EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023C0123(01)

Europos deklaracija dėl skaitmeninio dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų 2023/C 23/01

PUB/2023/89

OJ C 23, 23.1.2023, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2023 1 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 23/1


Europos deklaracija dėl skaitmeninio dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų

(2023/C 23/01)

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija iškilmingai skelbia toliau pateiktą bendrą deklaraciją dėl skaitmeninio dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų

Preambulė

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga (ES) yra vertybių sąjunga, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, grindžiama pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Be to, pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ES remiasi nedalomomis ir visuotinėmis vertybėmis: žmogaus orumu, laisve, lygybe ir solidarumu. Chartijoje taip pat dar kartą patvirtinamos teisės, kylančios visų pirma iš valstybėms narėms bendrų tarptautinių įsipareigojimų;

(2)

skaitmeninė transformacija daro poveikį visiems žmogaus gyvenimo aspektams. Ji suteikia daug kokybiškesnio gyvenimo, ekonomikos augimo ir tvarumo galimybių;

(3)

skaitmeninė transformacija mūsų demokratinėms visuomenėms, ekonomikai ir asmenims kelia ir iššūkių. Skaitmeninei transformacijai spartėjant, ES atėjo laikas aiškiai pasakyti, kaip realiame gyvenime jos puoselėjamos vertybės ir pagrindinės teisės turėtų būti taikomos ir skaitmeninėje aplinkoje. Skaitmeninė transformacija neturėtų reikšti teisių regreso. Tai, kas yra neteisėta realiame gyvenime, yra neteisėta ir internete. Ši deklaracija nedaro poveikio realaus gyvenimo politikai, pavyzdžiui, galimybei naudotis pagrindinėmis viešosiomis paslaugomis realiame gyvenime;

(4)

Parlamentas ne kartą ragino nustatyti etikos principus, kuriais būtų grindžiamas ES požiūris į skaitmeninę transformaciją, taip pat užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi pagrindinių teisių, tokių kaip duomenų apsauga, teisė į privatumą, nediskriminavimas ir lyčių lygybė, taip pat tokių principų kaip vartotojų apsauga, technologinis ir tinklo neutralumas, patikimumas ir įtraukumas. Be to, jis ragino stiprinti naudotojų teisių apsaugą skaitmeninėje aplinkoje, taip pat darbuotojų teises ir teisę atsijungti (1);

(5)

remdamosi ankstesnėmis iniciatyvomis, pavyzdžiui, Talino deklaracija dėl e. valdžios ir Berlyno deklaracija dėl skaitmeninės visuomenės ir vertybėmis pagrįstos skaitmeninės valdžios, valstybės narės Lisabonos deklaracijoje dėl tikslingos skaitmeninės demokratijos paragino taikyti tokį skaitmeninės transformacijos modelį, kuriuo būtų stiprinamas žmogiškasis skaitmeninės ekosistemos aspektas ir kurio pagrindinis elementas būtų bendroji skaitmeninė rinka. Valstybės narės paragino sukurti tokį skaitmeninės transformacijos modelį, kuris užtikrintų, kad technologijos padėtų įgyvendinti reikiamus klimato politikos ir aplinkosaugos veiksmus;

(6)

ES skaitmeninės transformacijos vizija yra grindžiama siekiu orientuotis į žmogų, įgalinti asmenis ir remti novatoriškas įmones. Sprendime dėl 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio politikos programos nustatyti konkretūs skaitmeniniai tikslai, grindžiami keturiais pagrindiniais aspektais (skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninė infrastruktūra, įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmenizacija). ES kelias siekiant mūsų visuomenių ir ekonomikos skaitmeninės transformacijos visų pirma apima atvirą skaitmeninį suverenumą, pagarbą pagrindinėms teisėms, teisinei valstybei ir demokratijai, įtrauktį, prieinamumą, lygybę, tvarumą, atsparumą, saugumą, gyvenimo kokybės gerinimą, paslaugų prieinamumą ir pagarbą visų teisėms ir siekiams. Jis turėtų prisidėti prie dinamiškos, efektyviai išteklius naudojančios ir teisingos ekonomikos bei visuomenės kūrimo ES;

(7)

šioje deklaracijoje išdėstyti bendri politiniai ketinimai bei įsipareigojimai ir primenamos svarbiausios teisės skaitmeninės transformacijos kontekste. Kurdami savo skaitmeninės transformacijos viziją šia deklaracija turėtų vadovautis ir politikos formuotojai – pagrindinis dėmesys vykdant skaitmeninę transformaciją turėtų būti skiriamas žmonėms, turėtų būti remiamas solidarumas ir įtrauktis pasitelkiant junglumą, skaitmeninį švietimą, mokymą ir įgūdžius, sąžiningas ir teisingas darbo sąlygas, taip pat prieigą prie skaitmeninių viešųjų paslaugų internete; dar kartą pabrėžiama pasirinkimo laisvės svarba, kai kalbama apie algoritmus bei dirbtinio intelekto sistemas ir sąžiningą skaitmeninę aplinką; skatinamas dalyvavimas skaitmeninėje viešojoje erdvėje; didinama sauga, saugumas ir įgalėjimas skaitmeninėje aplinkoje, visų pirma vaikams ir jaunimui, kartu užtikrinant privatumą ir asmeninę duomenų kontrolę; skatinamas tvarumas. Įvairūs šios deklaracijos skyriai turėtų sudaryti holistinę orientacinę sistemą ir neturėtų būti skaitomi atskirai;

(8)

Ši deklaracija taip pat turėtų būti atskaitos taškas įmonėms ir kitiems atitinkamiems subjektams, kai kuriamos ir diegiamos naujos technologijos. Šiuo atžvilgiu svarbu skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas MVĮ ir startuoliams.

(9)

Turėtų būti dar labiau sustiprintas skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos demokratinis veikimas, visiškai atitinkantis teisinės valstybės, veiksmingų teisių gynimo priemonių ir teisėsaugos principus. Ši deklaracija nedaro poveikio nei teisėtoms naudojimosi teisėmis riboms, kad jos neprieštarautų naudojimuisi kitomis teisėmis, nei reikalingiems ir proporcingiems apribojimams viešojo intereso sumetimais.

(10)

Ši deklaracija grindžiama visų pirma pirmine ES teise, ypač Europos Sąjungos sutartimi, Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, taip pat antrine teise ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija. Be to, ji grindžiama Europos socialinių teisių ramsčiu ir jį papildo. Ji yra deklaratyvaus pobūdžio, todėl nedaro poveikio teisės normų turiniui ar jų taikymui.

(11)

ES turėtų garsinti šią deklaraciją palaikydama santykius su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis valstybėmis, be kita ko, atspindėdama šias teises ir principus savo prekybos santykiuose, siekdama, kad šie principai įkvėptų tarptautinius partnerius visame pasaulyje vykdyti į žmogų orientuotą ir visuotinėmis žmogaus teisėmis grindžiamą skaitmeninę transformaciją. Šia deklaracija visų pirma turėtų būti remiamasi vykdant veiklą tarptautinių organizacijų kontekste, pavyzdžiui, įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., taip pat daugiašalio suinteresuotųjų subjektų požiūrio į interneto valdymą kontekste.

(12)

Deklaracijos garsinimas ir įgyvendinimas yra bendras ES ir jos valstybių narių politinis įsipareigojimas ir atsakomybė, neperžengiant jų atitinkamos kompetencijos ribų ir visapusiškai laikantis ES teisės. Komisija reguliariai praneš Parlamentui ir Tarybai apie padarytą pažangą. Valstybės narės ir Komisija, bendradarbiaudamos, kad būtų pasiekti Sprendime dėl 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio politikos programos nustatyti bendri tikslai, turėtų atsižvelgti į šioje deklaracijoje nustatytus skaitmeninius principus ir teises.

Deklaracija dėl skaitmeninio dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų

Siekiame skatinti europinį į žmogų orientuotą skaitmeninės transformacijos modelį, grindžiamą Europos vertybėmis ir ES pagrindinėmis teisėmis, kuriuo dar kartą patvirtinamos visuotinės žmogaus teisės ir užtikrinama nauda visiems asmenims, įmonėms ir visai visuomenei.

Todėl pareiškiame:

I SKYRIUS.

Skaitmeninės transformacijos orientavimas į žmogų

1.

Europos Sąjungoje vykdoma skaitmeninė transformacija yra orientuota į žmogų. Technologijos turėtų tarnauti visų ES gyvenančių žmonių reikmėms bei labui ir įgalinti juos įgyvendinti savo siekius; kartu turėtų būti užtikrinamas visiškas saugumas ir pagarba jų pagrindinėms teisėms.

Įsipareigojame:

a)

stiprinti demokratinį skaitmeninės transformacijos pagrindą, kad ji būtų naudinga visiems ir pagerintų visų ES gyvenančių žmonių gyvenimą;

b)

imtis priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad ES vertybės ir pagal ES teisę pripažįstamos asmenų teisės būtų gerbiamos tiek internete, tiek realiame gyvenime;

c)

skatinti ir užtikrinti atsakingus ir uolius visų viešųjų ir privačiųjų subjektų veiksmus skaitmeninėje aplinkoje;

d)

aktyviai propaguoti šią skaitmeninės transformacijos viziją, be kita ko, ir mūsų tarptautinių santykių arenoje.

II SKYRIUS.

Solidarumas ir įtrauktis

2.

Technologijos turėtų būti naudojamos siekiant ne skaidyti, o vienyti žmones. Skaitmeninė transformacija turėtų padėti ES kurti teisingą ir įtraukią visuomenę ir ekonomiką.

Įsipareigojame:

a)

užtikrinti, kad kuriant, plėtojant, diegiant ir naudojant technologinius sprendimus būtų gerbiamos pagrindinės teisės, sudaromos sąlygos jomis naudotis ir skatinamas solidarumas bei įtrauktis;

b)

užtikrinti, kad vykdant skaitmeninę transformaciją nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje. Skaitmeninė transformacija turėtų būti naudinga visiems, ją vykdant turėtų būti užtikrinta lyčių pusiausvyra ir ji turėtų apimti visų pirma vyresnio amžiaus asmenis, kaimo vietovėse gyvenančius asmenis, asmenis su negalia arba marginalizuotus, pažeidžiamus ar teisių netekusius asmenis ir tuos, kurie veikia jų vardu. Ją vykdant taip pat turėtų būti skatinama kultūrų ir kalbų įvairovė;

c)

parengti tinkamas sistemas, kuriomis būtų užtikrinta, kad visi naudos iš skaitmeninės transformacijos gaunantys rinkos dalyviai prisiimtų socialinę atsakomybę ir visų ES gyvenančių žmonių labui sąžiningai ir proporcingai prisidėtų prie išlaidų, susijusių su viešosiomis gėrybėmis, paslaugomis ir infrastruktūra, padengimo.

Junglumas

3.

Visi turėtų turėti galimybę bet kurioje ES vietoje naudotis įperkamu didelės spartos skaitmeniniu ryšiu.

Įsipareigojame:

a)

visiems, įskaitant mažas pajamas gaunančius asmenis, bet kurioje ES vietoje užtikrinti galimybę naudotis aukštos kokybės ryšiu su interneto prieiga;

b)

apsaugoti ir skatinti neutralų ir atvirą internetą, kuriame nebūtų nepagrįstai blokuojamas tam tikras turinys, paslaugos ir taikomosios programos arba bloginama prieigos prie jų kokybė.

Skaitmeninis švietimas, mokymas ir įgūdžiai

4.

Visi turi teisę į švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą ir turėtų turėti galimybę įgyti visus pagrindinius ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius.

Įsipareigojame:

a)

skatinti aukštos kokybės skaitmeninį švietimą ir mokymą, be kita ko, siekiant panaikinti skaitmeninę lyčių atskirtį;

b)

remti veiksmus, kurių tikslas – užtikrinti visų besimokančiųjų ir mokytojų galimybę įgyti reikiamus skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas, įskaitant gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinį mąstymą, ir perduoti juos kitiems, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti ekonominiame bei visuomenės gyvenime ir demokratiniuose procesuose;

c)

skatinti ir remti pastangas užtikrinti visų švietimo ir mokymo įstaigų galimybę naudotis skaitmeniniu ryšiu ir aprūpinti jas infrastruktūra bei priemonėmis;

d)

suteikti visiems galimybę prisitaikyti prie darbo skaitmenizacijos nulemtų pokyčių keliant kvalifikaciją ir persikvalifikuojant.

Tinkamos ir teisingos darbo sąlygos

5.

Visi, kad ir koks būtų jų užimtumo statusas, forma ar trukmė, skaitmeninėje aplinkoje, kaip ir fizinėje darbovietėje, turi teisę į tinkamas, teisingas, sveikas ir saugias darbo sąlygas ir tinkamą apsaugą.

6.

Vykdant skaitmeninę transformaciją svarbus vaidmuo tenka profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms, visų pirma apibrėžiant tinkamas ir teisingas darbo sąlygas, be kita ko, kiek tai susiję su skaitmeninių priemonių naudojimu darbe.

Įsipareigojame:

a)

užtikrinti, kad visi galėtų atsijungti nuo skaitmeninės aplinkos, o dirbdami joje naudotis profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros apsaugos priemonėmis;

b)

užtikrinti, kad darbo aplinkoje dėl skaitmeninių priemonių nekiltų jokio pavojaus darbuotojų fizinei ir psichikos sveikatai;

c)

užtikrinti, kad skaitmeninėje aplinkoje būtų gerbiamos darbuotojų pagrindinės teisės, įskaitant jų teisę į privatumą ir teisę jungtis į asociacijas, teisę į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisę, taip pat apsaugą nuo neteisėto ir nepagrįsto sekimo;

d)

užtikrinti, kad dirbtinio intelekto naudojimas darbo vietoje būtų skaidrus ir atitiktų rizika grindžiamą požiūrį, ir kad būtų imamasi atitinkamų prevencinių priemonių saugiai ir sveikai darbo aplinkai išlaikyti;

e)

visų pirma užtikrinti, kad priimant svarbius sprendimus, darančius poveikį darbuotojams, būtų garantuota žmogaus atliekama priežiūra, ir kad darbuotojai apskritai būtų informuojami, jog jie sąveikauja su dirbtinio intelekto sistemomis.

Internetu teikiamos skaitmeninės viešosios paslaugos

7.

Visi turėtų turėti internetinę prieigą prie pagrindinių viešųjų paslaugų ES. Nė vieno prie skaitmeninių viešųjų paslaugų sistemų besijungiančio ir tomis paslaugomis besinaudojančio asmens neturi būti prašoma pateikti duomenis dažniau, nei būtina.

Įsipareigojame:

a)

užtikrinti, kad ES gyvenantiems žmonėms būtų suteikta galimybė naudotis prieinama, savanoriška, saugia ir patikima skaitmenine tapatybe, leidžiančia naudotis įvairiomis internetinėmis paslaugomis;

b)

užtikrinti, kad viešojo sektoriaus informacija būtų plačiai prieinama ir pakartotinai naudojama;

c)

visoje ES palengvinti ir remti sklandžią, saugią ir sąveikią prieigą prie skaitmeninių viešųjų paslaugų, skirtų veiksmingai patenkinti žmonių poreikius, įskaitant visų pirma skaitmenines sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas, ypač prieigą prie elektroninių sveikatos įrašų.

III SKYRIUS.

Pasirinkimo laisvė

Sąveika su algoritmais ir dirbtinio intelekto sistemomis

8.

Dirbtinis intelektas turėtų būti žmonėms skirta priemonė, siekiant galutinio tikslo – didinti žmonių gerovę.

9.

Visi turėtų būti įgalinti naudotis algoritmų ir dirbtinio intelekto sistemų teikiamais pranašumais, be kita ko, skaitmeninėje aplinkoje priimti savarankiškus informacija pagrįstus sprendimus; kartu turėtų būti užtikrinta visų apsauga nuo rizikos ir žalos sveikatai, saugai ir pagrindinėms teisėms.

Įsipareigojame:

a)

skatinti į žmogų orientuotas, patikimas ir etiškas dirbtinio intelekto sistemas jų kūrimo, diegimo ir naudojimo etapais, laikantis ES vertybių;

b)

užtikrinti tinkamą skaidrumo lygį informuojant apie algoritmų ir dirbtinio intelekto naudojimą ir užtikrinti, kad su jais sąveikaujantys žmonės būtų apie tai informuojami ir būtų įgalinti juos naudoti;

c)

užtikrinti, kad algoritmų sistemos būtų grindžiamos tinkamais duomenų rinkiniais, kad būtų išvengta diskriminacijos ir kad visi rezultatai, darantys poveikį žmonių saugumui ir pagrindinėms teisėms, būtų prižiūrimi žmogaus;

d)

užtikrinti, kad tokios technologijos kaip dirbtinis intelektas nebūtų naudojamos tam, kad nulemtų žmonių pasirinkimus, susijusius, pavyzdžiui, su sveikata, švietimu, darbu ir asmeniniu gyvenimu;

e)

numatyti apsaugos priemones ir imtis tinkamų veiksmų, be kita ko, skatinant patikimus standartus, siekiant užtikrinti, kad dirbtinio intelekto ir skaitmeninės sistemos visuomet būtų saugios ir būtų naudojamos visapusiškai gerbiant pagrindines teises;

f)

imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad moksliniai tyrimai dirbtinio intelekto srityje atitiktų aukščiausias etikos normas ir atitinkamą ES teisę.

Sąžininga skaitmeninė aplinka

10.

Visi turėtų turėti galimybę, remdamiesi objektyvia, skaidria, lengvai prieinama ir patikima informacija, realiai ir laisvai pasirinkti, kuriomis internetinėmis paslaugomis naudotis.

11.

Visi turėtų turėti galimybę sąžiningai konkuruoti ir diegti inovacijas skaitmeninėje aplinkoje. Tai turėtų būti naudinga ir įmonėms, įskaitant MVĮ.

Įsipareigojame:

a)

užtikrinti saugią ir patikimą skaitmeninę aplinką, grindžiamą sąžininga konkurencija, kurioje saugomos pagrindinės teisės, užtikrinamos naudotojų teisės ir vartotojų apsauga bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, o platformų, ypač didžiųjų subjektų ir prieigos valdytojų, atsakomybė yra aiškiai apibrėžta;

b)

skatinti sąveikumą, skaidrumą, atviras technologijas ir standartus, kaip būdą toliau stiprinti pasitikėjimą technologijomis ir vartotojų gebėjimą savarankiškai priimti informacija pagrįstus sprendimus.

IV SKYRIUS.

Dalyvavimas skaitmeninėje viešojoje erdvėje

12.

Visi turėtų turėti prieigą prie patikimos, įvairialypės ir daugiakalbės skaitmeninės aplinkos. Prieiga prie įvairaus turinio skatina pliuralistines viešas diskusijas ir veiksmingą dalyvavimą demokratiniame gyvenime, užtikrinant, kad nebūtų diskriminuojama.

13.

Visi turi teisę skaitmeninėje aplinkoje naudotis saviraiškos ir informacijos laisve, taip pat susirinkimų ir asociacijų laisve.

14.

Visi turėtų turėti galimybę gauti informacijos apie tai, kas valdo ar kontroliuoja žiniasklaidos paslaugas, kuriomis jie naudojasi.

15.

Interneto platformos, ypač labai didelės interneto platformos, turėtų sudaryti palankias sąlygas laisvoms demokratinėms diskusijoms internete. Atsižvelgiant į labai didelių interneto platformų paslaugų vaidmenį formuojant viešąją nuomonę ir diskursą, šios platformos turėtų mažinti riziką, susijusią su jų paslaugų veikimu ir naudojimu, be kita ko, kiek tai susiję su klaidingos informacijos ir dezinformacijos kampanijomis, ir saugoti saviraiškos laisvę.

Įsipareigojame:

a)

toliau užtikrinti visų pagrindinių teisių, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvės, įskaitant žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, apsaugą internete;

b)

padėti kurti ir kuo geriau naudoti skaitmenines technologijas, padedančias skatinti žmonių aktyvumą ir dalyvavimą demokratiniame gyvenime;

c)

imtis proporcingų kovos su visų formų neteisėtu turiniu priemonių, visapusiškai gerbiant pagrindines teises, įskaitant teisę į saviraiškos ir informacijos laisvę, kuriomis nebūtų nustatyta bendros stebėsenos pareigų ar cenzūros;

d)

kurti skaitmeninę aplinką, kurioje žmonės būtų apsaugoti nuo dezinformacijos, manipuliavimo informacija ir kitų formų žalingo turinio, įskaitant priekabiavimą ir smurtą dėl lyties;

e)

remti veiksmingą prieigą prie skaitmeninio turinio, atspindinčio ES kultūrų ir kalbų įvairovę;

f)

įgalinti asmenis laisvai priimti konkrečius sprendimus ir apriboti naudojimąsi pažeidžiamumu ir šališkumu, visų pirma pasitelkiant tikslinę reklamą.

V SKYRIUS.

Sauga, saugumas ir įgalėjimas

Apsaugota, saugi ir patikima skaitmeninė aplinka

16.

Visi turėtų turėti galimybę naudotis skaitmeninėmis technologijomis, produktais ir paslaugomis, į kuriuos jau kūrimo etape integruojamos saugos, patikimumo ir privatumo apsaugos funkcijos, taip užtikrinant aukštą tvarkomos informacijos konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo ir autentiškumo lygį.

Įsipareigojame:

a)

imtis tolesnių priemonių produktų atsekamumui skatinti ir užtikrinti, kad bendrojoje skaitmeninėje rinkoje būtų siūlomi tik saugūs ir ES teisės aktus atitinkantys produktai;

b)

ginti žmonių, įmonių ir viešųjų institucijų interesus nuo kibernetinės rizikos ir kibernetinių nusikaltimų, įskaitant duomenų saugumo pažeidimus ir tapatybės vagystę ar manipuliavimą ja. Tai apima bendrajai rinkai pateikiamų susietųjų produktų kibernetinio saugumo reikalavimus;

c)

kovoti su tais, kurie siekia pakenkti saugumui internete ir skaitmeninės aplinkos vientisumui ES arba skaitmeninėmis priemonėmis kursto smurtą ir neapykantą, ir patraukti juos atsakomybėn.

Privatumas ir asmeninė duomenų kontrolė

17.

Visi turi teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Pastaroji teisė apima asmenų vykdomą jų asmens duomenų naudojimo ir dalijimosi jais kontrolę.

18.

Visi turi teisę į tai, kad jų komunikacija per elektroninius įrenginius ir jų tuose įrenginiuose saugoma informacija būtų konfidenciali, ir į tai, kad nebūtų taikomos neteisėtos sekimo, neteisėto visuotinio sekimo ar duomenų perėmimo internete priemonės.

19.

Visi turėtų turėti galimybę priimti sprendimus dėl savo skaitmeninio palikimo ir dėl to, kas turėtų būti daroma su jų asmeninėmis paskyromis ir su jais susijusia informacija po jų mirties.

Įsipareigojame:

a)

užtikrinti, kad visi galėtų veiksmingai kontroliuoti savo asmens ir ne asmens duomenis pagal ES duomenų apsaugos taisykles ir atitinkamą ES teisę;

b)

veiksmingai užtikrinti galimybę asmenims lengvai perkelti savo asmens ir ne asmens duomenis tarp įvairių skaitmeninių paslaugų, laikantis perkeliamumo teisių;

c)

veiksmingai apsaugoti komunikaciją nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos;

d)

uždrausti neteisėtą identifikavimą ir neteisėtą įrašų apie veiklą saugojimą.

Vaikų ir jaunimo apsauga ir įgalėjimas skaitmeninėje aplinkoje

20.

Vaikai ir jaunimas turėtų būti įgalinti skaitmeninėje aplinkoje priimti saugius ir informacija pagrįstus sprendimus ir turėti galimybę joje kūrybiškai reikštis.

21.

Gerinti vaikų ir jaunimo patirtį skaitmeninėje aplinkoje, užtikrinti, kad jie joje gerai jaustųsi, ir skatinti juos aktyviau joje dalyvauti turėtų padėti jų amžių atitinkanti medžiaga ir paslaugos.

22.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vaikų ir jaunimo teisei į apsaugą nuo visų nusikaltimų, kurių pagrindinė arba pagalbinė priemonė yra skaitmeninės technologijos.

Įsipareigojame:

a)

suteikti visiems vaikams ir jaunuoliams galimybių įgyti įgūdžių ir kompetencijų, įskaitant gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinį mąstymą, reikalingų norint aktyviai ir saugiai naršyti bei dalyvauti skaitmeninėje aplinkoje ir priimti informacija pagrįstus sprendimus;

b)

skatinti teigiamą vaikų ir jaunimo patirtį jų amžių atitinkančioje ir saugioje skaitmeninėje aplinkoje;

c)

užtikrinti visų vaikų ir jaunuolių apsaugą internete nuo žalingo ir neteisėto turinio, išnaudojimo, manipuliavimo ir prievartos ir užkirsti kelią tam, kad skaitmeninė erdvė nebūtų naudojama kaip pagrindinė ar pagalbinė priemonė nusikaltimams vykdyti;

d)

užtikrinti visų vaikų ir jaunuolių apsaugą nuo neteisėto sekimo, profiliavimo ir tikslinio orientavimosi į juos, visų pirma komerciniais tikslais;

e)

įtraukti vaikus ir jaunimą į su jais susijusios skaitmeninės politikos plėtojimą.

VI SKYRIUS.

Tvarumas

23.

Siekiant išvengti didelės žalos aplinkai ir skatinti žiedinę ekonomiką, skaitmeniniai produktai ir paslaugos turėtų būti kuriami, gaminami, naudojami, taisomi, perdirbami ir šalinami taip, kad jų neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenei būtų kuo mažesnis ir būtų išvengta jų pirmalaikio nusidėvėjimo.

24.

Visi turėtų turėti galimybę susipažinti su tikslia, lengvai suprantama informacija apie skaitmeninių produktų ir paslaugų poveikį aplinkai ir apie jų suvartojamos energijos kiekį, jų taisomumą ir naudojimo trukmę, kad galėtų rinktis atsakingai.

Įsipareigojame:

a)

remti tvarių skaitmeninių technologijų, kurių neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenei būtų kuo mažesnis, kūrimą ir naudojimą;

b)

skatinti tvarius vartotojų pasirinkimus ir verslo modelius, taip pat skatinti tvarų ir atsakingą įmonių elgesį pasaulinėse skaitmeninių produktų ir paslaugų vertės grandinėse, be kita ko, siekiant kovoti su priverstiniu darbu;

c)

skatinti kurti, diegti ir aktyviai naudoti novatoriškas skaitmenines technologijas, darančias teigiamą poveikį aplinkai ir klimatui, siekiant paspartinti žaliąją pertvarką;

d)

propaguoti skaitmeninių produktų ir paslaugų tvarumo standartus ir ženklinimą.


(1)  2020/2216(INI); 2020/2018(INL); 2020/2019(INL); 2020/2022(INI); 2020/2012(INL); 2020/2014(INL); 2020/2015 (INI); 2020/2017 (INI); 2019/2186(INI); 2019/2181(INL); 2022/2266 (INI).


Top