EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1621

Tarybos reglamentas (ES) 2022/1621 2022 m. rugsėjo 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje

ST/12081/2022/INIT

OJ L 244, 21.9.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1621/oj

2022 9 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 244/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1621

2022 m. rugsėjo 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 10 d. Taryba, siekdama įgyvendinti tam tikras Sprendime 2013/798/BUSP numatytas priemones, priėmė Reglamentą (ES) Nr. 224/2014 (2);

(2)

2022 m. liepos 29 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė Rezoliuciją 2648 (2022). Ta rezoliucija pratęsiamos ribojamosios priemonės ir pakeičiamos ginklų embargui taikomos išimtys;

(3)

2022 m. rugsėjo 20 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/1626 (3), kuriuo atsižvelgiant į JT ST Rezoliuciją 2648 (2022) iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/798/BUSP;

(4)

kai kuriems iš šių pakeitimų taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, todėl siekiant juos įgyvendinti ir atlikti techninius patikslinimus atsižvelgiant į ankstesnes JT ST rezoliucijas būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse juos taikytų vienodai;

(5)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 224/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 224/2014 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, tame straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę paramą ar tarpininkavimo paslaugas:

a)

skirtas tik Jungtinių Tautų daugialypei integruotai stabilizacijos misijai Centrinės Afrikos Respublikoje (MINUSCA), Centrinės Afrikos Respublikoje dislokuotoms Sąjungos misijoms bei Prancūzijos pajėgoms, taip pat kitoms mokymus ir pagalbą teikiančioms Jungtinių Tautų valstybių narių pajėgoms remti ar naudoti jų reikmėms, jei apie tai pranešta pagal b punktą;

b)

susijusias su žudyti nepritaikytos įrangos tiekimu ir pagalbos teikimu, įskaitant operatyvinį ir neoperatyvinį Centrinės Afrikos Respublikos saugumo pajėgų, be kita ko, valstybės civilinės teisėsaugos institucijų, mokymą, skirtais vien tik Centrinės Afrikos Respublikos saugumo sektoriaus reformos procesui remti ar naudoti tame procese, koordinuojant veiksmus su MINUSCA, su sąlyga, kad apie pagalbos ir paslaugų teikimą buvo iš anksto pranešta Sankcijų komitetui;

c)

susijusias su žudyti nepritaikytos karinės įrangos, skirtos tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti, tiekimu, su sąlyga, kad apie tokios pagalbos ar paslaugų teikimą buvo iš anksto pranešta Sankcijų komitetui;

d)

susijusias su apsauginiais drabužiais, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Centrinės Afrikos Respubliką eksportavo Jungtinių Tautų personalas, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas;

e)

susijusias su ginklų ir šaudmenų, karinių transporto priemonių ir įrangos, skirtų CAR saugumo pajėgoms, įskaitant valstybės civilines teisėsaugos institucijas, tiekimu, kai tokie ginklai, šaudmenys, transporto priemonės ar įranga yra skirti vien tik CAR saugumo sektoriaus reformos procesui remti arba naudoti šiame procese, su sąlyga, kad apie tokios pagalbos ar paslaugų teikimą buvo iš anksto pranešta Sankcijų komitetui.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


(1)  OL L 352, 2013 12 24, p. 51.

(2)  2014 m. kovo 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje (OL L 70, 2014 3 11, p. 1).

(3)  2022 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1626, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (OL L 244, 2022 9 21, p. 17).


Top