EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2865

2023 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/2865, kuriuo įsteigiamas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC) (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 8865)

C/2023/8865

OJ L, 2023/2865, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju L


2023/2865

2023 12 21

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/2865

2023 m. gruodžio 20 d.

kuriuo įsteigiamas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC)

(pranešta dokumentu Nr. C(2023) 8865)

(Tekstas autentiškas tik čekų, graikų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Čekija, Graikija, Prancūzija, Suomija, Švedija ir Vokietija pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 5 straipsnio 1 dalį pateikė Komisijai paraišką dėl INFRAFRONTIER ERIC (toliau – paraiška) įsteigimo;

(2)

pareiškėjai susitarė, kad INFRAFRONTIER ERIC priimančioji valstybė narė bus Vokietija;

(3)

EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 72/2015 (2) Reglamentas (EB) Nr. 723/2009 įtrauktas į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą;

(4)

vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 723/2009 5 straipsnio 2 dalimi, Komisija paraišką įvertino ir padarė išvadą, kad ji atitinka tame reglamente nustatytus reikalavimus. Atlikdama vertinimą Komisija susipažino su genų funkcijos įtakos žmogaus sveikatai ir ligoms mokslinių tyrimų, taip pat modelinėms sistemoms in vivo/in vitro ir susijusiems duomenims kurti, fenotipui nustatyti, archyvuoti ir platinti, srities nepriklausomų ekspertų nuomonėmis;

(5)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009 20 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Įsteigiamas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC).

2.   Reglamento (EB) Nr. 723/2009 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti esminiai INFRAFRONTIER ERIC įstatų elementai išdėstyti priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Čekijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Prancūzijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2023 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Iliana IVANOVA

Komisijos narė


(1)   OL L 206, 2009 8 8, p. 1 (su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1261/2013, OL L 326, 2013 12 6, p. 1).

(2)   2015 m. kovo 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 72/2015, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2016/755] (OL L 129, 2016 5 19, p. 85).


PRIEDAS

ESMINIAI INFRAFRONTIER ERIC ĮSTATŲ ELEMENTAI

1.   Teisinė forma ir pavadinimas

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 1 straipsnis)

Įsteigiamas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas. Teisinė šio konsorciumo forma – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (ERIC), įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 723/2009, iš dalies pakeisto Reglamentu (ES) Nr. 1261/2013 (toliau – ERIC reglamentas), nuostatas, o jo pavadinimas – INFRAFRONTIER ERIC.

2.   Registruota buveinė ir vieta

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 2 straipsnis)

INFRAFRONTIER ERIC registruota buveinė yra Miunchene, Vokietijoje (toliau – priimančioji valstybė narė).

3.   Užduotys ir veikla

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 3 straipsnis)

(1)

Pagrindinė INFRAFRONTIER ERIC užduotis – įsteigti ir naudoti paskirstytąją mokslinių tyrimų infrastruktūrą, vadinamą „INFRAFRONTIER mokslinių tyrimų infrastruktūra“ (toliau – INFRAFRONTIER RI). INFRAFRONTIER RI yra Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra, skirta modelinėms sistemoms in vivo ar in vitro ir susijusiems duomenims kurti, fenotipui nustatyti, archyvuoti ir platinti. INFRAFRONTIER ERIC koordinuoja paskirstytosios INFRAFRONTIER RI veikimą.

(2)

INFRAFRONTIER ERIC koordinuoja prieigą prie paslaugų ir išteklių, skirtų moksliniams tyrimams, susijusiems su genų funkcijos įtaka žmogaus sveikatai ir ligoms, atlikti naudojant modelines sistemas in vivo ar in vitro ir susijusius duomenis. INFRAFRONTIER ERIC skatina mokslinius tyrimus, mokymus ir taikymą visose ligų modelių kūrimo, fenotipo nustatymo, archyvavimo ir platinimo srityse.

(3)

Šiuo tikslu INFRAFRONTIER ERIC:

a)

koordinuoja prieigą prie išteklių ir paslaugų, teikiamų INFRAFRONTIER ERIC narių ir stebėtojų arba nacionalinių centrų, kurie su INFRAFRONTIER ERIC yra sudarę teisiškai privalomą susitarimą prisidėti užtikrinant INFRAFRONTIER RI išteklius ir paslaugas;

b)

nustato ir įdiegia prieigos prie INFRAFRONTIER RI išteklių ir paslaugų procedūras, atitinkančias atitinkamus Europos standartus;

c)

nustato ir patvirtina kokybės standartus ir standartines veiklos procedūras, susijusias su modelinių sistemų in vivo ar in vitro ir susijusių duomenų kūrimu, fenotipo nustatymu, archyvavimu, platinimu ir duomenų tvarkymu;

d)

skatina ir koordinuoja naujų technologijų, skirtų modelinėms sistemoms in vivo ar in vitro ir susijusiems duomenims kurti, fenotipui nustatyti, archyvuoti, platinti ir tvarkyti, vystymą, kad pagerintų INFRAFRONTIER RI išteklių ir paslaugų mokslinę vertę;

e)

atlieka nacionalinių ir tarptautinių INFRAFRONTIER RI suinteresuotųjų subjektų informacinio punkto funkciją;

f)

propaguoja INFRAFRONTIER RI išteklius ir paslaugas, teikia apie juos informaciją ir aptaria modelinių sistemų in vivo ar in vitro ir susijusių duomenų kūrimo, fenotipo nustatymo, archyvavimo, platinimo ir duomenų tvarkymo reguliavimo ir politikos aspektus;

g)

pritraukia išteklius iš nacionalinių ir tarptautinių šaltinių siekiant palengvinti INFRAFRONTIER RI veiklą;

h)

konsultuoja ir pataria nacionalinėms ir tarptautinėms organizacijoms, vykdančioms veiklą modelinių sistemų in vivo ar in vitro kūrimo, fenotipo nustatymo, archyvavimo ir platinimo srityje;

i)

suteikia laisvai prieinamą informaciją apie INFRAFRONTIER ERIC ir INFRAFRONTIER RI veiklą, ir

j)

imasi bet kokios kitos veiklos, būtinos INFRAFRONTIER ERIC užduotims atlikti.

(4)

INFRAFRONTIER ERIC pagrindinę užduotį vykdo išimtinai ir betarpiškai nesiekdamas pelno ir veikia altruistiniais pagrindais bei iš esmės nesiekdamas ekonominės naudos. Nepažeidžiant taikomų valstybės pagalbos taisyklių, INFRAFRONTIER ERIC gali vykdyti tam tikrą šalutinę ekonominę veiklą, jei ji glaudžiai susijusi su jo pagrindine užduotimi ir nekelia grėsmės jos vykdymui.

4.   Veiklos trukmė ir likvidavimo tvarka

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 4 straipsnis)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC veikia neribotą laiką.

(2)

Sprendimą dėl INFRAFRONTIER ERIC likvidavimo vienbalsiai priima narių susirinkimas. Jei narių susirinkimas priima sprendimą dėl INFRAFRONTIER ERIC likvidavimo, jis paprasta balsų dauguma pradeda taikyti veiklos likvidavimo tvarką.

(3)

Apie sprendimą dėl INFRAFRONTIER ERIC likvidavimo Europos Komisijai pranešama nepagrįstai nedelsiant ir visais atvejais ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo.

(4)

Likvidavus INFRAFRONTIER ERIC arba tuo atveju, jei nebetaikomi šiuose įstatuose nurodyti mokesčių lengvatų tikslai, INFRAFRONTIER ERIC turtas, viršijantis įnašus grynaisiais pinigais ir faktinę įnašų natūra vertę, bus perduotas kitam viešajam juridiniam asmeniui arba kitai mokesčių lengvatų turinčiai korporacijai, arba kitam juridiniam asmeniui, siekiančiam panašių į INFRAFRONTIER ERIC tikslus skatinti mokslą ir mokslinius tyrimus.

(5)

Likvidavimo atveju INFRAFRONTIER ERIC kiek įmanoma užtikrina, kad INFRAFRONTIER ERIC priklausantys duomenys būtų saugiai deponuoti taip, kad šie duomenys išliktų prieinami ir tinkami naudoti pagal šių įstatų 6 straipsnį, taip pat atitinkamai pagal duomenų politiką ir (arba) prieigos politiką.

(6)

Apie likvidavimo procedūros pabaigą Europos Komisijai pranešama per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo procedūros pabaigos. INFRAFRONTIER ERIC nustoja egzistuoti atitinkamo Europos Komisijos pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

5.   Taisyklės dėl atsakomybės ir draudimas

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 5 straipsnis)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC atsako už savo skolas.

(2)

Nariai nėra solidariai atsakingi už INFRAFRONTIER ERIC skolas.

(3)

Narių finansinė atsakomybė už INFRAFRONTIER ERIC skolas apsiriboja jų atitinkamu metiniu įnašu, apskaičiuotu pagal įstatų 25 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus finansinius principus ir šių įstatų 2 priede nustatytą apskaičiavimo metodą.

(4)

INFRAFRONTIER ERIC pasirūpina tinkamu rizikos, susijusios su savo infrastruktūros įsteigimu ir veikimu, draudimu.

6.   Politika dėl naudotojams suteikiamos prieigos

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 6 straipsnis)

(1)

Pagrindinis išteklių ir paslaugų teikimo principas – atviroji prieiga.

(2)

Prieiga suteikiama pagal INFRAFRONTIER ERIC prieigos politiką. Turi būti laikomasi INFRAFRONTIER ERIC ėminių ir duomenų teikėjų nustatytų sąlygų ir pripažintų Europos prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūrų principų. Jokia šių įstatų nuostata negali būti suprantama taip, kad ja siekiama apriboti INFRAFRONTIER išteklių savininkų teisę nuspręsti, ar suteikti prieigą prie ėminių ir duomenų.

(3)

INFRAFRONTIER ERIC siekia užtikrinti, kad ėminių ir duomenų šaltinis būtų tinkamai nurodomas, ir reikalauja, kad tokia nuoroda būtų pateikiama ir vėliau naudojant ėminius ir duomenis.

7.   Mokslinio vertinimo politika

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 7 straipsnis)

(1)

Reguliariai atlikti strateginį INFRAFRONTIER ERIC vertinimą, įskaitant mokslinius ir etinius aspektus, pavesta ad hoc nepriklausomam išorės komitetui.

(2)

Tokius vertinimus narių susirinkimas inicijuoja ne rečiau kaip kartą per penkerius metus. Narių susirinkimas skiria tokio nepriklausomo išorės komiteto narius ir prireikus duoda konkrečius nurodymus. Išsami informacija apie paskyrimą ir veiklą bus nurodyta darbo tvarkos taisyklėse.

(3)

Nepriklausomo išorės komiteto nariai veikia kaip individualūs asmenys.

8.   Rezultatų sklaidos politika

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 8 straipsnis)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC skatina naudoti INFRAFRONTIER RI mokslinių tyrimų ir švietimo tikslais.

(2)

INFRAFRONTIER ERIC, vykdydama sklaidos veiklą, skatina aukštos kokybės mokslinius tyrimus ir remia geriausios praktikos kultūrą.

(3)

INFRAFRONTIER ERIC apskritai skatina tyrėjus viešai skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus ir prašo INFRAFRONTIER RI išteklių ir paslaugų naudotojų pateikti rezultatus naudojantis INFRAFRONTIER ERIC infrastruktūra.

(4)

INFRAFRONTIER ERIC nustato įvairias tikslines grupes ir naudoja įvairius kanalus, kad pasiektų tikslinę auditoriją, pavyzdžiui, interneto svetaines, naujienlaiškius, seminarus, dalyvavimą konferencijose, straipsnius žurnaluose ir dienraščiuose.

9.   Intelektinės nuosavybės teisių politika

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 9 straipsnis)

(1)

Šiuose įstatuose terminas intelektinė nuosavybė suprantamas pagal 1967 m. liepos 14 d. pasirašytos Konvencijos dėl pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo 2 straipsnį.

(2)

INFRAFRONTIER ERIC darbuotojų sukurtų rezultatų intelektinės nuosavybės teisės priklauso INFRAFRONTIER ERIC, ir jas valdo vykdomieji direktoriai.

(3)

INFRAFRONTIER ERIC duomenys renkami ir naudojami vadovaujantis duomenų privatumą reglamentuojančiais Europos ir nacionalinės teisės aktais.

(4)

Dėl intelektinės nuosavybės teisių, kurias naudotojai sukūrė gavę prieigą prie INFRAFRONTIER ERIC išteklių, vedamos derybos, kuriomis siekiama, kad naudotojas, taip pat INFRAFRONTIER ERIC ir (arba) nacionalinis centras, atsižvelgiant į atitinkamą jo indėlį, galėtų sąžiningai jais naudotis.

(5)

Vadovaujantis šių įstatų 20 straipsnio 11 dalies i punktu, priimama intelektinės nuosavybės teisių politika, į kurią įtraukiamos tolesnės su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusios nuostatos.

10.   Įdarbinimo politika

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 10 straipsnis)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC įsipareigoja užtikrinti skaidrumą, lygias galimybes ir nė vieno asmens nediskriminuos dėl rasės, etninės kilmės, lyties, tikėjimo, negalios, seksualinės orientacijos ar dėl kitų pagrindų, kurie pagal Europos Sąjungos teisę laikomi diskriminaciniais.

(2)

Darbuotojai įdarbinami laikantis atviros ir tarptautinės atrankos principo.

11.   Viešųjų pirkimų politika

(INFRAFRONTIER ERIC įstatų 11 straipsnis)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC visus pirkimo kandidatus ir dalyvius vertina vienodai ir nediskriminuodama, nepriklausomai nuo to, ar jie įsikūrę Sąjungoje, ar už jos ribų.

(2)

Vykdant INFRAFRONTIER ERIC viešųjų pirkimų politiką paisoma skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencijos principų.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)


Top