EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0438

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/438 2023 m. vasario 24 d. kuriuo leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, kurią taikyti prašo tam tikros valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kad informacijos mainams ir saugojimui, susijusiems su „Importo kontrolės sistema 2“ (2 versija), galėtų naudoti neelektronines duomenų apdorojimo priemones (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 1174) (Tekstas autentiškas tik danų, estų, graikų, kroatų, lenkų, nyderlandų, prancūzų, rumunų, švedų ir vokiečių kalbomis)

C/2023/1174

OL L 63, 2023 2 28, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj

2023 2 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/438

2023 m. vasario 24 d.

kuriuo leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, kurią taikyti prašo tam tikros valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kad informacijos mainams ir saugojimui, susijusiems su „Importo kontrolės sistema 2“ (2 versija), galėtų naudoti neelektronines duomenų apdorojimo priemones

(pranešta dokumentu Nr. C(2023) 1174)

(Tekstas autentiškas tik danų, estų, graikų, kroatų, lenkų, nyderlandų, prancūzų, rumunų, švedų ir vokiečių kalbomis)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 6 straipsnio 4 dalį kartu su 8 straipsnio 2 dalimi,

pasikonsultavusi su Muitinės kodekso komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad visi informacijos mainai, kuriuos muitinės vykdo tarpusavyje ir su ekonominės veiklos vykdytojais, taip pat tokios informacijos saugojimas, kaip reikalaujama pagal muitų teisės aktus, būtų vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis. Šiuo tikslu, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Komisija nustato bendrus duomenų reikalavimus;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad išimtiniais atvejais Komisija gali priimti sprendimus leisti vienai ar kelioms valstybėms narėms nukrypti nuo reikalavimo informacijos mainams ir saugojimui naudoti elektronines duomenų apdorojimo priemones, jei tokia nukrypti leidžianti nuostata pagrindžiama prašančiosios valstybės narės ypatinga padėtimi ir tą nuostatą leidžiama taikyti konkrečiu laikotarpiu;

(3)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/2151 (2) nustatyta darbo programa (toliau – darbo programa), susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu. Šioje darbo programoje išvardytos elektroninės sistemos, kurios turi būti sukurtos, ir nustatytos numatomos tų sistemų veikimo pradžios datos. Joje, be kita ko, nurodytas „Importo kontrolės sistemos 2“ (toliau – ICS2) įgyvendinimas remiantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalimi, 16, 46, 47 ir 127–132 straipsniais ir jos diegimo laikotarpis;

(4)

be to, Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytas terminas, iki kurio neelektroninės duomenų apdorojimo priemonės gali būti naudojamos pereinamuoju laikotarpiu nuostatoms dėl įvežimo bendrosios deklaracijos ir rizikos analizės, susijusios su prekių įvežimu į Sąjungos muitų teritoriją, įgyvendinti;

(5)

remdamosi darbo programa, valstybės narės nuo 2023 m. kovo 1 d. turi būti pasirengusios įdiegti nacionalinę įvežimo sistemą – ICS2 (2 versijos) nacionalinį komponentą, kad galėtų vykdyti iš ekonominės veiklos vykdytojų, vežančių prekes oro transportu, gautų įvežimo bendrųjų deklaracijų duomenų mainus ir tuos duomenis saugoti, taip pat sudaryti galimybę ekonominės veiklos vykdytojams prisijungti prie sistemos per diegimo laikotarpį, truksiantį iki 2023 m. spalio 2 d., ir nuo prisijungimo dienos teikti įvežimo bendrąsias deklaracijas naudojantis ta sistema;

(6)

tačiau dėl trijų reikšmingų ir iš dalies nenumatytų pokyčių valstybių narių ištekliai buvo itin paveikti ir kilo papildomų su jais susijusių sunkumų. Dėl COVID-19 pandemijos IT sistemų kūrimas labai vėlavo Austrijoje, Prancūzijoje, Graikijoje ir Nyderlanduose. Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, labai padaugėjo muitinės deklaracijų, todėl Prancūzija ir Nyderlandai turėjo perskirstyti išteklius ir prioritetus. Rusijos invazijos į Ukrainą finansinės pasekmės dar labiau pablogino kaimyninių arba geografiškai netoli esančių šalių muitinių veiklos sąlygas ir Austrijoje pareikalavo papildomų išteklių. Pirmiau minėtos aplinkybės sukėlė ypatingų sunkumų, susijusių tiek su viešaisiais pirkimais ir konkursais, tiek su biudžetu ir personalu, o tai padarė reikšmingą poveikį valstybių narių gebėjimui laikytis terminų, kaip nurodė Austrija, Belgija, Danija, Estija, Graikija, Kroatija, Lenkija, Liuksemburgas, Prancūzija, Rumunija ir Švedija;

(7)

dėl tų konkrečių aplinkybių buvo labai vėluojama vykdyti IT sistemų kūrimo darbus ir tam tikros valstybės narės nespės iki 2023 m. kovo 1 d. įdiegti IT priemonių, skirtų ICS2 (2 versijos) nacionaliniam įvežimo sistemos komponentui. Todėl pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą leidimo informacijos mainams ir saugojimui naudoti neelektronines duomenų apdorojimo priemones paprašė: 2022 m. gegužės 16 d. – Estija, 2022 m. gegužės 19 d. – Nyderlandai, 2022 m. gegužės 25 d. – Rumunija, 2022 m. birželio 3 d. – Graikija, 2022 m. birželio 7 d. – Prancūzija, 2022 m. rugsėjo 23 d. – Danija, 2022 m. spalio 28 d. – Austrija, 2022 m. gruodžio 15 d. – Švedija, 2022 m. gruodžio 19 d. – Belgija, 2022 m. gruodžio 22 d. – Liuksemburgas, 2022 m. gruodžio 23 d. – Kroatija, o 2023 m. sausio 23 d. – Lenkija;

(8)

laikantis minėto reglamento 6 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos, tokios nukrypti leidžiančios nuostatos neturėtų daryti poveikio nei informacijos mainams tarp valstybės narės, kuriai ta nuostata taikoma, ir kitų valstybių narių, nei muitų teisės aktų taikymo tikslais vykdomiems informacijos mainams ir saugojimui kitose valstybėse narėse. Austrija, Belgija, Danija, Estija, Graikija, Kroatija, Lenkija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Rumunija ir Švedija apie ICS2 (2 versijos) nacionalinės įvežimo sistemos, susijusios su oro transportu vežamomis prekėmis, diegimo pažangą turi pranešti Komisijai, teikdamos pažangos ataskaitas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278a straipsnyje. Komunikaciją ir dalijimąsi informacija apie nacionalinius planus būtina užtikrinti, kaip nustatyta Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 4 straipsnyje;

(9)

dėl ICS2 svarbos vykdant integruotus ES veiksmus, muitinės rizikos valdymui stiprinti ir saugumui bei saugai prieš prekių atvežimą užtikrinti ir kartu sudarant palankesnes sąlygas laisvai vykdyti teisėtą prekybą, taip pat dėl ICS2 pobūdžio ir sudėtingumo pokyčiai, būtini jai suderinti su Sąjungos muitinės kodekso reikalavimais, turi poveikį kitoms susijusioms arba priklausomoms IT sistemoms. Todėl nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo trukmė turėtų būti kuo trumpesnė. Atsižvelgiant į tai ir į išimtinių aplinkybių poveikį, dėl kurio valstybėse narėse vėluojama kurti ICS2 (2 versijos) IT priemones, bei dabartinę tų kūrimo darbų vykdymo padėtį, nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma ne ilgiau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės gali naudoti neelektronines duomenų apdorojimo priemones informacijos mainams ir saugojimui, vykdomiems naudojantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (3) 182 straipsnyje numatytos elektroninės sistemos (ICS2) 2 versijos bendru komponentu, iki 2023 m. birželio 30 d. su sąlyga, kad neelektroninių duomenų apdorojimo priemonių naudojimas nedaro poveikio informacijos mainams tarp tokios valstybės narės ir kitų valstybių narių arba taikant muitų teisės aktus vykdomiems informacijos mainams ir saugojimui kitose valstybėse narėse.

2.   Laikydamosi 1 dalyje nustatytos sąlygos, valstybės narės naudojasi Reglamento (ES) 2015/2447 36 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta elektronine sistema (CRMS) ir jos priemonėmis vykdo informacijos mainus vykdyti tokia tvarka:

a)

valstybės narės muitinė, kuriai įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys buvo perduoti per ICS2, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnio 2 dalies a punkte, savo atliktos rizikos analizės rezultatus perduoda valstybės narės, kuriai taikoma 1 dalyje išdėstyta nukrypti leidžianti nuostata, pirmajai įvežimo muitinės įstaigai;

b)

Reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta pirmoji įvežimo muitinės įstaiga rekomendaciją patikrinti prekes perduoda valstybės narės, kuriai taikoma 1 dalyje išdėstyta nukrypti leidžianti nuostata, muitinės įstaigai, nurodytai Reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje;

c)

valstybės narės, kuriai taikoma 1 dalyje išdėstyta nukrypti leidžianti nuostata, muitinės įstaiga, nurodyta Reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje, apie sprendimą dėl b punkte nurodytų prekių tikrinimo informuoja visas muitinės įstaigas, kurios gali būti susijusios su prekių gabenimu;

d)

valstybės narės, kuriai taikoma 1 dalyje išdėstyta nukrypti leidžianti nuostata, muitinės įstaiga apie savo atlikto tikrinimo rezultatus informuoja kitų valstybių narių muitines, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnio 7a dalimi.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai, Belgijos Karalystei, Danijos Karalystei, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Kroatijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Nyderlandų Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Rumunijai ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2023 m. vasario 24 d.

Komisijos vardu

Paolo GENTILONI

Komisijos narys


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2019 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2151, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (OL L 325, 2019 12 16, p. 168).

(3)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).


Top