EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014Y0614(02)

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 2014-2015 m. Europos Sąjungos darbo plano jaunimo srityje

OJ C 183, 14.6.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 183/5


2014 m. gegužės 20 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 2014-2015 m. Europos Sąjungos darbo plano jaunimo srityje

2014/C 183/02

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI

I.   ĮVADAS

1.

PRIPAŽĮSTA, kad po to, kai buvo priimta Rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.), dėl krizės kilo naujų problemų jaunimo politikos srityje ir kad reikia stiprinti bendradarbiavimą jaunimo srityje ES lygmeniu siekiant tinkamai spręsti šias problemas.

2.

PRIMENA, kad 2012 m. bendroje ES jaunimo reikalų ataskaitoje paraginta užtikrinti tvirtesnes sąsajas ir didesnę sanglaudą tarp Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.) ir strategijos „Europa 2020“.

3.

PRIMENA 2013 m. gegužės 16 d. Tarybos išvadas dėl jaunimo politikos potencialo maksimalaus išnaudojimo siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų (1), kuriose Taryba susitarė įgyvendinant Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintą sistemą (2010–2018 m.) parengti vidutinės trukmės darbo planą, kuriame būtų pateiktos darbo jaunimo politikos ir su jaunimu susijusių politikos sričių klausimais nagrinėjant dabartines jaunimo ir su jaunimu susijusias temas ir tendencijas gairės, ir akcentuotos susijusios sritys, kurios turi būti derinamos su švietimo, profesinio mokymo ir užimtumo politikos sritimis ir kuriose turi būti bendradarbiaujama, siekiant užtikrinti jaunimo politikos indėlį įgyvendinant Europos semestrą.

4.

Todėl SUSITARIA sudaryti 2014 m. liepos 1 d.–2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpio valstybių narių ir Komisijos veiklos 18 mėnesių ES darbo planą jaunimo srityje, kuris būtų bandomasis etapas ir kuriuo būtų prisidedama prie Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.) įgyvendinimo.

II.   PRINCIPAI

5.

LAIKOSI NUOMONĖS, kad šis darbo planas turėtų būti grindžiamas šiais pagrindiniais principais:

atitinkamo ES mastu atliekamo darbo jaunimo srityje skatinimu ir svarbos suteikimu;

užtikrinimu, pasitelkiant sektorių bendradarbiavimą, kad kitose ES politikos srityse (pvz., užimtumo, švietimo, socialinių reikalų, sveikatos) būtų žinoma apie konkrečias problemas, su kuriomis susiduria jaunuoliai;

prisidėjimu prie visa apimančių ES ekonominės ir socialinės politikos darbotvarkės prioritetų, visų pirma strategijos „Europa 2020“ proceso ir jos įgyvendinimo mechanizmų;

žiniomis ir faktiniais duomenimis pagrįstos jaunimo politikos formavimu;

sistemos lankstumo išlaikymu, kad prireikus būtų galima reaguoti į jaunimo srityje vykstančius pokyčius;

bendradarbiavimu grindžiamo suderinto valstybių narių ir Komisijos požiūrio į pridėtinės vertės užtikrinimą 6 punkte išvardytose prioritetinėse teminėse srityse skatinimu;

prireikus esamų savišvietos struktūrų integravimu į šiame darbo plane nustatytas struktūras;

visapusišku struktūrinio dialogo procese nustatytų konsultacijų procedūrų panaudojimu, siekiant užtikrinti, kad darbo plane būtų sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai.

6.

PRITARIA tam, kad atsižvelgdamos į dabartinę krizę valstybės narės ir Komisija, bendradarbiaudamos ES lygmeniu šio darbo plano taikymo laikotarpiu iki 2015 m. pabaigos, turėtų teikti pirmenybę šioms teminėms sritims:

darbo su jaunimu, neformaliojo mokymosi bei savišvietos plėtojimui ir jo įnašui šalinant krizės padarinius jaunimui;

išplėstam sektorių bendradarbiavimui įgyvendinant ES strategijas;

įgalėjimui, itin daug dėmesio skiriant teisių suteikimui, autonomiškumui, dalyvavimui ir aktyviam pilietiškumui Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Pritaria tam, kad Taryba gali patikslinti darbo planą atsižvelgdama į pasiektus rezultatus ir politikos pokyčius ES lygmeniu.

7.

SUSITARIA dėl I priede pateiktų šias prioritetines temas atitinkančių konkrečių veiksmų ir jų įgyvendinimo tvarkaraščio.

III.   DARBO METODAI IR STRUKTŪROS

8.

PRIPAŽĮSTA, kad:

reikia stiprinti jaunimo klausimų integravimą ir sektorių bendradarbiavimą Taryboje siekiant garantuoti, kad formuojant politiką būtų atsižvelgta į jaunimo sąlygas ir poreikius.

9.

PRITARIA tam, kad:

siekiant įgyvendinti šį darbo planą bus taikomi darbo metodai, dėl kurių susitarta Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintoje sistemoje, taip pat bus sudarytas tam tikras skaičius neformalių ekspertų grupių ir nustatyta lanksti savitarpio mokymosi veiklos programa.

Ekspertų grupių bus paprašyta savo darbe daug dėmesio skirti II skirsnio 6 punkte išdėstytoms prioritetinėms temoms ir I priede išvardytiems veiksmams bei tikslinėms datoms Taryba ir Taryboje posėdžiaujantys valstybių narių vyriausybių atstovai gali patikslinti I priede išvardytus veiksmus atsižvelgdami į pasiektus rezultatus ir politikos pokyčius ES lygiu.

Narystės ekspertų grupėse ir šių grupių veikimo principai išdėstyti II priede.

Jaunimo teisės dalyvauti plėtojant politiką, kuri turi jiems įtakos, atžvilgiu struktūrinis dialogas bus priemonė, kurią taikant jaunimas dalyvaus jungtiniuose šio darbo plano prioritetinių temų svarstymuose.

Jaunimo reikalų generalinių direktorių neformaliuose susitikimuose bus nagrinėjami strateginiai, su šiuo darbo planu susiję klausimai, taip pat bendresni su ES jaunimo politika susiję klausimai.

2015 m. antrąjį pusmetį Taryba įvertins dabartinio darbo plano įgyvendinimą, remdamasi jo įgyvendinimo įvertinimu, atliktu vykdant bendrą jaunimo sektoriaus peržiūrą, įtrauktą į Komisijos ne vėliau kaip 2015 m. liepos mėn. parengtą ES jaunimo reikalų ataskaitą.

10.

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, PRAŠO

valstybių narių ir Komisijos dabartinio darbo plano įgyvendinimo laikotarpiu sudaryti arba išlaikyti ekspertų grupes šiose srityse:

darbo su jaunimu kokybės sistemų valstybėse narėse ir bendrų rodiklių arba programų vaidmens;

darbo su jaunimu, neformaliojo mokymosi bei savišvietos konkretaus įnašo sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jaunimas, visų pirma iš švietimo sistemos pereidamas į darbo rinką, nustatymo;

savitarpio mokymosi veiklos tarp valstybių narių ir Komisijos siekiant nustatyti geriausią praktiką ir rekomendacijas sektorių jaunimo politikos formavimui ES ir nacionaliniu lygmenimis.

IV.   VEIKSMAI

11.

PRAŠO VALSTYBIŲ NARIŲ:

dirbti kartu padedant Komisijai ir naudotis šioje rezoliucijoje nurodytoje atnaujintoje sistemoje nustatytais darbo metodais;

priėmus Tarybos išvadas „Jaunimo politikos potencialo maksimalus išnaudojimas siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų“ toliau skatinti aktyvų jaunimo perspektyvų įtraukimą į nacionalinės politikos, susijusios su strategija „Europa 2020“ ir Europos semestru, formavimą;

laikantis subsidiarumo principo apsvarstyti galimybę plėtojant politiką nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis tinkamai atsižvelgti į Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintą sistemą (2010–2018 m.) ir šį darbo planą;

atitinkamais atvejais informuoti jaunimą ir jaunimo organizacijas apie ES darbo plano įgyvendinimo pažangą, kad būtų užtikrinamas veiklos aktualumas bei matomumas.

12.

PRAŠO TARYBAI PIRMININKAUJANČIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ:

pirmininkaujančių valstybių narių grupėje rengiant savo programą atsižvelgti į ES darbo plano prioritetines temas;

pasibaigus 18 mėnesių laikotarpiui, kuriam taikoma ši rezoliucija, ir remiantis įvertinimu, kuris turės būti įtrauktas į Komisijos parengtą valstybių narių savanoriškais pasiūlymais grindžiamą ES jaunimo reikalų ataskaitą, apsvarstyti, ar kitam laikotarpiui reikia pasiūlyti naują darbo planą;

pasiūlyti Jaunimo reikalų generaliniams direktoriams jų eiliniuose neformaliuose susitikimuose apsvarstyti ir įvertinti darbo plano rezultatus, prireikus surengti neeilinius jungtinius sektorių generalinių direktorių susitikimus ir plačiai skleisti rezultatus.

13.

PRAŠO KOMISIJOS:

įgyvendinant šį darbo planą, visų pirma priede išdėstytus veiksmus, remti valstybes nares ir su jomis bendradarbiauti;

informuoti valstybes nares apie vykdomas arba planuojamas ES jaunimo politikos ir kitų sričių politikos, kuri turi įtakos jaunimui, iniciatyvas ir atitinkamą Komisijoje vykdomos veiklos raidą;

išnagrinėti priemones, kuriomis būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas kuo platesniam valstybių narių dalyvavimui ekspertų grupių susitikimuose;

ne vėliau kaip 2015 m. liepos mėn. į pasiūlymą dėl ES jaunimo reikalų ataskaitos, remiantis valstybių narių savanoriškais pasiūlymais, įtraukti darbo plano įgyvendinimo ir aktualumo įvertinimą. Šia ataskaita bus remiamasi 2015 m. antrąjį pusmetį rengiant kitus atitinkamus Tarybos darbo planus;

siekti užtikrinti šio darbo plano ir partnerystės susitarimo su Europos Taryba darbo plano jaunimo srityje nuoseklumą;

pasiūlyti lanksčią savitarpio mokymosi veiklos tarp valstybių narių programą.

14.

PRAŠO VALSTYBIŲ NARIŲ IR KOMISIJOS ATITINKAMOSE JŲ KOMPETENCIJOS SRITYSE IR TINKAMAI ATSIŽVELGIANT Į SUBSIDIARUMO PRINCIPĄ:

tęsti glaudų bendradarbiavimą ekspertų lygmeniu pagal šios rezoliucijos I ir II priedus;

skatinti kitų sektorių subjektus atsižvelgti į jaunimo aspektą formuluojant, įgyvendinant ir vertinant politiką bei veiksmus kitose politikos srityse, ypač daug dėmesio skiriant šio aspekto ankstyvo ir veiksmingo įtraukimo į politikos plėtojimo procesą užtikrinimui;

skatinti geresnį jaunimo politikos įnašo siekiant bendrų strategijos „Europa 2020“ tikslų pripažinimą, atsižvelgiant į dideles šio sektoriaus galimybes prisidėti prie pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo, ir į jo teigiamą poveikį užimtumui, socialinei įtraukčiai, švietimui ir mokymui, taip pat visuomenės sveikatai ir gerovei.


(1)  OL C 224, 2013 8 3, p. 2.


I PRIEDAS

Prioritetinėmis temomis grindžiami veiksmai

Veiksmas

Darbo metodas / Priemonė

Rezultatai ir numatytas terminas

Darbo su jaunimu, neformaliojo mokymosi bei savišvietos plėtojimas ir jo įnašas šalinant krizės padarinius jaunimui

Darbo su jaunimo plėtojimas Europoje

Faktais grindžiamas politikos formavimas

Tyrimas „Darbas su jaunimu. Darbo su jaunimu vertė Europos Sąjungoje“

2015 m. antrasis pusmetis (galimas) Pasikeitimas nuomonėmis Taryboje ir tolesnių veiksmų svarstymas, atsižvelgiant į pasikeitimo nuomonėmis rezultatus

Ekspertų grupė darbo su jaunimu kokybės sistemų ES valstybėse narėse ir bendrų rodiklių arba programų vaidmens klausimais

2015 m. pirmasis pusmetis Ekspertų grupė darbo su jaunimu kokybės sistemų rodikliams arba programoms parengti

2015 m. antrasis pusmetis (galimas) Tarybos išvados

Jaunimo politikos įnašo sprendžiant Europos problemas skatinimas

Ekspertų grupė darbo su jaunimu konkretaus įnašo sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jaunimas, visų pirma iš švietimo sistemos pereidamas į darbo rinką, nustatymo klausimais

2015 m. pirmasis pusmetis (galimas) Tarybos išvados dėl to, kaip jaunimo politika ir sektorių bendradarbiavimu galima spręsti ES pagrindines problemas, visų pirma jaunimo srityje

Faktais grindžiamas politikos formavimas Europos jaunimo politikos žinių centras (EKCYP)

2015 m. pirmasis pusmetis Formaliojo ir neformaliojo švietimo subjektų bendradarbiavimo geriausios praktikos ataskaita, įskaitant politikos rekomendacijas

Išplėstas sektorių bendradarbiavimas įgyvendinant ES strategijas

Stiprinti sektorių jaunimo politikos formavimą ES lygmeniu

Taryba ir jos parengiamieji organai (Jaunimo darbo grupė)

2015 m. pirmasis pusmetis Galima rekomendacija dėl jaunimo sektoriaus įnašo į svarbius Europos semestro į politiką orientuotus veiksmus

Stiprinti sektorių jaunimo politikos formavimą nacionaliniu lygmeniu

Savitarpio mokymosi veikla tarp valstybių narių

2015 m. antrasis pusmetis Tarpinė geriausios praktikos ir rekomendacijų dėl sektorių jaunimo politikos formavimo nacionaliniu lygmeniu ataskaita

Įgalėjimas, itin daug dėmesio skiriant teisių suteikimui, autonomiškumui, dalyvavimui ir aktyviam pilietiškumui Europos Sąjungoje ir už jos ribų

Jaunimo įgalėjimas, daug dėmesio skiriant teisių suteikimui siekiant skatinti autonomiškumą ir dalyvavimą socialiniame gyvenime

Struktūrinis dialogas su jaunimu

2014 m. antrasis pusmetis (galimas) Tarybos išvados dėl teisių suteikimo jaunimui siekiant skatinti autonomiškumą ir dalyvavimą socialiniame gyvenime

Jaunimo politinio dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime įgalėjimas

Struktūrinio dialogo su jaunimu rezultatai

 

Faktais grindžiamas politikos formavimas

Londono ekonomikos ir politinių mokslų mokykla Jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime

Greitoji Eurobarometro apklausa Nr. 375. Europos jaunimas. Dalyvavimas demokratiniame gyvenime

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA). Politinis dalyvavimas ir ES pilietiškumas. Jaunimo supratimo ir elgesio modeliai

2015 m. antrasis pusmetis (galimas) Tarybos išvados


II PRIEDAS

Narystės valstybių narių ir Komisijos pagal 2014 m. liepos 1 d.–2015 m. gruodžio 31 d. ES darbo planą jaunimo srityje sudarytose ekspertų grupėse ir šių ekspertų grupių veiklos principai

Narystė

Valstybės narės grupių darbe dalyvauja savanoriškai ir bet kuriuo metu gali prie jų prisijungti.

Valstybės narės, norinčios dalyvauti grupių darbe, paskirs ekspertus atitinkamų grupių nariais. Valstybės narės pasirūpins, kad paskirti ekspertai turėtų atitinkamos veiklos nacionaliniu lygiu atitinkamos patirties, ir užtikrins veiksmingą ryšių palaikymą su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis. Ekspertų skyrimo procedūras koordinuos Komisija.

Kiekviena ekspertų grupė gali nuspręsti pakviesti kitų dalyvių: nepriklausomų ekspertų, jaunimo organizacijų atstovų ir kitų suinteresuotųjų subjektų atstovų, taip pat Europos trečiųjų šalių atstovų.

Darbo tvarka

Ekspertų grupės sutelks dėmesį į tai, kad paprašytu klausimu būtų pateikti keli konkretūs ir panaudojami rezultatai.

Siekiant įgyvendinti šį darbo planą, pirmajame ekspertų grupės posėdyje po šio darbo plano priėmimo kiekviena ekspertų grupė bus atsakinga už pirmininko ar pirmininkų paskyrimą. Kiekviena ekspertų grupė pagal šį darbo planą parengs darbo tvarkaraštį.

Valstybėms narėms bus suteikta galimybė teikti rekomendacijas ekspertų grupėms, siekiant užtikrinti, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai ir laikomasi tvarkaraščio, taip pat galimybė koordinuoti grupių darbą.

Taryba ir Taryboje posėdžiaujantys valstybių narių vyriausybių atstovai nuspręs, ar tikslinga ekspertų grupėms pasiūlyti imtis naujų veiksmų.

Komisija šioms grupėms suteiks ekspertinių žinių, taip pat teiks logistinę pagalbą bei sekretoriato paslaugas. Kiek įmanoma, ji kitomis tinkamomis priemonėmis (be kita ko, atlikdama jų darbo sričiai aktualius tyrimus) padės joms atlikti jų darbą.

Ekspertų grupės paprastai posėdžiaus Briuselyje, tačiau valstybių narių kvietimu posėdžius gali rengti ir kitose vietose.

Ekspertų grupės paprastai posėdžiaus du kartus per metus, tačiau prireikus gali patvirtinti kitokį tvarkaraštį.

Ataskaitų teikimas ir informacija

Ekspertų grupių pirmininkai Jaunimo darbo grupei teiks darbo atitinkamose ekspertų grupėse pažangos ataskaitas ir rekomendacijas dėl galimų veiksmų ateityje.

Galimybė susipažinti su visų grupių posėdžių darbotvarkėmis ir ataskaitomis bus sudaroma visoms valstybėms narėms, neatsižvelgiant į jų dalyvavimo tam tikros srities veikloje mastą. Grupių ataskaitos bus skelbiamos.

Ekspertų grupių ataskaitos bus naudojamos Komisijai rengiant darbo plano įgyvendinimo ataskaitą.


Top