Paslaugų apyvartos rodiklio atžvilgiu pasiūlytas reglamentas sutrumpina galutinį duomenų perdavimo terminą nuo trijų iki dviejų mėnesių, kas yra sveikintina. ECB taip pat remia planuojamas galimybių studijas dėl paslaugų apyvartos rodiklių rengimo kas mėnesį.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2004 m. gegužės 24 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics (Europos centrinio banko statistiniai reikalavimai bendrosios ekonominės statistikos srityje), Europos centrinis bankas, 2000 m. rugpjūčio mėn. Taip pat žiūrėkite Europos pinigų instituto nuomonę dėl pasiūlyto Tarybos reglamento dėl trumpojo laikotarpio statistikos (CON/97/19).


Top