EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0606

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/606 2023 m. kovo 15 d. kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2015/760 nuostatos dėl reikalavimų, susijusių su Europos ilgalaikių investicijų fondų investavimo politika ir veiklos sąlygomis ir reikalavimus atitinkančio investicinio turto aprėpties, portfelio sudėties ir diversifikavimo reikalavimų ir grynųjų pinigų skolinimosi ir kitų fondų taisyklių (Tekstas svarbus EEE)

PE/69/2022/REV/1

OL L 80, 2023 3 20, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/606/oj

2023 3 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 80/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2023/606

2023 m. kovo 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2015/760 nuostatos dėl reikalavimų, susijusių su Europos ilgalaikių investicijų fondų investavimo politika ir veiklos sąlygomis ir reikalavimus atitinkančio investicinio turto aprėpties, portfelio sudėties ir diversifikavimo reikalavimų ir grynųjų pinigų skolinimosi ir kitų fondų taisyklių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

nuo tada, kai buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 (3), veiklos leidimai suteikti tik keliems Europos ilgalaikių investicijų fondams (toliau – ELTIF). Apskaičiuota, kad 2021 m. bendras šių fondų grynasis turtas sudarė maždaug 2 400 000 000 EUR;

(2)

iš turimų rinkos duomenų matyti, kad ELTIF rinkos segmento plėtra nepadidėjo tiek, kiek tikėtasi, nepaisant Sąjungos pastangų Sąjungoje skatinti ilgalaikį finansavimą;

(3)

iš tam tikrų ELTIF rinkos ypatybių, įskaitant nedidelį fondų skaičių, mažą grynojo turto kiekį, mažai jurisdikcijų, kuriose įkurtos ELTIF buveinės, bei tai, kad portfeliai daugiausia sudaryti iš tam tikros kategorijos reikalavimus atitinkančių investicijų, matyti, kad rinka yra koncentruota tiek geografiniu, tiek investicijų pobūdžio požiūriais. Be to, atrodo, kad trūksta informuotumo ir finansinio raštingumo, ir svarbiausia –yra žemas pasitikėjimas ir patikimumas kalbant apie finansų sektorių, o tai reikia įveikti, kad ELTIF taptų prieinamesni neprofesionaliesiems investuotojams ir populiaresni jų tarpe. Todėl siekiant užtikrinti, kad į verslo įmones, kurioms reikia kapitalo, ir į ilgalaikius investicinius projektus būtų nukreipiama daugiau investicijų, ELTIF veiklos teisinę tvarką būtina peržiūrėti;

(4)

šiuo metu Reglamento (ES) 2015/760 tikslas – nukreipti kapitalą Europos ilgalaikėms investicijoms į Sąjungos realiąją ekonomiką. Todėl gali atsitikti, kad didžioji dalis ELTIF turto ir investicijų arba pagrindinės tokio turto ir investicijų pajamų ar pelno dalies bus Sąjungoje. Vis dėlto ilgalaikės investicijos į projektus, įmones ir infrastruktūros projektus trečiosiose šalyse taip pat gali suteikti ELTIF kapitalo ir duoti naudos Sąjungos ekonomikai. Tokia nauda gali būti gaunama įvairiais būdais, be kita ko, iš investicijų, kuriomis skatinama pasienio regionų plėtra, stiprinamas komercinis, finansinis ir technologinis bendradarbiavimas ir sudaromos palankesnės sąlygos investicijoms į aplinkosaugos ir tvarios energetikos projektus. Iš tikrųjų tam tikras ilgalaikis turtas ir investicijos, kurie naudingi Sąjungos realiajai ekonomikai, neišvengiamai bus trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, jūriniai optiniai skaiduliniai kabeliai, jungiantys Europą su kitais žemynais, suskystintų gamtinių dujų terminalų ir susijusios infrastruktūros statyba arba tarpvalstybinės investicijos į atsinaujinančiosios energijos įrenginius ir infrastruktūrą, kuria prisidedama prie elektros tinklo atsparumo ir Sąjungos energetinio saugumo. Kadangi investicijos į trečiųjų valstybių portfelio reikalavimus atitinkančias įmones ir reikalavimus atitinkantį turtą gali duoti naudos investuotojams ir ELTIF valdytojams, taip pat tokių trečiųjų valstybių ekonomikai, infrastruktūrai, klimatui ir aplinkosauginiam tvarumui bei piliečiams, Reglamentas (ES) 2015/760 neturėtų užkirsti kelio tam, kad didžioji ELTIF turto ir investicijų dalis arba pagrindinės pajamos ar pelnas iš tokio turto ir investicijų būtų trečiojoje šalyje;

(5)

atsižvelgiant į tai ir į ELTIF potencialą sudaryti palankesnes sąlygas ilgalaikėms investicijoms, be kita ko, į energetikos, transporto ir socialinę infrastruktūrą, darbo vietų kūrimą, taip pat prisidėti prie Europos žaliojo kurso įgyvendinimo, Reglamentas (ES) 2015/760 turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad jo tikslas būtų palengvinti kapitalo pritraukimą ir nukreipimą į ilgalaikes investicijas į realiąją ekonomiką, be kita ko, į investicijas, kuriomis remiamas Europos žaliasis kursas ir kitos prioritetinės sritys, ir užtikrinti, kad kapitalo srautai būtų nukreipti į projektus, kuriais užtikrinamas Sąjungos ekonomikos pažangus, tvarus ir integracinis augimas;

(6)

būtina padidinti turto valdytojų lankstumą, kad jie galėtų investuoti į plačių kategorijų realųjį turtą. Todėl turėtų būti laikoma, kad realusis turtas yra viena iš reikalavimus atitinkančio turto kategorijų, jeigu dėl savo pobūdžio ir savybių tas realusis turtas turi vertės. Prie tokio realiojo turto priskiriamas nekilnojamasis turtas, pvz., ryšių, aplinkos apsaugos, energetikos ar transporto infrastruktūra, socialinė infrastruktūra, įskaitant senelių namus ar ligonines, taip pat švietimo, sveikatos ir socialinės paramos arba pramonės objektų infrastruktūra, įrenginiai ir kitas turtas, įskaitant intelektinę nuosavybę, laivus, įrangą, mechanizmus, orlaivius ir riedmenis;

(7)

investicijos į komercinę nuosavybę, švietimo, konsultavimo, mokslinių tyrimų, plėtros priemones ar įrenginius, įskaitant infrastruktūrą ir kitą turtą, kuris teikia ekonominės arba socialinės naudos, sportą arba į būstą, įskaitant vyresnio amžiaus gyventojų ar socialinį būstą, taip pat turėtų būti laikomos reikalavimus atitinkančiomis investicijomis į realųjį turtą, nes toks turtas gali padėti siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų. Kad vietovėse, kuriose tiesioginės investicijos į realųjį turtą yra neįmanomos arba neekonomiškos, būtų galima įgyvendinti investicijų į realųjį turtą strategijas, reikalavimus atitinkančios investicijos į realųjį turtą taip pat turėtų apimti investicijas į teises, susijusias su vandeniu, mišku, statybomis ir mineraliniais ištekliais;

(8)

turėtų būti suprantama, kad reikalavimus atitinkantis investicinis turtas nėra meno kūriniai, rankraščiai, vyno atsargos, juvelyriniai dirbiniai ar kitas turtas, kuris pats savaime nėra ilgalaikės investicijos į realiąją ekonomiką;

(9)

būtina didinti ELTIF patrauklumą turto valdytojams ir išplėsti investavimo strategijų, kurias galėtų įgyvendinti ELTIF valdytojai, įvairovę, vengiant nepagrįsto reikalavimus atitinkančio turto aprėpties ir ELTIF investicinės veiklos ribojimo. Realiojo turto atitiktis reikalavimams neturėtų priklausyti nuo jo pobūdžio ir tikslų arba nuo aplinkos, socialinių ar valdymo klausimų ir susijusios informacijos apie tvarumą atskleidimo ir panašių sąlygų, kurioms jau taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2019/2088 (4) ir (ES) 2020/852 (5). Vis dėlto ELTIF lieka taikomi Reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo nustatyti įpareigojimai. Visų pirma, kai ELTIF skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai arba siekiama tvarių investicijų, jie turi laikytis Reglamento (ES) 2019/2088 atitinkamai 8 arba 9 straipsnyje nustatytų informacijos atskleidimo reikalavimų, kuriuose nustatyti išsamūs ikisutartinės informacijos atskleidimo skaidrumo reikalavimai;

(10)

siekiant skatinti privataus kapitalo srautus į aplinkos atžvilgiu tvaresnes investicijas, reikėtų paaiškinti, kad ELTIF taip pat gali investuoti į žaliąsias obligacijas. Kartu turėtų būti užtikrinta, kad ELTIF orientuotųsi į ilgalaikes investicijas ir kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2015/760 reikalavimų dėl reikalavimus atitinkančio investicinio turto. Todėl žaliosios obligacijos, atitinkančios tuos tinkamumo reikalavimus ir išleistos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos žaliųjų obligacijų, turėtų būti aiškiai įtrauktos į reikalavimus atitinkančio investicinio turto sąrašą;

(11)

kad investuotojai galėtų gauti daugiau naujesnės ir išsamesnės informacijos apie ELTIF rinką, būtina padidinti Reglamente (ES) 2015/760 numatyto centrinio viešojo registro duomenų išsamumą ir savalaikiškumą. Todėl tame registre turėtų būti saugoma daugiau informacijos negu dabar, įskaitant šią informaciją (jei ji turima): ELTIF juridinio asmens identifikatorius (LEI) ir nacionalinio kodo identifikatorius, ELTIF valdytojo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir LEI, ELTIF tarptautiniai vertybinių popierių identifikavimo numeriai (toliau – ISIN kodas) pagal kiekvieną atskirą akcijų arba investicinių vienetų klasę, ELTIF kompetentinga institucija ir to ELTIF buveinės valstybė narė, valstybės narės, kuriose platinami ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos, tai, ar ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos gali būti platinami neprofesionaliesiems investuotojams, ar jų investiciniai vienetai ar akcijos gali būti platinami tik profesionaliems investuotojams, ELTIF veiklos leidimo išdavimo data ir ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo pradžios data;

(12)

ELTIF investicijos gali būti vykdomos dalyvaujant tarpiniams subjektams, įskaitant specialiosios paskirties įmones, pakeitimo vertybiniais popieriais ar telkimo įmones arba kontroliuojančiąsias bendroves. Šiuo metu pagal Reglamentą (ES) 2015/760 reikalaujama, kad investicijos į portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės nuosavą kapitalą arba kvazinuosavo kapitalo priemones būtų vykdomos tik tuo atveju, jeigu tos įmonės yra patronuojamosios įmonės ir yra turimas kontrolinis jų akcijų paketas, o tai labai apriboja galimą reikalavimus atitinkančio turto bazę. Todėl ELTIF turėtų iš esmės turėti galimybę vykdyti smulkias bendrąsias investicijas į investavimo objektus. Ši galimybė turėtų padėti ELTIF savo investavimo strategijas įgyvendinti lanksčiau, pritraukti daugiau investicinių projektų rėmėjų ir padidinti galimo reikalavimus atitinkančio tikslinio turto įvairovę – visa tai yra labai svarbu netiesioginio investavimo strategijų įgyvendinimui;

(13)

dėl susirūpinimo, kad fondų fondo strategijos gali paskatinti investicijas, kurios nepateks į reikalavimus atitinkančio investicinio turto aprėptį, Reglamente (ES) 2015/760 šiuo metu yra nustatyti investavimo į kitus fondus apribojimai, galiojantys visą ELTIF gyvavimo trukmę. Tačiau fondų fondo strategijos yra įprastas ir labai veiksmingas būdas greitai įgyti nelikvidaus turto pozicijų, ypač susijusių su realiuoju turtu ir visiškai apmokėtomis kapitalo struktūromis. Todėl būtina suteikti ELTIF galimybę investuoti į kitus fondus, kad ELTIF galėtų greičiau panaudoti savo kapitalą. Sukūrus palankesnes sąlygas ELTIF vykdyti fondų fondo investicijas, perteklinius grynuosius pinigus taip pat būtų galima reinvestuoti į fondus, nes skirtingos, skirtingos trukmės investicijos gali sumažinti ELTIF portfelyje esančių neinvestuotų grynųjų pinigų dalį. Todėl būtina išplėsti ELTIF valdytojų fondų fondo atitiktį reikalavimams ir nustatyti, kad ELTIF valdytojai gali investuoti ne tik į Europos rizikos kapitalo fondus (EuVECA) arba Europos socialinio verslumo fondus (EuSEF). Taigi kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos ELTIF gali investuoti, kategorijos turėtų būti išplėstos įtraukiant kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus (KIPVPS) ir taip pat ES alternatyvaus investavimo fondus (ES AIF), kuriuos valdo ES AIF valdytojai (AIFV). Vis dėlto, siekiant užtikrinti veiksmingą investuotojų apsaugą, taip pat būtina numatyti, kad tais atvejais, kai ELTIF investuoja į kitus ELTIF, EuVECA, EuSEF, KIPVPS arba ES AIF, kuriuos valdo ES AIFV, tie kolektyvinio investavimo subjektai taip pat turėtų vykdyti reikalavimus atitinkančias investicijas ir patys į bet kurį kitą kolektyvinio investavimo subjektą gali investuoti ne daugiau kaip 10 % savo kapitalo. Siekiant užkirsti kelią bandymams apeiti tas taisykles ir užtikrinti, kad ELTIF bendrame portfelyje laikytųsi Reglamento (ES) 2015/760, ELTIF turtas ir grynųjų pinigų skolinimosi pozicija turėtų būti susumuojami su kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos ELTIF yra investavęs, turtu ir skolinimosi pozicija, siekiant įvertinti, ar laikomasi portfelio sudėties ir diversifikavimo reikalavimų bei skolinimosi ribų;

(14)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad reikalavimus atitinkančio investicinio turto, kai tą turtą sudaro realiojo turto objektai, vertė būtų ne mažesnė kaip 10 000 000 EUR. Tačiau realiojo turto portfelius dažnai sudaro keletas realiojo turto objektų, kurių vertė yra gerokai mažesnė nei 10 000 000 EUR. Todėl reikalavimas nustatyti minimalią atskiro realiojo turto objekto vertę turėtų būti panaikintas. Tikimasi, kad panaikinus tą nereikalingą reikalavimą bus prisidėta prie investicijų portfelių diversifikavimo ir ELTIF bus paskatinti veiksmingiau investuoti į realųjį turtą, kartu sudarant sąlygas atsižvelgti į skirtingą ilgalaikių investicijų priemonių išsivystymo lygį valstybėse narėse;

(15)

būtina išplėsti reikalavimus atitinkančio investicinio turto aprėptį ir skatinti ELTIF investicijas į vertybiniais popieriais pakeistą turtą. Todėl reikėtų aiškiau nurodyti, kad tais atvejais, kai atitinkamą turtą sudaro ilgalaikės pozicijos, prie reikalavimus atitinkančio investicinio turto taip pat turėtų būti priskiriamas paprastas, skaidrus ir standartizuotas pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2402 (6) 18 straipsnyje. Tas ilgalaikes pozicijas sudaro būsto paskolų, užtikrintų viena ar daugiau gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekų (būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai), komercinių paskolų, užtikrintų viena ar daugiau komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipotekų, paskolų įmonėms, įskaitant paskolas, suteiktas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, iš prekybos gautinų sumų arba kitų pagrindinių pozicijų, kurias iniciatorius laiko atskira turto rūšimi, pakeitimas vertybiniais popieriais, su sąlyga, kad pajamos, gautos tas iš prekybos gautinas sumas arba kitas pagrindines pozicijas pakeitus vertybiniais popieriais, naudojamos ilgalaikėms investicijoms finansuoti arba refinansuoti;

(16)

šiuo metu Reglamentu (ES) 2015/760 užkertamas kelias ELTIF investicijoms į kredito įstaigas, investicines įmones, draudimo įmones ir kitas finansų įmones. Tačiau novatoriškos neseniai leidimą gavusios finansų įmonės, pavyzdžiui, finansinių technologijų bendrovės, galėtų atlikti svarbų vaidmenį skatinant skaitmenines inovacijas, bendrą Sąjungos finansų rinkų efektyvumą bei darbo vietų kūrimą ir prisidedant prie Sąjungos finansų infrastruktūros ir kapitalo rinkų sąjungos atsparumo ir stabilumo. Tokios finansų įmonės kuria, parengia arba siūlo novatoriškus produktus ar technologijas, kuriais siekiama automatizuoti ar tobulinti esamus verslo modelius, procesus, taikomąsias programas ir produktus arba kurti naujus produktus ar technologijas, ir taip teikia naudą Sąjungos finansų rinkoms, finansų įstaigoms ir finansinių paslaugų teikimui finansų įstaigoms, įmonėms ar vartotojams. Tokios finansų įmonės taip pat padidina konkrečių reguliavimo, priežiūros ar kontrolės procesų veiksmingumą ir efektyvumą arba modernizuoja finansų ir ne finansų įstaigų reguliavimo, priežiūros ar kontrolės atitikties užtikrinimo funkcijas. Todėl pageidautina iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 2015/760, kad ELTIF galėtų investuoti į novatoriškas neseniai veiklos leidimą gavusias finansų įmones. Kadangi ši sritis dinamiška ir sparčiai kinta, ELTIF turėtų būti leidžiama investuoti į finansų įmones, išskyrus finansų kontroliuojančiąsias bendroves arba mišrią veiklą vykdančias kontroliuojančiąsias bendroves, kurios yra reguliuojamos įmonės, gavusios veiklos leidimus arba įregistruotos vėliau kaip prieš penkerius metus iki pradinės investicijos datos;

(17)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės, kurioms leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, rinkos kapitalizacija neviršytų 500 000 000 EUR. Tačiau daugelio biržinių bendrovių, kurių rinkos kapitalizacija yra maža, likvidumas yra ribotas, todėl ELTIF valdytojai negali per pagrįstą laiką sukurti pakankamos pozicijos tokiose biržinėse bendrovėse, o tai mažina galimų investavimo objektų įvairovę. Siekiant užtikrinti geresnį ELTIF likvidumo profilį, portfelio reikalavimus atitinkančių biržinių įmonių, į kurias ELTIF gali investuoti, maksimali rinkos kapitalizacija turėtų būti padidinta nuo 500 000 000 EUR iki 1 500 000 000 EUR. Kad tokių investicijų atitiktis reikalavimams dėl galimų valiutos kurso svyravimų ar kitų veiksnių nepasikeistų, rinkos kapitalizacijos riba turėtų būti nustatoma tik pradinės investicijos metu;

(18)

siekiant investuotojams, ELTIF valdytojams ir kompetentingoms institucijoms užtikrinti investicijų į trečiosiose valstybėse esantį turtą skaidrumą ir vientisumą, investicijų į trečiųjų valstybių portfelio reikalavimus atitinkančias įmones reikalavimai turėtų būti suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 (7) nustatytais standartais. Jie taip pat turėtų būti suderinti su standartais, nustatytais bendruose veiksmuose, kurių valstybės narės imasi dėl mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų, kaip nurodyta Tarybos išvadose dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo;

(19)

ELTIF valdytojai, turintys portfeliui priklausančios įmonės kapitalo dalį, galėtų pirmenybę teikti savo interesams, o ne ELTIF investuotojų interesams. Kad tokie interesų konfliktai nekiltų ir būtų užtikrintas patikimas įmonių valdymas, Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad ELTIF investuotų tik į su ELTIF valdytoju nesusijusį turtą, nebent ELTIF investuoja į kitiems ELTIF valdytojo valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams priklausančius investicinius vienetus ar akcijas. Tačiau pagal susiformavusią rinkos praktiką vienas ar keli turto valdytojo investiciniai subjektai dažnai investuoja bendrai su kitu fondu, kurio tikslas ir strategija yra panašūs į ELTIF. Tokios ES AIF valdytojo ir kitų tai pačiai grupei priklausančių susijusių subjektų bendrosios investicijos leidžia pritraukti didesnes kapitalo sumas, kurias galima investuoti į didelio masto projektus. Dėl to paprastai turto valdytojai kartu su ELTIF investuoja į tikslinį subjektą, o savo investicijoms pasirenka bendrojo investavimo priemones. Pagal turto valdymo įgaliojimus portfelio valdytojai ir turto valdytojų aukštesnio rango darbuotojai dažniausiai privalo arba turėtų bendrai investuoti į tą fondą, kurį valdo. Todėl tikslinga nurodyti, kad nuostatos dėl interesų konfliktų neturėtų trukdyti ELTIF valdytojui arba tai pačiai grupei priklausančiai įmonei bendrai investuoti į tą ELTIF ir kartu su tuo ELTIF investuoti į tą patį turtą. Siekiant užtikrinti, kad tokių bendrųjų investicijų atveju būtų taikomos veiksmingos investuotojų apsaugos priemonės, ELTIF valdytojai turėtų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/61/ES (8) nustatytus reikalavimus įdiegti organizacines ir administracines priemones, kuriomis galėtų nustatyti interesų konfliktus, vykdyti jų prevenciją, juos valdyti ir stebėti, taip pat užtikrinti, kad tokie interesų konfliktai būtų tinkamai atskleidžiami;

(20)

kad tokių interesų konfliktų nekiltų, būtų išvengta sandorių, kurie vyksta ne komercinėmis sąlygomis, ir siekiant užtikrinti patikimą įmonių valdymą, Reglamente (ES) 2015/760 ELTIF valdytojo ir tai pačiai grupei kaip ELTIF valdytojas priklausančių įmonių darbuotojams neleidžiama investuoti į tą ELTIF arba kartu su ELTIF investuoti į tą patį turtą. Tačiau pagal susiformavusią rinkos praktiką ELTIF valdytojo ir kitų susijusių subjektų, priklausančių tai pačiai grupei, kurie investuoja kartu su ELTIF valdytoju, darbuotojai, įskaitant portfelio valdytojus ir aukštesnio rango darbuotojus, atsakingus už pagrindinius ELTIF valdytojo finansinius ir veiklos sprendimus, dėl turto valdymo įgaliojimų pobūdžio dažnai privalo investuoti (arba yra tikimasi, kad jie investuos) į tą patį fondą ar tą patį turtą, taip siekiant labiau suderinti darbuotojų ir investuotojų finansines paskatas. Todėl tikslinga nurodyti, kad nuostatos dėl interesų konfliktų neturėtų trukdyti ELTIF valdytojo arba tai grupei priklausančių įmonių darbuotojams bendrai savarankiškai investuoti į tą ELTIF ir bendrai su tuo ELTIF investuoti į tą patį turtą. Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų bendrosios investicijos atveju būtų taikomos veiksmingos investuotojų apsaugos priemonės, ELTIF valdytojai turėtų įdiegti organizacines ir administracines priemones, pagal kurias nustatytų interesų konfliktus, vykdytų jų prevenciją, juos valdytų ir stebėtų, taip pat turėtų užtikrinti, kad tokie interesų konfliktai būtų tinkamai atskleidžiami;

(21)

ELTIF taisyklės, taikomos tiek profesionaliems, tiek neprofesionaliesiems investuotojams, įskaitant taisykles dėl finansinio sverto naudojimo, turto diversifikavimo, portfelių sudėties, koncentracijos ribų ir reikalavimus atitinkančio turto bei investicijų ribų, yra beveik vienodos. Tačiau profesionaliems ir neprofesionaliesiems investuotojams būdingas skirtingas investavimo laikotarpis, priimtina rizika, investavimo poreikiai ir gebėjimas analizuoti investavimo galimybes. Profesionalūs investuotojai iš tiesų pasirengę prisiimti didesnę riziką nei neprofesionalieji investuotojai, yra pajėgūs atlikti nuodugnią investavimo galimybių analizę ir tinkamą turto patikrinimą bei vertinimą ir dėl savo pobūdžio bei veiklos galbūt siekia skirtingų investavimo grąžos tikslų nei neprofesionalūs investuotojai. Nepaisant to ir dėl to, kad taisyklės yra beveik vienodos, profesionalius investuotojus aptarnaujantiems ELTIF užkraunama didelė administracinė našta ir jie dėl to patiria didelių išlaidų, todėl turto valdytojai iki šiol nenori siūlyti specialiai profesionaliems investuotojams skirtų produktų. Todėl ELTIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos yra platinami tik profesionaliems investuotojams, tikslinga nustatyti specialias taisykles, ypač dėl atitinkamo portfelio diversifikavimo ir sudėties, koncentracijos ribų ir grynųjų pinigų skolinimosi;

(22)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad ELTIF bent 70 % savo kapitalo investuotų į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą. Toks aukštas investavimo reikalavimas dėl reikalavimus atitinkančio investicinio turto dalies ELTIF portfeliuose iš pradžių buvo nustatytas atsižvelgiant į tai, kad ELTIF daugiausia dėmesio skiria ilgalaikėms investicijoms, ir į numatomą tokių investicijų indėlį finansuojant tvarų Sąjungos ekonomikos augimą. Turint galvoje tam tikro į ELTIF portfelį įtraukto reikalavimus atitinkančio investicinio turto nelikvidumą ir išskirtinumą, ELTIF valdytojams gali būti sunku ir brangu valdyti ELTIF likvidumą, patenkinti išpirkimo prašymus, sudaryti skolinimosi susitarimus ir vykdyti kitus ELTIF investavimo strategijų elementus, susijusius su tokio reikalavimus atitinkančio investicinio turto perleidimu, vertinimu ir įkeitimu. Taigi sumažinus reikalavimus atitinkančio investicinio turto ribą, ELTIF valdytojai galėtų geriau valdyti ELTIF likvidumą. Tik reikalavimus atitinkantis ELTIF, kurie nėra kolektyvinio investavimo subjektai, investicinis turtas ir kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos ELTIF yra investavę, reikalavimus atitinkantis investicinis turtas turėtų būti susumuojami siekiant įvertinti, ar tie ELTIF laikosi investicijų į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą ribos;

(23)

dabartiniai Reglamento (ES) 2015/760 diversifikavimo reikalavimai buvo nustatyti siekiant užtikrinti, kad ELTIF būtų pajėgūs atremti nepalankias rinkos aplinkybes. Tačiau paaiškėjo, kad tos nuostatos yra pernelyg apsunkinančios, nes praktiškai jos reiškia, kad ELTIF vidutiniškai turi atlikti 10 atskirų investicijų. Kalbant apie investicijas į projektus ar didelio masto infrastruktūrą, vienam ELTIF gali būti sunku įvykdyti reikalavimą dėl 10 investicijų, o sandorių sąnaudų ir kapitalo paskirstymo požiūriu tai gali būti brangu. Siekiant sumažinti ELTIF (ir tuo pačiu jų investuotojų) sandorių ir administracines sąnaudas, ELTIF reikėtų suteikti galimybę vykdyti labiau koncentruotas investavimo strategijas, taigi turėti mažiau reikalavimus atitinkančio turto pozicijų. Todėl ELTIF pozicijų, susijusių su viena portfelio reikalavimus atitinkančia įmone, vienu realiojo turto objektu, kolektyvinio investavimo subjektais, tam tikru kitu reikalavimus atitinkančiu investiciniu turtu, sutartimis ir finansinėms priemonėmis, diversifikavimo reikalavimus reikėtų pakoreguoti. Šis papildomas ELTIF portfelio sudėties lankstumas ir diversifikavimo reikalavimų sumažinimas neturėtų reikšmingai paveikti ELTIF pajėgumo atremti rinkos kintamumą, nes ELTIF paprastai investuoja į turtą, kurio rinkos kainų informacija dažnai nėra lengvai prieinama, kuris gali būti labai nelikvidus ir kuriam dažnai yra būdingas ilgas terminas arba laikotarpis;

(24)

kitaip nei neprofesionalieji investuotojai, profesionalūs investuotojai tam tikromis aplinkybėmis investuoja ilgesniam laikui, siekia įvairių finansinės grąžos tikslų, turi daugiau patirties, nepalankiomis rinkos sąlygomis yra pasirengę prisiimti didesnę riziką ir yra pajėgesni padengti nuostolius. Todėl tokiems profesionaliems investuotojams būtina nustatyti diferencijuotas investuotojų apsaugos priemones ir panaikinti ELTIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami tik profesionaliems investuotojams, taikomus diversifikavimo reikalavimus;

(25)

siekiant geriau išnaudoti ELTIF valdytojų patirtį ir atsižvelgiant į diversifikavimo naudą, tam tikrais atvejais ELTIF gali būti naudinga visą arba beveik visą savo turtą investuoti į diversifikuotą finansuojamojo ELTIF portfelį. Todėl ELTIF turėtų būti leidžiama sutelkti savo turtą ir, pasinaudojant finansuojančiojo ir finansuojamojo fondų struktūromis, investuoti į finansuojamuosius ELTIF;

(26)

tam, kad ELTIF galėtų vykdyti savo kasdienę veiklą ir įgyvendinti konkrečią investavimo strategiją, dažnai naudojamasi finansiniu svertu. Nedidelės finansinio sverto sumos gali padidinti grąžą nesukeldamos arba nepadidindamos pernelyg didelės rizikos, jeigu jos tinkamai kontroliuojamos. Be to, įvairūs kolektyvinio investavimo subjektai finansiniu svertu dažnai naudojasi, kad padidintų efektyvumą arba pagerintų veiklos rezultatus. Kadangi šiuo metu pagal Reglamentą (ES) 2015/760 grynųjų pinigų skolinimasis gali sudaryti ne daugiau kaip 30 % ELTIF kapitalo, ELTIF valdytojams gali nepavykti sėkmingai įgyvendinti tam tikrų investavimo strategijų, įskaitant tuos atvejus, kai investuojama į realųjį turtą ir kai didesnį finansinį svertą sektoriuje naudoti įprasta arba jis yra reikalingas siekiant gauti patrauklią pagal riziką pakoreguotą grąžą. Todėl tikslinga ELTIF valdytojams suteikti daugiau lankstumo ELTIF gyvavimo laikotarpiu pritraukti daugiau kapitalo. Tuo pat metu pageidautina stiprinti finansinio sverto valdymą ir skatinti didesnę darną su Direktyva 2011/61/ES, kiek tai susiję su skolinimosi politika, pakeičiant kapitalą grynąja turto verte kaip tinkamu atskaitos tašku nustatant skolinimosi grynaisiais pinigais ribą, kartu tobulinant ištaisymo politiką. Atsižvelgiant į galimą riziką, kurią gali kelti finansinis svertas, ELTIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos gali būti platinami neprofesionaliesiems investuotojams, turėtų būti leidžiama skolintis grynųjų pinigų, kurių suma neturi viršyti 50 % ELTIF grynosios turto vertės. 50 % riba yra tinkama, atsižvelgiant į bendrą fondams, investuojantiems į panašaus likvidumo ir išpirkimo pobūdžio realųjį turtą, nustatytą grynųjų pinigų skolinimosi ribą.

ELTIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami profesionaliems investuotojams, turėtų būti leidžiama didesnė finansinio sverto riba, nes profesionalūs investuotojai gali prisiimti didesnę riziką negu neprofesionalieji investuotojai. Todėl ELTIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami vien profesionaliems investuotojams, grynųjų pinigų skolinimosi riba taip pat turėtų būti padidinta iki ne daugiau kaip 100 % ELTIF grynosios turto vertės. Be to, iki šiol Reglamentu (ES) 2015/760 ELTIF valdytojui nesuteikiama galimybė per tinkamą laikotarpį ištaisyti investicinę poziciją tais atvejais, kai ELTIF pažeidžia finansinio sverto ribą ir to pažeidimo ELTIF valdytojas negali kontroliuoti. Todėl, atsižvelgiant į grynosios turto vertės, kaip pamatinės vertės, kintamumą ir į ELTIF investuotojų interesus, reikėtų patikslinti, kad Reglamento (ES) 2015/760 nuostatos dėl ištaisymo taip pat taikomos skolinimosi riboms;

(27)

siekiant suteikti ELTIF daugiau investavimo galimybių, ELTIF turėtų būti leidžiama skolintis ta valiuta, kuria ELTIF valdytojas tikisi įsigyti turtą. Tačiau būtina sumažinti valiutų nesutapimo riziką ir taip apriboti investicijų portfelio valiutos riziką. Todėl ELTIF turėtų tinkamai apdrausti savo valiutos pozicijos riziką;

(28)

ELTIF turėtų turėti galimybę suvaržyti savo turtą, kad galėtų įgyvendinti skolinimosi strategiją. Siekiant dar labiau padidinti ELTIF lankstumą vykdyti savo skolinimosi strategiją, tais atvejais, kai skolinimasis visiškai padengiamas investuotojų kapitalo įsipareigojimais, skolinimosi susitarimai neturėtų būti laikomi skolinimusi;

(29)

kadangi didžiausios ELTIF grynųjų pinigų skolinimosi ribos buvo padidintos ir tam tikri grynųjų pinigų skolinimosi užsienio valiutomis apribojimai buvo panaikinti, investuotojai turėtų turėti išsamesnės informacijos apie ELTIF taikomas skolinimosi strategijas ir ribas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ELTIF valdytojai atitinkamo ELTIF prospekte aiškiai atskleistų skolinimosi ribas;

(30)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 numatyta, kad investuotojai į ELTIF gali prašyti likviduoti tą ELTIF, jeigu jų išpirkimo prašymai, pateikti pagal ELTIF išpirkimo politiką, nėra patenkinami per vienus metus nuo tų prašymų pateikimo datos. Atsižvelgiant į investicijų į ELTIF ilgalaikiškumą ir tai, kad ELTIF portfelį dažnai sudaro išskirtinis ir nelikvidus turtas, bet kurio investuotojo ar investuotojų grupės teisė prašyti likviduoti ELTIF gali būti neproporcinga ir pakenkti sėkmingam ELTIF investavimo strategijos įgyvendinimui ir kitų investuotojų ar investuotojų grupių interesams. Todėl investuotojų galimybę reikalauti likviduoti ELTIF, kai tas ELTIF negali patenkinti išpirkimo prašymų, tikslinga panaikinti;

(31)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 nėra aišku, kokiais kriterijais remiamasi vertinant išpirkimo procentinį dydį per tam tikrą laikotarpį, neaiškios nuostatos ir dėl būtiniausios kompetentingoms institucijoms teiktinos informacijos apie išpirkimo galimybę. atsižvelgiant į esminį Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) (ESMA) vaidmenį taikant Reglamentą (ES) 2015/760 ir jos patirtį vertybinių popierių ir vertybinių popierių rinkų srityje, tikslinga pavesti ESMA parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų nurodytos aplinkybės, kuriomis ELTIF gyvavimo ciklas laikomas suderinamu su kiekvieno atskiro ELTIF turto objekto gyvavimo ciklu; kriterijai, pagal kuriuos nustatomas minimalus laikymo laikotarpis; būtiniausia informacija, kuri turi būti pateikta ELTIF kompetentingai institucijai; reikalavimai, kuriuos turi atitikti ELTIF įgyvendindamas savo išpirkimo politiką ir likvidumo valdymo priemonės bei išpirkimo procentinės dalies įvertinimo kriterijai. Reikėtų pažymėti, kad tais atvejais, kai ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose numatyta išpirkimo galimybė to ELTIF gyvavimo laikotarpiu, taikomos Direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl likvidumo rizikos valdymo ir likvidumo valdymo priemonių;

(32)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad pagal ELTIF taisykles ar steigimo dokumentus ELTIF investicinių vienetų ar akcijų nebūtų draudžiama įtraukti į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje. Nepaisant šios galimybės, ELTIF valdytojai, investuotojai ir rinkos dalyviai mažai naudojosi antrinės prekybos ELTIF akcijomis ar investiciniais vienetais mechanizmu. Siekiant paskatinti antrinę prekybą ELTIF investiciniais vienetais ar akcijomis, tikslinga leisti ELTIF valdytojams suteikti ELTIF investuotojams galimybę pasitraukti anksčiau nei ELTIF gyvavimo trukmei pasibaigus. Siekiant užtikrinti, kad toks antrinės prekybos mechanizmas būtų veiksmingas, ankstyvas pasitraukimas turėtų būti įmanomas tik tuo atveju, jeigu ELTIF valdytojas yra įdiegęs galimų investuotojų ir pasitraukimo prašymų derinimo politiką. Toje politikoje, be kita ko, turėtų būti nustatytas perleidimo procesas, ELTIF valdytojo arba fondo administratoriaus vaidmuo, likvidumo lango laikotarpio, per kurį būtų galima keistis ELTIF investiciniais vienetais ar akcijomis, periodiškumas ir trukmė, vykdymo kainos nustatymo taisyklės, proporcingo paskirstymo sąlygos, informacijos atskleidimo reikalavimai, mokesčiai, išlaidos ir rinkliavos bei kitos su tokiu likvidumo lango mechanizmu susijusios sąlygos. ESMA turėtų būti patikėtas techninių reguliavimo standartų projektų, kuriuose nurodoma, kokiomis aplinkybėmis taikomas derinimas, taip pat nurodoma, kokią informaciją ELTIF turi atskleisti investuotojams, parengimas;

(33)

tam, kad neprofesionalusis investuotojas nesuprastų neteisingai, koks yra antrinės prekybos mechanizmo teisinis pobūdis ir leidžiamas galimas likvidumas, ELTIF platintojas arba (kai ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos tiesiogiai siūlomi neprofesionaliajam investuotojui ar pateikiami tokiai rinkai) valdytojas pateikia neprofesionaliajam investuotojui aiškų raštišką įspėjimą, kad tai, jog suderinimo mechanizmas yra pasiekiamas, neužtikrina suderinimo arba nesuteikia neprofesionaliesiems investuotojams teisės pasitraukti iš atitinkamo ELTIF arba išpirkti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas. Tas rašytinis įspėjimas turėtų būti įtrauktas į bendrą rašytinį įspėjimą, kuriuo neprofesionaliesiems investuotojams taip pat pranešama, kad ELTIF produktas gali būti netinkamas neprofesionaliesiems investuotojams, kurie negali išlaikyti tokio ilgalaikio ir nelikvidaus įsipareigojimo, kai neprofesionaliesiems investuotojams siūlomo arba pateikiamo ELTIF gyvavimo trukmė viršija 10 metų. Kai suderinimo mechanizmo buvimas pristatomas neprofesionaliesiems investuotojams skirtame rinkodaros pranešime, jis neturėtų būti reklamuojamas kaip priemonė, kuria pagal prašymą užtikrinamas likvidumas;

(34)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad ELTIF patvirtintų papunkčiui išdėstytą turto tvarkingo pardavimo ar perleidimo grafiką, kad pasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei, būtų išpirkti investuotojų turimi investiciniai vienetai ar akcijos. Tame reglamente taip pat reikalaujama, kad ELTIF apie šį papunkčiui išdėstytą grafiką informuotų kompetentingą to ELTIF instituciją. Dėl šių reikalavimų ELTIF valdytojams užkraunama didelė administracinė ir reikalavimų laikymosi našta, tačiau investuotojų apsauga atitinkamai nepadidėja. Siekiant palengvinti šią naštą nemažinant investuotojų apsaugos, ELTIF turėtų informuoti ELTIF kompetentingą instituciją apie tvarkingą jų turto pardavimą ar perleidimą siekiant išpirkti investuotojų investicinius vienetus ar akcijas pasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei ir pateikti ELTIF kompetentingai institucijai papunkčiui išdėstytą grafiką tik tuo atveju, jeigu ta kompetentinga institucija to konkrečiai paprašo;

(35)

finansuojančiojo ELTIF prospekte gali būti pateikta investuotojams labai svarbios informacijos, leidžiančios investuotojams tiksliau įvertinti galimą investicijos riziką ir naudą. Todėl tikslinga reikalauti, kad finansuojamojo ir finansuojančiojo fondų struktūros atveju finansuojančiojo ELTIF prospekte būtų atskleidžiama informacija apie finansuojamojo ir finansuojančiojo fondų struktūrą, finansuojantįjį ELTIF ir finansuojamąjį ELTIF bei visas finansuojančiojo ELTIF atlyginamas arba kompensuojamas išlaidas;

(36)

tam, kad investuotojai galėtų įvertinti ELTIF kaip galimą investicijos objektą, labai svarbu tinkamai atskleisti informaciją apie mokesčius ir rinkliavas. Tokią informaciją svarbu atskleisti ir tada, kai ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams naudojant finansuojamąsias ir finansuojančiąsias struktūras. Todėl tikslinga iš ELTIF valdytojo reikalauti į finansuojančiojo ELTIF metinę ataskaitą įtraukti informaciją apie bendruosius finansuojančiojo ELTIF ir finansuojamojo ELTIF mokesčius. Tikimasi, kad tokie reikalavimai padės apsaugoti investuotojus nuo nepagrįstų papildomų išlaidų, susijusių su pasirašymo ir išpirkimo mokesčiais, kuriuos finansuojamasis ELTIF gali taikyti finansuojančiajam ELTIF;

(37)

Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad ELTIF valdytojas ELTIF prospekte pateiktų informaciją apie mokesčius, susijusius su investavimu į tą ELTIF. Tačiau Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1286/2014 (9) taip pat nustatyti mokesčių atskleidimo reikalavimai. Siekiant padidinti mokesčių struktūrų skaidrumą, Reglamente (ES) 2015/760 nustatytas reikalavimas turėtų būti suderintas su Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nustatytu reikalavimu;

(38)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad ELTIF valdytojai kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje ketina platinti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas, įdiegtų vietos priemones. Nors reikalavimas atlikti tam tikras investuotojams skirtas užduotis visose valstybėse narėse tebetaikomas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1160 (10) reikalavimas diegti vietos priemones, kiek tai susiję su KIPVPS ir alternatyvaus investavimo fondais, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, panaikintas, nes dėl tokių vietos priemonių ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu sukelia papildomų išlaidų ir trukdžių. Taip pat pasikeitė pageidaujamas ryšio su investuotojais metodas – nuo fizinių susitikimų vietos įstaigose pereita prie tiesioginio fondų valdytojų ar platintojų ir investuotojų bendravimo naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Taigi šį reikalavimą visiems ELTIF investuotojams pašalinus iš Reglamento (ES) 2015/760, būtų užtikrinta darna su Direktyva (ES) 2019/1160 ir šiuolaikiniais finansinių produktų platinimo metodais bei būtų galima padidinti ELTIF patrauklumą turto valdytojams, nes jiems nebereikėtų patirti išlaidų, susijusių su vietos įstaigų veikla. Todėl tą reikalavimą reikėtų išbraukti;

(39)

kadangi ELTIF investiciniai vienetai ir akcijos yra finansinės priemonės, jei ELTIF investiciniai vienetai ir akcijos platinami teikiant investicines paslaugas, taikomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES (11) nustatytos produktų valdymo taisyklės. Tačiau ELTIF investicinius vienetus ar akcijas taip pat galima įsigyti be investicinių paslaugų teikimo. Siekiant aprėpti šiuos atvejus, Reglamente (ES) 2015/760 šiuo metu reikalaujama, kad ELTIF valdytojai parengtų ELTIF investicinių vienetų ar akcijų pardavimo neprofesionaliesiems investuotojams vidinio vertinimo procesą. Dabartinė tvarka grindžiama Direktyvoje 2014/65/ES nustatytomis produktų valdymo taisyklėmis, tačiau joje yra keletas skirtumų, kurie nėra pagrįsti ir galėtų susilpninti investuotojų apsaugą. Todėl turėtų būti nurodyta, kad taikomos Direktyvoje 2014/65/ES nustatytos produktų valdymo taisyklės. Nuorodos į Direktyvą 2014/65/ES turi būti suprantamos kaip reiškiančios, kad taikomi deleguotieji aktai, kuriais papildoma ta direktyva;

(40)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad ELTIF platintojai arba valdytojai atliktų tinkamumo neprofesionaliesiems investuotojams vertinimą. Tačiau tas reikalavimas jau yra numatytas Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnyje. Dėl šio reikalavimo dubliavimo sukuriama papildoma administracinė našta, dėl kurios neprofesionalieji investuotojai patiria didesnes išlaidas, o ELTIF valdytojai labai nenori siūlyti naujų ELTIF investicinių vienetų ar akcijų neprofesionaliesiems investuotojams. Todėl iš Reglamento (ES) 2015/760 minėta dubliuojamą reikalavimą būtina išbraukti;

(41)

siekiant užtikrinti aukštą neprofesionaliųjų investuotojų apsaugos lygį, tinkamumo vertinimas turėtų būti atliekamas neatsižvelgiant į tai, ar ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionalieji investuotojai įsigyja iš ELTIF platintojų ar valdytojų, ar antrinėje rinkoje. Pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 2 dalį tinkamumo vertinimas turėtų apimti informaciją apie numatomą investicijos trukmę ir tikslą, taip pat neprofesionaliajam investuotojui priimtiną riziką, pateikiant informaciją apie neprofesionaliojo investuotojo investavimo tikslus ir finansinę padėtį, įskaitant jo gebėjimą prisiimti nuostolius. Apie vertinimo rezultatus neprofesionaliajam investuotojui turėtų būti pranešta pateikiant pareiškimą dėl tinkamumo pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 6 dalį;

(42)

be to, tais atvejais, kai atlikus tinkamumo vertinimą nustatoma, kad ELTIF netinka neprofesionaliajam investuotojui, bet toks investuotojas vis tiek nori sudaryti sandorį, turėtų būti gautas aiškus jo sutikimas prieš ELTIF platintojui arba valdytojui sudarant sandorį;

(43)

Reglamente (ES) 2015/760 taip pat reikalaujama, kad ELTIF valdytojai arba platintojai, platindami ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams, teiktų tinkamas konsultacijas dėl investicijų. Reglamente (ES) 2015/760 nepakankamai tiksliai nurodyta, kas yra tinkamos konsultacijos dėl investicijų ir nėra kryžminės nuorodos į Direktyvoje 2014/65/ES pateiktą konsultacijos dėl investicijų apibrėžtį, todėl ELTIF platintojams ir valdytojams trūko teisinio tikrumo ir kilo painiavos. Be to, nustačius pareigą teikti konsultacijas dėl investicijų, išorės platintojams, platinantiems ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionaliesiems investuotojams, pagal Direktyvą 2014/65/ES reikalingas veiklos leidimas. Dėl to atsiranda nereikalingų kliūčių platinti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas tokiems investuotojams, be to, ELTIF taikomi griežtesni reikalavimai negu kitų sudėtingų finansinių produktų platinimui, įskaitant Reglamente (ES) 2017/2402 nustatytus pakeitimo vertybiniais popieriais reikalavimus bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES (12) nustatytus subordinuotų tinkamų įsipareigojimų reikalavimus. Todėl reikalauti, kad ELTIF investicinių vienetų ir akcijų platintojai ir valdytojai teiktų neprofesionaliesiems investuotojams tokias konsultacijas dėl investicijų, nebūtina. Be to, atsižvelgiant į tai, kad svarbu užtikrinti vienodas sąlygas finansiniams produktams, kai tokie produktai platinami galutiniams investuotojams, ir šiame reglamente, be kita ko, užtikrinti veiksmingas investuotojų apsaugos priemones, ELTIF neturėtų būti užkraunama nereikalinga administracinė ir reguliavimo našta;

(44)

siekiant užtikrinti veiksmingą reikalavimų, susijusių su ELTIF investicinių vienetų ar akcijų pardavimu neprofesionaliesiems investuotojams, taikymo priežiūrą, ELTIF platintojui, arba (kai ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos tiesiogiai siūlomi neprofesionaliajam investuotojui ar pateikiami tokiai rinkai) valdytojui turėtų būti taikomos Direktyvoje 2014/65/ES nustatytos informacijos saugojimo taisyklės;

(45)

tuo atveju, kai ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami arba pateikiami neprofesionaliesiems investuotojams per platintoją, toks platintojas turėtų laikytis taikomų Direktyvos 2014/65/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (13) reikalavimų. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir išvengti dubliavimosi, tuo atveju, kai neprofesionaliajam investuotojui suteikiamos konsultacijos dėl investicijų pagal Direktyvą 2014/65/ES, reikalavimas pateikti tinkamumo vertinimą turėtų būti laikomas įvykdytu;

(46)

pagal susiformavusią rinkos praktiką portfelio valdytojas arba ELTIF valdytojo aukštesnio rango darbuotojai privalo investuoti (arba tikimasi, kad jie investuos) į to ELTIF valdytojo valdomus ELTIF. Laikoma, kad tokie asmenys turi daug finansinių žinių ir yra gerai informuoti apie tą ELTIF, todėl reikalavimas atlikti investicijų į ELTIF tinkamumo vertinimo šių asmenų atžvilgiu būtų perteklinis. Taigi reikalauti, kad ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platintojai arba valdytojai atliktų tinkamumo vertinimą, nėra tikslinga;

(47)

šiuo metu Reglamente (ES) 2015/760 reikalaujama, kad galimų neprofesionaliųjų investuotojų, kurių finansinių priemonių portfelis neviršija 500 000 EUR, pradinė mažiausia į vieną ar daugiau ELTIF investuojama suma būtų 10 000 EUR, taip pat reikalaujama, kad tokių investuotojų į ELTIF investuojama suma neviršytų 10 % jų finansinių priemonių portfelio. Kai taikoma ir 10 000 EUR mažiausios pradinės investuojamos sumos riba ir 10 % bendroji investicijos riba, neprofesionaliesiems investuotojams kyla didelių kliūčių investuoti į ELTIF, o tai prieštarauja ELTIF tikslui sukurti mažmeninį alternatyvaus investavimo fondų produktą. Todėl reikalavimus dėl 10 000 EUR pradinės mažiausios investuojamos sumos ir 10 % bendrosios investicijos ribos reikia panaikinti;

(48)

Reglamente (ES) 2015/760 šiuo metu reikalaujama, kad investuotojams būtų sudaromos vienodos sąlygos ir pavieniams investuotojams ar investuotojų grupėms nebūtų suteikiama jokių privilegijų ar konkrečių ekonominių pranašumų. Tačiau ELTIF gali turėti keleto klasių investicinių vienetų ar akcijų, kuriems taikomos šiek tiek arba iš esmės skirtingos sąlygos, susijusios su mokesčiais, teisine struktūra, platinimo taisyklėmis ir kitais reikalavimais. Siekiant atsižvelgti į šiuos skirtumus, tie reikalavimai turėtų būti taikomi tik pavieniams investuotojams arba investuotojų grupėms, kurie investuoja į tą pačią ELTIF investicinių vienetų ar akcijų klasę ar klases;

(49)

siekiant suteikti ELTIF valdytojams pakankamai laiko prisitaikyti prie šio reglamento reikalavimų, įskaitant reikalavimus, susijusius su ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimu investuotojams, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti praėjus devyniems mėnesiams nuo jo įsigaliojimo;

(50)

atsižvelgiant į galimą reikalavimus atitinkančio turto nelikvidumą ir investicijų į ELTIF ilgalaikiškumą, ELTIF gali patirti sunkumų prisiderindamas prie fondų taisyklių ar reguliavimo reikalavimų pakeitimų, atliekamų jų gyvavimo ciklo metu, nepakenkiant jo investuotojų pasitikėjimui. Todėl būtina numatyti pereinamojo laikotarpio taisykles tiems ELTIF, kuriems veiklos leidimas buvo išduotas prieš pradedant taikyti šį reglamentą. Tačiau tokiems ELTIF taip pat turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti, kad jiems būtų taikomas šis reglamentas, jei apie tai atitinkamai pranešama ELTIF kompetentingai institucijai;

(51)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti veiksmingą teisinę ELTIF veiklos sistemą visoje Sąjungoje ir skatinti ilgalaikį finansavimą pritraukiant kapitalą ir jį nukreipiant į ilgalaikes investicijas į realiąją ekonomiką, vadovaujantis Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl šio reglamento masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(52)

todėl Reglamentas (ES) 2015/760 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2015/760 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2015/760 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šio reglamento tikslas – vadovaujantis Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslu, sukurti palankesnes sąlygas pritraukti kapitalo ir nukreipti jį į ilgalaikes investicijas į realiąją ekonomiką, be kita ko, į investicijas, kuriomis skatinamas Europos žaliasis kursas ir kitos prioritetinės sritys.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

6 punktas pakeičiamas taip:

„6.

realusis turtas – turtas, kuris dėl savo pobūdžio ir savybių turi vertės;“;

b)

7 punkte įterpiamas šis papunktis:

„ca)

perdraudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 punkte,“;

c)

įterpiami šie punktai:

„14a)   paprastas, skaidrus ir standartizuotas pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2402 (*1) 18 straipsnyje nustatytas sąlygas;

14b)   grupė – grupė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (*2) 2 straipsnio 11 punkte;

(*1)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35)."

(*2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).“;"

d)

pridedami šie punktai:

„20.

finansuojantysis ELTIF – ELTIF arba jo investicinis padalinys, kuriam leista bent 85 % savo turto investuoti į kito ELTIF arba jo investicinio padalinio investicinius vienetus ar akcijas;

21.

finansuojamasis ELTIFF – ELTIF arba jo investicinis padalinys, į kurio investicinius vienetus ar akcijas kitas ELTIF investuoja bent 85 % savo turto.“;

3)

3 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   ELTIF kompetentingos institucijos kas ketvirtį informuoja ESMA apie veiklos leidimus, išduotus ar panaikintus pagal šį reglamentą, ir apie visus antroje pastraipoje nurodytame centriniame viešame registre saugomos informacijos apie ELTIF pokyčius.

ESMA tvarko atnaujinamą centrinį viešą registrą, kuriame apie kiekvieną pagal šį reglamentą veiklos leidimą gavusį ELTIF saugoma ši informacija:

a)

ELTIF juridinio asmens identifikatorius (LEI) ir nacionalinio kodo identifikatorius, jei žinoma;

b)

ELTIF valdytojo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir, jei žinoma, to valdytojo adresas ir LEI;

c)

ELTIF ISIN kodai ir kiekviena atskira investicinių vienetų arba akcijų klasė, jei žinoma;

d)

finansuojamojo ELTIF LEI, jei žinoma;

e)

finansuojančiojo ELTIF LEI, jei žinoma;

f)

ELTIF kompetentinga institucija ir ELTIF buveinės valstybė narė;

g)

valstybės narės, kuriose platinami ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos;

h)

ar ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos gali būti platinami neprofesionaliesiems investuotojams, ar juos galima platinti tik profesionaliems investuotojams;

i)

ELTIF veiklos leidimo išdavimo data;

j)

ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo pradžios data;

k)

data, kada ESMA atnaujino informaciją apie ELTIF paskutinį kartą.

Viešas centrinis registras yra prieinamas elektronine forma.“;

4)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Prašyme išduoti ELTIF veiklos leidimą turėtų būti pateikiama:

a)

fondo taisyklės ar steigimo dokumentai;

b)

siūlomo ELTIF valdytojo vardas ir pavardė (pavadinimas);

c)

depozitoriumo pavadinimas, o ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos gali būti platinami neprofesionaliesiems investuotojams, kompetentingai institucijai paprašius, – rašytinis susitarimas su depozitoriumu;

d)

jeigu ELTIF investicinius vienetus arba akcijas galima platinti neprofesionaliesiems investuotojams, investuotojams skelbtinos informacijos aprašas, įskaitant neprofesionaliųjų investuotojų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą;

e)

kai taikoma, ši informacija apie ELTIF finansuojamojo ir finansuojančiojo fondų struktūrą:

i)

pareiškimas, kad finansuojantysis ELTIF yra finansuojamojo ELTIF finansuojantysis fondas;

ii)

finansuojamojo ELTIF taisyklės ar steigimo dokumentai ir 29 straipsnio 6 dalyje paminėtose vidaus veiklos taisyklėse nurodytas finansuojančiojo ir finansuojamojo ELTIF susitarimas;

iii)

jei finansuojamasis ELTIF ir finansuojantysis ELTIF turi skirtingus depozitoriumus – 29 straipsnio 7 dalyje nurodytas keitimosi informacija susitarimas;

iv)

jei finansuojantysis ELTIF yra įsteigtas kitoje valstybėje narėje, ne finansuojamojo ELTIF buveinės valstybėje narėje, finansuojamojo ELTIF buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtinimas, kad finansuojamasis ELTIF yra ELTIF, kurį teikia finansuojantysis ELTIF.“;

b)

2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio 1 daliai, ES AIFV, kuris teikia prašymą dėl kitoje valstybėje narėje įsisteigusio ELTIF valdymo, ELTIF kompetentingai institucijai pateikia šiuos dokumentus:“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Pareiškėjams per du mėnesius nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos pranešama, ar išduotas ELTIF veiklos leidimas.“;

d)

5 dalies antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

jeigu ELTIF investicinius vienetus arba akcijas galima platinti neprofesionaliesiems investuotojams, neprofesionaliesiems investuotojams skelbtinos informacijos aprašas, įskaitant neprofesionaliųjų investuotojų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą;“;

5)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Reikalavimus atitinkantis investicinis turtas

1.   ELTIF gali investuoti į 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą turtą tik tuo atveju, jei jis priklauso vienai iš šių kategorijų:

a)

nuosavo kapitalo ar kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias:

i)

išleidžia portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė, nurodyta 11 straipsnyje, ir kurias ELTIF įsigyja iš portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės ar trečiosios šalies antrinėje rinkoje;

ii)

išleidžia portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė, nurodyta 11 straipsnyje, mainais už nuosavo kapitalo ar kvazinuosavo kapitalo priemonę, kurią ELTIF įsigijo anksčiau iš portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės arba trečiosios šalies antrinėje rinkoje;

iii)

išleidžia įmonė, valdanti portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės, nurodytos 11 straipsnyje, kontrolinį paketą, ir kurias ELTIF įsigyja mainais už nuosavo kapitalo ar kvazinuosavo kapitalo priemonę, įsigytą pagal šio a punkto i ar ii papunkčius;

b)

yra portfelio reikalavimus atitinkančios įmonės, nurodytos 11 straipsnyje, išleistos skolos priemonės;

c)

yra paskolos, kurias ELTIF suteikia portfelio reikalavimus atitinkančiai įmonei, nurodytai 11 straipsnyje, ir kurių terminas nėra ilgesnis už ELTIF gyvavimo trukmę;

d)

yra vieno ar kelių kitų ELTIF, EuVECA, EuSEF, KIPVPS ir ES AIF, kuriuos valdo ES AIFV, investiciniai vienetai ar akcijos, jeigu tie ELTIF, EuVECA, EuSEF ir ES AIF investuoja į reikalavimus atitinkančias investicines priemones, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir patys yra investavę ne daugiau kaip 10 % savo turto į bet kurį kitą kolektyvinio investavimo subjektą;

e)

realusis turtas;

f)

paprastas, skaidrus ir standartizuotas pakeitimas vertybiniais popieriais, kai atitinkamos pozicijos atitinka vieną iš šių kategorijų:

i)

turtas, nurodytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1851 (*3) 1 straipsnio a punkto i, ii arba iv papunkčiuose;

ii)

turtas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2019/1851 1 straipsnio a punkto vii arba viii papunkčiuose, su sąlyga, kad pajamos iš pakeitimo vertybiniais popieriais obligacijų naudojamos ilgalaikėms investicijoms finansuoti arba refinansuoti;

g)

obligacijos, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos žaliųjų obligacijų išleido portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė, kaip nurodyta 11 straipsnyje.

Pirmos pastraipos d punkte nustatyta riba netaikoma finansuojantiesiems ELTIF.

2.   Siekiant nustatyti, ar laikomasi 13 straipsnio 1 dalyje nustatytos investavimo ribos, į ELTIF investicijas į ELTIF, EuVECA, EuSEF, KIPVPS ir ES AIF, kuriuos valdo ES AIFV, investicinius vienetus ar akcijas atsižvelgiama tik tiek, kiek tai yra suma, kurią sudaro tų kolektyvinio investavimo subjektų investicijos į šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a, b, c, e, f ir g punktuose nurodytą reikalavimus atitinkantį investicinį turtą.

Siekiant nustatyti, ar laikomasi 13 straipsnyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų investavimo ir kitų ribų, susumuojamas ELTIF ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos tas ELTIF yra investavęs, turtas ir grynųjų pinigų skolinimosi pozicija.

13 straipsnyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų investavimo ir kitų ribų laikymasis pagal šią dalį nustatomas remiantis informacija, kuri atnaujinama bent kas ketvirtį, o jei tokios informacijos nėra – kas ketvirtį, remiantis naujausia turima informacija.

(*3)  2019 m. gegužės 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1851, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo techniniais reguliavimo standartais (OL L 285, 2019 11 6, p. 1).“;"

6)

11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė – tai portfelio įmonė, kuri pradinės investicijos metu atitinka šiuos reikalavimus:

a)

ji nėra finansų įmonė, išskyrus atvejus, kai:

i)

tai finansų įmonė, kuri nėra finansų kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė; ir

ii)

tai finansų įmonei veiklos leidimas išduotas arba ji tuo metu buvo įregistruota mažiau kaip penkerius metus prieš pradinę investiciją;

b)

ji yra įmonė, kuri:

i)

nėra įtraukta į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, arba

ii)

yra įtraukta į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, ir jos rinkos kapitalizacija sudaro ne daugiau kaip 1 500 000 000 EUR;

c)

ji yra įsteigta valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje, jei trečioji valstybė:

i)

nėra laikoma didelės rizikos trečiąja valstybe, įtraukta į deleguotojo akto, priimto pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 (*4) 9 straipsnio 2 dalį, sąrašą;

ii)

nėra minima Tarybos išvadų dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I priede.

(*4)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).“;"

7)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Interesų konfliktai

1.   ELTIF neinvestuoja į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą, kuriame dalį tiesiogiai ar netiesiogiai turi ELTIF valdytojas, išskyrus atvejus, kai ta dalis yra to ELTIF valdytojo valdomų ELTIF, EuSEF, KIPVPS ar ES AIF investiciniai vienetai ar akcijos.

2.   ELTIF valdantis ES AIFV ir tai pačiai grupei kaip ELTIF valdantis ES AIFV priklausančios įmonės ir jų darbuotojai gali bendrai investuoti į tą ELTIF ir bendrai su ELTIF investuoti į tą patį turtą, jeigu ELTIF valdytojas yra įdiegęs organizacines ir administracines priemones, kuriomis nustatomi interesų konfliktai, vykdoma jų prevencija, jie valdomi ir stebimi, ir jeigu tokie interesų konfliktai tinkamai atskleidžiami.“;

8)

13, 14, 15 ir 16 straipsniai pakeičiami taip:

„13 straipsnis

Portfelio sudėtis ir diversifikavimas

1.   ELTIF investuoja ne mažiau kaip 55 % savo kapitalo į reikalavimus atitinkantį investicinį turtą.

2.   ELTIF investuoja ne daugiau kaip:

a)

20 % savo kapitalo į priemones, kurias išleidžia bet kuri viena portfelio reikalavimus atitinkanti įmonė, arba vienai tokiai įmonei suteikiamas paskolas;

b)

20 % savo kapitalo į vieną realiojo turto objektą;

c)

20 % savo kapitalo į vieno ELTIF, EuVECA, EuSEF, KIPVPS ar ES AIF, kurį valdo ES AIFV, investicinius vienetus ar akcijas;

d)

10 % savo kapitalo į 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą turtą, kurio priemones išleido vienas subjektas.

3.   Paprasto skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais bendroji vertė ELTIF portfelyje neturi viršyti 20 % ELTIF kapitalo vertės.

4.   Bendroji pozicijos rizika ELTIF sandorio šalies atžvilgiu, susijusi su nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandoriais, atpirkimo sandoriais ar atvirkštiniais atpirkimo sandoriais, neturi viršyti 10 % ELTIF kapitalo vertės.

5.   Nukrypstant nuo 2 dalies d punkto, ELTIF gali padidinti tame punkte nurodytą 10 % ribą iki 25 %, jeigu obligacijas išleidžia valstybėje narėje registruotą buveinę turinti kredito įstaiga, kuriai pagal teisės aktus taikoma speciali valstybinė priežiūra, kurios tikslas yra apsaugoti obligacijų turėtojus. Visų pirma, sumos, gaunamos išleidus tas obligacijas, pagal teisės aktus turi būti investuojamos į turtą, kuris per visą obligacijų galiojimo laikotarpį galėtų padengti išlaidas, reikalingas su obligacijomis susijusiems reikalavimams įvykdyti, ir kuris, emitentui negalint jų išpirkti, būtų pirmiausiai naudojamas pagrindinei skolos sumai ir susikaupusioms palūkanoms grąžinti.

6.   Apskaičiuojant šio straipsnio 1–5 dalyse nurodytas ribas, bendrovės, priskiriamos vienai grupei konsoliduotos finansinės atskaitomybės tikslais, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/34/ES ar pripažintose tarptautinėse apskaitos taisyklėse, laikomos viena portfelio reikalavimus atitinkančia įmone arba vienu subjektu.

7.   2–4 dalyse nustatytos investavimo ribos netaikomos, jeigu ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami tik profesionaliems investuotojams. 2 dalies c punkte nustatyta investavimo riba netaikoma, kai ELTIF yra finansuojantysis ELTIF.

14 straipsnis

Investicijų balanso ištaisymas

Jeigu ELTIF pažeidžia 13 straipsnyje nustatytus portfelio sudėties ir diversifikavimo reikalavimus arba 16 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus skolinimosi apribojimus ir šis pažeidimas nepriklauso nuo ELTIF valdytojo, ELTIF valdytojas per atitinkamą laikotarpį imasi reikiamų priemonių, kad balansas būtų ištaisytas, tinkamai atsižvelgdamas į ELTIF investuotojų interesus.

15 straipsnis

Koncentracijos ribos

1.   ELTIF gali įsigyti ne daugiau kaip 30 % vieno ELTIF, EuVECA, EuSEF, KIPVPS ar ES AIF, kurį valdo ES AIFV, investicinių vienetų ar akcijų. Šis apribojimas netaikomas, kai ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami tik profesionaliems investuotojams; jis taip pat netaikomas finansuojantiesiems ELTIF, investuojantiems į savo finansuojamuosius ELTIF.

2.   Investicijoms į šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą turtą taikomos koncentracijos ribos, nustatytos Direktyvos 2009/65/EB 56 straipsnio 2 dalyje, išskyrus atvejus, kai ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami tik profesionaliems investuotojams.

16 straipsnis

Grynųjų pinigų skolinimasis

1.   ELTIF gali skolintis grynųjų pinigų, jei toks skolinimasis atitinka visas šias sąlygas:

a)

jis sudaro ne daugiau kaip 50 % ELTIF grynosios turto vertės, jeigu ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, o jeigu ELTIF investiciniai vienetai ir akcijos platinami tik profesionaliems investuotojams – ne daugiau kaip 100 % ELTIF grynosios turto vertės;

b)

skolinamasi turint tikslą investuoti arba suteikti likvidumo, be kita ko, padengti išlaidas ir sąnaudas, jeigu ELTIF turimų grynųjų pinigų ar grynųjų pinigų ekvivalentų nepakanka atitinkamai investicijai atlikti;

c)

skolinamasi ta pačia valiuta, kokia ketinama pirkti turtą, kuriam pirkti skolinamasi grynųjų pinigų, arba kita valiuta, jeigu valiutos pozicija buvo tinkamai apdrausta;

d)

jo terminas ne ilgesnis kaip ELTIF gyvavimo trukmė.

Skolindamasis grynųjų pinigų, ELTIF gali suvaržyti turtą, kad įgyvendintų savo skolinimosi strategiją.

Skolinimosi susitarimai, kurie visiškai padengiami investuotojų kapitalo įsipareigojimais, pagal šią dalį nelaikomi skolinimusi.

2.   ELTIF valdytojas ELTIF prospekte nurodo, ar pagal ELTIF investavimo strategiją ELTIF ketina skolintis grynųjų pinigų, ir, jei taip, jame taip pat nurodo skolinimosi ribas.

3.   Skolinimosi ribos, kurios turi būti nurodomos 2 dalyje minimame prospekte, taikomos tik nuo ELTIF taisyklėse arba steigimo dokumentuose nurodytos datos. Ta data turi būti ne vėlesnė kaip treji metai nuo dienos, kurią prasidėjo ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimas.

4.   1 dalies a punkte nurodytų skolinimosi ribų taikymas laikinai sustabdomas, jei ELTIF pritraukia papildomą kapitalą arba mažina esamą kapitalą. Toks sustabdymas taikomas tik tokiam laikotarpiui, kuris yra tikrai būtinas, deramai atsižvelgiant į ELTIF investuotojų interesus, ir bet kuriuo atveju trunka ne ilgiau kaip 12 mėnesių.“;

9)

17 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   13 straipsnyje nustatyti portfelio sudėties ir diversifikavimo reikalavimai:

a)

taikoma iki datos, nurodytos ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose;

b)

nebetaikoma, kai ELTIF pradeda parduoti turtą, kad išpirktų investuotojų turimus investicinius vienetus ar akcijas pasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei;

c)

laikinai netaikoma, kai ELTIF kaupia papildomą kapitalą arba mažina esamą kapitalą, jei toks netaikymas trunka ne ilgiau kaip 12 mėnesių.“;

10)

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

ELTIF investicinių vienetų ar akcijų išpirkimas

1.   ELTIF investuotojai negali prašyti išpirkti savo investicinių vienetų ar akcijų nepasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei. Išpirkimo galimybė investuotojams suteikiama kitą dieną po dienos, kuri yra ELTIF gyvavimo trukmės pabaigos diena.

ELTIF taisyklėse arba steigimo dokumentuose aiškiai nurodoma konkreti data, kuri yra ELTIF gyvavimo trukmės pabaigos diena, ir gali būti numatoma teisė laikinai pratęsti ELTIF gyvavimo trukmę ir naudojimosi tokia teise sąlygos.

ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose ir informacijos atskleidimo investuotojams dokumentuose nustatomos investicinių vienetų ar akcijų išpirkimo ir turto pardavimo ar perleidimo procedūros ir aiškiai nurodoma, kad investuotojų turimų investicinių vienetų ar akcijų išpirkimas yra galimas kitą dieną po dienos, kuri yra ELTIF gyvavimo trukmės pabaigos diena.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose gali būti numatyta galimybė išpirkti investicinius vienetus ar akcijas ELTIF gyvavimo laikotarpiu, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

išpirkimo galimybė nesuteikiama, kol nepasibaigė minimalus laikymo laikotarpis arba nesuėjo 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta data;

b)

veiklos leidimo išdavimo metu ir visą ELTIF gyvavimo laiką ELTIF valdytojas gali ELTIF kompetentingai institucijai įrodyti, kad ELTIF taiko tinkamą išpirkimo politiką ir likvidumo valdymo priemones, kurios yra suderinamos su ELTIF ilgalaikio investavimo strategija;

c)

ELTIF išpirkimo politikoje aiškiai nurodytos išpirkimo procedūros ir sąlygos;

d)

ELTIF išpirkimo politika užtikrinama, kad išpirkimas neviršytų tam tikros ELTIF turto procentinės dalies, nurodytos 9 straipsnio 1 dalies b punkte;

e)

ELTIF išpirkimo politika užtikrinama, kad investuotojams būtų taikomos sąžiningos sąlygos ir kad investiciniai vienetai ar akcijos būtų išperkami vadovaujantis proporcingumo principu, jeigu prašymų išpirkti investicinius vienetus ar akcijas suma viršija šios pastraipos d punkte nurodytą procentinę dalį.

Pirmos pastraipos a punkte nurodyta minimalaus laikymo laikotarpio sąlyga netaikoma finansuojantiesiems ELTIF, investuojantiems į savo finansuojamuosius ELTIF.

3.   ELTIF gyvavimo trukmė turi atitikti ilgalaikį ELTIF pobūdį ir turi būti suderinama su kiekvieno atskiro ELTIF turto objekto gyvavimo ciklais, įvertintais atsižvelgiant į to turto nelikvidumo profilį ir ekonominį gyvavimo ciklą, ir užsibrėžtu ELTIF investavimo tikslu.

4.   Investuotojai visada gali pasirinkti, kad jų investicijos būtų grąžintos grynaisiais pinigais.

5.   Investicijų grąžinimas natūra iš ELTIF turto įmanomas tik tuo atveju, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose numatyta ši galimybė su sąlyga, kad visi investuotojai traktuojami sąžiningai;

b)

investuotojas raštu pateikia prašymą grąžinti jam investicijas ELTIF turto dalimi;

c)

to turto perleidimas neribojamas jokiomis specialiomis taisyklėmis.

6.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomos aplinkybės, kuriomis ELTIF gyvavimo trukmė laikoma suderinama su kiekvieno ELTIF turto atskiro objekto gyvavimo ciklais, kaip nurodyta 3 dalyje.

ESMA taip pat parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma:

a)

kriterijai, pagal kuriuos nustatomas 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytas minimalus laikymo laikotarpis;

b)

būtiniausia informacija, kuri turi būti pateikta ELTIF kompetentingai institucijai pagal 2 dalies pirmos pastraipos b punktą;

c)

su 2 dalies pirmos pastraipos b ir c punktuose nurodyta išpirkimo politika ir likvidumo valdymo priemonėmis susiję reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti ELTIF, ir

d)

kriterijai, pagal kuriuos, atsižvelgiant, be kita ko, į tikėtinus ELTIF pinigų srautus ir įsipareigojimus, vertinama 2 dalies pirmos pastraipos d punkte nurodyta procentinė dalis.

ESMA pirmoje ir antroje pastraipose nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2024 m. sausio 10 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje ir antroje pastraipose nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

11)

19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   ELTIF taisyklėse ar steigimo dokumentuose nenustatomas draudimas investuotojams laisvai perleisti savo investicinius vienetus ar akcijas trečiosioms šalims, kurios nėra ELTIF valdytojos, jei laikomasi taikytinų reguliavimo reikalavimų ir ELTIF prospekte nurodytų sąlygų.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„2a.   ELTIF taisyklėse arba steigimo dokumentuose gali būti numatyta galimybė ELTIF gyvavimo laikotarpiu visiškai ar iš dalies suderinti pasitraukiančių ELTIF investuotojų prašymus perleisti investicinius vienetus ar akcijas su galimų investuotojų prašymais dėl perleidimo, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

ELTIF valdytojas turi prašymų derinimo politiką, kurioje aiškiai išdėstyti visi šie dalykai:

i)

perleidimo procesas, taikomas tiek pasitraukiantiems, tiek galimiems investuotojams;

ii)

ELTIF valdytojo arba fondo administratoriaus vaidmuo vykdant perleidimą ir derinant atitinkamus prašymus;

iii)

laikotarpiai, per kuriuos pasitraukiantys ir galimi investuotojai gali prašyti perleisti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas;

iv)

vykdymo kainos nustatymo taisyklės;

v)

proporcingo paskirstymo sąlygų nustatymo taisyklės;

vi)

informacijos apie perleidimo procesą atskleidimo laikas ir pobūdis;

vii)

su perleidimo procesu susiję mokesčiai, išlaidos ir rinkliavos, jei jų yra;

b)

iš ELTIF pasitraukiančių ir galimų investuotojų prašymų derinimo politika ir procedūromis užtikrinama, kad investuotojams būtų taikomos sąžiningos sąlygos, o tuo atveju, jeigu tarp pasitraukiančių investuotojų ir galimų investuotojų atsiranda neatitikimas, prašymai būtų derinami proporcingai;

c)

prašymų derinimas leidžia ELTIF valdytojui stebėti ELTIF likvidumo riziką ir atitinka ELTIF ilgalaikio investavimo strategiją;“

c)

papildoma šia dalimi:

„5.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodoma, kokiomis aplinkybėmis taikomas 2a dalyje nurodytas derinimas, taip pat nurodoma, kokią informaciją ELTIF turi atskleisti investuotojams.

ESMA pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2024 m. sausio 10 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

12)

21 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   ELTIF informuoja ELTIF kompetentingą instituciją apie savo turto tvarkingo pardavimo ar perleidimo grafiką, kad pasibaigus ELTIF gyvavimo trukmei būtų išpirkti investuotojų turimi investiciniai vienetai ar akcijos, likus mažiausiai vieniems metams iki ELTIF gyvavimo trukmės pabaigos dienos. ELTIF kompetentingos institucijos prašymu ELTIF pateikia tai kompetentingai institucijai papunkčiui išdėstytą savo turto tvarkingo pardavimo ar perleidimo grafiką.“;

13)

22 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   ELTIF, parduodamas ar perleisdamas turto objektą ELTIF gyvavimo laikotarpiu, gali sumažinti savo kapitalą taikydamas proporcingumo principą, jeigu ELTIF valdytojas pagrįstai mano, kad toks pardavimas ar perleidimas atitinka investuotojų interesus.“;

14)

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

informacija, kurią pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 (*5) turi atskleisti uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektai;

(*5)  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).“;"

b)

įterpiama ši dalis:

„3a.   Finansuojančiojo ELTIF prospekte pateikiama ši informacija:

a)

pareiškimas, kad finansuojantysis ELTIF yra finansuojamojo ELTIF finansuojantysis fondas ir į to finansuojamojo ELTIF investicinius vienetus ar akcijas nuolat investuoja 85 % ar daugiau savo turto;

b)

finansuojančiojo ELTIF investavimo tikslas ir politika, įskaitant rizikos profilį ir tai, ar finansuojančiojo ELTIF ir finansuojamojo ELTIF veiklos rezultatai yra vienodi, arba kokiu mastu ir dėl kokių priežasčių jie skiriasi;

c)

trumpas finansuojamojo ELTIF, jo struktūros, investicinio tikslo ir politikos aprašas, įskaitant rizikos profilį, taip pat informacija apie tai, kaip galima gauti finansuojamojo ELTIF prospektą;

d)

finansuojančiojo ELTIF ir finansuojamojo ELTIF sudaryto susitarimo arba 29 straipsnio 6 dalyje nurodytų vidaus veiklos taisyklių santrauka;

e)

kaip investicinių vienetų ar akcijų turėtojai gali gauti papildomos informacijos apie finansuojamąjį ELTIF ir 29 straipsnio 6 dalyje nurodytą finansuojančiojo ELTIF ir finansuojamojo ELTIF sudarytą susitarimą;

f)

visų išlaidų, kurias finansuojantysis ELTIF patiria investuodamas į finansuojamojo ELTIF investicinius vienetus ar akcijas, atlyginimo ar kompensavimo aprašas, taip pat bendrų finansuojančiojo ELTIF ir finansuojamojo ELTIF mokesčių aprašas.“;

c)

5 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jei ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, ELTIF valdytojas į finansuojančiojo ELTIF metinę ataskaitą įtraukia pareiškimą apie bendruosius finansuojančiojo ELTIF ir finansuojamojo ELTIF mokesčius. Finansuojančiojo ELTIF metinėje ataskaitoje nurodoma, kaip galima gauti finansuojamojo ELTIF metinę ataskaitą.“;

15)

25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Prospekte atskleidžiamas bendras ELTIF išlaidų santykis.“;

16)

26 straipsnis išbraukiamas;

17)

27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

ELTIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos gali būti platinami neprofesionaliesiems investuotojams, vidaus vertinimo procesas

ELTIF, kurio investicinius vienetus ar akcijas galima platinti neprofesionaliesiems investuotojams, valdytojui taikomi Direktyvos 2014/65/ES 16 straipsnio 3 dalies antroje–penktoje ir septintoje pastraipose ir tos direktyvos 24 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai.“;

18)

28 straipsnis išbraukiamas;

19)

29 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„6.   Finansuojamojo ir finansuojančiojo fondų struktūros atveju finansuojamasis fondas pateikia finansuojančiajam ELTIF visus dokumentus ir informaciją, kurie yra būtini, kad finansuojantysis ELTIF įvykdytų šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Šiuo tikslu finansuojantysis ELTIF sudaro susitarimą su finansuojamuoju ELTIF.

Pirmoje pastraipoje nurodytą susitarimą nemokamai gali gauti visi investicinių vienetų ar akcijų turėtojai, jei to paprašo. Jei finansuojamąjį ELTIF ir finansuojantįjį ELTIF valdo tas pats ELTIF valdytojas, susitarimas gali būti pakeistas vidaus veiklos taisyklėmis, kuriomis užtikrinama atitiktis šios dalies reikalavimams.

7.   Jei finansuojamojo ELTIF ir finansuojančiojo ELTIF depozitoriumai skirtingi, šie depozitoriumai sudaro keitimosi informacija susitarimą, kuriuo būtų užtikrinta, kad abu depozitoriumai įvykdytų savo pareigas. Finansuojantysis ELTIF į finansuojamojo ELTIF investicinius vienetus ar akcijas investuoja tik įsigaliojus tokiam susitarimui.

Jei finansuojamojo ELTIF ir finansuojančiojo ELTIF depozitoriumai laikosi šios dalies reikalavimų, jie laikomi nepažeidę jokių sutartyje, įstatyme ar kitame teisės akte nustatytų informacijos skleidimo apribojimo taisyklių arba su duomenų apsauga susijusių taisyklių. Dėl tokio reikalavimų laikymosi neatsiranda jokios tokio depozitoriumo arba bet kurio jo vardu veikiančio asmens atsakomybės.

Finansuojantysis ELTIF arba, kai taikoma, finansuojančiojo ELTIF valdytojas yra atsakingas už tai, kad finansuojančiojo ELTIF depozitoriumui būtų perduota visa informacija apie finansuojamąjį ELTIF, kuri yra reikalinga, kad finansuojančiojo ELTIF depozitoriumas įvykdytų savo pareigas. Finansuojamojo ELTIF depozitoriumas nedelsdamas informuoja finansuojamojo ELTIF, finansuojančiojo ELTIF arba, jei taikoma, finansuojančiojo ELTIF valdymo įmonės ir depozitoriumo buveinės valstybės narės kompetentingas institucijas apie nustatytus su finansuojamuoju ELTIF susijusius pažeidimus, kurie laikomi darančiais neigiamą poveikį finansuojančiajam ELTIF.“;

20)

30 straipsnis pakeičiamas taip:

„30 straipsnis

Specialieji ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo ir pardavimo neprofesionaliesiems investuotojams reikalavimai

1.   ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos gali būti platinami neprofesionaliesiems investuotojams tik tuo atveju, jei buvo atliktas tinkamumo vertinimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 2 dalį ir tiems neprofesionaliesiems investuotojams buvo pateiktas pareiškimas dėl tinkamumo pagal tos direktyvos 25 straipsnio 6 dalies antrą ir trečią pastraipas.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytas tinkamumo vertinimas atliekamas neatsižvelgiant į tai, ar ELTIF investicinius vienetus ar akcijas neprofesionalieji investuotojai įsigyja iš ELTIF platintojo ar valdytojo, ar per antrinę rinką pagal šio reglamento 19 straipsnį.

Aiškus neprofesionaliojo investuotojo sutikimas, kuriame jis nurodo, kad supranta investavimo į ELTIF riziką, gaunamas tuomet, jei įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

tinkamumo vertinimas neteikiamas konsultacijų dėl investicijų kontekste;

b)

remiantis pagal pirmą pastraipą atliktu tinkamumo vertinimu, ELTIF laikomas netinkamu neprofesionaliajam investuotojui;

c)

neprofesionalusis investuotojas nori sudaryti sandorį nepaisydamas to, kad ELTIF laikomas netinkamu tam investuotojui.

ELTIF platintojas arba (kai ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos tiesiogiai siūlomi neprofesionaliajam investuotojui ar pateikiami tokiai rinkai) valdytojas saugo įrašus, kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 5 dalyje.

2.   ELTIF platintojas arba (kai ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos tiesiogiai siūlomi neprofesionaliajam investuotojui ar pateikiami tokiai rinkai) valdytojas pateikia aiškų raštišką įspėjimą, kuriame neprofesionaliajam investuotojui pateikiama ši informacija:

a)

jeigu ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos siūlomi neprofesionaliesiems investuotojams ar pateikiami tokiai rinkai, gyvavimo trukmė viršija 10 metų, – kad ELTIF produktas gali būti netinkamas neprofesionaliesiems investuotojams, kurie negali sau leisti tokio ilgo laikotarpio nelikvidaus įsipareigojimo.

b)

jeigu ELTIF taisyklėse arba steigimo dokumentuose numatyta galimybė suderinti ELTIF investicinių vienetų ar akcijų pasiūlą ir paklausą, kaip nurodyta 19 straipsnio 2a dalyje, – kad tokia galimybė neužtikrina ir nesuteikia teisės neprofesionaliajam investuotojui pasitraukti iš atitinkamo ELTIF arba išpirkti investicinių vienetų ar akcijų.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos, jeigu neprofesionalusis investuotojas yra ELTIF aukštesnio rango darbuotojas ar portfelio valdytojas, direktorius, vadovas ar agentas arba ELTIF valdytojo ar jo asocijuotosios įmonės darbuotojas ir turi pakankamai žinių apie ELTIF.

4.   Finansuojantysis ELTIF savo rinkodaros pranešimuose nurodo, kad jis į tokio finansuojamojo ELTIF investicinius vienetus ar akcijas nuolat investuoja 85 % ar daugiau savo turto.

5.   ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, taisyklėse ar steigimo dokumentuose dėl tam tikros klasės investicinių vienetų ar akcijų nurodoma, kad visiems investuotojams sudaromos vienodos sąlygos ir kad atitinkamos investicinių vienetų ar akcijų klasės ar klasių atžvilgiu atskiriems investuotojams ar investuotojų grupėms nesuteikiama jokių privilegijų ar konkrečių ekonominių pranašumų.

6.   Dėl ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, teisinės formos neatsiranda jokios papildomos atsakomybės neprofesionaliajam investuotojui arba nereikalaujama papildomų įsipareigojimų tokio investuotojo vardu, išskyrus pirminį kapitalo įsipareigojimą.

7.   Per ELTIF investicinių vienetų ar akcijų pasirašymo laikotarpį ir per dviejų savaičių laikotarpį nuo pradinio įsipareigojimo dėl ELTIF investicinių vienetų ar akcijų pasirašymo dienos neprofesionalieji investuotojai turi turėti galimybę atšaukti pasirašymą ir susigrąžinti pinigus netaikant baudos.

8.   ELTIF, kurio investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams, valdytojas nustato tinkamas neprofesionaliųjų investuotojų skundų nagrinėjimo procedūras ir tvarką, kurių laikantis neprofesionaliesiems investuotojams sudaroma galimybė teikti skundus oficialiąja jų valstybės narės kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų.“;

21)

31 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

ELTIF prospektą ir

b)

ELTIF pagrindinės informacijos dokumentą, jei jo investiciniai vienetai ar akcijos platinami neprofesionaliesiems investuotojams.“;

b)

c punktas išbraukiamas;

22)

34 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagal Direktyvą 2011/61/ES ESMA suteiktais įgaliojimais taip pat naudojamasi taikant šį reglamentą ir laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 (*6).

(*6)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).“;"

23)

37 straipsnis pakeičiamas taip:

„37 straipsnis

Peržiūra

1.   Komisija atlieka šio reglamento taikymo peržiūrą ir išnagrinėja bent šiuos elementus:

a)

mastą, kuriuo ELTIF investiciniai vienetai ar akcijos platinami Sąjungoje, įskaitant tai, ar AIFV, nurodyti Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalyje, galėtų būti suinteresuoti platinti ELTIF investicinius vienetus ar akcijas;

b)

3–6 straipsnių nuostatų dėl ELTIF veiklos leidimų taikymą;

c)

ar reikėtų atnaujinti 3 straipsnio nuostatas dėl ELTIF centrinio viešo registro;

d)

ar reikėtų atnaujinti reikalavimus atitinkančio turto ir investicijų sąrašą, portfelio sudėties ir diversifikavimo reikalavimus, koncentracijos taisykles ir grynųjų pinigų skolinimosi ribas;

e)

13 straipsnio 1 dalyje nustatytos reikalavimus atitinkančio investicinio turto investavimo ribos taikymo poveikį turto diversifikavimui;

f)

ar reikėtų atnaujinti 12 straipsnio nuostatas dėl interesų konfliktų;

g)

18 straipsnio taikymą ir to taikymo poveikį ELTIF investicinių vienetų ar akcijų išpirkimo politikai ir ELTIF gyvavimo trukmei;

h)

ar IV skyriuje nustatyti skaidrumo reikalavimai yra tinkami;

i)

ar V skyriuje išdėstytos nuostatos dėl ELTIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo yra tinkamos ir užtikrina veiksmingą investuotojų, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus, apsaugą;

j)

ar ELTIF svariai prisidėjo siekiant Sąjungos tikslų, pavyzdžiui, nustatytų Europos žaliajame kurse ir kitose prioritetinėse srityse.

2.   Remdamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyta peržiūra ir pasikonsultavusi su ESMA, Komisija ne vėliau kaip 2030 m. balandžio 10 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje būtų įvertinta, kaip šis reglamentas ir ELTIF prisideda prie kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo ir padeda siekti 1 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų. Prireikus drauge su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;

24)

įterpiamas šis straipsnis:

„37a straipsnis

ELTIF tvarumo aspektų peržiūra

Ne vėliau kaip 2026 m. sausio 11 d. Komisija atlieka vertinimą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios prireikus pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir kurioje nagrinėjami bent šie klausimai:

a)

ar įmanoma sukurti neprivalomą nuorodą „ELTIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs“ arba „žaliasis ELTIF“, visų pirma:

i)

ar tokia nuoroda turėtų būti taikoma tik ELTIF, kurie yra finansiniai produktai, kurių tikslas – tvarios investicijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 (*7) 9 straipsnį;

ii)

ar tokia nuoroda turėtų būti taikoma tik ELTIF, kurie visą savo reikalavimus atitinkantį turtą ar visą turtą arba didelę jo dalį investuoja į tvarią veiklą, ir, jei taip, kaip turi būti apibrėžta didelė dalis;

iii)

ar tvari veikla gali būti susieta su tvarumo kriterijais, nustatytais deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 (*8) 10 straipsnio 3 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį, 14 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnio 2 dalį;

b)

ar turėtų būti nustatyta bendra ELTIF pareiga priimant investicinius sprendimus laikytis reikšmingos žalos nedarymo principo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/2088 2a straipsnyje, ar ta pareiga turėtų būti taikoma tik ELTIF, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs, arba žaliesiems ELTIF, tuo atveju, jei laikoma, kad tokia neprivaloma nuoroda yra galima;

c)

ar yra galimybių patobulinti ELTIF sistemą labiau prisidedant prie Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo, bet nepakenkiant ELTIF pobūdžiui.

(*7)  2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, p. 1)."

(*8)  2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).“;"

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2024 m. sausio 10 d.

ELTIF, kuriems veiklos leidimas išduotas pagal Reglamentą (ES) 2015/760, taikytą iki 2024 m. sausio 10 d., ir kurie atitinka jo nuostatas, laikomi atitinkančiais šį reglamentą iki 2029 m. sausio 11 d. ELTIF, kuriems veiklos leidimas išduotas pagal Reglamentą (ES) 2015/760, taikytą iki 2024 m. sausio 10 d., ir kurie atitinka jo nuostatas bei nepritraukia papildomo kapitalo, laikomi atitinkančiais šį reglamentą.

Nepaisant trečios pastraipos, ELTIF, kuriam veiklos leidimas išduotas anksčiau nei 2024 m. sausio 10 d., gali pasirinkti būti šio reglamento subjektu, jeigu apie tai pranešama ELTIF kompetentingai institucijai.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2023 m. kovo 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

R. METSOLA

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. ROSWALL


(1)  OL C 290, 2022 7 29, p. 64.

(2)  2023 m. vasario 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2023 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 98).

(4)  2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, p. 1).

(5)  2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).

(6)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (OL L 347, 2017 12 28, p. 35).

(7)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

(8)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(9)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(10)  2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1160, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2009/65/EB ir 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu (OL L 188, 2019 7 12, p. 106).

(11)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(12)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

(13)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).


Top