EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2463

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2463 2022 m. gruodžio 14 d. kuriuo nustatoma paramos Ukrainai teikimo 2023 m. priemonė (makrofinansinė pagalba +)

PE/71/2022/INIT

OJ L 322, 16.12.2022, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj

2022 12 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 322/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2463

2022 m. gruodžio 14 d.

kuriuo nustatoma paramos Ukrainai teikimo 2023 m. priemonė (makrofinansinė pagalba +)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimas (2), įskaitant nuostatas dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės;

(2)

2014 m. Ukraina ėmėsi įgyvendinti plataus užmojo reformų programą, kuria siekiama stabilizuoti jos ekonomiką ir gerinti jos piliečių pragyvenimo lygį. Kova su korupcija, taip pat konstitucinės, rinkimų ir teismų reformos yra vieni svarbiausių darbotvarkės prioritetų. Tų reformų įgyvendinimas buvo remiamas paeiliui vykdytomis makrofinansinės pagalbos programomis, pagal kurias Ukraina iš Sąjungos iš viso gavo 6,6 mlrd. EUR vertės pagalbos paskolų forma;

(3)

skubi makrofinansinė pagalba, kuri, didėjant grėsmei, buvo skirta prieš pat Rusijos invaziją pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2022/313 (3), Ukrainai suteikta 1,2 mlrd. EUR paskolų forma ir išmokėta dviem dalimis, kiekviena po 600 mln. EUR, 2022 m. kovo ir gegužės mėn.;

(4)

iki 1 mlrd. EUR dydžio Sąjungos išskirtine makrofinansine pagalba, numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2022/1201 (4), buvo suteikta skubi parama Ukrainos biudžetui, kuri buvo visiškai išmokėta dviem dalimis 2022 m. rugpjūčio 1–2 d. Ta pagalba buvo pirmasis planuojamos išskirtinės 9 mlrd. EUR neviršijančios makrofinansinės pagalbos Ukrainai, apie kurią Komisija paskelbė 2022 m. gegužės 18 d. komunikate „Pagalba Ukrainai ir Ukrainos atstatymas“ ir kurią 2022 m. birželio 23–24 d. patvirtino Europos Vadovų Taryba, etapas;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2022/1628 (5) nustatytas tolesnis tos Sąjungos išskirtinės makrofinansinės pagalbos vykdymo etapas. Juo remiantis nustatytas papildomų 5 mlrd. EUR paskolų forma labai palankiomis sąlygomis suteikimo Ukrainai pagrindas; iš šios sumos 2 mlrd. EUR išmokėti spalio 18 d., o likę 3 mlrd. EUR turi būti išmokėti iki 2022 m. pabaigos;

(6)

2022 m. vasario 24 d. prasidėjo neišprovokuotas ir nepateisinamas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir dėl jo buvo prarastos galimybės Ukrainai patekti į finansų rinkas ir smarkiai sumažėjo viešosios pajamos, o viešosios išlaidos humanitarinei padėčiai gerinti ir valstybės paslaugų tęstinumui palaikyti gerokai išaugo. Esant tokiai labai neapibrėžtai ir nepastoviai padėčiai, tiksliausi Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF) 2022 m. vasarą pateikti Ukrainos finansavimo poreikių įverčiai parodė, kad 2022 m. susidarys nepaprastai didelis, maždaug 39 mlrd. USD, finansavimo deficitas ir maždaug pusę šio deficito būtų galima padengti gavus tarptautinę pagalbą. Atsižvelgiant į ypatingas aplinkybes, skubus Sąjungos makrofinansinės pagalbos Ukrainai suteikimas pagal Sprendimą (ES) 2022/1628 buvo laikomas tinkamu trumpalaikiu atsaku į didelę riziką Ukrainos makrofinansiniam stabilumui. Papildoma iki 5 mlrd. EUR išskirtinė makrofinansinė pagalba pagal tą sprendimą buvo skirta siekiant padėti stabilizuoti Ukrainos makrofinansinę padėtį, nedelsiant sustiprinti šalies atsparumą ir palaikyti jos gebėjimą atsigauti, taip prisidedant prie Ukrainos valstybės skolos tvarumo ir Ukrainos gebėjimo galiausiai įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus;

(7)

Sąjunga, jos valstybės narės ir Europos finansų įstaigos nuo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pradžios skyrė 19,7 mlrd. EUR Ukrainos ekonominiam, socialiniam ir finansiniam atsparumui užtikrinti. Ta suma apima paramą iš Sąjungos biudžeto, kurią sudaro 12,4 mlrd. EUR, įskaitant išskirtinę makrofinansinę pagalbą, Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paramą, visiškai arba iš dalies garantuojamą Sąjungos biudžeto lėšomis, taip pat papildomą valstybių narių finansinę paramą, kurią sudaro 7,3 mlrd. EUR;

(8)

be to, Taryba nusprendė skirti 3,1 mlrd. EUR vertės pagalbos priemonių Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms remti pagal Europos taikos priemonę pagal Tarybos sprendimą (BUSP) 2021/509 (6) ir 0,1 mlrd. EUR – karinės pagalbos misijai Ukrainai remti ir šios misijos bendrosioms išlaidoms padengti pagal Tarybos sprendimą (BUSP) 2022/1968 (7). Sąjunga ir jos valstybės narės per Sąjungos civilinės saugos mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/836 (8) taip pat suteikė precedento neturinčią pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju – tai didžiausia skubios pagalbos operacija nuo to mechanizmo sukūrimo – ir perduoda Ukrainai bei regionui milijonus skubios pagalbos reikmenų;

(9)

2022 m. birželio 23 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė Ukrainai suteikti šalies kandidatės statusą. Tolesnė tvirta parama Ukrainai yra vienas iš pagrindinių Sąjungos prioritetų. Kadangi Rusijos agresijos karo žala Ukrainos ekonomikai, piliečiams ir įmonėms yra labai didelė, teikiant tolesnę tvirtą paramą Ukrainai reikalingas organizuotas kolektyvinis požiūris, kuris yra išdėstytas Sąjungos finansavimo teikimo Ukrainai priemonėje (makrofinansinė pagalba +), įsteigtoje pagal šį reglamentą (toliau – Priemonė);

(10)

brutalus Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą kelia strateginę geopolitinę grėsmę visai Sąjungai ir reikia, kad valstybės narės būtų stiprios ir vieningos. Todėl labai svarbu, kad Sąjungos parama būtų teikiama greitai ir kad ją būtų galima lanksčiai ir palaipsniui pritaikyti neatidėliotinai pagalbai ir trumpalaikiams atkūrimo darbams, pasirengiant būsimam atstatymui;

(11)

pagrindinis Priemonės tikslas – padėti užpildyti Ukrainos finansavimo spragą 2023 m., visų pirma Ukrainos valstybės biudžetui nuspėjamai, nepertraukiamai, tvarkingai ir laiku teikiant trumpalaikę finansinę pagalbą labai palankiomis sąlygomis, be kita ko, siekiant prireikus finansuoti atkūrimą ir pradinę paramą šalies atstatymui po karo, siekiant paremti Ukrainos integraciją į Europos Sąjungą;

(12)

siekiant Priemonės bendrojo tikslo, pagalba turėtų būti teikiama Ukrainos makrofinansiniam stabilumui remti ir jos išorės finansavimo apribojimams mažinti. Komisija turėtų įgyvendinti paramą pagal Priemonę vadovaudamasi įvairiose išorės veiksmų srityse patvirtintų priemonių ir kitos susijusios Sąjungos politikos pagrindiniais principais bei tikslais;

(13)

paramos atkūrimui teikimas, svarbiausių funkcijų ir infrastruktūros objektų remontas ir priežiūra, taip pat pagalba žmonėms, kuriems jos reikia, ir labiausiai nukentėjusioms vietovėms, teikiant materialinę ir socialinę paramą, suteikiant laikiną apgyvendinimą, statant gyvenamuosius namus ir infrastruktūros objektus, taip pat turėtų būti priskiriama prie pagrindinių paramos pagal Priemonę sričių;

(14)

pagal Priemonę taip pat turėtų būti remiamas Ukrainos valdžios institucijų gebėjimų pasirengti būsimam atstatymui po karo ir pasirengimo narystei proceso ankstyvajam parengiamajam etapui stiprinimas, įskaitant Ukrainos institucijų stiprinimą, viešojo administravimo reformavimą ir jo veiksmingumo didinimą, taip pat skaidrumą, struktūrines reformas ir gerą valdymą visais lygmenimis;

(15)

Priemonė padės vykdyti Sąjungos išorės politiką dėl Ukrainos. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų glaudžiai bendradarbiauti visą paramos operacijos vykdymo laikotarpį, siekdamos koordinuoti Sąjungos išorės politiką ir užtikrinti jos nuoseklumą. Parama Ukrainai pagal Priemonę toliau reikšmingai prisidės prie TVF, Pasaulio banko ir kitų tarptautinių finansų įstaigų įvertintų Ukrainos finansavimo poreikių tenkinimo, atsižvelgiant į Ukrainos gebėjimą finansuotis savais ištekliais. Paramos suma nustatoma, be kita ko, atsižvelgiant į numatomus finansinius dvišalių ir daugiašalių paramos teikėjų įnašus, taip pat į Ukrainoje jau įgyvendinamas kitas Sąjungos išorės finansavimo priemones ir į pridėtinę bendro Sąjungos dalyvavimo vertę;

(16)

atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, reikia laikytis laipsniško požiūrio, pagal kurį makrofinansiniam stabilumui, taip pat neatidėliotinai pagalbai ir atkūrimui užtikrinti skirta priemonė turėtų būti įgyvendinama kartu su nuolatine parama pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/947 (9), ir humanitarinės pagalbos operacijomis pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 (10);

(17)

šiame reglamente turėtų būti nustatyti ištekliai, Priemonei skirti laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., o lėšos gali būti išmokamos iki 2024 m. kovo 31 d. Suma, neviršijanti 18 mlrd. EUR, turėtų būti suteikta paskolų forma. Be to, laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. šiame reglamente turėtų būti numatyta palūkanų subsidija. Siekiant užtikrinti, kad palūkanų išlaidos būtų dengiamos visu paskolų galiojimo laikotarpiu, valstybių narių įnašai po 2027 m. turėtų būti atnaujinti ir toliau laikomi išorės asignuotosiomis pajamomis, nebent jos būtų dengiamos kitomis priemonėmis pagal būsimas daugiametes finansines programas. Todėl valstybių narių įnašus gali būti leista skirti ir po 2027 m.;

(18)

šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė valstybėms narėms skirti papildomų išteklių išorės asignuotųjų pajamų forma, kurie būtų įgyvendinami vadovaujantis šios priemonės susitarimo memorandumu. Suinteresuotosioms trečiosioms valstybėms ir šalims turėtų būti suteikta galimybė papildomai prisidėti išorės asignuotųjų pajamų forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (11) (toliau – Finansinis reglamentas) 21 straipsnio 2 dalies d ir e punktus. Siekiant skatinti sinergiją ir papildomumą, tikslinga leisti, kad tokie papildomi valstybių narių, suinteresuotųjų trečiųjų valstybių ir kitų trečiųjų šalių įnašai taip pat galėtų būti skiriami programoms, nustatytoms pagal reglamentus (ES) 2021/947 ir (EB) Nr. 1257/96, siekiant finansuoti priemones, kuriomis prisidedama prie Priemonės tikslų įgyvendinimo;

(19)

savanoriški valstybių narių įnašai turėtų būti neatšaukiami, besąlyginiai ir teikiami pagal pareikalavimą. Tuo tikslu valstybės narės su Komisija turėtų sudaryti susitarimą dėl įnašo, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 22 straipsnio 2 dalyje. Susitarimas dėl tokio įnašo turėtų apimti įnašą palūkanų subsidijai padengti ir papildomas sumas, jei valstybės narės pageidauja jas skirti;

(20)

parama pagal Priemonę turėtų būti teikiama, jei tenkinama išankstinė sąlyga, kad Ukraina toliau taikys veiksmingus demokratinius mechanizmus ir gerbs institucijas, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, bei laikysis teisinės valstybės principo ir gerbs žmogaus teises;

(21)

parama pagal Priemonę turėtų būti susieta su politikos sąlygomis, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Tos sąlygos taip pat turėtų apimti įsipareigojimus stiprinti šalies ekonominės veiklos rezultatus ir atsparumą, gerinti verslo aplinką, palengvinti kritinių objektų atstatymą ir spręsti energetikos sektoriaus problemas;

(22)

politikos sąlygas turėtų papildyti griežti atskaitomybės reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos veiksmingai, skaidriai ir atskaitingai;

(23)

atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, tikslinga numatyti susitarimo memorandumo laikotarpio vidurio peržiūrą;

(24)

parama pagal Priemonę turėtų būti išmokama, jeigu yra įvykdytos išankstinės sąlygos, patenkinamai įgyvendinamos politikos sąlygos ir daroma pažanga siekiant jas įgyvendinti;

(25)

tikslinga numatyti galimybę iš naujo įvertinti Ukrainos finansavimo poreikius ir sumažinti, sustabdyti arba nutraukti paramos teikimą, jei tie poreikiai iš esmės sumažėtų paramos pagal Priemonę išmokėjimo laikotarpiu, palyginti su pradinėmis prognozėmis. Taip pat tikslinga numatyti galimybę sustabdyti arba nutraukti išmokas, jeigu nėra įvykdyti paramos pagal Priemonę išmokėjimo reikalavimai;

(26)

atsižvelgiant į neatidėliotinus Ukrainos finansavimo poreikius, finansinę pagalbą Ukrainai tikslinga organizuoti pagal diversifikuotą finansavimo strategiją, numatytą Finansinio reglamento 220a straipsnyje ir nustatytą kaip bendrą finansavimo metodą, kuris, kaip tikimasi, padidins Sąjungos obligacijų likvidumą ir Sąjungos emisijų patrauklumą bei ekonominį efektyvumą;

(27)

atsižvelgiant į sudėtingą padėtį, susidariusią dėl Rusijos agresijos karo, ir siekiant remti Ukrainą siekiant ilgalaikio stabilumo, tikslinga Ukrainai paskolas suteikti labai palankiomis sąlygomis, ne ilgesniam kaip 35 metų laikotarpiui, o pagrindinės sumos grąžinimo pradžią numatyti ne anksčiau kaip 2033 m. Taip pat tikslinga nukrypti nuo Finansinio reglamento 220 straipsnio 5 dalies e punkto ir leisti, kad Sąjunga turėtų galimybę padengti palūkanų normų išlaidas ir netaikyti Ukrainai reikalavimo padengti administracines išlaidas, kurias kitu atveju turėtų dengti Ukraina. Palūkanų subsidija turėtų būti suteikta kaip priemonė, laikoma tinkama siekiant užtikrinti paramos pagal Priemonę veiksmingumą, kaip tai suprantama Finansinio reglamento 220 straipsnio 1 dalyje. Ji turėtų būti finansuojama papildomais savanoriškais valstybių narių įnašais ir turėtų būti teikiama palaipsniui, įsigaliojus susitarimams su valstybėmis narėmis;

(28)

Ukraina turėtų galėti prašyti palūkanų subsidijos ir atleidimo nuo administracinių išlaidų iki kiekvienų metų kovo mėn. pabaigos;

(29)

nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2021/947 31 straipsnio 3 dalies antro sakinio, finansinis įsipareigojimas dėl paskolų pagal šį reglamentą neturėtų būti remiamas išorės veiksmų garantija. Parama pagal Priemonę turėtų būti finansinė parama, apibrėžta Finansinio reglamento 220 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į finansinę riziką ir biudžeto padengimą, pagal Priemonę teikiamai finansinei paramai paskolų forma atidėjiniai neturėtų būti sudaromi ir, nukrypstant nuo Finansinio reglamento 211 straipsnio 1 dalies, atidėjinių norma, išreikšta 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos procentine dalimi, neturėtų būti nustatoma;

(30)

Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2020/2093 (12) šiuo metu neleidžiama padengti finansinių įsipareigojimų, atsirandančių dėl paskolų pagal Priemonę. Kol neatliktas galimas dalinis jo pakeitimas, kuris leistų kaip garantiją mobilizuoti biudžeto išteklius viršijant daugiametės finansinės programos (DFP) viršutines ribas, bet neviršijant Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 (13) 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų viršutinių ribų, tikslinga ieškoti alternatyvaus sprendimo dėl papildomų išteklių;

(31)

nustatyta, kad savanoriški valstybių narių įnašai garantijų forma yra tinkama priemonė siekiant suteikti apsaugą, leidžiančią vykdyti skolinimosi ir skolinimo operacijas pagal šį reglamentą. Valstybių narių garantijos turėtų būti tinkama apsaugos priemonė, kuria užtikrinamas Sąjungos gebėjimas grąžinti pasiskolintas lėšas, kuriomis remiamos paskolos pagal Priemonę;

(32)

valstybių narių teikiamos garantijos turėtų apimti paramą pagal Priemonę paskolų forma neviršijant 18 000 000 000 EUR. Svarbu, kad valstybės narės kuo skubiau užbaigtų taikytinas nacionalines procedūras, kad būtų teikiamos garantijos. Atsižvelgiant į situacijos skubumą, dėl toms procedūroms užbaigti reikalingo laiko neturėtų būti vėluojama išmokėti reikalingą finansinę paramą Ukrainai paskolų forma pagal šį reglamentą. Tuo pat metu finansinė parama pagal Priemonę paskolų forma turėtų būti teikiama palaipsniui, įsigaliojant valstybių narių teikiamoms garantijoms. Atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo ir atsargumo principą, Komisija turėtų teikti paskolas tinkamai atsižvelgdama į savo kreditingumą. Tačiau nuo Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093 dalinio pakeitimo arba jį pakeisiančio reglamento, kuriuo numatoma pagal Priemonę teikiamų paskolų garantija, Sąjungos biudžete viršijant DFP viršutines ribas, bet neviršijant Sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų viršutinių ribų, taikymo dienos turėtų būti prieinama visa 18 000 000 000 EUR neviršijanti paramos suma;

(33)

valstybių narių garantijos turėtų būti neatšaukiamos, besąlyginės ir išmokamos pareikalavus. Tomis garantijomis turėtų būti užtikrintas Sąjungos gebėjimas grąžinti kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų pasiskolintas lėšas. Nuo Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093 dalinio pakeitimo arba jį pakeisiančio reglamento, kuriuo numatoma pagal Priemonę teikiamų paskolų garantija, Sąjungos biudžete viršijant DFP viršutines ribas, bet neviršijant Sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų viršutinių ribų, taikymo dienos garantijų turėtų būti nebereikalaujama. Garantijų turėtų būti reikalaujama tuo atveju, jei Sąjunga iš Ukrainos laiku negauna paskolų pagal Priemonę mokėjimo, įskaitant, visų pirma, atvejus, kai dėl bet kokių priežasčių keičiamas mokėjimo grafikas arba to buvo ar nebuvo galima tikėtis;

(34)

pagal paskolų susitarimus susigrąžintos sumos, susijusios su paskolomis pagal Priemonę, nukrypstant nuo Finansinio reglamento 211 straipsnio 4 dalies c punkto, turėtų būti grąžintos valstybėms narėms, kurios įvykdė reikalavimus mokėti pagal garantijas;

(35)

prieš teikdama reikalavimus dėl valstybių narių mokėjimo pagal garantijas, Komisija, kaip Sąjungos institucija, kuriai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį pavesta vykdyti Sąjungos bendrąjį biudžetą, tik savo nuožiūra ir atsakomybe turėtų išnagrinėti visas pagal diversifikuotą finansavimo strategiją, numatytą Finansinio reglamento 220a straipsnyje, prieinamas priemones, laikydamasi šiame reglamente nustatytų ribų. Teikdama susijusius reikalavimus mokėti pagal garantijas, Komisija turėtų atitinkamai informuoti valstybes nares apie nagrinėjimą;

(36)

kiekvienos valstybės narės įnašo į bendrą garantijos sumą santykinė dalis (įnašo raktas) turėtų atitikti valstybių narių santykinę visų Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalį. Reikalavimai mokėti pagal garantijas turėtų būti teikiami proporcingai, taikant įnašo raktą. Kol įsigalios visi Komisijos ir valstybių narių susitarimai dėl garantijų, įnašo raktas turėtų būti laikinai proporcingai koreguojamas;

(37)

tikslinga, kad Komisija ir Ukraina sudarytų paskolos susitarimą dėl paramos paskola, laikydamosi susitarimo memorandume nustatytų sąlygų. Siekdama užtikrinti, kad su parama pagal Priemonę susiję finansiniai Sąjungos interesai būtų apsaugoti veiksmingai, Ukraina turėtų imtis tinkamų sukčiavimo, korupcijos ir bet kokių kitų pažeidimų, susijusių su ta pagalba, prevencijos ir kovos su jais priemonių. Be to, susitarime dėl paskolos ir finansavimo susitarime turėtų būti nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų patikrinimus, Audito Rūmai – auditus, o Europos prokuratūra naudotųsi savo kompetencija pagal Finansinio reglamento 129 ir 220 straipsnius;

(38)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. padėti užpildyti Ukrainos finansavimo spragą 2023 m., visų pirma Ukrainos valstybės biudžetui nuspėjamai, nepertraukiamai, tvarkingai ir laiku teikiant trumpalaikę finansinę pagalbą labai palankiomis sąlygomis, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(39)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011 (14);

(40)

atsižvelgiant į skubą, atsiradusią dėl išskirtinių aplinkybių, kurias sukėlė neišprovokuotas ir nepateisinamas Rusijos agresijos karas, tikslinga aštuonių savaičių laikotarpiui taikyti išimtį, nustatytą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;

(41)

atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

SĄJUNGOS PARAMA UKRAINAI

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos paramos Ukrainai teikimo paskolų, negrąžintinos paramos ir palūkanų subsidijų forma priemonė (makrofinansinė pagalba +) (toliau – Priemonė).

2.   Jame nustatomi Priemonės tikslai, jos finansavimas, Sąjungos finansavimo formos pagal ją ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.

2 straipsnis

Priemonės tikslai

1.   Bendrasis Priemonės tikslas – nuspėjamai, nepertraukiamai, tvarkingai ir laiku teikti Ukrainai trumpalaikę finansinę pagalbą, kai tinkama, finansuoti atkūrimą ir pradinę paramą šalies atstatymui po karo, kad būtų paremta Ukrainos integracija į Europos Sąjungą.

2.   Siekiant bendrojo tikslo turi būti įgyvendinami tokie pagrindiniai konkretūs tikslai:

a)

makrofinansinis stabilumas ir Ukrainos išorės ir vidaus finansavimo apribojimų mažinimas;

b)

reformų darbotvarkė, orientuota į pasirengimo narystei proceso parengiamąjį etapą, kai reikia, apimantį Ukrainos institucijų stiprinimą, viešojo administravimo reformavimą ir jo veiksmingumo didinimą, taip pat skaidrumą, struktūrines reformas ir gerą valdymą visais lygmenimis;

c)

ypatingos svarbos funkcijų ir infrastruktūros atkūrimas ir pagalba žmonėms, kuriems jos reikia.

3 straipsnis

Paramos formos

Kad būtų pasiekti Priemonės tikslai, pagal ją visų pirma remiamos šios sritys:

a)

Ukrainos finansavimo poreikių finansavimas, siekiant išlaikyti šalies makrofinansinį stabilumą;

b)

atkūrimas, pavyzdžiui, atstatant ypatingos svarbos infrastruktūrą, kaip antai energetikos infrastruktūrą, vandens sistemas, transporto tinklus, vidaus kelius ar tiltus, arba strateginius ekonomikos sektorius ir socialinę infrastruktūrą, kaip antai sveikatos priežiūros įstaigas, mokyklas ir perkeltų asmenų būstus, įskaitant laikiną ir socialinį būstą;

c)

sektorinės ir institucinės reformos, įskaitant kovos su korupcija ir teismų reformas, teisinės valstybės principo laikymąsi, gerą valdymą ir nacionalinių bei vietos institucijų modernizavimą;

d)

pasirengimas Ukrainos atstatymui;

e)

parama Ukrainos reguliavimo sistemos suderinimui su Sąjungos reguliavimo sistema ir Ukrainos integracijai į bendrąją rinką, taip pat ekonominio vystymosi stiprinimas ir konkurencingumo didinimas;

f)

Ukrainos administracinių gebėjimų stiprinimas tinkamomis priemonėmis, įskaitant techninės pagalbos naudojimą.

4 straipsnis

Pagal Priemonę teikiama parama

1.   Pagal Priemonę teikiama parama paskolų forma, neviršijanti 18 000 000 000 EUR sumos, laikantis 5 straipsnio skiriama laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.; ji galėtų būti išmokama iki 2024 m. kovo 31 d.

Parama teikiama palaipsniui, pagal 5 straipsnio 4 dalį įsigaliojant valstybių narių garantijoms, bet niekada neviršija tuose garantijų susitarimuose numatytų sumų.

Tačiau nuo Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093 dalinio pakeitimo arba jį pakeisiančio reglamento, kuriuo numatoma šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų paskolų garantija, Sąjungos biudžete viršijant DFP viršutines ribas, bet neviršijant Sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų viršutinių ribų, taikymo dienos šios dalies antra pastraipa nebėra taikoma, o šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta parama teikiama visa suma.

2.   Pagal Priemonę taip pat skiriama papildoma parama išlaidoms pagal 17 straipsnį padengti laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., laikantis 7 straipsnio 1 dalies. Ši papildoma parama gali būti teikiama ir po 2027 m. gruodžio 31 d., laikantis 7 straipsnio 1 dalies.

3.   Papildomos sumos, skiriamos pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 ir 4 dalis, gali būti panaudotos kaip negrąžintina parama, jei tai numatyta susitarimo memorandume, kuris turi būti sudarytas pagal šio reglamento 9 straipsnį arba pagal Reglamentą (ES) 2021/947 ir Reglamentą (EB) Nr. 1257/96, siekiant finansuoti priemones, kuriomis siekiama šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose nurodytų tikslų, laikantis tų reglamentų taisyklių.

4.   3 dalyje nurodytos sumos gali padengti Priemonės įgyvendinimo ir jos tikslų siekimo rėmimo išlaidas, įskaitant administracinę paramą, susijusią su tokiam įgyvendinimui būtina parengiamąja, tolesne, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, taip pat būstinėse ir Sąjungos delegacijų patiriamas išlaidas, skirtas Priemonei reikalingai administracinei ir koordinavimo paramai, taip pat pagal Priemonę finansuojamoms operacijoms valdyti, įskaitant informavimo ir komunikacijos veiksmus ir institucines informacinių technologijų sistemas.

5 straipsnis

Valstybių narių įnašai garantijų forma

1.   Valstybės narės gali prisidėti teikdamos garantijas, kurių bendra suma neviršija 18 000 000 000 EUR paramos pagal Priemonę 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paskolų forma.

2.   Jei valstybės narės skiria įnašus, jie teikiami kaip neatšaukiamos, besąlyginės ir išmokamos pagal pareikalavimą garantijos pagal susitarimą dėl garantijos, kuris turi būti sudarytas su Komisija pagal 6 straipsnį.

3.   Atitinkamos valstybės narės įnašo į šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sumą santykinė dalis (įnašo raktas) atitinka tos valstybės narės santykinę visų Sąjungos BNP dalį, nurodytą galutinai priimto 2022 m. lapkričio 23 d. 2023 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto 2023 m. biudžeto bendrųjų pajamų A dalies („Sąjungos metinio biudžeto finansavimas. Įvadas“) 4 lentelės 1 skiltyje.

4.   Kiekvienos valstybės narės atžvilgiu garantijos įsigalioja nuo 6 straipsnyje nurodyto Komisijos ir atitinkamos valstybės narės susitarimo dėl garantijos įsigaliojimo dienos.

5.   Sumos, mokamos pagal reikalavimus mokėti pagal garantijas, sudaro išorės asignuotąsias pajamas pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį, skirtas finansiniams įsipareigojimams, susijusiems su parama pagal Priemonę paskolų forma, kaip nurodyta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje, apmokėti.

6.   Prieš teikdama reikalavimus dėl valstybių narių mokėjimo pagal garantijas, Komisija tik savo nuožiūra ir atsakomybe išnagrinėja visas pagal diversifikuotą finansavimo strategiją, numatytą Finansinio reglamento 220a straipsnyje, prieinamas priemones, laikydamasi šiame reglamente nustatytų ribų. Toks nagrinėjimas nedaro poveikio tam, kad pagal šio straipsnio 2 dalį suteiktos garantijos yra neatšaukiamos, besąlyginės ir vykdomos pagal pareikalavimą. Teikdama reikalavimus mokėti pagal garantijas, Komisija atitinkamai informuoja valstybes nares apie nagrinėjimą.

7.   Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 211 straipsnio 4 dalies c punkto, iš Ukrainos susigrąžintos sumos, susijusios su parama pagal Priemonę paskolų forma, kaip nurodyta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje, bus sugrąžintos toms valstybėms narėms iki tokios sumos, kokia buvo reikalavimuose mokėti pagal garantiją, kuriuos valstybės narės vykdo pagal šio reglamento 6 straipsnio a punktą.

6 straipsnis

Susitarimai dėl garantijos

Komisija su kiekviena valstybe nare, teikiančia 5 straipsnyje nurodytą garantiją, sudaro susitarimą dėl garantijos. Tame susitarime nustatomos garantiją reglamentuojančios taisyklės, kurios yra vienodos visoms valstybėms narėms, visų pirma nuostatos:

a)

kuriomis nustatoma valstybių narių pareiga vykdyti Komisijos reikalavimus mokėti pagal garantiją, susijusius su parama pagal Priemonę paskolų forma, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje;

b)

kuriomis užtikrinama, kad reikalavimai mokėti pagal garantiją būtų pateikiami proporcingai, taikant 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą įnašo raktą; laikinai, iki įsigalios visi Komisijos ir valstybių narių susitarimai dėl garantijų pagal 5 straipsnio 4 dalį, įnašų raktas proporcingai koreguojamas;

c)

kuriomis nustatoma, kad reikalavimai mokėti pagal garantiją užtikrina Sąjungos gebėjimą grąžinti lėšas, pasiskolintas pagal 16 straipsnio 1 dalį kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų, jeigu Ukraina nesumoka, įskaitant atvejus, kai dėl bet kokių priežasčių keičiamas mokėjimo grafikas arba to buvo ar nebuvo galima tikėtis;

d)

kuriomis užtikrinama, kad tais atvejais, kai valstybė narė visiškai ar iš dalies neįvykdo reikalavimo mokėti pagal garantiją laiku, Komisija, siekdama padengti tą dalį, kuri atitinka atitinkamos valstybės narės dalį, turėtų teisę teikti papildomus reikalavimus mokėti pagal garantiją kitų valstybių narių suteiktų garantijų atžvilgiu. Tokie papildomi reikalavimai teikiami proporcingai kiekvienos kitos valstybės narės santykinei Sąjungos BNG daliai, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje, ir jie koreguojami neskaičiuojant atitinkamos valstybės narės dalies. Valstybė narė, kuri neįvykdė reikalavimo mokėti pagal garantiją, lieka atsakinga už jo įvykdymą ir taip pat yra atsakinga už visas su tuo susijusias išlaidas. Kitoms valstybėms narėms bet kokie papildomi įnašai grąžinami iš sumų, kurias Komisija susigrąžino iš atitinkamos valstybės narės, kuri neįvykdė reikalavimo mokėti pagal garantiją. Garantija, kurią vykdyti pareikalaujama iš valstybės narės, bet kokiomis aplinkybėmis neviršija bendros garantijos sumos, kurią ta valstybė narė suteikė pagal susitarimą dėl garantijos;

e)

dėl mokėjimo sąlygų;

f)

kuriomis užtikrinama, kad nuo Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093 dalinio pakeitimo arba jį pakeisiančio reglamento, kuriuo numatoma šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų paskolų garantija, Sąjungos biudžete viršijant DFP viršutines ribas, bet neviršijant Sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų viršutinių ribų, taikymo dienos garantijos turėtų būti nebereikalaujama.

7 straipsnis

Valstybių narių ir trečiųjų šalių įnašai

1.   Valstybės narės gali prisidėti prie Priemonės 4 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sumomis. Atitinkamos valstybės narės įnašo į tas sumas santykinė dalis turėtų atitikti tos valstybės narės santykinę visų Sąjungos BNP dalį. n metų įnašui apskaičiuoti BNP grindžiama santykinė dalis apskaičiuojama kaip visų Sąjungos BNP dalis, nustatoma remiantis atitinkamu paskutinio metinio biudžeto arba taisomojo Sąjungos metinio biudžeto, kurie priimti n – 1 metams, pajamų dalies stulpeliu.

Pagal šią dalį teikiamą paramą pagal Priemonę, atsižvelgiant į sumą, nustatytą Komisijos susitarime su atitinkama valstybe nare, galima skirti po to susitarimo įsigaliojimo.

2.   Valstybės narės gali prisidėti prie Priemonės, skirdamos papildomas sumas, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalyje.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įnašai yra išorės asignuotosios pajamos pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį.

4.   Suinteresuotosios trečiosios valstybės ir šalys taip pat gali prisidėti prie negrąžintinos paramos pagal Priemonę šio reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nurodytomis papildomomis sumomis, visų pirma kai ta parama susijusi su šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose nurodytais konkrečiais tikslais. Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies d ir e punktus tie įnašai yra išorės asignuotosios pajamos.

2 SKYRIUS

Paramos pagal Priemonę sąlygos

8 straipsnis

Išankstinė paramos pagal priemonę sąlyga

1.   Pagalbos pagal Priemonę teikimo išankstinė sąlyga yra ta, kad Ukraina turi toliau puoselėti ir taikyti veiksmingus demokratinius mechanizmus, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, bei laikytis teisinės valstybės principo ir gerbti žmogaus teises.

2.   Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebi, kaip laikomasi 1 dalyje nustatytos išankstinės sąlygos visu paramos pagal Priemonę teikimo laikotarpiu, ypač prieš ją išmokant, kai aktualu, tinkamai atsižvelgdamos į Komisijos reguliarią plėtros ataskaitą. Taip pat atsižvelgiama į aplinkybes Ukrainoje ir į karo padėties taikymo šioje šalyje pasekmes.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos laikantis Tarybos sprendimo 2010/427/ES (15).

9 straipsnis

Susitarimo memorandumas

1.   Komisija su Ukraina sudaro susitarimo memorandumą, kuriame visų pirma nustatomos politikos sąlygos, preliminarus finansų planavimas ir ataskaitų teikimo reikalavimai, kaip nurodyta 10 straipsnyje, su kuriais turi būti susieta Sąjungos parama pagal Priemonę.

Kai aktualu, atsižvelgiant į bendrą padėtį Ukrainoje, politikos sąlygos atitinkamai siejamos su tikslais ir jų įgyvendinimu, kaip nurodyta atitinkamai 2 ir 3 straipsniuose, ir su 8 straipsnyje nustatyta išankstine sąlyga. Jos apima įsipareigojimą laikytis patikimo finansų valdymo principų, ypatingą dėmesį skiriant kovai su korupcija, kovai su organizuotu nusikalstamumu, kovai su sukčiavimu ir interesų konfliktų vengimui, taip pat skaidrios ir atskaitingos atkūrimo ir prireikus atstatymo valdymo sistemos sukūrimui.

2.   Susitarimo memorandumą Komisija gali peržiūrėti laikotarpio viduryje. Atlikusi peržiūrą, Komisija gali susitarimo memorandumą iš dalies pakeisti.

3.   Susitarimo memorandumas priimamas ir keičiamas laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

10 straipsnis

Informacijos teikimo reikalavimai

1.   Į susitarimo memorandumą įtraukiami Ukrainai skirti ataskaitų teikimo reikalavimai, kuriais visų pirma užtikrinamas pagal Priemonę teikiamos paramos naudojimo veiksmingumas, skaidrumas ir atskaitomybė.

2.   Komisija reguliariai tikrina, kaip vykdomi ataskaitų teikimo reikalavimai ir kokia pažanga padaryta vykdant politikos sąlygas, nustatytas susitarimo memorandume. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie to patikrinimo rezultatus.

3 SKYRIUS

Paramos pagal Priemonę išmokėjimas, vertinimo ir informavimo įsipareigojimai

11 straipsnis

Paramos pagal Priemonę išmokėjimas

1.   Laikydamasi 12 straipsnyje nurodytų reikalavimų, Komisija paramą pagal Priemonę skiria dalimis. Komisija sprendžia dėl kiekvienos dalies išmokėjimo termino. Bet kuri dalis gali būti išmokama viena ar keliomis dalinėmis išmokomis.

2.   Paramos pagal Priemonę išmokėjimą administruoja Komisija, remdamasi savo atliktu į susitarimo memorandumą įtrauktų politikos sąlygų vykdymo vertinimu.

12 straipsnis

Sprendimas dėl paramos pagal Priemonę išmokėjimo

1.   Prieš išmokant kiekvieną dalį Ukraina pateikia prašymą išmokėti lėšas, kartu pridėdama ataskaitą pagal susitarimo memorandumo nuostatas.

2.   Dėl dalių išmokėjimo Komisija nusprendžia įvertinusi šiuos reikalavimus:

a)

8 straipsnyje nustatytos išankstinės sąlygos laikymąsi;

b)

patenkinamą susitarimo memorandume sutartų ataskaitų teikimo reikalavimų vykdymą;

c)

patenkinamą pažangą vykdant susitarimo memorandume nustatytas politikos sąlygas.

3.   Prieš išmokėdama maksimalią Sąjungos paramos pagal Priemonę sumą, Komisija patikrina, ar įvykdytos visos susitarimo memorandume nustatytos politikos sąlygos.

13 straipsnis

Paramos pagal Priemonę sumažinimas, sustabdymas ir nutraukimas

1.   Jeigu Sąjungos paramos pagal Priemonę mokėjimo laikotarpiu Ukrainos finansavimo poreikiai gerokai sumažėja, palyginti su pirminiais skaičiavimais, Komisija gali sumažinti paramos sumą, laikinai sustabdyti ar nutraukti jos teikimą.

2.   Jei 12 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai nevykdomi, Komisija laikinai sustabdo ar nutraukia Sąjungos paramos pagal Priemonę išmokėjimą.

14 straipsnis

Paramos pagal Priemonę įgyvendinimo vertinimas

Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu Komisija, atlikdama veiklos vertinimą, kuris gali būti atliekamas kartu su sprendimuose (ES) 2022/1201 ir (ES) 2022/1628 numatytu veiklos vertinimu, įvertina su parama pagal Priemonę susijusių Ukrainos finansinių priemonių, administracinių procedūrų ir vidaus bei išorės kontrolės mechanizmų patikimumą.

15 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos informavimas

Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, susijusius su Sąjungos parama pagal Priemonę, įskaitant jos išmokėjimą, ir 11 straipsnyje nurodytų operacijų pokyčius, ir toms institucijoms tinkamu metu pateikia atitinkamus dokumentus. Jei paramos teikimas sustabdomas arba nutraukiamas pagal 13 straipsnio 2 dalį, Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie to sustabdymo ar nutraukimo priežastis.

II SKYRIUS

KONKREČIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU PARAMOS ĮGYVENDINIMU

16 straipsnis

Skolinimosi ir skolinimo operacijos

1.   Siekiant finansuoti pagal Priemonę teikiamą Sąjungos paramą paskolų forma, pagal Finansinio reglamento 220a straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu skolintis reikiamų lėšų kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų ir jas perskolinti Ukrainai.

2.   Išsamios pagal Priemonę teikiamos paramos paskolų forma sąlygos nustatomos paskolos susitarime, kurį pagal Finansinio reglamento 220 straipsnį turi sudaryti Komisija ir Ukraina. Maksimalus paskolų terminas yra 35 metai.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2021/947 31 straipsnio 3 dalies antro sakinio, makrofinansinė pagalba, teikiama Ukrainai pagal Priemonę paskolų forma, neremiama Išorės veiksmų garantija.

Pagal šį reglamentą teikiamoms paskoloms atidėjiniai nesudaromi ir, nukrypstant nuo Finansinio reglamento 211 straipsnio 1 dalies, atidėjinių norma, išreikšta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos procentine dalimi, nenustatoma.

17 straipsnis

Palūkanų subsidija

1.   Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 220 straipsnio 5 dalies e punkto ir atsižvelgiant į turimus išteklius, Sąjunga gali padengti pagal šį reglamentą teikiamų paskolų palūkanas, suteikdama palūkanų subsidiją ir padengdama administracines išlaidas, susijusias su skolinimusi ir skolinimu, išskyrus išankstinio paskolos grąžinimo išlaidas.

2.   Ukraina gali prašyti Sąjungos skirti palūkanų subsidiją ir padengti administracines išlaidas kiekvienais metais.

18 straipsnis

Finansavimo susitarimas dėl negrąžintinos paramos

Išsamios Sąjungos negrąžintinos paramos, nurodytos šio reglamento 4 straipsnio 3 dalyje, sąlygos nustatomos finansavimo susitarime, kurį turi sudaryti Komisija ir Ukraina. Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 220 straipsnio 5 dalies, į finansavimo susitarimą įtraukiamos tik to reglamento 220 straipsnio 5 dalies a, b ir c punktuose nurodytos nuostatos. Į finansavimo susitarimą įtraukiamos nuostatos dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos, patikrų, audito, sukčiavimo ir kitų pažeidimų prevencijos ir lėšų susigrąžinimo.

III SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip jis suprantamas Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

20 straipsnis

Metinė ataskaita

1.   Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento I skyriaus įgyvendinimo analizę, įskaitant to įgyvendinimo vertinimą. Toje ataskaitoje:

a)

išnagrinėjama pažanga, padaryta įgyvendinant Sąjungos paramą pagal Priemonę;

b)

įvertinama Ukrainos ekonominė padėtis ir perspektyvos, taip pat šio reglamento I skyriaus 2 skirsnyje nurodytų reikalavimų ir sąlygų įgyvendinimas;

c)

nurodomas susitarimo memorandume nustatytų reikalavimų ir sąlygų, Ukrainos esamos makrofinansinės padėties ir Komisijos sprendimų išmokėti Sąjungos paramos pagal Priemonę dalis ryšys.

2.   Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo paramos teikimo laikotarpio pabaigos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ex post vertinimo ataskaitą, kurioje įvertina Sąjungos pagal Priemonę suteiktos paramos rezultatus bei veiksmingumą ir kiek ji prisidėjo siekiant pagalbos tikslų.

21 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2022 m. gruodžio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

R. METSOLA

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


(1)  2022 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2022 m. gruodžio 10 d. per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimas (OL L 161, 2014 5 29, p. 3).

(3)  2022 m. vasario 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/313 dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai (OL L 55, 2022 2 28, p. 4).

(4)  2022 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/1201 dėl išskirtinės makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai (OL L 186, 2022 7 13, p. 1).

(5)  2022 m. rugsėjo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/1628, kuriuo suteikiama išskirtinė makrofinansinė pagalba Ukrainai, bendras atidėjinių fondas sustiprinamas valstybių narių garantijomis ir specialiais atidėjiniais kai kuriems su Ukraina susijusiems finansiniams įsipareigojimams, kuriems suteikiamos garantijos pagal Sprendimą Nr. 466/2014/ES, ir iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2022/1201 (OL L 245, 2022 9 22, p. 1).

(6)  2021 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/509, kuriuo nustatoma Europos taikos priemonė ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2015/528 (OL L 102, 2021 3 24, p. 14).

(7)  2022 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1968 dėl Europos Sąjungos karinės pagalbos misijos Ukrainai remti (EUMAM Ukraine) (OL L 270, 2022 10 18, p. 85).

(8)  2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/836, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 185, 2021 5 26, p. 1).

(9)  2021 m. birželio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/947, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, iš dalies keičiamas ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 466/2014/ES ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601 ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 (OL L 209, 2021 6 14, p. 1).

(10)  1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos (OL L 163, 1996 7 2, p. 1).

(11)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(12)  2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11).

(13)  2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas (OL L 424, 2020 12 15, p. 1).

(14)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(15)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).


Top