EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1345

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1345 2022 m. rugpjūčio 1 d. kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės dėl ūkių, kuriuose laikomi sausumos gyvūnai ir surenkami, gaminami, perdirbami arba laikomi genetinės medžiagos produktai, registravimo ir patvirtinimo (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/5374

OJ L 202, 2.8.2022, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1345/oj

2022 8 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1345

2022 m. rugpjūčio 1 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės dėl ūkių, kuriuose laikomi sausumos gyvūnai ir surenkami, gaminami, perdirbami arba laikomi genetinės medžiagos produktai, registravimo ir patvirtinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (1), visų pirma į jo 86 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 96 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos taisyklės dėl gyvūnų ligų, kurios perduodamos gyvūnams arba žmonėms, įskaitant kompetentingos institucijos atliekamo ūkių, kuriuose laikomi sausumos gyvūnai ir surenkami, gaminami, perdirbami arba laikomi genetinės medžiagos produktai, registravimo ir patvirtinimo taisykles;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/2035 (2) Reglamentas (ES) 2016/429 papildomas nustatant išsamias taisykles dėl kompetentingos institucijos tvarkytinų registruotų ir patvirtintų ūkių, kuriuose laikomi sausumos gyvūnai ir surenkami, gaminami, perdirbami arba laikomi genetinės medžiagos produktai, kuriuos registravo arba patvirtino kompetentinga institucija, registrų;

(3)

tiksliau Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 18 straipsnio d punkte nustatyta, kad kompetentinga institucija jos tvarkomuose registruotų laikomų sausumos gyvūnų ūkių ir peryklų registruose turi pateikti ūkio vietos adresą ir geografines koordinates (ilgumą ir platumą). Be to, Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 18 straipsnio h punkte nustatyta, kad kompetentinga institucija tame registre turi pateikti informaciją apie laikotarpį, kurį gyvūnai arba periniai kiaušiniai laikomi ūkyje, jeigu ūkyje jie nėra laikomi nuolat, įskaitant sezoninį laikymą arba laikymą vykstant konkretiems renginiams. Nors Reglamento (ES) 2016/429 84 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad siekdami įregistruoti savo ūkį, kuriame laikomi sausumos gyvūnai arba surenkami, gaminami, perdirbami arba laikomi genetinės medžiagos produktai, jų veiklos vykdytojai kompetentingai institucijai turi pateikti tam tikrą informaciją, ta informacija neapima visos išsamios informacijos, kurios reikalaujama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 18 straipsnio d ir h punktus. Todėl tikslinga nustatyti reikalavimą, kad laikomų sausumos gyvūnų ūkių ir peryklų veiklos vykdytojai, norėdami įregistruoti savo ūkį, kompetentingai institucijai pateiktų tokią išsamią informaciją;

(4)

panašiai Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 21 straipsnio d ir h punktuose taip pat nustatyta, kad kompetentinga institucija jos patvirtintų ūkių registre turi pateikti tą pačią išsamią informaciją, kurios reikalaujama pagal to deleguotojo reglamento 18 straipsnio d ir h punktus. Nors Reglamento (ES) 2016/429 96 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad veiklos vykdytojai, pateikdami savo ūkio patvirtinimo paraišką, kompetentingai institucijai pateiktų tam tikrą informaciją, ta informacija neapima visos išsamios informacijos, kurios reikalaujama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 21 straipsnio d ir h punktus. Todėl tikslinga nustatyti reikalavimą, kad laikomų sausumos gyvūnų ūkių ir peryklų veiklos vykdytojai, norėdami gauti savo ūkio patvirtinimą, kompetentingai institucijai pateiktų tokią išsamią informaciją;

(5)

be to, Reglamento (ES) 2016/429 85 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės, nukrypdamos nuo to reglamento 84 straipsnio 1 dalies, gali netaikyti registravimo reikalavimo tam tikrų kategorijų ūkiams, kurie kelia nereikšmingą riziką gyvūnų ar visuomenės sveikatai. Tokios išimtys gali būti taikomos tik tuo atveju, jei tų kategorijų ūkiams taikomos pagal to reglamento 86 straipsnio 2 dalį priimtame įgyvendinimo akte nustatytos taisyklės. Todėl turėtų būti nustatytos taisyklės dėl nereikšmingą riziką keliančių ūkių, kuriems valstybės narės gali netaikyti registravimo reikalavimo pagal 85 straipsnį;

(6)

dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų, kurias gali perduoti kanopiniai ir kurios šiuo atžvilgiu gali turėti įtakos ūkių arba zonų gyvūnų sveikatos būklei, tam tikri ūkiai, visų pirma tie, kuriuose laikomi kanopiniai, negali būti laikomi keliančiais nereikšmingą riziką, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 85 straipsnyje. Panašiai šunys, katės ir šeškai, ūkyje laikomi veisimo tikslais, negali būti laikomi keliančiais nereikšmingą riziką, visų pirma žmonių sveikatai;

(7)

gyvūnų perkėlimas arba genetinės medžiagos produktų bei gyvūninių produktų vežimas yra svarbus rizikos gyvūnų ir žmonių sveikatai veiksnys. Todėl ūkiai, kuriuose vyksta perkėlimas arba vežimas, visų pirma susiję su perkėlimu arba vežimu į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis arba iš jų, neturėtų būti laikomi keliančiais nereikšmingą riziką. Tačiau ūkiai, kuriuose gyvūnai, genetinės medžiagos produktai ar gyvūniniai produktai laikomi užtikrinant tam tikrą tęstinumą, o jų pirminė paskirtis nėra tų gyvūnų perkėlimas arba genetinės medžiagos produktų ar gyvūninių produktų vežimas į ūkį arba iš jo, gali būti laikomi keliančiais nereikšmingą riziką, net jei retkarčiais gali būti vykdomas toks vežimas arba perkėlimas;

(8)

veiklos vykdytojai dažnai tame pačiame ūkyje laiko kelių rūšių sausumos gyvūnus. Jei valstybė narė netaiko registravimo reikalavimo tam tikrų kategorijų ūkiams, keliantiems nereikšmingą riziką, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/429 85 straipsnyje, būtų neproporcinga susijusiai rizikai reikalauti, kad veiklos vykdytojai pateiktų 84 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktyje nurodytą informaciją apie laikomus sausumos gyvūnus, dėl kurių ūkiui galėtų būti netaikomas registravimo reikalavimas pagal šio reglamento 3 straipsnį, tarsi tie gyvūnai būtų vieninteliai tame ūkyje laikomi gyvūnai;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl:

a)

informacijos, kurią, siekdami įregistruoti savo ūkį, turi pateikti laikomų sausumos gyvūnų ūkių ir peryklų veiklos vykdytojai, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/429 84 straipsnio 1 dalyje;

b)

nereikšmingą riziką keliančių ūkių, kuriuose laikomi sausumos gyvūnai ir kuriems valstybės narės gali netaikyti registravimo reikalavimo pagal Reglamento (ES) 2016/429 85 straipsnį, rūšių;

c)

informacijos, kurią savo ūkio patvirtinimo paraiškoje turi pateikti laikomų sausumos gyvūnų ūkių ir peryklų veiklos vykdytojai pagal Reglamento (ES) 2016/429 96 straipsnio 1 dalį.

2 straipsnis

Informacija, kurią turi pateikti veiklos vykdytojai, siekdami įregistruoti savo ūkį

1.   Laikomų sausumos gyvūnų ūkių ir peryklų, nurodytų Reglamento (ES) 2016/429 84 straipsnio 1 dalyje, veiklos vykdytojai, be to reglamento 84 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos informacijos, prieš pradėdami vykdyti tokią veiklą, kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a)

registruotino ūkio vietos adresą ir geografines koordinates (ilgumą ir platumą);

b)

laikotarpį, kurį laikomi sausumos gyvūnai arba periniai kiaušiniai laikomi registruotame ūkyje, jeigu ūkyje jie nėra laikomi nuolat, įskaitant sezoninį laikymą arba laikymą vykstant konkretiems renginiams.

2.   Reglamento (ES) 2016/429 84 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikomų sausumos gyvūnų ūkių veiklos vykdytojai neprivalo teikti kompetentingai institucijai to reglamento 84 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktyje nurodytos informacijos apie laikomus sausumos gyvūnus, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, kurią valstybė narė taiko pagal šio reglamento 3 straipsnį.

3 straipsnis

Sausumos gyvūnus laikančių ūkių, kuriems valstybės narės gali netaikyti registravimo reikalavimo, rūšys

1.   Valstybės narės gali netaikyti registravimo reikalavimo ūkiams, kuriuose laikomi sausumos gyvūnai ir kurie kelia nereikšmingą riziką, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/429 85 straipsnyje, jei tenkinami šie kriterijai:

a)

ūkyje nelaikomi kanopiniai;

b)

ūkyje veisimui nelaikomi šunys, katės ar šeškai;

c)

ūkis nesusijęs su laikomų sausumos gyvūnų perkėlimu arba genetinės medžiagos produktų ar gyvūninių produktų vežimu į kitą valstybę narę ar trečiąją šalį arba iš jų;

d)

ūkyje laikomi sausumos gyvūnai, genetinės medžiagos produktai ar gyvūniniai produktai nėra skirti perkelti arba išvežti iš ūkio.

2.   Valstybės narės, kurios ūkiams taiko išimtį pagal 1 dalį, gali nustatyti papildomus kriterijus, susijusius su laikomų sausumos gyvūnų, kurie gali būti laikomi tokiuose ūkiuose, skaičiaus ribojimais, ir apriboti tų ūkių geografinę padėtį, visų pirma tiek, kiek ji susijusi su tų ūkių artumu iki kompetentingos institucijos registruotų arba patvirtintų ūkių.

4 straipsnis

Informacija, kurią veiklos vykdytojai turi pateikti savo ūkio patvirtinimo paraiškoje

Laikomų sausumos gyvūnų ūkių ir peryklų veiklos vykdytojai, teikdami savo ūkio patvirtinimo paraišką, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/429 94 straipsnio 1 dalyje ir 95 straipsnio a punkte, be to reglamento 96 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos kompetentingai institucijai pateikia šią informaciją:

a)

patvirtintino ūkio vietos adresą ir geografines koordinates (ilgumą ir platumą);

b)

laikotarpį, kurį gyvūnai arba periniai kiaušiniai laikomi patvirtintame ūkyje, jeigu ūkyje jie nėra laikomi nuolat, įskaitant sezoninį laikymą arba laikymą vykstant konkretiems renginiams.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2019 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2035, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 314, 2019 12 5, p. 115).


Top