EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0315

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/315 2022 m. spalio 25 d. kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiami deleguotaisiais reglamentais (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178 nustatyti techniniai reguliavimo standartai (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/7175

OL L 43, 2023 2 13, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/315/oj

2023 2 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 43/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/315

2022 m. spalio 25 d.

kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiami deleguotaisiais reglamentais (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178 nustatyti techniniai reguliavimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotuosiuose reglamentuose (ES) 2015/2205 (2), (ES) 2016/592 (3) ir (ES) 2016/1178 (4) nurodytos, bet kita ko, tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos sutartims, susijusioms su tų deleguotųjų reglamentų prieduose nurodytų klasių ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Tų deleguotųjų reglamentų 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nustatytos atidėtos tarpuskaitos prievolės taikymo ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias sudaro tai pačiai grupei priklausančios sandorio šalys, kai viena sandorio šalis yra įsteigta trečiojoje valstybėje, o kita – Sąjungoje, pradžios datos. Atidėti taikymo pradžios datas buvo būtina siekiant užtikrinti, kad, kol nebus priimtas įgyvendinimo aktas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį, tokioms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims tarpuskaitos prievolė nebūtų taikoma;

(2)

iki šiol joks įgyvendinimo aktas dėl tarpuskaitos prievolės pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį dar nepriimtas. Tarpuskaitos prievolės taikymas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias sudaro tai pačiai grupei priklausančios sandorio šalys ir kai viena sandorio šalis yra įsteigta trečiojoje valstybėje, o kita sandorio šalis įsteigta Sąjungoje, nepriėmus Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto, turėtų žalingą ekonominį poveikį Sąjungos sandorio šalims. Todėl tarpuskaitos prievolės taikymas ne biržos išvestinių finansinių priemonių grupės vidaus sutartims su trečiosios valstybės sandorio šalimi turėtų būti atidėtas iki dar vėlesnės datos;

(3)

todėl deleguotieji reglamentai (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178 turėtų būti iš atitinkamai dalies pakeisti;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(5)

deleguotųjų reglamentų (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178 pakeitimai yra riboti galiojančios reguliavimo sistemos patikslinimai. Atsižvelgiant į ribotą tų pakeitimų taikymo sritį ir klausimo skubumą, būtų labai neproporcinga, jei ESMA rengtų atviras viešas konsultacijas arba analizuotų galimas susijusias sąnaudas ir naudą. Vis dėlto ESMA paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų ir konsultavosi su Europos sisteminės rizikos valdyba;

(6)

siekiant rinkos dalyviams kuo greičiau užtikrinti teisinį tikrumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2205 pakeitimas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2205 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a)

2025 m. birželio 30 d., jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu nepriimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo to reglamento 4 straipsnio tikslais, taikomas šio reglamento priede nurodytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims;“.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/592 pakeitimas

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/592 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a)

2025 m. birželio 30 d., jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu nepriimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo to reglamento 4 straipsnio tikslais, taikomas šio reglamento priede nurodytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims;“.

3 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1178 pakeitimas

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1178 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a)

2025 m. birželio 30 d., jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį atitinkamos trečiosios valstybės atžvilgiu nepriimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo to reglamento 4 straipsnio tikslais, taikomas šio reglamento priede nurodytoms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims;“.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 314, 2015 12 1, p. 13).

(3)  2016 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 103, 2016 4 19, p. 5).

(4)  2016 m. birželio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 195, 2016 7 20, p. 3).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


Top