EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2059

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2059 2022 m. birželio 14 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose nurodyti grįžtamojo patikrinimo ir pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų techniniai elementai (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/3800

OJ L 276, 26.10.2022, p. 47–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2059/oj

2022 10 26   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/47


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2059

2022 m. birželio 14 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose nurodyti grįžtamojo patikrinimo ir pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų techniniai elementai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 325bf straipsnio 9 dalies trečią pastraipą ir 325bg straipsnio 4 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad įstaigos kasdien skaičiuotų nukrypimus atsižvelgdamos į turimo portfelio, kurį sudaro visos turimiems prekybos operacijų sąrašams priskirtos pozicijos, vertės numatomų ir faktinių pokyčių grįžtamuosius patikrinimus. Tokiu grįžtamuoju patikrinimu, priklausomai nuo to, kokiu lygmeniu jis atliekamas, siekiama įvertinti, ar tikslinga skaičiuoti nuosavų lėšų reikalavimus prekybos operacijų sąrašo pozicijoms taikant alternatyvų vidaus modelių metodą ir ar nuosavų lėšų reikalavimai, susiję su modeliuojamais rizikos veiksniais, yra pakankami. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad įstaigos, atlikdamos tokį grįžtamąjį patikrinimą, įskaitant visus koregavimus, kaip antai rezervus ar bet kokį vertinimo rezultatų koregavimą, naudotų portfelio vertę dienos pabaigoje;

(2)

atliekant grįžtamąjį rizikos vertės mato patikrinimą, į faktinius portfelio vertės pokyčius vis tiek turėtų būti įtrauktas tam tikras rinkos rizikos poveikis, į kurį neatsižvelgiama taikant vidaus rizikos vertinimo modelį. Atitinkamai visi su rinkos rizika susiję koregavimai, neatsižvelgiant į tai, kaip dažnai įstaigos juos atnaujina, turėtų būti įtraukiami į faktinius portfelio vertės pokyčius. Tačiau rizikos vertės mato grįžtamasis patikrinimas pagal numatomus portfelio vertės pokyčius turėtų būti atliekamas darant prielaidą, kad portfelis yra statinis. Todėl į tokių numatomų portfelio vertės pokyčių apskaičiavimą įstaigos turėtų įtraukti tik tuos koregavimus, kurie apskaičiuojami kasdien ir įtraukiami į vidaus rizikos vertinimo modelį;

(3)

kai kuriais atvejais dėl koregavimo pobūdžio ir tam koregavimui taikomo vidaus rizikos valdymo toks koregavimas gali būti apskaičiuojamas visoms pozicijų grupėms, kurios priskiriamos daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui. Siekiant užtikrinti suderinimą visoje Sąjungoje, įstaigos, apskaičiuodamos faktinius ir numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, turėtų būti įpareigotos arba perskaičiuoti tokį koregavimą kiekvienam prekybos operacijų sąrašui atskirai pagal tik prekybos operacijų sąrašui priskirtas pozicijas, arba, kai tenkinamos konkrečios sąlygos, atsižvelgti į pokyčius, atsirandančius dėl tokio koregavimo tik atlikdamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 6 dalyje nurodytą grįžtamąjį patikrinimą. Atitinkamai, kai įstaigos vykdo dienos pabaigos vertinimo procesą siekdamos nustatyti prekybos operacijų sąrašų portfelių vertes dienos pabaigoje, skaičiuojant numatomus ir faktinius pokyčius prekybos operacijų sąrašo lygmeniu joms neturėtų būti leidžiama koregavimo prekybos operacijų sąrašams paskirstyti proporcingai kiekvieno prekybos operacijų sąrašo įnašui į koregavimo vertę;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnyje nustatytas pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimas yra svarbus užtikrinant, kad prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniai ir numatomi pokyčiai būtų pakankamai panašūs. Į Bazelio bankų ir priežiūros komiteto parengtus tarptautinius standartus įtraukti statistiniai patikrinimai, Spirmeno koreliacijos koeficientas ir Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metrika, taikomi siekiant įgyvendinti pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimą, yra šiam tikslui tinkamos priemonės, todėl įstaigos turėtų jas naudoti;

(5)

tarptautiniuose standartuose nustatyta, kad tais atvejais, kai prekybos operacijų sąrašų portfelių vertės teoriniai ir numatomi pokyčiai nėra pakankamai panašūs, įstaigos turėtų įvykdyti papildomą nuosavų lėšų reikalavimą. Tokiais atvejais turėtų būti reikalaujama, kad įstaigos apskaičiuotų papildomą nuosavų lėšų reikalavimą tokiems prekybos operacijų sąrašams ir apie jį praneštų kompetentingoms institucijoms;

(6)

pranešdamos apie pelno ir nuostolio priskyrimo rezultatus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325az straipsnio 2 dalies d punktą, įstaigos taip pat turėtų akcentuoti, kai prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomi ir teoriniai pokyčiai iš esmės skiriasi. Tai turėtų padėti įstaigoms nustatyti galimus teorinių pokyčių skaičiavimo trūkumus;

(7)

vertinant, ar laikomasi pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo, teoriniai portfelio vertės pokyčiai lyginami su numatomais pokyčiais, kurie apskaičiuojami darant prielaidą, kad portfelis yra statinis. Šio palyginimo tikslas – nustatyti, kiek reikšmingi yra įstaigos rizikos vertinimo modelio vertinimo procesų, kuriuos vykdant nustatomi teoriniai pokyčiai, ir įstaigos vidaus sistemų vertinimo procesų, kuriuos vykdant nustatomi numatomi pokyčiai, skirtumai. Siekiant užtikrinti, kad portfelio sudėties pokyčiai nedarytų įtakos tokiam palyginimui, portfelio, naudojamo pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimui, vertės teoriniai pokyčiai taip pat turėtų būti skaičiuojami darant prielaidą, kad portfelis yra statinis;

(8)

siekiant užtikrinti suderinamumą su tarptautiniais standartais, numatomi portfelio vertės pokyčiai, skaičiuojami siekiant įvertinti, ar laikomasi pelno ir nuostolių priskyrimo reikalavimo, turėtų būti suderinti su numatomais portfelio vertės pokyčiais, kuriuos įstaiga apskaičiuoja grįžtamojo patikrinimo tikslais;

(9)

vertinimo procesų, kuriuos vykdant nustatomi numatomi ir teoriniai portfelio vertės pokyčiai, skirtumų gali atsirasti rizikos vertinimo modelyje praleidus tam tikrus rizikos veiksnius arba dėl rizikos vertinimo modelio supaprastinimo. Kitų skirtumų gali atsirasti dėl duomenų, kuriuos įstaiga naudoja kaip įvesties duomenis savo portfelių vertei nustatyti, nesutapimų. Siekiant išvengti papildomų neatitikimų, atsirandančių dėl tokių įvesties duomenų skirtumų, šaltinių, įstaigoms turėtų būti leidžiama suderinti įvesties duomenis, jeigu tenkinamos tam tikros konkrečios sąlygos;

(10)

pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo rezultatų teikimo dažnumas turėtų būti suderintas su galimybės modeliuoti rizikos veiksnius vertinimo dažnumu ir su nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti duomenų teikimo dažnumu. Tokiu būdu įstaigos galės nustatyti nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti, remdamosi nuosekliais grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų ir galimybės modeliuoti rizikos veiksnius vertinimo rezultatais;

(11)

būdas, kurį taikydamos įstaigos turėtų sumuoti savo bendrą nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti sumą, turėtų būti suderintas su tarptautinių standartų reikalavimais. Todėl sumavimo formulė turėtų atspindėti pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo rezultatus, įskaitant papildomą nuosavų lėšų reikalavimą, kai teoriniai ir numatomi pokyčiai nėra pakankamai panašūs. Be to, sumavimo formulė turėtų atspindėti diversifikavimo naudos sumažėjimą, kai nuosavų lėšų reikalavimai prekybos operacijų sąrašui apskaičiuojami taikant alternatyvų standartizuotą metodą, o ne alternatyvų vidaus modelių metodą;

(12)

siekiant padėti kompetentingoms institucijoms tikrinti, ar įstaigos laikosi šio reglamento, turėtų būti reikalaujama, kad įstaigos jo įgyvendinimą dokumentuotų;

(13)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, nes visose jose numatomi elementai, kurie turi būti įtraukti į prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti pagal alternatyvų vidaus modelių metodą. Siekiant užtikrinti tų nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą, padėti gerai suprasti tas nuostatas ir užtikrinti lengvą prieigą prie jų asmenims, kuriems taikomi jose nustatytos pareigos, pageidautina visus techninius reguliavimo standartus, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 9 dalies trečią pastraipą ir 325bg straipsnio 4 dalies trečią pastraipą, pateikti viename reglamente;

(14)

šis reglamentas grindžiamas EBI Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;

(15)

EBI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą, taip pat paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo rekomendacijas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

TECHNINIAI ELEMENTAI, KURIE GRĮŽTAMOJO PATIKRINIMO REIKALAVIMŲ TIKSLAIS TURI BŪTI ĮTRAUKTI Į FAKTINIUS IR NUMATOMUS PORTFELIO VERTĖS POKYČIUS

1 skirsnis

Techniniai elementai, kurie turi būti įtraukti į faktinius portfelio vertės pokyčius

1 straipsnis

Techniniai elementai, kurie grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, taikomų prekybos operacijų sąrašo lygmeniu, tikslais turi būti įtraukti į faktinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

1.   Atlikdamos prekybos operacijų sąrašo grįžtamąjį patikrinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 3 dalyje, įstaigos faktinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami vykdant dienos pabaigos verčių apskaičiavimo procesą (toliau – dienos pabaigos vertinimo procesas), įskaitant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 8 dalyje nurodytos nepriklausomos kainų patikros rezultatus.

2.   Apskaičiuodamos faktinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, įstaigos įtraukia to portfelio vertės pokyčius, atsiradusius dėl praėjusio laiko.

3.   Apskaičiuodamos faktinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, įstaigos į tą vertę įtraukia visus koregavimus, į kuriuos buvo atsižvelgta vykdant 1 dalyje nurodytą dienos pabaigos vertinimo procesą ir kurie yra susiję su rinkos rizika, išskyrus visus šiuos koregavimus:

a)

kredito vertinimo koregavimus, atspindinčius dabartinę įstaigos sandorio šalių kredito rizikos rinkos vertę;

b)

koregavimus, susijusius su pačios įstaigos kredito rizika, kurie nebuvo įtraukti į nuosavas lėšas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 33 straipsnio 1 dalies b arba c punktą;

c)

papildomus vertės koregavimus, atskaitytus iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 34 straipsnį.

4.   3 dalyje nurodyto koregavimo vertę įstaigos apskaičiuoja remdamosi visomis pozicijomis, kurios priskirtos tam pačiam prekybos operacijų sąrašui. Įstaigos įtraukia koregavimo vertės pokyčius tik tą dieną, kurią apskaičiuojamas koregavimas.

5.   Be 3 dalies a, b ir c punktuose nustatytų išimčių, įstaigos, apskaičiuodamos prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės faktinius pokyčius, gali neįtraukti koregavimo, apskaičiuoto vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui priskirtų pozicijų grupėms grynąja verte, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

toks koregavimas dėl jo pobūdžio apskaičiuojamas grynąja verte daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui priskirtoms pozicijų grupėms;

b)

tokio koregavimo vidaus rizikos valdymas atitinka lygį, pagal kurį apskaičiuojamas koregavimas;

c)

atitinkama įstaiga dokumentuoja visus šiuos elementus:

i)

pozicijų grupes, kurioms apskaičiuojamas koregavimas;

ii)

i punkte nurodytų pozicijų grupių koregavimo apskaičiavimo pagrindimą;

iii)

pagrindimą, kodėl koregavimas neskaičiuojamas remiantis tik tam prekybos operacijų sąrašui priskirtomis pozicijomis.

2 straipsnis

Techniniai elementai, kurie grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, taikomų įstaigos lygmeniu, tikslais turi būti įtraukti į faktinius portfelio vertės pokyčius

1.   Atlikdamos grįžtamąjį patikrinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 6 dalyje, įstaigos faktinius portfelio vertės pokyčius apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 8 dalyje nurodytos nepriklausomos kainų patikros rezultatus.

2.   Apskaičiuodamos faktinius portfelio vertės pokyčius, įstaigos atsižvelgia į to portfelio vertės pokyčius, atsiradusius dėl praėjusio laiko.

3.   Apskaičiuodamos faktinius portfelio vertės pokyčius, įstaigos į tą vertę įtraukia visus koregavimus, į kuriuos buvo atsižvelgta vykdant 1 dalyje nurodytą dienos pabaigos vertinimo procesą ir kurie yra susiję su rinkos rizika, išskyrus visus šiuos koregavimus:

a)

kredito vertinimo koregavimus, atspindinčius dabartinę įstaigos sandorio šalių kredito rizikos rinkos vertę;

b)

koregavimus, susijusius su pačios įstaigos kredito rizika, kurie nebuvo įtraukti į nuosavas lėšas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 33 straipsnio 1 dalies b arba c punktą;

c)

papildomus vertės koregavimus, atskaitytus iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 34 straipsnį.

4.   3 dalyje nurodytų koregavimų vertės pokytį įstaigos apskaičiuoja remdamosi bet kuriuo iš šių elementų:

a)

visomis pozicijomis, priskirtomis prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje;

b)

visomis pozicijomis, kurioms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti.

5.   Įstaigos įtraukia koregavimo vertės pokyčius tik tą dieną, kurią apskaičiuojamas koregavimas.

2 skirsnis

Techniniai elementai, kurie turi būti įtraukti į numatomus portfelio vertės reikalavimų pokyčius

3 straipsnis

Techniniai elementai, kurie grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, taikomų prekybos operacijų sąrašo lygmeniu, tikslais turi būti įtraukti į numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

1.   Atlikdamos prekybos operacijų sąrašo grįžtamąjį patikrinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 3 dalyje, įstaigos numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą, neatsižvelgdamos į jokius mokesčius ir komisinius.

2.   Apskaičiuodamos numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, įstaigos į to prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, atsiradusius dėl praėjusio laiko, atsižvelgia taip pat, kaip jos į tokius pokyčius atsižvelgia apskaičiuodamos:

a)

tikėtino trūkumo rizikos matą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ba straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bk straipsnyje.

3.   Apskaičiuodamos numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, įstaigos į tą vertę įtraukia visus koregavimus, į kuriuos buvo atsižvelgta vykdant 1 dalyje nurodytą dienos pabaigos vertinimo procesą ir kurie yra susiję su rinkos rizika, apskaičiuojami kasdien ir įtraukiami į įstaigos rizikos vertinimo modelį, išskyrus visus šiuos koregavimus:

a)

kredito vertinimo koregavimus, atspindinčius dabartinę įstaigos sandorio šalių kredito rizikos rinkos vertę;

b)

koregavimus, susijusius su pačios įstaigos kredito rizika, kurie nebuvo įtraukti į nuosavas lėšas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 33 straipsnio 1 dalies b arba c punktą;

c)

papildomus vertės koregavimus, atskaitytus iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 34 straipsnį.

4.   3 dalyje nurodyto koregavimo vertę įstaigos apskaičiuoja remdamosi visomis pozicijomis, kurios priskirtos tam prekybos operacijų sąrašui. Įstaigos įtraukia koregavimo vertės pokyčius remdamosi koregavimo vertės dienos pabaigoje ir, darant prielaidą, kad prekybos operacijų sąrašo portfelio pozicijos nesikeičia, koregavimo vertės kitos dienos pabaigoje palyginimu.

5.   Be 3 dalies a, b ir c punktuose nustatytų išimčių, įstaigos, apskaičiuodamos prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomus pokyčius, gali neįtraukti koregavimo, grynąja verte apskaičiuoto vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui priskirtoms pozicijų grupėms, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

toks koregavimas dėl jo pobūdžio apskaičiuojamas grynąja verte daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui priskirtoms pozicijų grupėms;

b)

tokio koregavimo vidaus rizikos valdymas atitinka lygį, pagal kurį apskaičiuojamas koregavimas;

c)

įstaiga dokumentuoja visus šiuos elementus:

i)

pozicijų grupes, kurioms apskaičiuojamas koregavimas;

ii)

i punkte nurodytų pozicijų grupių koregavimo apskaičiavimo pagrindimą;

iii)

pagrindimą, kodėl koregavimas neskaičiuojamas remiantis tik tam prekybos operacijų sąrašui priskirtomis pozicijomis.

4 straipsnis

Techniniai elementai, kurie grįžtamojo patikrinimo reikalavimų, taikomų įstaigos lygmeniu, tikslais turi būti įtraukti į numatomus portfelio vertės pokyčius

1.   Atlikdamos grįžtamąjį patikrinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 6 dalyje, įstaigos numatomus portfelio vertės pokyčius apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą, neatsižvelgdamos į jokius mokesčius ir komisinius.

2.   Apskaičiuodamos numatomus portfelio vertės pokyčius, įstaigos į to portfelio vertės pokyčius, atsiradusius dėl praėjusio laiko, atsižvelgia taip pat, kaip jos į tokius pokyčius atsižvelgia apskaičiuodamos:

a)

tikėtino trūkumo rizikos matą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ba straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bk straipsnyje.

3.   Apskaičiuodamos numatomus portfelio vertės pokyčius, įstaigos į tą vertę įtraukia visus koregavimus, į kuriuos buvo atsižvelgta vykdant 1 dalyje nurodytą dienos pabaigos vertinimo procesą ir kurie yra susiję su rinkos rizika, apskaičiuojami kasdien ir įtraukiami į įstaigos rizikos vertinimo modelį, išskyrus visus šiuos koregavimus:

a)

kredito vertinimo koregavimus, atspindinčius dabartinę įstaigos sandorio šalių kredito rizikos rinkos vertę;

b)

koregavimus, susijusius su pačios įstaigos kredito rizika, kurie nebuvo įtraukti į nuosavas lėšas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 33 straipsnio 1 dalies b arba c punktą;

c)

papildomus vertės koregavimus, atskaitytus iš bendrų 1 lygio nuosavų lėšų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 34 straipsnį.

4.   3 dalyje nurodytų koregavimų vertės pokyčius įstaigos apskaičiuoja remdamosi bet kuriuo iš šių elementų:

a)

visomis tomis pozicijomis, priskirtomis prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje;

b)

visomis pozicijomis, kurioms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti.

5 straipsnis

Dokumentavimo reikalavimai

Įstaigos taiko politiką ir procedūras, kuriomis nustatoma, kaip jos apskaičiuoja faktinius ir numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės arba portfelio vertės pokyčius pagal šio reglamento 1–4 straipsnius. Ši politika ir procedūros apima visus šiuos elementus:

a)

aprašant, kaip apskaičiuojami faktiniai atitinkamo portfelio vertės pokyčiai, – skirtumų tarp portfelio vertės dienos pabaigoje pokyčių, atsiradusių vykdant dienos pabaigos vertinimo procesą, ir faktinių atitinkamo portfelio vertės pokyčių metmenis;

b)

mokesčius ir komisinius bei aprašymą, kaip taikoma Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 4 dalies b punkte nurodyta išimtis;

c)

visų koregavimų sąrašą, kuriame apie kiekvieną koregavimą nurodoma visa ši informacija:

i)

koregavimo aprašymas ir tikslas;

ii)

koregavimo apskaičiavimo metodika ir procesas;

iii)

koregavimo apskaičiavimo dažnumas ir, jeigu jis skaičiuojamas rečiau nei kartą per dieną, tokio dažnumo pagrindimas;

iv)

ar koregavimas jautrus rinkos rizikai;

v)

pozicijų, kurioms apskaičiuojamas koregavimas, grupės ir priežastys, dėl kurių atliekamas skaičiavimas visoms tokioms grupėms;

vi)

ar ir kaip aktyviai apsidraudžiama nuo rizikos, kylančios dėl koregavimo pokyčių, ir nuo kurio (-ių) prekybos operacijų sąrašo (-ų) priklauso toks apsidraudimas;

vii)

ar ir kaip koregavimas įtraukiamas į faktinius atitinkamo portfelio vertės pokyčius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 3 dalyje nurodyto grįžtamojo patikrinimo ir to reglamento 325bf straipsnio 6 dalyje nurodyto grįžtamojo patikrinimo tikslais;

viii)

ar ir kaip koregavimas įtraukiamas numatomus atitinkamo portfelio vertės pokyčius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsnių tikslais, taip pat apibūdinant, kaip apskaičiuojamas koregavimo pokytis, jeigu daroma prielaida, kad portfelio pozicijos nesikeičia.

2 SKYRIUS

PELNO IR NUOSTOLIO PRISKYRIMO REIKALAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 skirsnis

Kriterijai, būtini siekiant užtikrinti, kad teoriniai ir numatomi prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai būtų pakankamai panašūs, ir pasekmės tos sąlygos neatitinkantiems prekybos operacijų sąrašams

6 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnio 2 dalies tikslais įstaigos konkretaus prekybos operacijų sąrašo portfeliui apskaičiuoja šio reglamento 7 straipsnyje nustatytą Spirmeno koreliacijos koeficientą ir šio reglamento 8 straipsnyje nustatytą Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metriką ir, remdamosi tų skaičiavimų rezultatais, taiko šio reglamento 9 straipsnyje nurodytus kriterijus. Jeigu pagal tuos kriterijus teoriniai ir numatomi prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai nėra pakankamai panašūs, įstaigoms taikoma šio reglamento 10 straipsnyje nustatyta pasekmė.

2.   Taikydamos 1 dalį, įstaigos gali suderinti momentą (momentinį laiką), kuriuo jos apskaičiuoja teorinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius, su momentiniu laiku, kuriuo jos apskaičiuoja numatomus tos vertės pokyčius.

7 straipsnis

Spirmeno koreliacijos koeficiento apskaičiavimas

1.   Įstaigos apskaičiuoja šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą Spirmeno koreliacijos koeficientą toliau nurodyta tvarka atlikdamos šiuos veiksmus:

a)

jos nustato paskutinių 250 darbo dienų prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomų ir teorinių pokyčių stebinių laiko eilutę;

b)

pagal a punkte nurodytą numatomų ir teorinių pokyčių laiko eilutę įstaigos parengia atitinkamą rangų laiko eilutę pagal 2 dalį, numatomų ir teorinių pokyčių laiko eilutę laikydamos pradine laiko eilute;

c)

Spirmeno koreliacijos koeficientą jos apskaičiuoja pagal šią formulę:

Formula

čia:

R HPL

=

rangų laiko eilutė, gauta iš b punkte nurodytos numatomų pokyčių laiko eilutės;

R RTPL

=

rangų laiko eilutė, gauta iš b punkte nurodytos teorinių pokyčių laiko eilutės;

Formula

=

RHPL rangų laiko eilutės standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pagal 3 dalies a punktą;

Formula

=

RRTPL rangų laiko eilutės standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pagal 3 dalies b punktą;

cov (RHPL , RRTPL )

=

RHPL ir RRTPL rangų laiko eilučių kovariacija, apskaičiuota pagal 3 dalies c punktą.

2.   Įstaigos nustato 1 dalies b punkte nurodytą rangų laiko eilutę pagal pradinę laiko eilutę toliau nurodyta tvarka atlikdamos šiuos veiksmus:

a)

kiekvienam pradinės laiko eilutės stebiniui įstaigos suskaičiuoja stebinių, kurių vertė yra mažesnė už tą stebinį toje laiko eilutėje, skaičių;

b)

kiekvieną stebinį įstaigos pažymi skaičiumi, gautu atlikus a punkte nurodytą skaičiavimą, padidindamos jį vienetu;

c)

jeigu žymint pagal b punktą du ar daugiau stebinių pažymimi tuo pačiu skaičiumi, tų žymių skaičius įstaigos papildomai padidina tokia trupmena:

Formula

kai N yra lygus tokį patį skaičių turinčių žymių kiekiui;

d)

įstaigos rangų laiko eilute laiko žymių laiko eilutę, gautą, kaip nurodyta b ir c punktuose.

3.   Įstaigos apskaičiuoja RHPL rangų laiko eilutės standartinį nuokrypį pagal a punkte nustatytą formulę, RRTPL rangų laiko eilutės standartinį nuokrypį – pagal b punkte nustatytą formulę, o šių laiko eilučių kovariaciją – pagal c punkte nustatytą formulę taip:

a)

Formula

;

b)

Formula

;

c)

Formula

;

čia:

I

=

indeksas, žymintis rangų laiko eilutės stebinį;

Formula

=

i-asis R HPL rangų laiko eilutės stebinys;

Formula

=

RHPL rangų laiko eilučių vidurkis;

Formula

=

i-asis RRTPL rangų laiko eilučių stebinys;

Formula

=

RRTPL rangų laiko eilučių vidurkis.

8 straipsnis

Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metrikos apskaičiavimas

1.   Įstaigos apskaičiuoja šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metriką toliau nurodyta tvarka atlikdamos šiuos veiksmus:

a)

jos nustato paskutinių 250 darbo dienų, kuriomis stebimi numatomi ir teoriniai prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai, laiko eilutę;

b)

pagal a punkte nurodytą numatomų pokyčių laiko eilutę jos apskaičiuoja prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomų pokyčių empirinę kumuliacinę pasiskirstymo funkciją;

c)

pagal a punkte nurodytą teorinių pokyčių laiko eilutę jos apskaičiuoja prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teorinių pokyčių empirinę kumuliacinę pasiskirstymo funkciją;

d)

Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metriką jos gauna apskaičiuodamos didžiausią skirtumą tarp abiejų empirinių kumuliacinių skirstinių, apskaičiuotų pagal b ir c punktus esant bet kokioms galimoms pelno ir nuostolio vertėms.

2.   1 dalies tikslais iš laiko eilutės gauta empirinė pasiskirstymo funkcija yra suprantama kaip funkcija, pagal kurią, kaip įvestį naudojant bet kokį skaičių, gaunamas laiko eilutės stebinių, kurių vertė yra mažesnė arba lygi įvesties skaičiui, skaičiaus ir laiko eilutės stebinių bendro skaičiaus santykis.

9 straipsnis

Kriterijų, būtinų siekiant užtikrinti, kad teoriniai ir numatomi prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai būtų pakankamai panašūs, nustatymas

1.   Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnio 2 dalį, įstaigos kiekvieną prekybos operacijų sąrašą priskiria žalios, oranžinės, geltonos arba raudonos zonos sąrašų grupei, kaip nurodyta 2–5 dalyse.

Jeigu prekybos operacijų sąrašas priskiriamas žalios zonos sąrašų grupei, laikoma, kad teoriniai ir numatomi to prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai yra pakankamai panašūs.

Jeigu prekybos operacijų sąrašas priskiriamas oranžinės, geltonos arba raudonos zonos sąrašų grupei, laikoma, kad teoriniai ir numatomi to prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai nėra pakankamai panašūs.

2.   Prekybos operacijų sąrašas priskiriamas žalios zonos sąrašų grupei, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

prekybos operacijų sąrašo Spirmeno koreliacijos koeficientas, apskaičiuotas pagal šio reglamento 7 straipsnį, yra didesnis nei 0,8;

b)

prekybos operacijų sąrašo Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metrika, apskaičiuota pagal šio reglamento 8 straipsnį, yra mažesnė nei 0,09.

3.   Prekybos operacijų sąrašas priskiriamas raudonos zonos sąrašų grupei, jeigu tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:

a)

prekybos operacijų sąrašo Spirmeno koreliacijos koeficientas, apskaičiuotas pagal šio reglamento 7 straipsnį, yra mažesnis nei 0,7;

b)

prekybos operacijų sąrašo Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijaus metrika, apskaičiuota pagal šio reglamento 8 straipsnį, yra didesnė nei 0,12.

4.   Prekybos operacijų sąrašas priskiriamas oranžinės zonos sąrašų grupei, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

prekybos operacijų sąrašas nepriskiriamas nei žalios, nei raudonos zonos sąrašų grupei;

b)

visų tam prekybos operacijų sąrašui priskirtų pozicijų nuosavų lėšų reikalavimai buvo apskaičiuoti praėjusį ketvirtį, remiantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje nustatytu alternatyviu standartizuotu metodu.

5.   Prekybos operacijų sąrašas, kuris nepriskiriamas nei žalios, nei oranžinės, nei raudonos zonos sąrašų grupei, priskiriamas geltonos zonos sąrašų grupei.

10 straipsnis

Pasekmės prekybos operacijų sąrašams, kurie priskiriami geltonos, oranžinės arba raudonos zonos sąrašų grupėms

1.   Įstaigos, pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, apskaičiuojančios nuosavų lėšų reikalavimus prekybos operacijų sąrašams, kurie pagal šio reglamento 9 straipsnį priskiriami raudonos, oranžinės arba geltonos zonos sąrašų grupei, priskirtoms pozicijoms, papildomo kapitalo poreikio koeficientą tų pozicijų atžvilgiu apskaičiuoja pagal šią formulę:

Formula

čia:

k

=

kaip nurodyta 2 dalyje;

SAima

=

nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti, apskaičiuoti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje, visų pozicijų, priskirtų prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti įstaiga apskaičiuoja pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, portfeliui;

IMAima

=

nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti, apskaičiuoti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, visų pozicijų, priskirtų prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus įstaiga apskaičiuoja pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyrių, portfeliui.

2.   Taikant 1 dalį, koeficientas k apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

čia:

SA i

=

nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti, apskaičiuoti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje, visoms prekybos operacijų sąrašui i priskirtoms pozicijoms;

Formula

=

visų prekybos operacijų sąrašų, kurie pagal šio reglamento 9 straipsnį priskiriami raudonos, oranžinės arba geltonos zonos sąrašų grupėms, tarp jų ir tų, kuriems nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti apskaičiuojami pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, indeksai;

Formula

=

visų prekybos operacijų sąrašų, kuriems nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti apskaičiuojami pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, indeksai.

3.   Įstaigos, apskaičiuojančios nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, prekybos operacijų sąrašams, kurie pagal šio reglamento 9 straipsnį priskirti raudonos arba oranžinės zonos sąrašų grupėms, priskirtų pozicijų atžvilgiu, kompetentingai institucijai apie tai praneša pateikdamos pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo rezultatus pagal Reglamento (ES) Nr. 2013/575 325az straipsnio 2 dalies d punktą.

11 straipsnis

Atitikties pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimui vertinimo dažnumas

Visų prekybos operacijų sąrašų, kuriems toms įstaigoms suteiktas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325az straipsnio 2 dalyje nurodytas leidimas apskaičiuoti nuosavų lėšų reikalavimus taikant vidaus modelius, atitiktį pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimui įstaigos vertina kas ketvirtį.

2 skirsnis

Techniniai elementai, kurie pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo tikslais turi būti įtraukti į teorinius ir numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

12 straipsnis

Techniniai elementai, kurie turi būti įtraukti į teorinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

1.   Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnį, teorinius prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius įstaigos apskaičiuoja remdamosi portfelio vertės dienos pabaigoje ir, darant prielaidą, kad prekybos operacijų sąrašo portfelio pozicijos nesikeičia, to portfelio vertės kitos dienos pabaigoje palyginimu.

2.   Teorinius prekybos operacijų sąrašo portfelio pokyčius įstaigos apskaičiuoja taikydamos tuos pačius metodus, įskaitant tuos pačius kainodaros metodus, modelių parametrizavimą ir rinkos duomenis, kurie naudojami rizikos vertinimo modelyje.

3.   Teoriniai prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčiai apima tik visų į rizikos vertinimo modelį įtrauktų rizikos veiksnių, kuriems įstaigos taiko būsimų sukrėtimų scenarijus, vertės pokyčius.

13 straipsnis

Techniniai elementai, kurie pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimo tikslais turi būti įtraukti į numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius

Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnį, numatomus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės pokyčius įstaigos apskaičiuoja pagal šio reglamento 3 straipsnį.

14 straipsnis

Pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų duomenų suderinimas

1.   Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnį, vietoje konkretaus rizikos veiksnio įvesties duomenų vertės, naudojamos prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniams pokyčiams apskaičiuoti, įstaigos gali naudoti to paties rizikos veiksnio tokio paties pobūdžio įvesties duomenų vertę, naudojamą prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomiems pokyčiams apskaičiuoti, jeigu tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:

a)

įvesties duomenų skirtumus lemia tai, kad duomenys gaunami iš skirtingų duomenų teikėjų;

b)

įvesties duomenų skirtumus lemia tai, kad įvesties duomenys iš rinkos duomenų šaltinio gaunami skirtingu laiku tą pačią darbo dieną.

2.   Taikydamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bg straipsnį, vietoje rizikos veiksnio vertės, naudojamos prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniams pokyčiams apskaičiuoti, įstaigos gali naudoti to paties rizikos veiksnio vertę, kuri naudojama prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomiems pokyčiams apskaičiuoti, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

rizikos veiksnys, naudojamas prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomiems pokyčiams apskaičiuoti, tiesiogiai neatitinka įvesties duomenų;

b)

rizikos veiksnys nustatytas pagal įvesties duomenis, taikant vertinimo sistemų metodus, naudojamus prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės numatomiems pokyčiams nustatyti;

c)

nė vienas iš b punkte nurodytų vertinimo sistemų metodų nebuvo atkurtas vertinimo sistemose, kurios buvo naudojamos rizikos vertinimo modelyje, siekiant nustatyti rizikos veiksnio vertę, naudojamą prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniams pokyčiams apskaičiuoti.

15 straipsnis

Dokumentavimo reikalavimai

1.   Įstaigos taiko politiką ir procedūras, kuriomis nustatoma, kaip jos apskaičiuoja teorinius pokyčius pagal šio reglamento 12 ir 14 straipsnius, ir paaiškinama, kaip prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teoriniai pokyčiai apskaičiuojami modeliuojamiems ir nemodeliuojamiems rizikos veiksniams.

2.   Nustatydamos duomenų suderinimo, kaip nurodyta šio reglamento 14 straipsnyje, procedūras įstaigos laikosi abiejų šių nuostatų:

a)

jos palygina prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teorinius pokyčius be šio reglamento 14 straipsnyje nurodytų suderinimų ir prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės teorinius pokyčius su šio reglamento 14 straipsnyje nurodytais suderinimais ir šį palyginimą dokumentuoja;

b)

jos įvertina suderinimų poveikį patikrinimų, naudojamų siekiant įvertinti atitiktį pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimui, metrikoms, nurodytoms šio reglamento 7 ir 8 straipsniuose, ir tą vertinimą dokumentuoja.

3.   Įstaigos dokumentuoja visus pagal šio reglamento 14 straipsnį atliekamus koregavimus, taikomus prekybos operacijų sąrašo portfelio teorinių pokyčių apskaičiavimo rizikos veiksnių įvesties duomenims, bei tokių koregavimų pagrindimą.

3 skirsnis

Nuosavų lėšų reikalavimai, apskaičiuojami taikant alternatyvų vidaus modelių metodą

16 straipsnis

Nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti apskaičiavimas pagal alternatyvų vidaus modelių metodą įstaigoms, turinčioms prekybos operacijų sąrašus

Įstaigos, apskaičiuojančios nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, kai kuriems savo prekybos operacijų sąrašams priskirtoms pozicijoms, nuosavų lėšų reikalavimus visoms savo prekybos knygos pozicijoms ir visoms savo ne prekybos knygos pozicijoms, keliančioms užsienio valiutos kurso arba biržos prekių kainos riziką, apskaičiuoja sudėdamos a ir b punktuose pateiktų formulių rezultatus taip:

a)

Formula

b)

Formula

čia:

IMAima

=

IMAima , kaip nurodyta šio reglamento 10 straipsnyje;

SAima

=

SAima , kaip nurodyta šio reglamento 10 straipsnyje;

Papildomo kapitalo poreikio koeficientas

=

papildomo kapitalo poreikio koeficientas, apskaičiuotas pagal šio reglamento 10 straipsnį;

C U

=

nuosavų lėšų reikalavimai, apskaičiuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyrių pozicijų, nepriskirtų prekybos operacijų sąrašams, kuriems nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti įstaigos apskaičiuoja pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje, portfeliui;

SAvisų sąrašų

=

nuosavų lėšų reikalavimai visų prekybos knygos pozicijų ir visų ne prekybos knygos pozicijų, keliančių užsienio valiutos kurso arba biržos prekių kainos riziką, rinkos rizikai padengti pagal alternatyvų vidaus modelių metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


Top