EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1025

2024 m. balandžio 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2024/1025, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2020/1999 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių

ST/7417/2024/INIT

OL L, 2024/1025, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj

European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

L serija


2024/1025

2024 4 5

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2024/1025

2024 m. balandžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2020/1999 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2020 m. gruodžio 7 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/1999 (1);

(2)

2021 m. gegužės 20 d. išvadose dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „ES humanitariniai veiksmai: nauji iššūkiai, tie patys principai“ Taryba dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą vengti bet kokio galimo nenumatyto Sąjungos ribojamųjų priemonių neigiamo poveikio aiškiais principais pagrįstoms humanitarinėms operacijoms, o jei jis neišvengiamas – kuo labiau jį sušvelninti. Taryba pakartojo, kad Sąjungos ribojamosios priemonės atitinka visus įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, visų pirma, tarptautinę žmogaus teisių teisę, tarptautinę humanitarinę teisę ir tarptautinę pabėgėlių teisę. Ji pabrėžė, kad vykdant Sąjungos sankcijų politiką svarbu visapusiškai laikytis humanitarinių principų ir tarptautinės humanitarinės teisės, be kita ko, į Sąjungos ribojamųjų priemonių režimus nuosekliai įtraukiant humanitarines išlygas, kai aktualu, ir užtikrinant, kad būtų nustatyta veiksminga sistema, pagal kurią humanitarinės organizacijos galėtų naudotis tokiomis išimtimis;

(3)

2022 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau – JT ST) priėmė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2664 (2022), kurioje primenamos jos ankstesnės rezoliucijos, kuriomis nustatomos sankcijų priemonės reaguojant į grėsmes tarptautinei taikai ir saugumui, ir pabrėžiama, kad priemonės, kurių Jungtinių Tautų valstybės narės imasi sankcijoms įgyvendinti, turi atitikti jų įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę ir jomis nesiekiama sukelti neigiamų humanitarinių pasekmių civiliams gyventojams ar neigiamų pasekmių humanitarinei veiklai arba tokią veiklą vykdantiesiems. JT ST savo rezoliucijos 2664 (2022) 1 punkte nusprendė, kad tam tikriems subjektams leidžiama teikti, tvarkyti ar išmokėti lėšas, kitą finansinį turtą ar ekonominius išteklius arba tiekti prekes ir teikti paslaugas, kurie yra būtini siekiant užtikrinti, kad būtų laiku teikiama humanitarinė pagalba, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai, ir tai nepažeidžia nuostatų dėl JT ST ar jos sankcijų komitetų nustatyto turto įšaldymo;

(4)

2023 m. vasario 14 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2023/338 (2), kuriuo pagal JT ST rezoliuciją 2664 (2022) į Sąjungos ribojamųjų priemonių režimus, įgyvendinančius JT ST arba jos sankcijų komitetų nustatytas priemones, įtraukta humanitarinė išlyga. 2023 m. kovo 31 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2023/726 (3), kuriuo pagal JT ST rezoliuciją 2664 (2022) į Sąjungos ribojamųjų priemonių režimus, įgyvendinančius JT ST arba jos sankcijų komitetų nustatytas priemones, ir į Tarybos nustatytas papildomas priemones įtraukta humanitarinė išlyga. 2023 m. lapkričio 27 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2023/2686 (4), kuriuo į tam tikrus Sąjungos ribojamųjų priemonių režimus įtraukta humanitarinė išlyga, kuria galėtų naudotis subjektai, nurodyti JT ST rezoliucijoje 2664 (2022), organizacijos ir agentūros, kurioms Sąjunga yra išdavusi humanitarinės partnerystės sertifikatą, organizacijos ir agentūros, kurias yra sertifikavusi arba pripažinusi valstybė narė, ir valstybių narių specializuotosios agentūros;

(5)

siekiant padidinti Sąjungos ribojamųjų priemonių režimų nuoseklumą tarpusavyje ir su JT ST ar jos sankcijų komitetų priimtomis ribojamosiomis priemonėmis, taip pat užtikrinti, kad būtų laiku teikiama humanitarinė pagalba, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai, tikslinga pagal Sprendimą (BUSP) 2020/1999 į sąrašus įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenis, subjektams ar organizacijoms taikomoms turto įšaldymo priemonėms ir galimybės naudotis lėšomis bei ekonominiais ištekliais apribojimams nustatyti išlygą, kuria galėtų naudotis subjektai, nurodyti JT ST rezoliucijoje 2664 (2022), organizacijos ir agentūros, kurioms Sąjunga yra išdavusi humanitarinės partnerystės sertifikatą, organizacijos ir agentūros, kurias yra sertifikavusi arba pripažinusi valstybė narė, ir valstybių narių specializuotosios agentūros. Be to, Taryba mano, kad turėtų būti iš dalies pakeistas esamas nukrypti leidžiančių nuostatų mechanizmas, taikomas toms humanitarinėje veikloje dalyvaujančioms organizacijoms ir subjektams, kurie negali pasinaudoti minėta išlyga. Taryba taip pat mano, kad tais atvejais, kai Taryba nustato, kad nacionalinės kompetentingos institucijos turi atlikti tikrinimą, nes yra padidėjusi rizika, kad teikiamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus netinkamai naudojami kitais nei humanitarinė pagalba tikslais, vietoj išlygos turėtų būti taikomas nukrypti leidžiančių nuostatų mechanizmas;

(6)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai;

(7)

todėl Sprendimas (BUSP) 2020/1999 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2020/1999 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiamos šios dalys:

„-1.   3 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos teikiant, tvarkant ar išmokant lėšas, kitą finansinį turtą ar ekonominius išteklius arba tiekiant prekes ir teikiant paslaugas, kai šie veiksmai yra būtini siekiant užtikrinti, kad būtų laiku teikiama humanitarinė pagalba, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai, jei tokią pagalbą teikia ir kitą veiklą vykdo:

a)

Jungtinės Tautos (JT), įskaitant jų programas, fondus ir kitus subjektus bei įstaigas, taip pat jų specializuotosios agentūros ir susijusios organizacijos;

b)

tarptautinės organizacijos;

c)

humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą JT Generalinėje Asamblėjoje, ir tų humanitarinių organizacijų nariai;

d)

dvišaliu ar daugiašaliu pagrindu finansuojamos nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujančios JT humanitarinio atsako planuose, JT reagavimo į pabėgėlių padėtį planuose, kitose JT kvietimų teikti pagalbą iniciatyvose ar humanitarinės pagalbos grupėse, kurias koordinuoja JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras;

e)

organizacijos ir agentūros, kurioms Sąjunga yra išdavusi humanitarinės partnerystės sertifikatus arba kurias valstybė narė yra sertifikavusi ar pripažinusi pagal nacionalines procedūras;

f)

valstybių narių specializuotosios agentūros, arba

g)

a–f punktuose nurodytų subjektų darbuotojai, dotacijų gavėjai, patronuojamosios įmonės ar įgyvendinantieji partneriai, kol jie eina tas pareigas ir tokia apimtimi, kokia jas eina.

-1a.   1 dalyje nustatyta išimtis netaikoma fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie priede pažymėti žvaigždute.“

;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nedarant poveikio -1 daliai ir nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, nustačiusios, kad tokias lėšas ar ekonominius išteklius būtina suteikti siekiant užtikrinti, kad būtų laiku teikiama humanitarinė pagalba, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai.“

;

c)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Jei per 5 darbo dienas nuo prašymo suteikti leidimą pagal 1 dalį gavimo atitinkama kompetentinga institucija nepriima neigiamo sprendimo, nepaprašo pateikti informacijos ar nepraneša apie papildomą laiką, laikoma, kad tas leidimas yra suteiktas.“

;

d)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Apie leidimus, suteiktus pagal šį straipsnį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per 4 savaites nuo tokio leidimo suteikimo.“

;

2)

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   4 straipsnyje nurodytos išimtys, kiek tai susiję su 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis, peržiūrimos reguliariais laikotarpiais ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių arba, iš esmės pasikeitus aplinkybėms, skubiu bet kurios valstybės narės, vyriausiojo įgaliotinio ar Komisijos prašymu.“

;

3)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2024 m. balandžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

H. LAHBIB


(1)   2020 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1999 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių (OL L 410 I, 2020 12 7, p. 13).

(2)   2023 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/338, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri Tarybos sprendimai ir bendrosios pozicijos dėl ribojamųjų priemonių, siekiant įtraukti nuostatas dėl humanitarinės išimties (OL L 47, 2023 2 15, p. 50).

(3)   2023 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/726, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri Tarybos sprendimai dėl ribojamųjų priemonių, siekiant įtraukti nuostatas dėl humanitarinės išimties (OL L 94, 2023 4 3, p. 48).

(4)   2023 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/2686, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri Tarybos sprendimai dėl ribojamųjų priemonių, siekiant įtraukti nuostatas dėl humanitarinių išimčių (OL L, 2023/2686, 2023 11 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj).


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2020/1999 priedas („2 ir 3 straipsniuose nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas“) iš dalies keičiamas taip:

1)

A skirsnis („Fiziniai asmenys“) iš dalies keičiamas taip:

a)

skiltyje „Vardai, pavardės (Perraša lotyniškais rašmenimis)“ žvaigždute po vardo, pavardės pažymimi šie įrašai: 1–4, 13–14, 16–26, 29–32, 36–56 ir 62–105;

b)

po lentelės pridedamas šis sakinys:

„*

Žvaigždute pažymėtiems įrašams netaikoma 4 straipsnio -1 dalis.“;

2)

B skirsnis („Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos“) iš dalies keičiamas taip:

a)

skiltyje „Pavadinimas (Perraša lotyniškais rašmenimis)“ žvaigždute po pavadinimo pažymimi šie įrašai: 5–12 ir 16–23;

b)

po lentelės pridedamas šis sakinys:

„*

Žvaigždute pažymėtiems įrašams netaikoma 4 straipsnio -1 dalis.“.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)


Top