EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023L0277

2022 m. spalio 5 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2023/277, kuria dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo atnaujinimo pagal atnaujintą 2022 m. vasario 21 d. Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/6970

OL L 42, 2023 2 10, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/277/oj

2023 2 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/1


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2023/277

2022 m. spalio 5 d.

kuria dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo atnaujinimo pagal atnaujintą 2022 m. vasario 21 d. Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (1), ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2009/43/EB taikoma su gynyba susijusiems produktams, įtrauktiems į priedą. Tas priedas turi griežtai atitikti Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą;

(2)

2007 m. kovo 19 d. Taryba priėmė Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą, kuris buvo keletą kartų atnaujintas. 2022 m. vasario 21 d. Taryba priėmė atnaujintą Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą (2). Todėl būtina atnaujinti Direktyvos 2009/43/EB priede pateiktą su gynyba susijusių produktų sąrašą;

(3)

Todėl Direktyva 2009/43/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(4)

pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (3) valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudedamųjų dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/43/EB priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2023 m. birželio 7 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 146, 2009 6 10, p. 1.

(2)  OL C 100, 2022 3 1, p. 3.

(3)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Su gynyba susijusių produktų sąrašas

1 pastaba.

Terminai, pateikti „kabutėse“, yra apibrėžti terminai. Žr. šio sąrašo priede pateiktas „Šiame sąraše vartojamų terminų apibrėžtys“.

2 pastaba.

Kai kuriais atvejais cheminės medžiagos sąraše yra nurodytos pagal pavadinimą ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) (toliau – CAS) registracijos numerį. Šis sąrašas taikomas tos pačios struktūrinės formulės cheminėms medžiagoms (įskaitant hidratus), neatsižvelgiant į pavadinimą ar CAS numerį. CAS numeris pateikiamas tam, kad būtų lengviau nustatyti tam tikrus chemikalus arba jų mišinius, neatsižvelgiant į nomenklatūrą. CAS numeris negali būti naudojamas kaip unikalus identifikatorius, nes į sąrašą įtrauktos tam tikro pavidalo cheminės medžiagos ir tokių medžiagų turintys mišiniai gali turėti skirtingus CAS numerius.

ML (1) 1

Mažesnio nei 20 mm kalibro lygiavamzdžiai ginklai, kiti 12,7 mm (0,5 colio) ar mažesnio kalibro šaunamieji ginklai, automatiniai ginklai bei jų priedai ir specialiai jiems sukurti komponentai:

Pastaba.

ML1 dalis netaikoma:

a.

Šaunamiesiems ginklams, specialiai suprojektuotiems šaudyti mokomaisiais šaudmenimis ir kuriais negalima iššauti sviedinio;

b.

Šaunamiesiems ginklams, specialiai suprojektuotiems su paleidimo priemone susietiems sviediniams, neturintiems detonacinio sprogstamojo užtaiso ar valdymo sąsajos, 500 metrų ar mažesniu nuotoliu;

c.

Ne automatiniams ginklams, kuriems naudojami šoninio mušimo inicijavimo šaudmenys;

d.

‚Deaktyvuotiems šaunamiesiems ginklams’.

Techninė pastaba.

‚Deaktyvuotas šaunamasis ginklas’ – šaunamasis ginklas, kuris, laikantis Vasenaro susitarime dalyvaujančios valstybės nacionalinės valdžios institucijos apibrėžtų procesų, buvo padarytas neveikiančiu, kad iš jo nebūtų galima iššauti jokio sviedinio. Šiais procesais negrįžtamai modifikuojami esminiai to šaunamojo ginklo elementai. Pagal nacionalinius įstatymus ir teisės aktus, šaunamojo ginklo deaktyvavimas gali būti tvirtinamas kompetentingos valdžios institucijos išduotu sertifikatu ir gali būti pažymėtas ant šaunamojo ginklo esminės dalies dedamu spaudu.

a.

Šautuvai ir kombinuotieji šautuvai, pistoletai, kulkosvaidžiai, pistoletai-kulkosvaidžiai ir daugiavamzdžiai ginklai;

Pastaba.

ML1 dalies a punktas netaikomas šiai įrangai:

a.

Iki 1938 metų gamintiems šautuvams ir kombinuotiesiems šautuvams;

b.

Iki 1890 metų gamintų šautuvų ir kombinuotųjų šautuvų kopijoms;

c.

Iki 1890 metų pagamintiems pistoletams/revolveriams, daugiavamzdžiams ginklams, kulkosvaidžiams ir jų kopijoms;

d.

Šautuvams ar pistoletams/revolveriams, specialiai suprojektuotiems iššauti inertinį sviedinį suspaustu oru arba CO2;

e.

Pistoletams/revolveriams, specialiai suprojektuotiems bet kuriam iš šių tikslų:

1.

Naminiams gyvuliams užmušti; arba

2.

Gyvūnams raminti;

b.

Lygiavamzdžiai ginklai:

1.

Lygiavamzdžiai ginklai, specialiai suprojektuoti kariniam naudojimui;

2.

Kiti lygiavamzdžiai ginklai:

a.

Automatiniai lygiavamzdžiai ginklai;

b.

Pusiau automatiniai ar pompinio užtaisymo lygiavamzdžiai ginklai;

Pastaba.

ML1 dalies b punkto 2 papunktis netaikomas ginklams, specialiai suprojektuotiems iššauti inertinį sviedinį suspaustu oru arba CO2.

Pastaba.

ML1 dalies b punktas netaikomas šiai įrangai:

a.

Iki 1938 metų gamintiems lygiavamzdžiams ginklams;

b.

Iki 1890 metų gamintų lygiavamzdžių ginklų kopijoms;

c.

Lygiavamzdžiams ginklams, naudojamiems medžioklei arba sportui. Šie ginklai neturi būti specialiai suprojektuoti kariniam naudojimui arba neturi būti automatiniai;

d.

Lygiavamzdžiams ginklams, specialiai suprojektuotiems šiems tikslams:

1.

Naminiams gyvuliams užmušti;

2

Gyvūnams raminti;

3.

Seisminiams stebėjimams atlikti;

4.

Pramoniniams sviediniams paleisti; arba

5.

Savadarbiams sprogstamiesiems užtaisams (IED) išardyti.

NB .

Dėl ardomųjų ginklų žr. ML4 dalį ir ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1A006 poziciją.

c.

Ginklai, kuriems naudojami šaudmenys be tūtelių;

d.

Šie priedai, sukurti ML1 dalies a punkte, ML1 dalies b punkte arba ML1 dalies c punkte nurodytiems ginklams:

1.

Nuimamos šovinių apkabos;

2.

Garso slopintuvai arba moderatoriai;

3.

‚Ginklų pritvirtinimo įtaisai (stovai)’;

Techninė pastaba.

ML1 dalies d punkto 3 papunktyje terminas ‚ginklų pritvirtinimo įtaisas (stovas)‘ – tvirtiklis, sukurtas šaunamajam ginklui pritvirtinti prie antžeminės transporto priemonės, „orlaivio“, laivo ar struktūros.

4.

Šūvio liepsnos slopintuvai (gesikliai);

5.

Ginklų optiniai taikikliai su vaizdo apdorojimu elektroniniu būdu;

6.

Ginklų optiniai taikikliai, specialiai sukurti kariniam naudojimui.

ML2
20 mm ar didesnio kalibro lygiavamzdžiai ginklai, kiti didesnio kaip 12,7 mm (0,5 colio) kalibro ginklai ar ginkluotė, granatsvaidžiai, liepsnosvaidžiai ir dujosvaidžiai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam naudojimui, bei jų priedai ir specialiai jiems sukurti komponentai:

a.

Pabūklai, haubicos, patrankos, mortyros, prieštankiniai pabūklai, sviedinių paleidimo įrenginiai, kariniai liepsnosvaidžiai, šautuvai, beatošliaužiai ginklai ir lygiavamzdžiai ginklai;

1 pastaba.

ML2 dalies a punktas apima purkštuvus, matavimo prietaisus, atsargų rezervuarus ir kitus specialiai sukurtus skysčiu varomų užtaisų komponentus, tinkamus ML2 dalies a punkte nurodytai ginkluotei.

2 pastaba.

ML2 dalies a punktas netaikomas tokiems ginklams:

a.

Iki 1938 metų gamintiems šautuvams, lygiavamzdžiams ginklams ir kombinuotiesiems šautuvams;

b.

Iki 1890 metų gamintų šautuvų, lygiavamzdžių ginklų ir kombinuotųjų šautuvų kopijoms;

c.

Iki 1890 metų gamintiems pabūklams, haubicoms, patrankoms ir mortyroms;

d.

Lygiavamzdžiams ginklams, naudojamiems medžioklei arba sportui. Šie ginklai neturi būti specialiai suprojektuoti kariniam naudojimui arba neturi būti automatiniai;

e.

Lygiavamzdžiams ginklams, specialiai suprojektuotiems šiems tikslams:

1.

Naminiams gyvuliams užmušti;

2.

Gyvūnams raminti;

3.

Seisminiams stebėjimams atlikti;

4.

Pramoninių sviedinių paleidimui; arba

5.

Savadarbiams sprogstamiesiems užtaisams (IED) išardyti.

NB .

Dėl ardomųjų ginklų žr. ML4 dalį ir ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1A006 poziciją.

f.

Rankiniams sviedinių paleidimo įrenginiams, specialiai suprojektuotiems su paleidimo priemone susietiems sviediniams, neturintiems detonacinio sprogstamojo užtaiso ar valdymo sąsajos, 500 metrų ar mažesniu nuotoliu.

b.

Granatsvaidžiai, liepsnosvaidžiai ir dujosvaidžiai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniams tikslams:

1.

Dūminių užtaisų granatsvaidžiai;

2.

Dujų užtaisų granatsvaidžiai;

3.

Liepsnosvaidžiai;

Pastaba.

ML2 dalies b punktas netaikomas signaliniams pistoletams.

c.

Priedai, specialiai sukurti ML2 dalies a punkte nurodytiems ginklams:

1.

Ginklų taikikliai ir ginklų taikiklių tvirtinimo įtaisai, specialiai sukurti kariniam naudojimui;

2.

Demaskuojamųjų požymių mažinimo įtaisai;

3.

Pritvirtinimo įtaisai;

4.

Nuimamos šovinių apkabos;

d.

Nuo 2019 m. nebetaikoma.

ML3
Amunicija ir sprogdiklių nustatymo prietaisai bei specialiai jiems sukurti komponentai:

a.

Amunicija ginklams, nurodytiems ML1, ML2 ar ML12 dalyse;

b.

Sprogdiklių nustatymo prietaisai, specialiai sukurti ML3 dalies a punkte nurodytai amunicijai.

1 pastaba.

Prie ML3 dalyje nurodytų specialiai sukurtų komponentų priskiriami:

a.

Metaliniai ar plastmasiniai gaminiai, pavyzdžiui, kapsulių, kulkų antgaliai, šovinio švaistikliai, besisukantys žiedai ir šaudmenų metalinės dalys;

b.

Apsauginiai ir užtaisymo prietaisai, sprogdikliai, jutikliai ir inicijavimo prietaisai;

c.

Didelės galios vienkartinio veikimo energijos tiekimo prietaisai;

d.

Degieji užtaisų konteineriai;

e.

Antriniai šaudmenys, įskaitant kasetinių užtaisų bombas, granatas, minas ir valdomuosius sviedinius.

2 pastaba.

ML3 dalies a punktas netaikomas šiai įrangai:

a.

Tuštiems šaudmenims;

b.

Mokomiesiems šaudmenims, kurių šovinio tūta yra pragręžta;

c.

Kitiems tuštiems ir mokomiesiems šaudmenims, neturintiems koviniams šaudmenims sukurtų komponentų; arba

d.

Komponentams, specialiai sukurtiems šios 2 pastabos a, b ir c punktuose nurodytiems tuštiems arba mokomiesiems šaudmenims.

3 pastaba.

ML3 dalies a punktas netaikomas šoviniams, specialiai sukurtiems šiems tikslams:

a.

Signalui duoti;

b.

Paukščiams baidyti; arba

c.

Dujų fakelams naftos gręžiniuose uždegti.

ML4
Bombos, torpedos, raketos, reaktyviniai sviediniai, kiti sprogstamieji užtaisai ir jais susijusi įranga bei jos priedai, taip pat specialiai jiems sukurti komponentai:

1 NB .

Dėl valdymo ir navigacinės įrangos – žr. ML11 dalį.

2 NB .

Dėl Orlaivių priešraketinės apsaugos sistemų (AMPS) – žr. ML4 dalies c punktą.

a.

Bombos, torpedos, granatos, dūmų užtaisai, raketos, minos, reaktyviniai sviediniai, giluminiai užtaisai, griaunamieji užtaisai, sprogdinimo priemonės, griovimo įranga, karinė „pirotechnika“, šaudmenys ir jų imitacijos (t. y. įranga, imituojanti šiuos gaminius ar jų veikimą), specialiai sukurti kariniam naudojimui;

Pastaba.

ML4 dalies a punktas apima:

a.

Dūmų granatas, ugnies užtaisus ir padegamąsias bombas, sprogstamuosius užtaisus;

b.

Reaktyvinių sviedinių ar raketų nešėjų tūtas ir raketų grąžinimo įrenginių antgalius.

b.

Įranga, turinti visas šias charakteristikas:

1.

Specialiai sukurti kariniam naudojimui; ir

2.

Specialiai sukurta ‚veiklai’, susijusiai su bet kuriuo iš šių objektų:

a.

ML4 dalies a punkte nurodytais objektais; arba

b.

Savadarbiais sprogstamaisiais užtaisais (IED).

Techninė pastaba.

ML4 dalies b punkto 2 papunktyje ‚veikla’ apima valdymą, paleidimą, išdėstymą, kontroliavimą, iššovimą, detonavimą, aktyvavimą, įkrovimą vienkartinio veikimo energijos tiekimo prietaisais, imitavimą, trukdymą veikti, pašalinimą, aptikimą, ardymą ar nukenksminimą.

1 pastaba.

ML4 dalies b punktas apima:

a.

Mobiliąją dujų suskystinimo įrangą, galinčią per dieną suskystinti 1 000 kg ar daugiau dujų;

b.

Vandens paviršiuje plūduriuojantį elektros laidų kabelį, tinkamą magnetinėms minoms pašalinti ar naikinti.

2 pastaba.

ML4 dalies b punktas netaikomas rankiniams prietaisams, kurie sukurti tik metalui aptikti ir negali atskirti minų nuo kitų metalinių objektų.

c.

Orlaivių priešraketinės apsaugos sistemos (AMPS).

Pastaba.

ML4 dalies c punktas netaikomas AMPS, jei jos turi visas šias charakteristikas:

a.

Turi bet kurį iš toliau nurodytų raketų įspėjamųjų jutiklių:

1.

Pasyviuosius jutiklius, kurių didžiausias fotoatsakas yra 100–400 nm; arba

2.

Aktyviuosius impulsinius Doplerio jutiklius/radarus, įspėjančius apie raketas;

b.

Turi atsakomųjų priemonių skirstymo sistemas;

c.

Turi šiluminio signalo užtaisus, matomą šviesą ir infraraudonuosius spindulius raketoms žemė–oras suklaidinti; ir

d.

Yra įrengtos „civiliniuose orlaiviuose“ ir turi visas šias charakteristikas:

1.

AMPS veikia tik tam tikrame „civiliniame orlaivyje“, kuriame yra įrengta speciali AMPS ir kuriam yra išduotas:

a.

Vienos ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos institucijų išduotas Civilinis tipo sertifikatas; arba

b.

Lygiavertis dokumentas, pripažintas Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO);

2.

AMPS naudoja apsaugą, skirtą sutrukdyti neteisėtai prieigai prie „programinės įrangos“; ir

3.

AMPS turi aktyvųjį mechanizmą, kuris nebeleidžia sistemai veikti, kai ji pašalinama iš „civilinio orlaivio“, kuriame ji buvo įrengta.

ML5
Ugnies kontrolės, sekimo ir įspėjamoji įranga bei su ja susijusios sistemos, tikrinimo ir vizavimo įranga bei atsakomųjų veiksmų įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui, taip pat specialiai jai sukurti komponentai ir dalys:

a.

Ginklų taikikliai, bombardavimo kompiuteriai, ginklų nutaikymo įranga bei ginklų kontrolės sistemos;

b.

Kita ugnies kontrolės, sekimo ir įspėjamoji įranga bei su ja susijusios sistemos:

1.

Taikinio nustatymo, pažymėjimo, nuotolio nustatymo, sekimo ar stebėjimo sistemos;

2.

Aptikimo, atpažinimo arba identifikavimo įranga;

3.

Duomenų sugretinimo ar jutiklių integracijos įranga;

c.

ML5 dalies a ar b punktuose nurodytų objektų atsakomųjų veiksmų įranga;

Pastaba.

ML5 dalies c punkte atsakomųjų veiksmų įranga apima aptikimo įrangą.

d.

Lauko tikrinimo ar vizavimo įranga, specialiai sukurta įrangai, nurodytai ML5 dalies a, b ar c punkte.

ML6
Antžeminės transporto priemonės ir jų komponentai:

NB .

Dėl valdymo ir navigacinės įrangos – žr. ML11 dalį.

a.

Antžeminės transporto priemonės ir jų komponentai, sukurti arba modifikuoti specialiai kariniam naudojimui;

1 pastaba.

ML6 dalies a punktas apima:

a.

Tankus, kitas karines šarvuotas transporto priemones ir karines transporto priemones, aprūpintas ginkluotės, minavimo arba ML4 dalyje nurodytų šaudmenų paleidimo įrangos pritvirtinimo įtaisais;

b.

Šarvuotas transporto priemones;

c.

Amfibijas ir giliai po vandeniu judančias transporto priemones;

d.

Techninės pagalbos transporto priemones ir transporto priemones, skirtas tempti ar transportuoti amuniciją, ginklų sistemas ir susijusią krovinių tvarkymo įrangą;

e.

Priekabas.

2 pastaba.

ML6 dalies a punkte nurodytų sausumos transporto priemonių modifikavimas kariniam naudojimui – struktūrinis ar elektromechaninis pakeitimas, kai naudojamas vienas ar keli specialiai kariniam naudojimui sukurti komponentai. Tokie komponentai apima:

a.

Pneumatinius padangų aptaisus, specialiai sukonstruotus taip, kad būtų neperšaunami kulkomis;

b.

Svarbių dalių (pvz., degalų cisternų ar transporto priemonių kabinų) šarvuotą apsaugą;

c.

Ginkluotės įtvirtinimo ar pritvirtinimo specialiuosius įtaisus;

d.

Šviesų maskavimo įrangą.

b.

Kitos antžeminės transporto priemonės ir jų komponentai:

1.

Transporto priemonės, turinčios visas šias charakteristikas:

a.

Pagamintos arba vėliau patobulintos medžiagomis ar komponentais, kuriais pasiekiamas III ar aukštesnis balistinės apsaugos lygis (pagal 1985 m. rugsėjo mėn. NIJ (2) 0108.01 ar „lygiaverčius standartus“);

b.

Transmisija, kuria vienu metu užtikrinama tiek priekinių, tiek galinių ratų pavara, įskaitant transporto priemones, turinčias tiek varomuosius, tiek nevaromuosius papildomus ratus, esančius apkrovos atlaikymo tikslais;

c.

Bendroji leistina transporto priemonės masė didesnė nei 4 500 kg; ir

d.

Sukurta arba modifikuota naudoti kaip visureigis;

2.

Komponentai, turintys visas šias charakteristikas:

a.

Specialiai sukurti ML6 dalies b punkto 1 papunktyje nurodytoms transporto priemonėms; ir

b.

Kuriais pasiekiamas III ar aukštesnis balistinės apsaugos lygis (pagal 1985 m. rugsėjo mėn. NIJ 0108.01 ar „lygiaverčius standartus“).

NB .

Taip pat žr. ML13 dalies a punktą.

1 pastaba.

ML6 dalis netaikoma transporto priemonėms, kurios yra sukurtos ar modifikuotos pinigams ar vertybėms.

2 pastaba.

ML6 dalis netaikoma transporto priemonėms, jei jos atitinka visus šiuos reikalavimus:

a.

Buvo gamintos iki 1946 m.;

b.

Jose nėra šiame priede nurodytų gaminių, pagamintų po 1945 m., išskyrus transporto priemonės originalių komponentų ar priedų kopijas; ir

c.

Jose nėra ML1, ML2 arba ML4 dalyse nurodytų ginklų, išskyrus atvejus, kai jie yra neveikiantys ir jais negalima iššauti sviedinio.

ML7
Šios cheminės medžiagos, „biologinės medžiagos“, „medžiagos riaušėms malšinti“, radioaktyviosios medžiagos, su jomis susijusi įranga, komponentai ir medžiagos:

a.

„Biologinės medžiagos“ ar radioaktyviosios medžiagos, parinktos ar modifikuotos taip, kad veiksmingiau žalotų žmones ar gyvūnus, gadintų įrangą arba kenktų derliui ar aplinkai;

b.

Kovinės nuodingosios cheminės medžiagos (KNM), įskaitant šias:

1.

Neurologiškai veikiančias KNM:

a.

O-alkilas (alkilas lygus C10 arba mažesnis, įskaitant cikloalkilus), alkil- (metil-, etil-, n-propil- arba izopropil-) fosfonofluoridus, pavyzdžiui:

Zarinas (GB): O-izopropil-metanfluorfosfonatas (CAS 107–44–8); ir

Zomanas (GD): O-pinakolil-metilfosfonofluoridas (CAS 96–64–0);

b.

O-alkilas (alkilas lygus C10 arba mažesnis, įskaitant cikloalkilus), N, N-dialkil- (metil-, etil-, n-propil- arba izopropil-) fosforamidocianidus, pavyzdžiui:

Tabun (GA): O-etil-N, N-dimetilfosforamidocianidas (CAS 77–81–6);

c.

O-alkilas (H lygus C10 arba mažesnis, įskaitant cikloalkilus), S-2-dialkil- (metil-, etil-, n-propil- arba izopropil-) aminoetilalkil- (metil-, etil-, n-propil- arba izopril-) fosfontiolatus ir atitinkamas alkilintas ir protonuotas druskas, pavyzdžiui:

VX: O-Etil-S-2 diizopropilaminoetil-metilfosfontiolatai (CAS 50782–69–9);

2.

Per odą veikiančias KNM:

a.

Sieros ipritus, pavyzdžiui:

1.

2-chloretil-chlormetilsulfidas (CAS 2625–76–5);

2.

Bis (2-chloretil-) sulfidas (CAS 505–60–2);

3.

Bis (2-chloretiltio) metanas (CAS 63869–13–6);

4.

1,2-bis (2-chloretiltio) etanas (CAS 3563–36–8);

5.

1,3-bis (2-chloretiltio)-n-propanas (CAS 63905–10–2);

6.

1,4-bis (2-chloretiltio)-n-butanas (CAS 142868–93–7);

7.

1,5-bis (2-chloretiltio)-n-pentanas (CAS 142868–94–8);

8.

Bis (2-chloretiltiometil-) eteris (CAS 63918–90–1);

9.

Bis (2-chloretiltioetil-) eteris (CAS 63918–89–8);

b.

Liuizitus, pavyzdžiui:

1.

2-chlorvinildichlorarsinas (CAS 541–25–3);

2.

Tris (2-chlorvinil-) arsinas (CAS 40334–70–1);

3.

Bis (2-chlorvinil-) chlorarsinas (CAS 40334–69–8);

c.

Azoto ipritus, pavyzdžiui:

1.

HN1: bis (2-chloretil-) etilaminas (CAS 538–07–8);

2.

HN2: bis (2-chloretil-) metilaminas (CAS 51–75–2);

3.

HN3: tris (2-chloretil-) aminas (CAS 555–77–1);

3.

Veiksmingumą apribojančias KN medžiagas, pavyzdžiui:

a.

3-chinuklidilnilbenzilatas (BZ) (CAS 6581–06–2);

4.

KN defoliantus, pavyzdžiui:

a.

Butil 2-chloro-4-fluorofenoksiacetatas (LNF);

b.

2,4,5-trichlorofenoksiacetato rūgštis (CAS 93–76–5), sumaišyta su 2,4-dichlorfenoksiacetato rūgštimi (CAS 94–75–7) (oranžinis agentas) (CAS 39277–47–9));

c.

KNM binariniai „pirmtakai“ ir pagrindiniai „pirmtakai“:

1.

Alkil- (metil-, etil-, n-propil- ar izopropil-) fosfonilo difluoridai, pavyzdžiui:

DF: metil-fosfonildifluoridas (CAS 676–99–3);

2.

O-alkilas (H lygus C10 arba mažesnis, įskaitant cikloalkilus), O-2-dialkil- (metil-, etil-, n-propil- arba izopropil-) aminoetilalkil- (metil-, etil-, n-propil- arba izopril-) fosfonitai ir atitinkamos alkilintos ir protonuotos druskos, pavyzdžiui:

QL: O-etil-O-2-diizopropilamino etil-metilfosfonitas (CAS 57856–11–8);

3.

Chlorozarinas: O-izopropilmetilfosfonofloridas (CAS 1445–76–7).

4.

Chlorozomanas: O-pinokolil metilfosfonofloridas (CAS 7040–57–5);

d.

„Medžiagos riaušėms malšinti“, aktyvūs jų cheminiai komponentai ir deriniai, įskaitant:

1.

α-brombenzenacetonitrilas, (Brombenzilcianidas) (CA) (CAS 5798–79–8);

2.

[(2-chlorfenil) metilenas] propandinitrilas, (O-chlorbenzilidenmalononitrilas (CS) (CAS 2698–41–1);

3.

2-chloro-1- feniletanonas, Fenilacilchloridas (ω-chloroacetofenonas (CN) (CAS 532–27–4);

4.

Dibenz-(b, f)-1,4-oksazapinas, (CR) (CAS 257–07–8);

5.

10-chloro-5,10-dihidrofenarsazinas (Fenarsazino chloridas), (Adamsitas), (DM) (CAS 578–94–9);

6.

N-nonanoilmorfolinas (MPA) (CAS 5299–64–9);

1 pastaba.

ML7 dalies d punktas netaikomas „medžiagoms riaušėms malšinti“, skirtoms individualiai savigynai.

2 pastaba.

ML7 dalies d punktas netaikomas aktyviems cheminiams komponentams ir jų deriniams, skirtiems maistui gaminti ar medicinos tikslams ir atitinkamai supakuotiems.

e.

Įranga, specialiai sukurta ar modifikuota kariniam naudojimui, sukurta ar modifikuota toliau išvardytoms medžiagoms platinti, ir specialiai jai sukurti komponentai:

1.

Medžiagos ar komponentai, nurodyti ML7 dalies a, b ar d punktuose; arba

2.

KN medžiagos, pagamintos iš ML7 dalies c punkte nurodytų pirmtakų;

f.

Apsaugos ir dekontaminavimo įranga, specialiai sukurta ar modifikuota kariniam naudojimui, komponentai ir cheminiai mišiniai:

1.

Įranga, sukurta arba modifikuota apsisaugoti nuo medžiagų, nurodytų ML7 dalies a, b ar d punktuose, ir specialiai jai sukurti komponentai;

2.

Įranga, sukurta arba modifikuota objektams, užterštiems ML7 dalies a ar b punktuose nurodytomis medžiagomis, dekontaminuoti, ir specialiai jai sukurti komponentai;

3.

Cheminiai mišiniai, specialiai sukurti arba suformuoti objektams, užterštiems ML7 dalies a ar b punktuose nurodytomis medžiagomis, dekontaminuoti;

Pastaba.

ML7 dalies f punkto 1 papunktis apima:

a.

Oro kondicionavimo sistemas, specialiai sukurtas ar modifikuotas branduoliniam, biologiniam ar cheminiam filtravimui;

b.

Apsauginę aprangą.

NB .

Dėl civilinių dujokaukių, apsaugos ir dekontaminavimo įrangos taip pat žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1A004 poziciją.

g.

Įranga, specialiai sukurta arba modifikuota kariniam naudojimui, sukurta arba modifikuota ML7 dalies a, b ar d punktuose nurodytoms medžiagoms aptikti arba identifikuoti, ir specialiai jai sukurti komponentai;

Pastaba.

ML7 dalies g punktas netaikomas asmeniniams radiacijos lygio stebėjimo dozimetrams.

NB .

Taip pat žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1A004 poziciją.

h.

„Biopolimerai“, specialiai sukurti arba apdoroti ML7 dalies b punkte nurodytoms KN medžiagoms aptikti arba identifikuoti, ir jų gamybai naudojamos specifinių ląstelių kultūros;

i.

KN medžiagų dekontaminavimo arba suardymo „biokatalizatoriai“ ir jų biologinės sistemos:

1.

„Biokatalizatoriai“, specialiai sukurti KN medžiagoms, nurodytoms ML7 dalies b punkte ir atsirandančioms atliekant tikslingą laboratorinę atranką arba genetines manipuliacijas biologinėse sistemose, dekontaminuoti arba suardyti;

2.

Biologinės sistemos, turinčios genetinę informaciją, būdingą ML7 dalies i punkto 1 papunktyje nurodytų „biokatalizatorių“ gamybai:

a.

„Ekspresijos vektoriai“;

b.

Virusai;

c.

Ląstelių kultūros.

1 pastaba.

ML7 dalies b ir d punktai netaikomi:

a.

Chlorcianui (CAS 506–77–4). Žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1C450 pozicijos a punkto 5 papunktį;

b.

Vandenilio cianidui (CAS 74–90–8);

c.

Chlorui (CAS 7782–50–5);

d.

Karbonilchloridui (fosgenas) (CAS 75–44–5). Žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1C450 pozicijos a punkto 4 papunktį;

e.

Difosgenui (trichlormetil-chlorometanoatui) (CAS 503–38–8);

f.

Nuo 2004 m. nebetaikoma;

g.

Ksililbromidui, orto: (CAS 89–92–9), meta: (CAS 620–13–3), para: (CAS 104–81–4);

h.

Benzilbromidui (CAS 100–39–0);

i.

Benziljodidui (CAS 620–05–3);

j.

Bromacetonui (CAS 598–31–2);

k.

Bromcianui (CAS 506–68–3);

l.

Brommetiletilketonui (CAS 816–40–0);

m.

Chloracetonui (CAS 78–95–5);

n.

Etil-jodacetatui (CAS 623–48–3);

o.

Jodacetonui (CAS 3019–04–3);

p.

Chlorpikrinui (CAS 76–06–2). Žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1C450 pozicijos a punkto 7 papunktį.

2 pastaba.

ML7 dalies h punkte ir ML7 dalies i punkto 2 papunktyje nurodytos ląstelių kultūros ir biologinės sistemos yra išimtinės, ir šie punktai netaikomi ląstelių arba biologinėms sistemoms, skirtoms civiliniams tikslams, pavyzdžiui: žemės ūkiui, farmacijai, medicinai, veterinarijai, aplinkosaugai, atliekų tvarkymui arba maisto pramonei.

ML8
„Energetinės medžiagos“ ir su jomis susijusios medžiagos:

1 NB .

Taip pat žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1C011 poziciją.

2 NB .

Dėl sprogstamųjų užtaisų ir įtaisų žr. ML4 dalį bei ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1A008 poziciją.

Techninės pastabos.

1.

ML8 dalyje, išskyrus tos dalies c punkto 11 ir 12 papunkčius, ‚mišinys“ – tai dviejų ar daugiau medžiagų mišinys, kai bent viena iš jų nurodyta ML8 dalies punktuose.

2.

Visoms medžiagoms, išvardytoms ML8 dalies punktuose, taikomas šis sąrašas, net jei jos naudojamos kitam nei nurodytas tikslui. (pvz., TAGN daugiausiai naudojama kaip sprogmuo, tačiau gali būti naudojama kaip kuras ar oksidatorius).

3.

ML8 dalyje dalelių dydis yra vidutinis dalelių skersmuo atsižvelgiant į svorį arba tūrį. Atrenkant ėminius ir nustatant dalelių dydį bus naudojami tarptautiniai arba lygiaverčiai nacionaliniai standartai.

a.

„Sprogstamosios medžiagos“ ir jų ‚mišiniai’:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroksanas arba 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksidas) (CAS 97096–78–1);

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetraamino kobalto (III) perchloratas) (CAS 117412–28–9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofurozanas arba 5,7-Diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksidas) (CAS 117907–74–1);

4.

CL-20 (HNIW arba heksanitroheksaazaizovurcitanas)(CAS 135285–90–4); klatratai iš CL-20 (taip pat žr. ML8 dalies g punkto 3 papunktį ir g punkto 4 papunktį dėl jo „pirmtakų“);

5.

CP (2-(5-cianotetrazolato) pentaamino-kobalto (III) perchloratas) (CAS 70247–32–4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilenas arba FOX-7) (CAS 145250–81–3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzenas) (CAS 1630–08–6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazinas);

9.

DDPO (PZO arba 2,6-diamino-3,5-dinitropirazine-1-oksidas) (CAS 194486–77–6);

10.

DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-heksanitrobifenilas arba dipikramidas) (CAS 17215–44–0);

11.

DNGU (DINGU arba dinitroglikolurilas) (CAS 55510–04–8);

12.

Furazanai:

a.

DAAOF (DAAF, DAAFox arba diaminoazoksifurazanas);

b.

DAAZF (diaminoazofurazanas) (CAS 78644–90–3);

13.

HMX ir jo dariniai (dėl jo „pirmtakų“ – taip pat žr. ML8 dalies g punkto 5 papunktį):

a.

HMX (ciklotetrametilentetranitraminas, ohtachydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazinas, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraciklooktanas, oktogenas) (CAS 2691–41–0);

b.

Difluoramininti HMX analogai;

c.

K-55 (tetranitrosemiglikourilas arba keto-biciklinis HMX, 2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0] -oktanon-3) (CAS 130256–72–3);

14.

HNAD (hexanitroadamantanas) (CAS 143850–71–9);

15.

HNS (heksanitrostilbenas) (CAS 20062–22–0);

16.

Imidazolai:

a.

BNNII (Oktahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d] imidazolas);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazolas) (CAS 5213–49–0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolas);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolas);

e.

PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazolas);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometileno hidrazinas);

18.

NTO (ONTA arba 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-onas) (CAS 932–64–9);

19.

Polinitrokubanai, turintys daugiau kaip keturias nitrogrupes;

20.

PYX (Pikrilaminodinitropiridinas arba 2,6-bis(pikrilamino)-3,5-dinitropiridinas) (CAS 38082–89–2);

21.

RDX ir jo dariniai:

a.

RDX (ciklotrimetilentrinitraminas, ciklonitas, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinas; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksanas arba heksogenas) (CAS 121–82–4);

b.

Keto-RDX (K-6 arba 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanonas) (CAS 115029–35–1);

22.

TAGN (triaminoguanidinnitratas) (CAS 4000–16–2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzenas) (CAS 3058–38–6) (dėl jo „pirmtakų“ – taip pat žr. ML8 dalies g punkto 7 papunktį);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroaminas) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocinas);

25.

Tetrazolai:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazolas);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolas);

26.

Tetrilas (trinitrofenilmetilnitraminas) (CAS 479–45–8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalinas) (CAS 135877–16–6) (dėl jo „pirmtakų“ – taip pat žr. ML8 dalies g punkto 6 papunktį);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidinas) (CAS 97645–24–4) (dėl jo „pirmtakų“ – taip pat žr. ML8 dalies g punkto 2 papunktį);

29.

TNGU (SORGUIL arba tetranitroglikolurilas) (CAS 55510–03–7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyriadazinas) (CAS 229176–04–9);

31.

Triazinai:

a.

DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triazinas) (CAS 19899–80–0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahidro-1,3,5-triazinas) (CAS 130400–13–4);

32.

Triazolai:

a.

5-azido-2-nitrotriazolas;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazolo dinitramidas) (CAS 1614–08–0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolas);

d.

BDNTA (bis-dinitroazolo aminas);

e.

DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolas) (CAS 30003–46–4);

f.

DNBT (dinitrobistriazolas) (CAS 70890–46–9);

g.

Nuo 2010 m. nebetaikoma;

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazolas);

i.

PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazolas);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolbenzotriazolas) (CAS 25243–36–1);

33.

„Sprogstamosios medžiagos“, nenurodytos kitur ML8 dalies a punkte, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a.

Detonavimo greitis esant didžiausiam tankiui viršija 8 700 m/s arba

b.

Detonavimo slėgis viršija 34 GPa (340 kilobarų).

34.

Nuo 2013 m. nebetaikoma;

35.

DNAN (2,4-dinitroanizolas) (CAS 119–27–7);

36.

TEX (4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazaisovurcitanas);

37.

GUDN (guanilo šlapalo dinitramidas) FOX-12 (CAS 217464–38–5);

38.

Šie tetrazinai:

a.

BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetilas)- 3,6-diaminotetrazinas);

b.

LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazino-1,4-dioksidas);

39.

Energetinės joninės medžiagos, kurios lydosi 343 K (70 °C)–373 K (100 °C) temperatūroje ir kurių detonavimo greitis viršija 6 800 m/s arba detonavimo slėgis viršija 18 GPa (180 kbar);

40.

BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitraminas) (CAS 19836–28–3);

41.

FTDO (5,6-(3’,4’-furazano)- 1,2,3,4-tetrazino-1,3-dioksidas);

42.

EDNA (etilendinitraminas) (CAS 505–71–5);

43.

TKX-50 (dihidroksilamonio 5,5’-bistetrazolo-1,1’-diolatas);

Pastaba.

ML8 dalies a punktas apima ‚sprogstamuosius kokristalus’.

Techninė pastaba.

‚Sprogstamasis kokristalas‘ – kietoji medžiaga, kurią sudaro tvarkinga trimatė dviejų ar daugiau sprogstamųjų molekulių, kurių bent viena yra nurodyta ML8 dalies a punkte, struktūra.

b.

Šios „svaidomosios medžiagos“:

1.

Visos kietosios „svaidomosios medžiagos“, turinčios teorinį specifinį impulsą (įprastomis sąlygomis), didesnį nei:

a.

240 sekundžių nemetalizuotos, nehalogenizuotos „svaidomosios medžiagos“ atveju;

b.

250 sekundžių nemetalizuotos, halogenizuotos „svaidomosios medžiagos“ atveju; arba

c.

260 sekundžių metalizuotos „svaidomosios medžiagos“ atveju;

2.

Nuo 2013 m. nebetaikoma;

3.

„Svaidomosios medžiagos“, kurių jėgos konstanta yra didesnė nei 1 200 kJ/kg;

4.

„Svaidomosios medžiagos“, galinčios palaikyti pastovaus degimo lygį ilgiau negu 38 mm per sekundę standartinėmis sąlygomis, kai yra 68,9 barų (6,89 MPa) slėgis esant 21 °C (294 K).

5.

Elastomeriškai modifikuotos dvigubos varomosios galios „svaidomosios medžiagos“ (EMCDB), kurių įtempis maksimalaus apkrovimo sąlygomis yra didesnis kaip 5 %, esant – 40 °C (233 K);

6.

„Svaidomosios medžiagos“, į kurių sudėtį įeina ML8 dalies a punkte nurodytos medžiagos;

7.

„Svaidomosios medžiagos“, nenurodytos kitur šiame priede, specialiai sukurtos kariniam naudojimui;

c.

„Pirotechnika“, kuras ir susijusios medžiagos bei jų ‚mišiniai‘:

1.

„Aviacinis“ kuras, specialiai paruoštas kariniam naudojimui;

1 pastaba.

ML8 dalies c punkto 1 papunktis netaikomas šioms „aviacinio“ kuro rūšims: JP-4, JP-5 ir JP-8.

2 pastaba.

ML8 dalies c punkto 1 papunktyje nurodytas „aviacinis“ kuras – galutinis produktas, o ne jo sudedamosios dalys.

2.

Alanas (aliuminio hidridas) (CAS 7784–21–6);

3.

Boranai ir jų dariniai:

a.

Karboranai;

b.

Borano homologai:

1.

Dekaboranas (14) (CAS 17702–41–9);

2.

Pentaboranas (9) (CAS 19624–22–7);

3.

Pentaboranas (11) (CAS 18433–84–6);

4.

Hidrazinas ir jo dariniai (dėl hidrazino darinių oksidavimo – taip pat žr. ML8 dalies d punkto 8 ir 9 papunkčius):

a.

Hidrazinas (CAS 302–01–2) 70 % ar didesnės koncentracijos;

b.

Monometilhidrazinas (CAS 60–34–4);

c.

Simetrinis dimetilhidrazinas (CAS 540–73–8);

d.

Asimetrinis dimetilhidrazinas (CAS 57–14–7);

Pastaba.

ML8 dalies c punkto 4 papunkčio a punktas netaikomas hidrazino ‚mišiniams‘, specialiai skirtiems apsaugai nuo korozijos.

5.

Sferinių, susmulkintų, sferoidinių, drožlinių ar šlifuotų dalelių metalo kuras, kuro ‘mišiniai‘ ar „pirotechniniai“‚mišiniai‘, pagaminti iš medžiagos, kurios sudėtyje yra 99 % ar daugiau bet kurios iš šių medžiagų:

a.

Tokių metalų ir jų ‚mišinių‘:

1.

Berilio (CAS 7440–41–7), kurio dalelės ne didesnės kaip 60 μm;

2.

Geležies miltelių (CAS 7439–89–6), kurių dalelių dydis yra 3 μm arba mažesnis, pagamintų jungiant geležies oksidą su vandeniliu;

b.

‚Mišinių‘, kurių sudėtyje yra bet kurios iš šių medžiagų:

1.

Cirkonio (CAS 7440–67–7), magnio (CAS 7439–95–4) ar jų lydinių, kurių dalelės ne didesnės kaip 60 μm; arba

2.

85 % ar grynesnio boro (CAS 7440–42–8) ar boro karbido (CAS 12069–32–8) kuro, kurio dalelės ne didesnės kaip 60 μm;

1 pastaba.

ML8 dalies c punkto 5 papunktis taikomas „sprogmenims“ ir kurui, neatsižvelgiant į tai, ar tie metalai ir lydiniai yra aliuminio, magnio, cirkonio ar berilio kapsulėse.

2 pastaba.

ML8 dalies c punkto 5 papunkčio b punktas taikomas tik iš dalelių sudarytam metalo kurui, kai jis sumaišytas su kitoms medžiagomis, kad sudarytų specialiai kariniam naudojimui paruoštą ‚mišinį‘, pavyzdžiui, skystąjį „raketinio“ kuro mišinį, kietąjį „raketinį“ kurą ar „pirotechninius“‚mišinius‘.

3 pastaba.

ML8 dalies c punkto 5 papunkčio b punkto 2 papunktis netaikomas borui ir boro karbidui, kai jie prisodrinti boru-10 (20 % ar daugiau boro-10).

6.

Karinės medžiagos, į kurių sudėtį įeina tirštikliai, naudojami angliavandenilio kurui, specialiai sukurti naudoti liepsnosvaidžiuose, arba padegamoji amunicija, pavyzdžiui, metalo stearatai (pvz., oktolis) (CAS 637–12–7) arba palmitatai;

7.

Perchloratai, chloratai ir chromatai, sumaišyti su metalo milteliais arba kitais daug energijos išskiriančiais kuro komponentais;

8.

Sferiniai arba sferoidiniai aliuminio milteliai (CAS 7429–90–5), kurių dalelės ne didesnės kaip 60 μm, ir kurie pagaminti iš medžiagos, turinčios ne mažiau kaip 99 % aliuminio;

9.

Titano subhidridas (TiHn), kurio steichiometrija lygi n = 0,65–1,68;

10.

Šios ML8 dalies c punkto 1 papunktyje nenurodytos aukšto energijos tankio skysto kuro rūšys:

a.

Mišrus kuras, kuriame yra ir kietojo, ir skystojo kuro (pvz., boro suspensija), kurio mase grindžiamas energijos tankis yra 40 MJ/kg arba didesnis;

b.

Kitas kuras ir kuro priedai, kurių aukštas energijos tankis (pvz., kubanas, joniniai tirpalai, JP-7, JP-10), kurių tūriu grindžiamas energijos tankis yra 37,5 GJ/m3 arba didesnis, matuojamas prie 293 K (20 °C) ir vienos atmosferos (101,325 kPa) slėgio;

Pastaba.

ML8 dalies c punkto 10 papunkčio b punktas netaikomas iškastiniam perdirbtam kurui arba biokurui, arba variklių kurui, sertifikuotam naudoti civilinėje aviacijoje.

11.

Ši „pirotechnika“ ir piroforinės medžiagos:

a.

„Pirotechnika“ arba piroforinės medžiagos, specialiai sukurtos stiprinti ar kontroliuoti spinduliuojamos energijos gamybą bet kurioje IR spektro dalyje;

b.

Magnio, polibromtrifluoretileno (PTFE) ir vinilidendifluorido heksafluorpropileno kopolimero (pvz., MTV) mišiniai;

12.

Kitur ML8 dalyje nenurodyti kuro mišiniai, „pirotechniniai“ mišiniai arba „energetinės medžiagos“, atitinkantys visas šias sąlygas:

a.

Turintys daugiau nei 0,5 % kurių nors iš šių dalelių:

1.

Aliuminio;

2.

Berilio;

3.

Boro;

4.

Cirkonio;

5.

Magnio; arba

6.

Titano;

b.

ML8 dalies c punkto 12 papunkčio a punkte nurodytos dalelės, kurių dydis bet kuria kryptimi mažesnis nei 200 nm; ir

c.

ML8 dalies c punkto 12 papunkčio a punkte nurodytos dalelės, turinčios 60 % ar daugiau metalo;

Pastaba.

ML8 dalies c punkto 12 papunktis apima termitus.

d.

Oksiduojančiosios medžiagos ir jų ‚mišiniai‘:

1.

ADN (SR 12 ar amonio dinitramidas) (CAS 140456–78–6);

2.

AP (amonio perchloratas) (CAS 7790–98–9);

3.

Mišiniai iš fluoro ir bet kurio iš šių komponentų:

a.

Kiti halogenai;

b.

Deguonis; arba

c.

Azotas;

1 pastaba.

ML8 dalies d punkto 3 papunktis netaikomas chloro trifluoridui (CAS 7790–91–2).

2 pastaba.

ML8 dalies d punkto 3 papunktis netaikomas dujinės būsenos azoto trifluoridui (CAS 7783–54–2).

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidinas) (CAS 78246–06–7);

5.

HAN (hidroksilamonio nitratas) (CAS 13465–08–2);

6.

HAP (hidroksilamonio perchloratas) (CAS 15588–62–2);

7.

HNF (hidrazino nitroformatas) (CAS 20773–28–8);

8.

Hidrazino nitratas (CAS 37836–27–4);

9.

Hidrazino perchloratas (CAS 27978–54–7);

10.

Skystos oksiduojančiosios medžiagos, kurias sudaro arba kurios sudėtyje yra inhibiduota raudonoji rūkstančioji azoto rūgštis (IRFNA) (CAS 8007–58–7);

Pastaba.

ML8 dalies d punkto 10 papunktis netaikomas neinhibiduotai rūkstančiajai azoto rūgščiai.

e.

Rišamosios medžiagos, plastifikatoriai, monomerai ir polimerai:

1.

AMMO (azidometilmetiloksetanas ir jo polimerai) (CAS 90683–29–7) (dėl jų „pirmtakų“ – taip pat žr. ML8 dalies g punkto 1 papunktį);

2.

BAMO (3,3-bis(azidometil)oksetanas ir jo polimerai) (CAS 17607–20–4) (dėl jų „pirmtakų“ – taip pat žr. ML8 dalies g punkto 1 papunktį);

3.

BNDPA (bis (2,2-dinitropropil) acetalis) (CAS 5108–69–0);

4.

BNDPF (bis (2,2-dinitropropil) formalis) (CAS 5917–61–3);

5.

BTTN (butantrioltrinitratas) (CAS 6659–60–5) (dėl jo „pirmtakų“ – taip pat žr. ML8 dalies g punkto 8 papunktį);

6.

Energetiniai monomerai, plastmasės ir polimerai, specialiai sukurti kariniam naudojimui, kurių sudėtyje yra bet kurios iš šių medžiagų:

a.

Nitro grupių;

b.

Azido grupių;

c.

Nitratų grupių;

d.

Nitrozo grupių; arba

e.

Difluoramino grupių;

7.

FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oksetanas) ir jo polimerai;

8.

FEFO (bis-2-fluor-2,2 dinitroetilformalis) (CAS 17003–79–1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluorpentano-1,5-diolio formalis) (CAS 376–90–9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-trifluormetil-3-oksaheptan-1,7-diolio formalis);

11.

GAP (glicidilazidopolimeras) (CAS 143178–24–9) ir jo dariniai;

12.

HTPB (hidroksilais modifikuotas polibutadienas), kurio hidroksilų funkcionalumas lygus arba didesnis nei 2,2 ir lygus arba mažesnis nei 2,4, kai hidroksilų vertė mažesnė negu 0,77 meq/g ir klampa mažesnė negu 47 puazai, esant 30 °C temperatūrai (CAS 69102–90–5);

13.

Alkoholiu modifikuotas poli (epichlorohidrinas), kurio molekulinė masė mažesnė nei 10 000:

a.

Poli (epichlorohidrindiolis);

b.

Poli (epichlorohidrintriolis);

14.

NENA (nitratoetilnitramino junginiai) (CAS 17096–47–8, 85068–73–1, 82486–83–7, 82486–82–6 ir 85954–06–9);

15.

PGN (Poli-GLYN, poliglicidilnitratas arba poli(nitratometil oksiranas)) (CAS 27814–48–8);

16.

Poli-NIMMO (poli(nitratometilmetiloksetanas), poli-NMMO arba poli(3-nitratometil-3-metiloksetanas)) (CAS 84051–81–0);

17.

Polinitroortokarbonatai;

18.

TVOPA (1,2,3-Tris [1,2-bis (difluoramino) etoksi] propanas arba trisvinoksipropano aduktas) (CAS 53159–39–0);

19.

4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolas (ISO- DAMTR);

20.

PNO (Poli(3-nitrato oksetanas));

21.

TMETN (trimetiloletano trinitratas) (CAS 3032–55–1);

f.

„Priedai ir priemaišos“:

1.

Bazinis vario salicilatas (CAS 62320–94–9);

2.

BHEGA (bis-2-hidroksietilglikolamidas) (CAS 17409–41–5);

3.

BNO (butadiennitriloksidas);

4.

Feroceno dariniai:

a.

Butacenas (CAS 125856–62–4);

b.

Katocenas (2,2-bis-etilferocenil propanas) (CAS 37206–42–1);

c.

Feroceno karboksirūgštys ir feroceno karboksirūgščių esteriai;

d.

N-butilferocenas (CAS 31904–29–7);

e.

Kiti sujungti feroceno polimeriniai dariniai, nenurodyti kitur ML8 dalies f punkto 4 papunktyje;

f.

Etilferocenas (CAS 1273–89–8);

g.

Propilferocenas;

h.

Pentilferocenas (CAS 1274–00–6);

i.

Diciklopentilferocenas;

j.

Dicikloheksilferocenas;

k.

Dietilferocenas (CAS 1273–97–8);

l.

Dipropilferocenas;

m.

Dibutilferocenas (CAS 1274–08–4);

n.

Diheksilferocenas (CAS 93894–59–8);

o.

Acetilferocenas (CAS 1271–55–2)/1,1-diacetilferocenas (CAS 1273–94–5);

5.

Švino beta rezorcilatas (CAS 20936–32–7) arba vario beta rezorcilatas (CAS 70983–44–7);

6.

Švino citratas (CAS 14450–60–3);

7.

Švino-vario chelatai iš beta-rezorcilato arba salicilatų (CAS 68411–07–4);

8.

Švino maleatas (CAS 19136–34–6);

9.

Švino salicilatas (CAS 15748–73–9);

10.

Švino stanatas (CAS 12036–31–6);

11.

MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinilfosfinoksidas) (CAS 57–39–6); BOBBA 8 (bis(2-metilaziridinil) 2-(2-hidroksipropanoksi) propilaminofosfinoksidas); ir kiti MAPO dariniai;

12.

Metil BAPO (bis(2-metilaziridinil) metilaminfosfinoksidas) (CAS 85068–72–0);

13.

N-metil-p-nitroanilinas (CAS 100–15–2);

14.

3-Nitraza-1,5-pentandiizocianatas (CAS 7406–61–9);

15.

Organiniai metalo junginiai:

a.

Neopentil[diali]oksi, tri[dioktil]fosfato-titanatas (CAS 103850–22–2); taip pat vadinamas titanu IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioktil) fosfato] (CAS 110438–25–0); arba LICA 12 (CAS 103850–22–2);

b.

Titanas IV, [(2-propenolat-1) metil, N-propanolatometil] Butanolis-1, tris [dioktil] pirofosfatas arba KR3538;

c.

Titanas IV, [(2-propenolat-1) metil, N-propanolatometilas] Butanolis-1, tris (dioktil) fosfatas;

16.

Policiandifluoraminoetilenoksidas;

17.

Šios rišamosios medžiagos:

a.

1,1R,1S-trimesoyl-tris(2-etilaziridinas) (HX-868, BITA) (CAS 7722–73–8);

b.

Polifunkciniai aziridinamidai su izoftalio, trimezino, izocianuro arba trimetiladipo pagrindinėmis struktūromis ir su 2-metil arba 2-etilaziridino grupėmis;

Pastaba.

ML8 dalies f punkto 17 papunkčio b punktas apima:

a.

1,1H-Iizoftaloil-bis(2-metilaziridinas) (HX-752) (CAS 7652–64–4);

b.

2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazinas (HX-874) (CAS 18924–91–9);

c.

1,1’-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridinas) (HX-877) (CAS 71463–62–2).

18.

Propilenimidas, (2-metilaziridinas) (CAS 75–55–8);

19.

Labai smulkus geležies (Fe2O3) (CAS 1317–60–8) oksidas, turintis tam tikrą paviršiaus plotą, didesnį negu 250 m2/g, kai vidutinis dalelių dydis lygus 3,0 nm, arba mažesnis;

20.

TEPAN (tetraetilenpentaminakrilnitrilas) (CAS 68412–45–3); cianetilintas poliaminas ir jo druskos;

21.

TEPANOL (tetraetilenpentaminakrilnitrilglicidolis) (CAS 68412–46–4); cianetilinti poliaminai, sujungti su glicidoliu ir jo druskomis;

22.

TPB (trifenilbismutas) (CAS 603–33–8);

23.

TEPB (Tris (etoksifenil) bismutas) (CAS 90591–48–3);

g.

„Pirmtakai“:

NB .

ML8 dalies g punkte nurodytos „energetinės medžiagos“, pagamintos iš šių medžiagų:

1.

BCMO (3,3-bis(chlormetil)oksetano) (CAS 78–71–7)

(taip pat žr. ML8 dalies e punkto 1 ir 2 papunkčius);

2.

Dinitroazetidin-t-butildruskos (CAS 125735–38–8) (taip pat žr. ML8 dalies a punkto 28 papunktį);

3.

Heksaazaizovurcitano dariniai, įskaitant HBIW (heksabenzilheksaazoizovurcitaną) (CAS 124782–15–6) (taip pat žr. ML8 dalies a punkto 4 papunktį) ir TAIW (tetraacetildibenzilheksaazoizovurcitaną) (CAS 182763–60–6) (taip pat žr. ML8 dalies a punkto 4 papunktį);

4.

Nuo 2013 m. nebetaikoma;

5.

TAT (1,3,5,7-tetraacetil-1,3,5,7-tetraazociklooktano) (CAS 41378–98–7) (taip pat žr. ML8 dalies a punkto 13 papunktį);

6.

1,4,5,8 tetraazadekalino (CAS 5409–42–7) (taip pat žr. ML8 dalies a punkto 27 papunktį);

7.

1,3,5,-trichlorbenzeno (CAS 108–70–3) (taip pat žr. ML8 dalies a punkto 23 papunktį);

8.

1,2,4 trihidroksibutano (1,2,4,-butantriolis) (CAS 3068–00–6) (taip pat žr. ML8 dalies e punkto 5 papunktį);

9.

DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraazociklooktano) (taip pat žr. ML8 dalies a punkto 13 papunktį).

h.

‚Reaguojančiųjų medžiagų‘ milteliai ir formos:

1.

Bet kurios iš toliau išvardytų medžiagų milteliai, kurių dalelių dydis bet kuria kryptimi mažesnis nei 250 μm ir kurie niekur kitur ML8 dalyje nenurodyti:

a.

Aliuminio;

b.

Niobio;

c.

Boro;

d.

Cirkonio;

e.

Magnio;

f.

Titano;

g.

Tantalo;

h.

Volframo;

i.

Molibdeno; arba

j.

Hafnio;

2.

Formos, nenurodytos ML3, ML4, ML12 arba ML16 dalyse, pagamintos iš ML8 dalies h punkto 1 papunktyje nurodytų miltelių.

Techninės pastabos.

1.

‚Reaguojančiosios medžiagos‘ yra sukurtos, kad vyktų egzoterminė reakcija tik esant dideliam šlyties greičiui, ir skirtos naudoti kaip išklojimo dangalai arba aptaisai kovinėse galvutėse.

2.

‚Reaguojančiųjų medžiagų‘ milteliai yra gaunami, pavyzdžiui, didelės energijos rutulinio malimo procesu.

3.

‚Reaguojančiųjų medžiagų‘ formos gaminamos, pavyzdžiui, atrankiniu lazeriniu sukepinimu.

1 pastaba.

ML8 dalis netaikoma toliau nurodytoms medžiagoms, jeigu jų nėra junginiuose arba jos nesumaišytos su „energetinėmis medžiagomis“, nurodytomis ML8 dalies a punkte, ar metalo milteliais, nurodytais ML8 dalies c punkte:

a.

Amonio pikratas (CAS 131–74–8);

b.

Juodasis parakas;

c.

Heksanitrodifenilaminas (CAS 131–73–7);

d.

Difluoraminas (CAS 10405–27–3);

e.

Nitrokrakmolas (CAS 9056–38–6);

f.

Kalio nitratas (CAS 7757–79–1);

g.

Tetranitronaftalanas;

h.

Trinitroanizolas;

i.

Trinitronaftalenas;

j.

Trinitroksilenas;

k.

N-pirolidinonas; 1-metil-2-pirolidinonas (CAS 872–50–4);

l.

Dioktilmaleatas (CAS 142–16–5);

m.

Etilheksilakrilatas (CAS 103–11–7);

n.

Trietilaliuminis (TEA) (CAS 97–93–8), trimetilaliuminis (TMA) (CAS 75–24–1) ir kiti piroforiški alkil ir arilmetalai su ličiu, natriu, magniu, cinku ar boru;

o.

Nitroceliuliozė (CAS 9004–70–0);

p.

Nitroglicerinas (arba glicerolio nitratas, trinitratas) (NG) (CAS 55–63–0);

q.

2,4,6-trinitrotoluenas (TNT) (CAS 118–96–7);

r.

Etilendiamindinitratas (EDDN) (CAS 20829–66–7);

s.

Pentaeritritoltetranitratas (PETN) (CAS 78–11–5);

t.

Švino azidas (CAS 13424–46–9), normalus (CAS 15245–44–0) ir bazinis (CAS 12403–82–6) švino stifnatas, taip pat pirminiai sprogmenys arba užtaiso sudedamosios dalys, į kurių sudėtį įeina azidai arba azidų kompleksai;

u.

Trietilenglikoldinitratas (TEGDN) (CAS 111–22–8);

v.

2,4,6-trinitrorezorcinolas (stifnino rūgštis) (CAS 82–71–3);

w.

Dietildifenilkarbamidas (CAS 85–98–3); dimetildifenilkarbamidas (CAS 611–92–7); metiletildifenilkarbamidas [centralitai];

x.

N, N-difenilkarbamidas (nesimetrinis difenilkarbamidas) (CAS 603–54–3);

y.

Metil -N, N-difenilkarbamidas (nesimetrinis metil-difenilkarbamidas) (CAS 13114–72–2);

z.

Etil-N, N-difenilkarbamidas (nesimetrinis etil-difenilkarbamidas) (CAS 64544–71–4);

aa.

2-nitrodifenilaminas (2-NDPA) (CAS 119–75–5);

bb.

4-nitrodifenilaminas (4-NDPA) (CAS 836–30–6);

cc.

2,2-dinitropropanolis (CAS 918–52–5);

dd.

Nitroguanidinas (CAS 556–88–7) (žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1C011 pozicijos d punktą).

2 pastaba.

ML8 dalis netaikoma amonio perchloratui (ML8 dalies d punkto 2 papunktis), NTO (ML8 dalies a punkto 18 papunktis) ir katocenui (ML8 dalies f punkto 4 papunkčio b punktas), atitinkantiems visas šias sąlygas:

a.

Specialiai skirti ir sukurti civiliniam naudojimui skirtiems dujų gamybos įtaisams;

b.

Junginiuose arba sumaišyti su neaktyviosiomis termoreaktyviomis rišamosiomis medžiagomis arba plastifikatoriais ir jų masė mažesnė nei 250 g;

c.

Amonio perchloratas (ML8 dalies d punkto 2 papunktis) sudaro daugiausia 80 % aktyviosios medžiagos masės;

d.

Sudėtyje yra 4 g arba mažiau NTO (ML8 dalies a punkto 18 papunktis); ir

e.

Sudėtyje yra 1 g arba mažiau katoceno (ML8 dalies f punkto 4 papunkčio b punktas).

ML9
Karo laivai (antvandeniniai ar povandeniniai), speciali laivyno įranga, dalys, komponentai ir kiti antvandeniniai laivai:

NB .

Dėl valdymo ir navigacinės įrangos – žr. ML11 dalį.

a.

Laivai ir komponentai:

1.

Laivai (antvandeniniai ar povandeniniai), specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam naudojimui, neatsižvelgiant į jų esamą techninę būklę ar funkcionalumą, neatsižvelgiant į tai, ar juose yra ginkluotės gabenimo sistemų ir ar jie šarvuoti, tokių laivų korpusai ir jų dalys bei specialiai kariniam naudojimui sukurti jų komponentai;

Pastaba.

ML9 dalies a punkto 1 papunktis apima transporto priemones, specialiai sukurtas ar modifikuotas narams pervežti.

2.

Antvandeniniai laivai, nenurodyti ML9 dalies a punkto 1 papunktyje, kuriuose sumontuota ar integruota:

a.

Automatiniai ginklai, nurodyti ML1 dalyje, arba ginklai, nurodyti ML2, ML4, ML12 ar ML19 dalyje, arba 12,7 mm ar didesnio kalibro ginklams skirti ‚pritvirtinimo įtaisai‘ ar ginkluotės tvirtinimo taškai;

Techninė pastaba.

‚Pritvirtinimo įtaisai‘ – tai ginklų pritvirtinimo ar laivo korpuso sutvirtinimo mazgai, skirti įmontuoti ginklams.

b.

Šaudymo kontrolės sistemos, nurodytos ML5 dalyje;

c.

Turinčios visas šias charakteristikas:

1.

‚Apsauga nuo cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio ginklo‘; ir

2.

‚Laivo išorinio drėkinimo ar plovimo sistema‘, naudojama neutralizuoti; arba

Techninės pastabos.

1.

‚Apsauga nuo cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio ginklo‘ – tai atskira vidinė erdvė, turinti tokias charakteristikas kaip didesnis slėgis, ventiliacijos sistemų izoliacija, ribotos ventiliacinės angos su cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių medžiagų filtrais bei ribotos personalo patekimo į šią erdvę vietos, kuriose yra įrengti oro šliuzai.

2.

‚Laivo išorinio drėkinimo ar plovimo sistema‘ – jūros vandens purškimo sistema, kurią naudojant galima tuo pat metu aplaistyti laivo išorines konstrukcijas ir denius.

d.

Aktyviosios atsakomųjų veiksmų ginklų sistemos, nurodytos ML4 dalies b punkte, ML5 dalies c punkte arba ML11 dalies a punkte, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

‚Apsauga nuo cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio ginklo‘;

2.

Korpusas ir laivo konstrukcijos, specialiai sukurti sumažinti radiolokacinio signalo atspindį;

3.

Įtaisai, skirti objekto atpažinimo terminiu būdu galimybei sumažinti (pvz., išmetamųjų dujų vėsinimo sistema), išskyrus įtaisus, specialiai sukurtus padidinti bendrą įrenginio energijai gauti galingumą arba sumažinti poveikį aplinkai; arba

4.

Išmagnetinimo sistema, skirta laivo magnetiniam laukui sumažinti;

b.

Toliau nurodyti varikliai ir varomosios sistemos, specialiai sukurti kariniam naudojimui, ir komponentai, specialiai jiems sukurti kariniam naudojimui:

1.

Dyzeliniai varikliai, specialiai sukurti povandeniniams laivams;

2.

Elektros varikliai, specialiai sukurti povandeniniams laivams, turintys visas šias charakteristikas:

a.

Galingumas didesnis nei 0,75 MW (1 000 AG);

b.

Greitas reversas;

c.

Aušinimas skysčiu; ir

d.

Visiškas uždarumas;

3.

Dyzeliniai varikliai, turintys visas šias charakteristikas:

a.

Galingumas lygus 37,3 kW (50 AG) arba didesnis; ir

b.

‚Nemagnetinis‘ talpumas didesnis nei 75 % bendrosios masės;

Techninė pastaba.

ML9 dalies b punkto 3 papunktyje terminas ‚nemagnetinis‘ reiškia, kad santykinė magnetinė skvarba yra mažesnė nei 2.

4.

‚Anaerobinės varomosios sistemos‘ (AIP), specialiai sukurtos povandeniniams laivams;

Techninė pastaba.

Naudojant ‚anaerobinę varomąją jėgą‘, panirusio povandeninio laivo varomoji sistema, nenaudodama atmosferos deguonies, gali veikti ilgiau nei su įprastomis baterijomis. Taikant ML9 dalies b punkto 4 papunktį AIP neapima branduolinės energijos.

c.

Povandeniniai aptikimo prietaisai, specialiai sukurti kariniam naudojimui, jų valdymo įranga ir komponentai, specialiai jiems sukurti kariniam naudojimui;

d.

Tinklai kovai su povandeniniais laivais ir torpedomis, specialiai sukurti kariniam naudojimui;

e.

Nuo 2003 m. nebetaikoma;

f.

Korpuso išvestys ir jungės, specialiai sukurtos kariniam naudojimui, užtikrinančios sąveiką su įranga, esančia laivo išorėje, ir komponentai, specialiai jiems sukurti kariniam naudojimui;

Pastaba.

ML9 dalies f punktas apima vienlaidžio, daugialaidžio, bendraašio ir bangolaidžio tipo laivų junges ir korpusų išvestis, kurios yra nelaidžios vandeniui iš išorės ir išlaiko reikalaujamas charakteristikas daugiau nei 100 metrų jūros gylyje; ir skaidulines optines junges bei optines korpusų išvestis, specialiai sukurtas lazeriniam spinduliui perduoti, neatsižvelgiant į gylį. ML9 dalies f punktas netaikomas paprastiesiems varomiesiems velenams ir hidrodinaminių korpusų išvesčių valdymo prietaisams.

g.

Begarsiai guoliai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų, jų komponentai ir tokių guolių turinti įranga, specialiai sukurti kariniam naudojimui:

1.

Su dujų ar magnetiniais įtvarais;

2.

Su aktyvia objekto atpažinimo kontrole; arba

3.

Su vibracijos slopinimo kontrole.

h.

Branduolinę energiją generuojanti įranga arba varomoji įranga, specialiai sukurta ML9 dalies a punkte nurodytiems laivams, ir komponentai, specialiai jiems sukurti ar ‚modifikuoti‘ kariniam naudojimui.

Techninė pastaba.

ML9 dalies h punkte terminas ‚modifikuotas‘ reiškia struktūrinį, elektrinį, mechaninį ar kitokį pakeitimą, dėl kurio nekariniam naudojimui sukurtas objektas įgauna savybes, dėl kurių jis yra lygiavertis objektui, specialiai sukurtam kariniam naudojimui.

Pastaba.

ML9 dalies h punktas apima „branduolinius reaktorius“.

ML10
„Orlaiviai“, „už orą lengvesni skraidomieji aparatai“, „bepiločiai orlaiviai“ („UAV“), aviaciniai varikliai ir „orlaivių“ įranga, susijusi įranga ir komponentai, specialiai sukurti arba modifikuoti kariniam naudojimui:

NB .

Dėl valdymo ir navigacinės įrangos – žr. ML11 dalį.

a.

Pilotuojami „orlaiviai“ ir „už orą lengvesni skraidomieji aparatai“ bei specialiai jiems sukurti komponentai;

b.

Nuo 2011 m. nebetaikoma;

c.

Bepiločiai „orlaiviai“ ir „už orą lengvesni skraidomieji aparatai“ bei susijusi įranga bei specialiai jiems sukurti komponentai:

1.

„UAV“, nuotoliniu būdu pilotuojami skraidomieji aparatai (RPV), autonominės programuojamosios transporto priemonės ir bepiločiai „už orą lengvesni skraidomieji aparatai“;

2.

Paleidimo įranga, susigrąžinimo įranga ir antžeminė įranga;

3.

Vadovavimui ar kontrolei sukurta įranga;

d.

Varomieji aviaciniai varikliai ir specialiai jiems sukurti komponentai;

e.

Degalų papildymo ore įranga, specialiai sukurta arba modifikuota bet kuriai iš toliau išvardytų paskirčių, bei specialiai jai sukurti komponentai:

1.

„Orlaiviams“, nurodytiems ML10 dalies a punkte; arba

2.

Bepiločiams „orlaiviams“, nurodytiems ML10 dalies c punkte;

f.

Antžeminei įrangai, specialiai sukurtai ML10 dalies a punkte nurodytiems „orlaiviams“ arba ML10 dalies d punkte nurodytiems aviaciniams varikliams;

Pastaba.

ML10 dalies f punktas apima slėginę degalų pildymo įrangą ir įrangą, skirtą operacijoms izoliuotose zonose palengvinti, įskaitant įrangą laive.

g.

Orlaivio įgulos gyvybės palaikymo įranga, orlaivio įgulos saugos įranga ir kiti prietaisai, skirti gelbėtis avariniais atvejais, nenurodyti ML10 dalies a punkte, sukurti ML10 dalies a punkte nurodytiems „orlaiviams“;

Pastaba.

ML 10 dalies g punkte nėra reglamentuojami orlaivio įgulos šalmai, kuriuose nėra šiame priede nurodytos įrangos arba jai skirtų pritvirtinimo arba montavimo įtaisų.

NB.

Dėl šalmų žr. taip pat ML13 dalies c punktą.

h.

Parašiutai, parasparniai ir susijusi įranga bei specialiai jiems sukurti komponentai:

1.

Parašiutai, nenurodyti kitur šiame priede;

2.

Parasparniai;

3.

Įranga, specialiai sukurta šuoliams iš didelio aukščio (pvz., kostiumai, specialūs šalmai, kvėpavimo sistemos, navigacinė įranga);

i.

Kontroliuojamo išsiskleidimo įranga arba automatinės pilotavimo sistemos, sukurtos parašiutais nuleidžiamiems kroviniams.

1 pastaba.

ML10 dalies a punktas netaikomas specialiai kariniams tikslams sukurtiems „orlaiviams“ ir „už orą lengvesniems skraidomiesiems aparatams“ ar tų „orlaivių“ modifikacijoms, kurie turi visas šias charakteristikas:

a.

Nėra koviniai „orlaiviai“;

b.

Nėra pritaikyti kariniam naudojimui ir neturi specialiai kariniam naudojimui skirtos ar modifikuotos įrangos ar priedų; ir

c.

Vienos ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos institucijų buvo sertifikuoti civiliniam naudojimui.

2 pastaba.

ML10 dalies d punktas netaikomas:

a.

Aviaciniams varikliams, sukurtiems arba modifikuotiems kariniam naudojimui, kuriuos vienos ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos institucijos sertifikavo naudojimui „civiliniame orlaivyje“, arba specialiai jiems sukurtiems komponentams;

b.

Stūmokliniams varikliams ar specialiai jiems sukurtiems komponentams, išskyrus tuos iš jų, kurie specialiai sukurti „bepiločiams orlaiviams“.

3 pastaba.

Taikant ML10 dalies a ir d punktus, specialiai kariniam naudojimui sukurti ir modifikuoti nekariniai „orlaiviai“ arba aviaciniai komponentai ir susijusi įranga arba aviaciniai komponentai ir susijusi įranga arba aviaciniai varikliai apima tik tuos karinius komponentus ir susijusią karinę įrangą, kurie yra būtini modifikacijai kariniam naudojimui atlikti.

4 pastaba.

ML10 dalies a punkte nurodyti kariniai tikslai apima kovos veiksmus, karinę žvalgybą, puolimą, karinius mokymus, materialinį-techninį aprūpinimą ir karinių pajėgų ar karinės įrangos transportavimą ir desantavimą.

5 pastaba.

ML10 dalies a punktas netaikomas „orlaiviams“ ar „už orą lengvesniems skraidomiesiems aparatams“, jei jie atitinka visus šiuos reikalavimus:

a.

Buvo pirmą kartą pagaminti iki 1946 m;

b.

Juose nėra šiame priede nurodytų gaminių, išskyrus atvejus, kai reikalaujama, kad tie gaminiai atitiktų vienos ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos institucijų nustatytus saugos ar tinkamumo skrydžiams standartus; ir

c.

Juose nėra šiame priede nurodytų ginklų, išskyrus atvejus, kai jie yra neveikiantys ir nėra galimybės vėl pradėti juos naudoti.

6 pastaba.

ML10 dalies a punktas netaikomas varomiesiems aviaciniams varikliams, kurie buvo pirmą kartą pagaminti iki 1946 m.

ML11
Elektroninė įranga, „erdvėlaiviai“ ir jų komponentai, nenurodyti kitur šiame priede:

a.

Elektroninė įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui, ir specialiai jai sukurti komponentai;

Pastaba.

ML11 dalies a punktas apima:

a.

Elektroninę atsakomųjų priemonių ir elektroninę atsakomąsias priemones neutralizuojančią įrangą, įskaitant trukdymo ir trukdymą slopinančią įrangą (t. y. įrangą, sukurtą pašaliniams ar klaidingiems signalams į radarą ar radijo ryšio imtuvus įvesti ar kitokiu būdu trukdyti priešo elektroniniams imtuvams priimti informaciją, mažinti jų funkcionalumą ir veiksmingumą, atitinkamai veikti ir jo atsakomųjų veiksmų įrangą);

b.

Dažniui jautrias elektronines lempas;

c.

Sekimo ir elektromagnetinio spektro stebėjimo elektronines sistemas arba įrangą, sukurtą karinės žvalgybos ar saugumo tikslams arba tokiam sekimui ir kontrolei neutralizuoti;

d.

Povandeninių atsakomųjų priemonių, įskaitant akustinio ir magnetinio trukdymo bei imitavimo įrangą ir įrangą, sukurtą pašaliniams ar klaidingiems signalams į sonarinius imtuvus įvesti;

e.

Duomenų tvarkymo apsaugos įrangą, duomenų apsaugos įrangą ir perdavimo bei signalizavimo linijos apsaugos įrangą, veikiančią kodavimo procesų pagrindu;

f.

Identifikavimo, autentifikavimo ir šifro įvedimo įrangą ir šifro valdymo, gamybos bei paskirstymo įrangą;

g.

Valdymo ir navigacinę įrangą;

h.

Skaitmeninę troposferinės sklaidos radijo ryšio siųstuvų įrangą;

i.

Skaitmeninius demoduliatorius, specialiai sukurtus signalų žvalgybos tikslais;

j.

„Automatines vadovavimo ir kontrolės sistemas“;

NB .

Dėl „programinės įrangos“, susijusios su karine „programine įranga“ valdomo radijo ryšiu (SDR) – žr. ML21 dalį.

b.

„Palydovinės navigacijos sistemos“ trukdymo įranga bei specialiai jai sukurti komponentai;

c.

„Erdvėlaiviai“, specialiai sukurti arba modifikuoti kariniam naudojimui, „erdvėlaivių“ komponentai, specialiai sukurti kariniam naudojimui.

ML12
Didelio greičio kinetinės energijos ginklų sistemos ir su jomis susiję įrenginiai bei specialiai jiems sukurti komponentai:

a.

Kinetinės energijos ginklų sistemos, specialiai sukurtos taikiniui sunaikinti ar pradėtam veiksmui taikinio atžvilgiu nutraukti;

b.

Specialiai sukurti bandymų ir vertinimo įrenginiai, bandymų modeliai, įskaitant diagnostikos įrenginius ir taikinius, skirtus šovinių ir sistemų dinaminiam kinetinės energijos išbandymui.

NB .

Dėl ginklų sistemų, naudojančių subkalibrinius šaudmenis ar tik cheminę varomąją jėgą, ir jų amunicijos žr. ML1–ML4 dalis.

1 pastaba.

ML12 dalis apima ir šias sistemas, kai jos specialiai sukurtos kinetinėms energijos ginklų sistemoms:

a.

Paleidimo varomąsias sistemas, galinčias paprastu ar greitėjančiu šaudymo metodu didesnius nei 0,1 g objektus akceleruoti didesniu nei 1,6 km/s greičiu;

b.

Pagrindinius energijos gamybos, elektrinės apsaugos, energijos kaupimo (pvz., didelės energijos kaupiklius), terminio valdymo priemonių galios palaikymo, įjungimo ar kuro naudojimo įrenginius; energijos šaltinio, ginklo bei kitokių elektrinių galvučių valdymo funkcijų elektrines jungtis;

NB .

Taip pat žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 3A001 pozicijos e punkto 2 papunktį dėl didelės energijos kaupiklių.

c.

Taikinio nustatymo, sekimo, šaudymo kontrolės ar sunaikinimo laipsnio įvertinimo sistemas;

d.

Sviedinių savaiminio nutaikymo, valdymo ar varomosios jėgos nukreipimo (šoninės akceleracijos) sistemas.

2 pastaba.

ML12 dalis taikoma ginklų sistemoms, naudojančioms bet kurią iš šių rūšių varomosios jėgos energiją:

a.

Elektromagnetinę;

b.

Elektroterminę;

c.

Plazmą;

d.

Lengvąsias dujas; arba

e.

Cheminę (kai ji naudojama kartu su bet kuria iš pirmiau išvardytųjų).

ML13
Šarvuotoji ar apsauginė įranga, konstrukcijos, komponentai ir priedai:

a.

Metalo ar nemetalo šarvuotosios plokštės, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

Pagamintos pagal karinius standartus arba specifikacijas; arba

2.

Tinkamos kariniam naudojimui;

NB .

Dėl šarvuotės plokščių žr. ML13 dalies d punkto 2 papunktį.

b.

Metalo ir ne metalo medžiagų konstrukcijos bei jų deriniai, specialiai sukurti karinių sistemų balistinei apsaugai, bei specialiai jiems sukurti komponentai;

c.

Šalmai ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

1.

Šalmai, pagaminti pagal karinius standartus ar specifikacijas arba panašius nacionalinius standartus;

2.

Gaubtai, vidiniai apsauginiai sluoksniai ar minkšti įklotai, specialiai suprojektuoti ML13 dalies c punkto 1 papunktyje nurodytiems šalmams;

3.

Pridedamieji balistinės apsaugos elementai, specialiai suprojektuoti ML13 dalies c punkto 1 papunktyje nurodytiems šalmams.

NB .

Dėl kitų karinio šalmo komponentų arba priedų, žr. atitinkamą šio priedo poziciją.

d.

Šarvuotė ar apsauginiai drabužiai ir jų komponentai:

1.

Minkšta šarvuotė ar apsauginiai drabužiai, pagaminti pagal karinius standartus ar specifikacijas arba pagal jų atitikmenis ir specialiai jiems sukurti komponentai;

Pastaba.

Taikant ML13 dalies d punkto 1 papunktį kariniai standartai ar specifikacijos apima bent specifikacijas dėl apsaugos nuo skeveldrų.

2.

Kietos šarvuotės plokštės, kuriomis pasiekiamas III ar aukštesnis balistinės apsaugos lygis (pagal 2008 m. liepos mėn. NIJ 0101.06 ar „lygiaverčius standartus“).

1 pastaba.

ML13 dalies b punktas apima medžiagas, specialiai sukurtas į sprogimą reaguojančiai apsaugai formuoti arba karinėms priedangoms statyti.

2 pastaba.

ML13 dalies c punktas netaikomas šalmams, jei jie atitinka visus šiuos reikalavimus:

a)

Buvo pirmą kartą pagaminti iki 1970 metų; ir

b)

Nėra suprojektuoti ar modifikuoti taip, kad juose galėtų būti įtaisyti ES bendrajame karinės įrangos sąraše nurodyti objektai, arba nėra tokiais objektais aprūpinti.

3 pastaba.

ML13 dalies c ir d punktai netaikomi šalmams, šarvuotėms ir apsauginiams drabužiams, dėvimiems asmeninės apsaugos tikslais.

4 pastaba.

ML13 dalies c punkte nurodyti tik tie bombas neutralizuojantiems darbuotojams specialiai sukurti šalmai, kurie yra specialiai sukurti kariniam naudojimui.

1 NB.

Taip pat žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1A005 poziciją.

2 NB.

„Pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“, naudojamoms šarvuotėms ir šalmams gaminti – žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 1C010 poziciją.

ML14
‚Specializuota įranga, skirta karinėms pratyboms‘ arba karinių scenarijų imitavimui, simuliatoriai, specialiai sukurti mokymui naudotis visais šautuvais ir ginklais, nurodytais ML1 ar ML2 dalyse, ir specialiai jiems sukurti komponentai bei priedai.

Techninė pastaba.

Terminas ‚specializuota karinėms pratyboms skirta įranga‘ apima karinių veiksmų treniruoklius, skrydžio valdymo treniruoklius, radaro taikinius-treniruoklius, radarų taikinių generatorius, šaudymo pratybų prietaisus, kovos su povandeniniais laivais treniruoklius, skraidymo simuliatorius (įskaitant centrifugas lakūnams ar astronautams rengti), radarų treniruoklius, skraidymo įrangos imitacinius treniruoklius, navigacinius treniruoklius, raketų paleidimo treniruoklius, taikinių įrangą, bepiločius „orlaivius“, ginkluotės treniruoklius, nepilotuojamų „orlaivių“ treniruoklius, mobiliuosius pratybų įrenginius ir antžeminių operacijų mokymo įrangą.

1 pastaba.

ML14 dalis apima vaizdo atkūrimo ir interaktyvios aplinkos sistemas, skirtas simuliatoriams, jei jos yra specialiai sukurtos ar modifikuotos kariniam naudojimui.

2 pastaba.

ML14 dalis netaikoma įrangai, specialiai sukurtai mokymui naudotis medžiokliniais ar sportiniais ginklais.

ML15
Vaizdo atkūrimo ar atsakomųjų priemonių įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui, ir specialiai jai sukurti komponentai bei priedai:

a.

Filmavimo ir vaizdo apdorojimo įranga;

b.

Fotoaparatai, fotografinė įranga ir juostų apdorojimo įranga;

c.

Vaizdo stiprinimo įranga;

d.

Infraraudonųjų spindulių arba terminė vaizdo atkūrimo įranga;

e.

Radarinė sensorinė vaizdo atkūrimo įranga;

f.

Atsakomųjų priemonių arba atsakomąsias priemones neutralizuojanti įranga, skirta ML15 dalies a–e punktuose nurodytai įrangai.

Pastaba.

ML15 dalies f punktas apima įrangą, sukurtą karinių vaizdo sistemų veikimui neutralizuoti arba efektyvumui susilpninti ar tokiam ardomajam poveikiui sumažinti.

Pastaba.

ML15 dalis netaikoma „pirmosios kartos vaizdo stiprinimo elektroniniams vamzdeliams“ ar įrangai, specialiai sukurtai naudojant „pirmosios kartos vaizdo stiprinimo elektroninius vamzdelius“.

NB .

Dėl ginklų taikiklių, kuriems naudojami „pirmosios kartos vaizdo stiprinimo elektroniniai vamzdeliai“, klasifikacijos žr. ML1 ir ML2 dalis bei ML5 dalies a punktą.

NB.

Taip pat žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 6A002 pozicijos a punkto 2 papunktį ir 6A002 pozicijos b punktą.

ML16
Liejiniai, atliejos ir kiti pusgaminiai, specialiai pagaminti gaminiams, nurodytiems ML1–ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ar ML19 dalyse.

Pastaba.

ML16 dalis taikoma pusgaminiams, kai jie atpažįstami pagal medžiagos sudėtį, formą arba funkcijas.

ML17
Įvairi įranga, medžiagos ir „bibliotekos“ bei specialiai joms sukurti komponentai:

a.

Nardymo ir povandeninio plaukiojimo aparatai, specialiai sukurti ar modifikuoti kariniam naudojimui:

1.

Izoliuojamieji nardymui skirti uždaro ar pusiau uždaro ciklo kvėpavimo aparatai;

2.

Povandeninio plaukiojimo aparatai, specialiai sukurti naudoti kartu su ML17 dalies a punkto 1 papunktyje nurodytais nardymo aparatais;

NB .

Taip pat žr. ES dvejopo naudojimo objektų sąrašo 8A002 pozicijos q punktą.

b.

Statybos įranga, specialiai sukurta kariniam naudojimui;

c.

Elektros instaliacija, danga ir apdorojimas, skirti objekto atpažinimo galimybei mažinti, specialiai sukurti kariniam naudojimui;

d.

Lauko inžinerinė įranga, specialiai sukurta naudoti kovos zonoje;

e.

„Robotai“, „robotų“ valdymo įranga ir „robotų“„galutiniai vykdymo įtaisai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

Specialiai sukurti kariniam naudojimui;

2.

Juose yra priemonės, saugančios hidraulines linijas nuo balistinių skeveldrų iš išorės padarytų sužeidimų (pvz., savaime izoliuojančios linijos), ir jie gali naudoti hidraulinius skysčius, kurių užsidegimo temperatūra yra aukštesnė negu 566 °C (839 K); arba

3.

Specialiai sukurti ar gali veikti elektromagnetinio pulso (EMP) aplinkoje;

Techninė pastaba.

Elektromagnetinis pulsas neapima netyčinių netoliese esančios įrangos (t. y. mašinų, įtaisų ar elektroninių prietaisų) elektromagnetinės radiacijos ar žaibo keliamų trikdžių.

f.

„Bibliotekos“, specialiai sukurtos ar modifikuotos kariniam naudojimui kartu su šiame priede nurodytomis sistemomis, įranga ar komponentais;

g.

Branduolinę energiją generuojanti įranga arba varomoji įranga, kitur nenurodyta, specialiai sukurtos kariniam naudojimui, ir komponentai, specialiai jiems sukurti ar ‚modifikuoti‘ kariniam naudojimui;

Pastaba.

ML17 dalies g punktas apima „branduolinius reaktorius“.

h.

Kita specialiai kariniam naudojimui sukurta įranga ir medžiagos, apdorotos ar padengtos danga, skirtos objekto atpažinimo galimybei mažinti, nenurodyta kitur šiame priede;

i.

Simuliatoriai, specialiai sukurti kariniams „branduoliniams reaktoriams“;

j.

Mobiliosios remonto dirbtuvės, specialiai įrengtos ar ‚modifikuotos‘ karinei įrangai remontuoti;

k.

Lauko generatoriai, specialiai sukurti ar ‚modifikuoti‘ kariniam naudojimui;

l.

ISO įvairiarūšio transporto konteineriai arba nuimamieji transporto priemonių kėbulai, specialiai sukurti ar ‚modifikuoti‘ kariniam naudojimui;

m.

Keltai, nenurodyti kitur šiame priede, tiltai ir pontonai, specialiai sukurti kariniam naudojimui;

n.

Bandomieji modeliai, specialiai sukurti objektams, nurodytiems ML4, ML6, ML9 ar ML10 dalyse, „tobulinti“;

o.

Apsaugos nuo „lazerių“ įranga (pvz., akių arba jutiklių apsaugos), specialiai sukurta kariniam naudojimui;

p.

„Kuro elementai“, nenurodyti kitur šiame priede, specialiai sukurti ar ‚modifikuoti‘ kariniam naudojimui.

Techninės pastabos.

1.

Nuo 2014 m. nebetaikoma.

2.

ML17 dalyje terminas ‚modifikuotas‘ reiškia struktūrinį, elektromechaninį ar kitokį pakeitimą, dėl kurio nekariniam naudojimui sukurtas objektas įgauna savybes, dėl kurių jis yra lygiavertis objektui, specialiai sukurtam kariniam naudojimui.

ML18
‚Gamybos‘ įranga, bandymų atitinkamoje aplinkoje aparatūra ir komponentai:

a.

Specialiai sukurta ar modifikuota ‚gamybos‘ įranga, skirta šiame priede nurodytiems gaminiams ‚gaminti‘, ir specialiai jai sukurti komponentai;

b.

Specialiai suprojektuota bandymų atitinkamoje aplinkoje aparatūra ir jai specialiai suprojektuota įranga, nenurodyta kitur, skirta šiame priede nurodytiems gaminiams sertifikuoti, kvalifikuoti ar bandyti.

Techninė pastaba.

ML18 dalyje terminas ‚gamyba‘ apima projektavimą, tyrimą, gaminimą, bandymą ir tikrinimą.

Pastaba.

ML18 dalies a ir b punktai apima šią įrangą:

a.

Nuolatinio veikimo azotinimo įrangą;

b.

Centrifuginius bandomuosius aparatus ar įrangą, turinčius bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

Varoma variklio arba variklių, kurių bendras nustatytasis galingumas yra didesnis nei 298 kW (400 AG);

2.

Pakelia 113 kg ar daugiau svorio; arba

3.

Gali pasiekti centrifugos 8 g ar didesnį pagreitį, kai krovinio svoris 91 kg ir didesnis;

c.

Dehidracijos presai;

d.

Varžtų išspaudikliai (ekstruderiai), specialiai sukurti arba modifikuoti kariniam sprogstamajam išspaudimui;

e.

Pjaustomosios mašinos, skirtos išspaustoms, svaidomosioms medžiagoms‘ dozuoti;

f.

Betriukšmis 1,85 metro arba didesnio skersmens poliravimo būgnas, kurio įkrova didesnė negu 227 kg;

g.

Nuolatinio veikimo maišytuvai, skirti kietosioms, svaidomosioms medžiagoms‘ maišyti;

h.

Dujiniai smulkintuvai karinių „sprogstamųjų medžiagų“ sudedamosioms dalims (ingredientams) malti ar trupinti;

i.

Įranga, kuria išgaunamas metalo miltelių dalelių sferiškumas ir suvienodinamas jų dydis, kaip nurodyta ML8 dalies c punkto 8 papunktyje;

j.

Konvekcinės srovės keitikliai ML8 c punkto 3 papunktyje nurodytų medžiagų konversijai.

ML19
Kreipiamosios energijos ginklų (DEW) sistemos, su jomis susijusių arba atsakomųjų priemonių įranga ir bandymų modeliai, bei specialiai jiems sukurti komponentai:

a.

„Lazerinės“ sistemos, specialiai sukurtos taikiniams sunaikinti ar jų vykdomai užduočiai nutraukti;

b.

Šviesos pluošto dalelių sistemos taikiniams sunaikinti ar jų vykdomai užduočiai nutraukti;

c.

Didelio galingumo radijo dažnio sistemos taikiniams sunaikinti ar jų vykdomai užduočiai nutraukti;

d.

Įranga, specialiai sukurta ML19 dalies a–c punktuose nurodytoms sistemoms surasti, atpažinti arba nuo jų gintis;

e.

ML19 punkte nurodytų sistemų, įrangos ir komponentų fizinių bandymų modeliai;

f.

„Lazerio“ sistemos, specialiai sukurtos sukelti ilgalaikį apakimą technologijomis nesustiprintam matymui, tai yra, neapsaugotoms žmogaus akims arba žmogaus akims su regos korekcijos optiniais prietaisais.

1 pastaba.

DEW sistemos, nurodytos ML19 dalyje, apima sistemas, kurių galimybes lemia kontroliuojamas pritaikymas:

a.

Reikiamos energijos „lazerių“, kuriais naikinama panašiai kaip ir įprastine amunicija;

b.

Dalelių akceleratorių, formuojančių elektringų ar neutralių naikinamosios galios dalelių srautą;

c.

Didelio galingumo impulso arba vidutinio galingumo radijo dažnių srautų siųstuvai, sukuriantys pakankamai stiprius laukus, kad išvestų iš rikiuotės tolimo taikinio elektroninę grandinę.

2 pastaba.

ML19 dalis apima šią įrangą, specialiai sukurtą DEW sistemoms:

a.

Pagrindinius energijos gamybos, kaupimo, įjungimo, galios palaikymo ar kuro naudojimo įrenginius;

b.

Taikinio nustatymo ar sekimo sistemas;

c.

Sistemas, kuriomis galima nustatyti taikiniui padarytą žalą, sunaikinimą ar veiksmo nutraukimą;

d.

Srauto valdymo, skleidimo ar nutaikymo įrangą;

e.

Įrenginius su kintamojo sukimosi srautu, skirtus operacijoms su greitai kintančiu taikiniu;

f.

Pritaikomąją optiką ir fazės jungiklius;

g.

Srovės injektorius neigiamų vandenilio jonų srautams;

h.

„Tinkamų naudoti kosmose“ akceleratorių komponentus;

i.

Neigiamų jonų srauto nukreipimo įrenginius;

j.

Įrenginius didelės galios jonų srautui kontroliuoti ir nukreipti;

k.

„Tinkamų naudoti kosmose“ įrenginių dangą, skirtą neigiamoms vandenilio izotopų srovėms neutralizuoti.

ML20
Kriogeninė ir „superlaidi“ įranga bei specialiai jai sukurti komponentai bei priedai:

a.

Įranga, specialiai sukurta arba suderinta taip, kad ją būtų galima įmontuoti karinėje žemės, jūrų, oro desanto ar kosmoso priemonėje, ir galinti veikti tai priemonei judant bei sukurti arba palaikyti temperatūrą, žemesnę nei – 170 °C (103 K);

Pastaba.

ML20 dalies a punktas apima mobiliąsias sistemas, į kurių sudėtį įeina priedai ar komponentai, pagaminti iš nemetalų arba elektrai nelaidžių medžiagų, pvz., plastmasės arba epoksidais impregnuotų medžiagų.

b.

„Superlaidi“ elektros įranga (rotacinės mašinos arba transformatoriai), specialiai sukurta arba sukonfigūruota taip, kad ją būtų galima įmontuoti karinėje žemės, jūrų, oro desanto ar kosmoso transporto priemonėje, ir galinti veikti transporto priemonei judant.

Pastaba.

ML20 dalies b punktas netaikomas nuolatinės srovės hibridiniams vienpoliams generatoriams su vieno stiebo normalia metaline armatūra, kuri sukasi „superlaidžių“ apvijų sukurtame magnetiniame lauke, jeigu tos apvijos yra vieninteliai „superlaidūs“ komponentai, esantys generatoriuje.

ML21
„Programinė įranga“:

a.

„Programinė įranga“, specialiai sukurta ar modifikuota bet kuriam iš šių tikslų:

1.

Šiame priede nurodytos įrangos „kūrimui“, „gamybai“, eksploatavimui ar priežiūrai;

2.

Šiame priede nurodytų medžiagų „kūrimui“ ar „gamybai“; arba

3.

Šiame priede nurodytos „programinės įrangos“„kūrimui“, „gamybai“, eksploatavimui ar priežiūrai.

b.

Specialioji „programinė įranga“, kuri nėra nurodyta ML21 dalies a punkte:

1.

„Programinė įranga“, specialiai sukurta kariniam naudojimui ir specialiai sukurta kovinių ginklų sistemoms modeliuoti, imituoti ar įvertinti;

2.

„Programinė įranga“, specialiai sukurta kariniam naudojimui ir specialiai sukurta karinių operacijų scenarijams kurti ar imituoti;

3.

„Programinė įranga“, skirta nustatyti įprastinių, branduolinių, cheminių ar biologinių ginklų poveikį;

4.

„Programinė įranga“, specialiai sukurta kariniams tikslams ir specialiai sukurta taikyti vadovavimo, ryšių, kontrolės ir žvalgybos (C3I) arba vadovavimo, ryšių, kontrolės, kompiuterių ir žvalgybos (C4I) srityje;

5.

„Programinė įranga“, specialiai sukurta ar modifikuota karinėms puolamosioms kibernetinėms operacijoms vykdyti;

1 pastaba.

ML21 dalies b punkto 5 papunktis apima „programinę įrangą“, sukurtą šiame priede nurodytoms sistemoms, įrangai ar „programinei įrangai“, kibernetinės žvalgybos ir kibernetinio vadovavimo bei kontrolės „programinei įrangai“ naikinti, gadinti, efektyvumui mažinti ar trikdyti.

2 pastaba.

ML21 dalies b punkto 5 papunktis netaikomas „pažeidžiamumo problemų atskleidimui“ arba „reagavimui į kibernetinius incidentus“, kai tai susiję su nekarine gynybine kibernetinio saugumo parengtimi ar reagavimu.

c.

„Programinė įranga“, nenurodyta ML21 dalies a ar b punkte, specialiai sukurta ar modifikuota tam, kad sudarytų sąlygas naudoti įrangą, nenurodytą šiame priede, vykdant tokias karines funkcijas, kurioms vykdyti naudojama įranga, nurodyta šiame priede.

NB .

Žr. šiame priede nurodytas sistemas, įrangą ar komponentus, skirtus bendrosios paskirties „skaitmeniniams kompiuteriams“ su įdiegta „programine įranga“, nurodyta ML21 dalies c punkte.

ML22
„Technologija“:

a.

ML22 dalies b punkte nenurodyta „technologija“, „reikalinga“ šiame priede nurodytų objektų „kūrimui“, „gamybai“, eksploatavimui, įdiegimui, priežiūrai (tikrinimui), taisymui, kapitaliniam remontui ar atnaujinimui;

b.

„Technologija“:

1.

„Technologija“, „reikalinga“ šiame priede nurodytų objektų, jų pilnų gamybos įrenginių kūrimui, komponentų surinkimui, eksploatavimui, priežiūrai ir remontui, net jeigu tokie gamybos įrenginių komponentai nėra nurodyti;

2.

„Technologija“, „reikalinga“ mažo kalibro ginklų „kūrimui“ ir „gamybai“, net jei ji naudojama mažo kalibro antikvarinių ginklų kopijoms gaminti;

3.

Nuo 2013 m. nebetaikoma;

NB .

Žr. ML22 dalies a punktą dėl ML22 dalies b punkto 3 dalyje anksčiau nurodytos „technologijos“ sąvokos.

4.

Nuo 2013 m. nebetaikoma;

NB .

Žr. ML22 dalies a punktą dėl ML22 dalies b punkto 4 dalyje anksčiau nurodytos „technologijos“ sąvokos.