EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0250

Tarybos reglamentas (ES) 2023/250 2023 m. vasario 4 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

ST/5271/2023/INIT

OL L 32I, 2023 2 4, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/250/oj

2023 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 32/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2023/250

2023 m. vasario 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2023 m. vasario 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2023/252, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 833/2014 (2);

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (3) numatytos priemonės;

(3)

2022 m. spalio 6 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/1909 (4), kuriuo nustatyta išimtis, taikoma draudimui teikti jūrų transporto paslaugas, susijusias su Rusijos kilmės arba iš jos eksportuojamos žalios naftos ar naftos produktų, perkamų neviršijant Viršutinės kainos ribos koalicijos sutartos iš anksto nustatytos viršutinės kainos ribos, vežimu jūra į trečiąsias valstybes, ir draudimui teikti su tokiu vežimu susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą ar finansinę paramą. Ta išimtis skirta sušvelninti neigiamus padarinius energijos tiekimui trečiosioms valstybėms ir sumažinti kainų šuolius, kuriuos lemia ypatingos rinkos sąlygos, kartu apribojant Rusijos pajamas iš naftos;

(4)

2022 m. gruodžio 3 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/2369 (5), kuriuo nustatyta viršutinė žalios naftos kainų riba, t. y. kaina už barelį, kurios neviršijant Rusijos žalios naftos atžvilgiu netaikomas draudimas teikti jūrų transporto paslaugas, susijusias su tokios žalios naftos vežimu jūra į trečiąsias valstybes, ir draudimas teikti su tokios žalios naftos vežimu susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą ar finansinę paramą;

(5)

2023 m. vasario 4 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2023/252. Tuo sprendimu nustatytos dar dvi viršutinės kainų ribos naftos produktams, t. y. kaina už barelį, kurios neviršijant Rusijos naftos produktų atžvilgiu netaikomas draudimas teikti jūrų transporto paslaugas, susijusias su tokių produktų vežimu jūra į trečiąsias valstybes, ir draudimas teikti su tokių produktų vežimu susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą ar finansinę paramą: viena – naftos produktams, kuriais prekiaujama mažesne nei žalios naftos kaina (mažesnė nei žalios naftos kaina), ir kita – naftos produktams, kuriais prekiaujama didesne nei žalios naftos kaina (didesnė nei žalios naftos kaina);

(6)

Sprendimu (BUSP) 2023/252 nustatomas 55 dienų pereinamasis laikotarpis, taikomas laivams, gabenantiems Rusijos kilmės naftos produktus, kurie buvo nupirkti ir pakrauti į laivą iki 2023 m. vasario 5 d., o iškrauti iki 2023 m. balandžio 1 d.;

(7)

Sprendime (BUSP) 2022/2369 nustatyta, kad viršutinės kainos ribos mechanizmas reguliariai peržiūrimas. Nuo 2023 m. kovo mėn. vidurio peržiūra turėtų būti grindžiama objektyviais duomenimis, kuriuos Komisija kas du mėnesius pateikia Tarybai. Šie duomenys turėtų apimti informaciją apie žalios naftos ir rafinuotų naftos produktų kainų lygį, svyravimus peržiūros laikotarpiu ir pagrįstas ateinančio laikotarpio kainų prognozes. Komisija taip pat įtrauks aktualius duomenis apie tikėtiną poveikį Rusijos biudžetui, energetikos sektoriui ir valstybėms narėms;

(8)

tos priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(9)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 3n straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

6 dalis papildoma šiuo punktu:

„e)

nuo 2023 m. vasario 5 d. – Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotiems naftos produktams, priskiriamiems KN 2710 pozicijai, pirktiems didesne nei XXVIII priede nustatyta atitinkama kaina, kurie į laivą pakrovimo uoste buvo pakrauti iki 2023 m. vasario 5 d., o galutiniame paskirties uoste iškrauti iki 2023 m. balandžio 1 d.“;

2)

11 dalis pakeičiama taip:

„11.   Viršutinės kainos ribos mechanizmo veikimas, įskaitant XXVIII priedą ir šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatytus draudimus, peržiūrimas ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo mėn. vidurio ir po to – kas 2 mėnesius.

Peržiūros metu atsižvelgiama į priemonės veiksmingumą numatomų jos rezultatų, jos įgyvendinimo, tarptautinio prisijungimo prie viršutinės kainos ribos mechanizmo ir neformalaus suderinimo su juo, ir jos galimo poveikio Sąjungai ir jos valstybėms narėms atžvilgiu. Ja turi būti reaguojama į pokyčius rinkoje, įskaitant galimus sukrėtimus.

Kad būtų pasiekti viršutinės kainos ribos tikslai, įskaitant galimybę sumažinti Rusijos pajamas iš naftos, viršutinė kainos riba turi būti bent 5 % mažesnė už vidutinę Rusijos naftos ir naftos produktų rinkos kainą, apskaičiuotą remiantis Tarptautinės energetikos agentūros pateiktais duomenimis.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. vasario 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. ROSWALL


(1)  OL L 32 I, 2023 2 4.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).

(4)  2022 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1909, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 259 I, 2022 10 6, p. 122).

(5)  2022 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2369, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 311 I, 2022 12 3, p. 8).


Top