EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1290

Komisijos reglamentas (ES) 2022/1290 2022 m. liepos 22 d. kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ametoktradino, chlormekvato, dodino, nikotino, profenofoso ir Spodoptera exigua multikapsidinio branduolių poliedrinio viruso (SeMNPV) izoliato BV-0004 liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/5069

OJ L 196, 25.7.2022, p. 74–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1290/oj

2022 7 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 196/74


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1290

2022 m. liepos 22 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ametoktradino, chlormekvato, dodino, nikotino, profenofoso ir Spodoptera exigua multikapsidinio branduolių poliedrinio viruso (SeMNPV) izoliato BV-0004 liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji ametoktradino ir dodino liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede. Chlormekvato ir nikotino DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje. Profenofoso DLK nustatyta to reglamento II priede ir III priedo B dalyje. Konkreti Spodoptera exigua multikapsidinio branduolių poliedrinio viruso (SeMNPV) izoliato BV-0004 DLK Reglamente (EB) Nr. 396/2005 nebuvo nustatyta ir ši medžiaga nebuvo įtraukta į to reglamento IV priedą, taigi taikoma to reglamento 18 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta numatytoji 0,01 mg/kg vertė;

(2)

vykdant augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos ametoktradino, naudojimo patvirtinimo procedūrą, pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška leisti pakeisti medui nustatytą DLK, kad šį produktą būtų galima naudoti siekiant apsaugoti kultūrinius augalus, kurie gali būti patrauklūs bitėms ir dėl to meduje gali atsirasti šio produkto liekanų;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška leisti pakeisti nustatytą dodino DLK citrusiniuose vaisiuose;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnį atitinkamos valstybės narės įvertino abi pateiktas paraiškas ir vertinimo ataskaitas pateikė Komisijai;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino paraiškas ir vertinimo ataskaitas, visų pirma atsižvelgdama į galimą riziką vartotojams ir, tam tikrais atvejais, gyvūnams, ir pateikė pagrįstas nuomones dėl siūlomos DLK (2). Šias nuomones Tarnyba pateikė pareiškėjams, Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei;

(6)

Tarnyba padarė išvadą, kad, remiantis poveikio vartotojams vertinimu, atliktu tiriant 27 konkrečias Europos vartotojų grupes, visi pateikti duomenys atitinka išsamumo reikalavimus, ir pareiškėjų prašomi DLK pakeitimai vartotojų saugos atžvilgiu yra priimtini. Kad padarytų tokią išvadą, Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagų savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkantis šių medžiagų, gaunamų vartojant visus maisto produktus, kuriuose gali būti šių medžiagų, poveikis, nei trumpalaikis labai didelio kiekio atitinkamų produktų vartojimo poveikis nekeltų rizikos, kad bus viršyta leidžiama paros dozė arba ūmaus poveikio etaloninė dozė;

(7)

Komisijos reglamentu (ES) 2019/1561 (3) gluosninėms kreivabudėms ir Komisijos reglamentu (ES) 2017/693 (4) auginamiesiems grybams nustatyta laikinoji chlormekvato DLK – atitinkamai 6 mg/kg ir 0,9 mg/kg. Šios laikinosios DLK vertės buvo nustatytos remiantis stebėsenos duomenimis, iš kurių matyti, kad dėl auginamųjų grybų kryžminės taršos šiaudais, teisėtai apdorotais chlormekvatu, liekanų koncentracija ant neapdorotų auginamųjų grybų viršijo nustatymo ribą. Šios laikinosios DLK vertės buvo nustatytos iki 2021 m. balandžio 13 d., kol bus pateikti stebėsenos duomenys apie tos medžiagos buvimą susijusiuose produktuose;

(8)

Tarnyba ir maisto tvarkymo subjektai pateikė naujausius stebėsenos duomenis, iš kurių matyti, kad chlormekvato liekanų koncentracija gluosninėse kreivabudėse ir auginamuosiuose grybuose vis dar viršija nustatymo ribą. Grybų augintojai Komisijai pranešė apie vieną šiuo metų vykdomą tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti gluosninių kreivabudžių ir kitų auginamųjų grybų taršos lygį. Kadangi tyrimas bus baigtas 2022 m., o surinkti duomenys bus pateikti Komisijai, tikslinga šios laikinosios DLK galiojimą vėl pratęsti vieniems metams nuo šio reglamento paskelbimo dienos;

(9)

remiantis stebėsenos duomenimis, iš kurių matyti, kad dėl ankstesnio chlormekvato naudojimo ši medžiaga kaupiasi medžiuose, Reglamentu (ES) 2017/693 taip pat nustatyta 0,07 mg/kg laikinoji chlormekvato DLK kriaušėms. Ši laikinoji DLK buvo nustatyta iki 2021 m. balandžio 13 d., kol bus pateikti stebėsenos duomenys apie šios medžiagos buvimą susijusiame produkte. Tarnyba, valstybės narės ir maisto tvarkymo subjektai pateikė naujausius stebėsenos duomenis, iš kurių matyti, kad šios medžiagos liekanų koncentracija kriaušėse vis dar viršija nustatymo ribą. Todėl tikslinga ir toliau stebėti chlormekvato koncentraciją kriaušėse ir pratęsti tos laikinosios DLK taikymą septyneriems metams nuo šio reglamento paskelbimo dienos;

(10)

Komisijos reglamentu (ES) 2017/978 (5) miško grybams (džiovintiems baravykams ir džiovintiems miško grybams, išskyrus baravykus) iki 2021 m. spalio 19 d. buvo nustatyta laikinoji nikotino DLK, kol bus pateikti ir įvertinti nauji duomenys ir informacija apie natūralų nikotino buvimą ar susidarymą susijusiuose produktuose. Moksliniai įrodymai nėra pakankamai svarūs, kad leistų įrodyti, jog nikotino natūraliai būna susijusiuose produktuose, ir paaiškinti jo susidarymo mechanizmą. Tarnyba ir maisto tvarkymo subjektai pateikė naujausius stebėsenos duomenis, iš kurių matyti, kad šios medžiagos liekanų koncentracija tuose produktuose vis dar viršija nustatymo ribą. Todėl tikslinga ir toliau stebėti nikotino koncentraciją tuose produktuose ir pratęsti tos laikinosios DLK taikymą septyneriems metams nuo šio reglamento paskelbimo dienos;

(11)

Reglamentu (ES) 2017/978 laikinoji profenofoso DLK rožių žiedlapiams buvo nustatyta iki 2021 m. spalio 18 d., kol bus pateikti stebėsenos duomenys apie šios medžiagos buvimą susijusiame produkte. Tarnyba ir maisto tvarkymo subjektai pateikė naujausius stebėsenos duomenis, iš kurių matyti, kad šios medžiagos liekanų koncentracija rožių žiedlapiuose vis dar viršija nustatymo ribą. Todėl tikslinga ir toliau stebėti profenofoso koncentraciją rožių žiedlapiuose ir pratęsti tos laikinosios DLK taikymą septyneriems metams nuo šio reglamento paskelbimo dienos;

(12)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (6) 7 straipsnį valstybei narei buvo pateikta paraiška patvirtinti veikliąją medžiagą Spodoptera exigua multikapsidinio branduolių poliedrinio viruso (SeMNPV) izoliatą BV-0004. Atitinkama valstybė narė įvertino paraišką pagal to reglamento 11 straipsnio 2 dalį. Tarnyba įvertino paraišką ir pateikė išvadą dėl veikliosios medžiagos pesticido rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros (7), kurioje ji nurodė, kad Spodoptera exigua multikapsidinio branduolių poliedrinio viruso (SeMNPV) izoliatas BV-0004 yra tinkamas įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedą. Todėl tą medžiagą tikslinga įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedą;

(13)

remiantis pagrįstomis Tarnybos nuomonėmis bei išvadomis ir atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalyje išvardytus svarbius veiksnius, siūlomi DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

(14)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  EFSA mokslinės ataskaitos internete adresu: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey. EFSA Journal 2021;19(11):6943.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits. EFSA Journal 2021;19(11):6950.

(3)  2019 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1561, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlormekvato liekanų koncentracijos auginamuosiuose grybuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (OL L 240, 2019 9 18, p. 1).

(4)  2017 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/693, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bitertanolo, chlormekvato ir tebufenpirado liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (OL L 101, 2017 4 13, p. 1).

(5)  2017 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/978, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios fluopiramo, heksachlorcikloheksano (HCH) alfa izomero, heksachlorcikloheksano (HCH) beta izomero, heksachlorcikloheksano (HCH) izomerų sumos, išskyrus gama izomerą, lindano (heksachlorcikloheksano (HCH) gama izomero), nikotino ir profenofoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (OL L 151, 2017 6 14, p. 1).

(6)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV). EFSA Journal 2021;19(10):6848.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priede ametoktradinui ir dodinui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

„II priedas

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai  (1)

Ametoktradinas (R) (F)

Dodinas

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; MEDŽIŲ RIEŠUTAI

 

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

0,01  (*1)

1,5

0110010

Greipfrutai

 

 

0110020

Apelsinai

 

 

0110030

Citrinos

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

0110050

Mandarinai

 

 

0110990

Kita (2)

 

 

0120000

Medžių riešutai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Migdolai

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

0120050

Kokosai

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

0120080

Karijos

 

 

0120090

Pinijos

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

0120990

Kita (2)

 

 

0130000

Sėklavaisiai

0,01  (*1)

 

0130010

Obuoliai

 

0,9

0130020

Kriaušės

 

0,9

0130030

Svarainiai

 

5

0130040

Šliandros

 

5

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

 

5

0130990

Kita (2)

 

0,9

0140000

Kaulavaisiai

0,01  (*1)

 

0140010

Abrikosai

 

0,1

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

3

0140030

Persikai

 

0,1

0140040

Slyvos

 

0,01  (*1)

0140990

Kita (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

0,01  (*1)

0151000

a)

vynuogės

6

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

0152000

b)

braškės ir žemuogės

0,01  (*1)

 

0153000

c)

uogos, augančios ant dvimečių ūglių

0,01  (*1)

 

0153010

Gervuogės

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

 

0153990

Kita (2)

 

 

0154000

d)

kiti smulkūs vaisiai ir uogos

0,01  (*1)

 

0154010

Mėlynės

 

 

0154020

Spanguolės

 

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

 

0154990

Kita (2)

 

 

0160000

Kiti vaisiai su

0,01  (*1)

 

0161000

a)

valgoma luobele

 

 

0161010

Datulės

 

0,01  (*1)

0161020

Figos

 

0,01  (*1)

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

20

0161040

Kinkanai

 

0,01  (*1)

0161050

Karambolos

 

0,01  (*1)

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

0,01  (*1)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

0,01  (*1)

0161990

Kita (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

nevalgoma luobele, smulkūs

 

0,01  (*1)

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

0162020

Ličiai

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

0162050

Gelčių sėklos

 

 

0162060

Virgininiai juodmedžiai (virgininiai persimonai)

 

 

0162990

Kita (2)

 

 

0163000

c)

nevalgoma luobele, stambūs

 

 

0163010

Avokadai

 

0,01  (*1)

0163020

Bananai

 

0,5

0163030

Mangai

 

0,01  (*1)

0163040

Papajos

 

0,01  (*1)

0163050

Granatai

 

0,01  (*1)

0163060

Peruvinės anonos

 

0,01  (*1)

0163070

Gvajavos

 

0,01  (*1)

0163080

Ananasai

 

0,01  (*1)

0163090

Duonvaisiai

 

0,01  (*1)

0163100

Durijai

 

0,01  (*1)

0163110

Dygliuotosios anonos

 

0,01  (*1)

0163990

Kita (2)

 

0,01  (*1)

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0,01  (*1)

0211000

a)

bulvės

0,05

 

0212000

b)

tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,05

 

0212010

Manijokai

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

0212990

Kita (2)

 

 

0213000

c)

kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

0,01  (*1)

 

0213010

Burokėliai

 

 

0213020

Morkos

 

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

0213040

Krienai

 

 

0213050

Topinambai

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

0213070

Petražolių šaknys / šakninės petražolės

 

 

0213080

Ridikai

 

 

0213090

Pūteniai

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

0213110

Ropės

 

 

0213990

Kita (2)

 

 

0220000

Svogūninės daržovės

 

0,01  (*1)

0220010

Valgomieji česnakai

1,5

 

0220020

Valgomieji svogūnai

1,5

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

1,5

 

0220040

Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

20 (+)

 

0220990

Kita (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Vaisinės daržovės

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae ir Malvaceae

 

 

0231010

Pomidorai

2

 

0231020

Paprikos

1,5

 

0231030

Baklažanai

2

 

0231040

Valgomosios ybiškės

1,5

 

0231990

Kita (2)

1,5

 

0232000

b)

moliūginių šeimos (valgoma luobele)

 

 

0232010

Agurkai

2

 

0232020

Kornišonai

3

 

0232030

Cukinijos

3

 

0232990

Kita (2)

3

 

0233000

c)

moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

3

 

0233010

Melionai

 

 

0233020

Moliūgai

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

0233990

Kita (2)

 

 

0234000

d)

saldieji kukurūzai

0,01  (*1)

 

0239000

e)

kitos vaisinės daržovės

0,01  (*1)

 

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

žiedinės brassica daržovės

9

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

0241990

Kita (2)

 

 

0242000

b)

gūžinės

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

9

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

15

 

0242990

Kita (2)

0,01  (*1)

 

0243000

c)

lapinės

 

 

0243010

Pekininiai kopūstai

60

 

0243020

Lapiniai kopūstai

50

 

0243990

Kita (2)

0,01  (*1)

 

0244000

d)

ropiniai kopūstai

9

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

 

0251000

a)

salotos ir salotiniai augalai

 

0,01  (*1)

0251010

Sultenės

70

 

0251020

Sėjamosios salotos

50

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

50

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

50

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

50

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

50

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

50

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

50

 

0251990

Kita (2)

0,01  (*1)

 

0252000

b)

špinatai ir panašūs (lapai)

60

0,01  (*1)

0252010

Daržiniai špinatai

 

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

 

0252030

Burokėlių lapai

 

 

0252990

Kita (2)

 

 

0253000

c)

vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

50

0,01  (*1)

0254000

d)

rėžiukai

50

0,01  (*1)

0255000

e)

paprastosios trūkažolės / cikorijos

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0,02  (*1)

0256010

Daržiniai builiai

50

 

0256020

Laiškiniai česnakai

40

 

0256030

Salierų lapai

40

 

0256040

Petražolės

40

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

40

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

40

 

0256070

Čiobreliai

40

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

40

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

40

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

40

 

0256990

Kita (2)

40

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

 

0260050

Lęšiai

 

 

0260990

Kita (2)

 

 

0270000

Stiebinės daržovės

 

0,01  (*1)

0270010

Smidrai

0,01  (*1)

 

0270020

Dygieji artišokai

0,01  (*1)

 

0270030

Salierai

20

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

20

 

0270050

Artišokai

0,01  (*1)

 

0270060

Porai

5

 

0270070

Rabarbarai

0,01  (*1)

 

0270080

Bambukų ūgliai

0,01  (*1)

 

0270090

Palmių šerdys

0,01  (*1)

 

0270990

Kita (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Auginamieji grybai

 

 

0280020

Miško grybai

 

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Pupos

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

0300030

Žirniai

 

 

0300040

Lubinai

 

 

0300990

Kita (2)

 

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01  (*1)

 

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

0,01  (*1)

0401010

Sėmenys

 

 

0401020

Žemės riešutai

 

 

0401030

Aguonų sėklos

 

 

0401040

Sezamų sėklos

 

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

 

0401060

Rapsų sėklos

 

 

0401070

Sojos

 

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

 

0401120

Agurklės

 

 

0401130

Sėjamosios judros

 

 

0401140

Kanapių sėklos

 

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

 

0401990

Kita (2)

 

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

20

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

0,01  (*1)

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

0,01  (*1)

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

0,01  (*1)

0402990

Kita (2)

 

0,01  (*1)

0500000

GRŪDAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Miežiai

(+)

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

 

 

0500030

Kukurūzai

 

 

0500040

Tikrosios soros

 

 

0500050

Sėjamoji aviža

(+)

 

0500060

Ryžiai

 

 

0500070

Rugiai

(+)

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

 

0500090

Paprastieji kviečiai

(+)

 

0500990

Kita (2)

 

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Arbata

 

 

0620000

Kavos pupelės

 

 

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

 

0631000

a)

žiedų

 

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

 

0631030

Rožės

 

 

0631040

Jazminai

 

 

0631050

Liepa

 

 

0631990

Kita (2)

 

 

0632000

b)

lapų ir prieskoninių žolių

 

 

0632010

Daržinės braškės

 

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

 

0632990

Kita (2)

 

 

0633000

c)

šaknų

 

 

0633010

Valerijonas

 

 

0633020

Ženšenis

 

 

0633990

Kita (2)

 

 

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

 

 

0640000

Kakavos pupelės

 

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

 

0700000

APYNIAI

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

PRIESKONIAI

 

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

0810030

Salierai

 

 

0810040

Blakinės kalendros

 

 

0810050

Kmyniniai kuminai

 

 

0810060

Krapai

 

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

 

0810090

Muskatai

 

 

0810990

Kita (2)

 

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

0820030

Kmynai

 

 

0820040

Kardamonas

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

 

0820070

Vanilė

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

0820990

Kita (2)

 

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cinamonas

 

 

0830990

Kita (2)

 

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Imbieras (10)

 

 

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Krienai (11)

 

 

0840990

Kita (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

0850990

Kita (2)

 

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafranai

 

 

0860990

Kita (2)

 

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

 

0870990

Kita (2)

 

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 

0900020

Cukranendrės

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 

0900990

Kita (2)

 

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

1010000

Prekės iš

 

0,01  (*1)

1011000

a)

kiaulių

0,03  (*1)

 

1011010

Raumenys

(+)

 

1011020

Riebalai

(+)

 

1011030

Kepenys

(+)

 

1011040

Inkstai

(+)

 

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

1011990

Kita (2)

 

 

1012000

b)

galvijų

 

 

1012010

Raumenys

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Riebalai

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

Kepenys

0,04 (+)

(+)

1012040

Inkstai

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,03  (*1)

 

1012990

Kita (2)

0,03  (*1)

 

1013000

c)

avių

0,03  (*1)

 

1013010

Raumenys

(+)

(+)

1013020

Riebalai

(+)

(+)

1013030

Kepenys

(+)

(+)

1013040

Inkstai

(+)

(+)

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

1013990

Kita (2)

 

 

1014000

d)

ožkų

0,03  (*1)

 

1014010

Raumenys

(+)

(+)

1014020

Riebalai

(+)

(+)

1014030

Kepenys

(+)

(+)

1014040

Inkstai

(+)

(+)

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

1014990

Kita (2)

 

 

1015000

e)

arklinių šeimos gyvūnų

 

 

1015010

Raumenys

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Riebalai

0,03  (*1)(+)

 

1015030

Kepenys

0,04 (+)

 

1015040

Inkstai

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,03  (*1)

 

1015990

Kita (2)

0,03  (*1)

 

1016000

f)

naminių paukščių

0,03  (*1)

 

1016010

Raumenys

(+)

 

1016020

Riebalai

(+)

 

1016030

Kepenys

(+)

 

1016040

Inkstai

(+)

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

1016990

Kita (2)

 

 

1017000

g)

kitų ūkiuose auginamų sausumos gyvūnų

0,03  (*1)

 

1017010

Raumenys

 

 

1017020

Riebalai

 

 

1017030

Kepenys

 

 

1017040

Inkstai

 

 

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

 

1017990

Kita (2)

 

 

1020000

Pienas

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Galvijai

(+)

(+)

1020020

Avys

(+)

(+)

1020030

Ožkos

(+)

(+)

1020040

Arkliai

(+)

 

1020990

Kita (2)

 

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Višta

(+)

 

1030020

Didžioji antis

(+)

 

1030030

Pilkoji žąsis

(+)

 

1030040

Paprastoji putpelė

(+)

 

1030990

Kita (2)

 

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ŽUVYS, ŽUVŲ PRODUKTAI IR VISI KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ VANDENŲ GYVŪNŲ PRODUKTAI (8)

 

 

1200000

PRODUKTAI AR JŲ DALYS, NAUDOJAMI TIK GYVŪNŲ PAŠARAMS (8)

 

 

1300000

PERDIRBTI MAISTO PRODUKTAI (9)

 

 

(**)

Pesticidų kodo derinys, kuriam taikoma III priedo B dalyje nustatyta DLK.

Ametoktradinas (R) (F)

(R)

Skirtingai apibrėžiamos liekanos pesticidų, kurių kodų skaitmenų deriniai nurodomi toliau: Ametoktradinas – kodas 1000000, išskyrus 1040000: ametoktradinas, metabolitas 4-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pirimidin-6-il) butano rūgštis (M650F01) ir metabolitas 6-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pirimidin-6-il) heksano rūgštis (M650F06), išreikšti kaip ametoktradinas

(F)

Tirpus riebaluose

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanas sėjomainos būdu auginamuose kultūriniuose augaluose. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2023 m. liepos 7 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0500070 Rugiai

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2023 m. liepos 7 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0700000 APYNIAI

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2023 m. liepos 7 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0220040 Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanas sėjomainos būdu auginamuose kultūriniuose augaluose. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2023 m. liepos 7 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0500010 Miežiai

0500050 Sėjamoji aviža

0500090 Paprastieji kviečiai

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie laikymo trukmę ir pašarų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2023 m. liepos 7 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

1012010 Raumenys

1012020 Riebalai

1012030 Kepenys

1012040 Inkstai

1015010 Raumenys

1015020 Riebalai

1015030 Kepenys

1015040 Inkstai

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie laikymo trukmę. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2023 m. liepos 7 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

1011010 Raumenys

1011020 Riebalai

1011030 Kepenys

1011040 Inkstai

1013010 Raumenys

1013020 Riebalai

1013030 Kepenys

1013040 Inkstai

1014010 Raumenys

1014020 Riebalai

1014030 Kepenys

1014040 Inkstai

1016010 Raumenys

1016020 Riebalai

1016030 Kepenys

1016040 Inkstai

1020010 Galvijai

1020020 Avys

1020030 Ožkos

1020040 Arkliai

1030010 Višta

1030020 Didžioji antis

1030030 Pilkoji žąsis

1030040 Paprastoji putpelė

Dodinas

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2018 m. birželio 24 d., arba, jeigu iki tos datos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

1012010 Raumenys

1012020 Riebalai

1012030 Kepenys

1012040 Inkstai

1013010 Raumenys

1013020 Riebalai

1013030 Kepenys

1013040 Inkstai

1014010 Raumenys

1014020 Riebalai

1014030 Kepenys

1014040 Inkstai

1020010 Galvijai

1020020 Avys

1020030 Ožkos

Profenofosas (F)

(F)

Tirpus riebaluose

2012–2015 m. vykdytos stebėsenos duomenys rodo, kad prieskoninėse žolėse yra profenofoso liekanų. Reikia papildomų stebėsenos duomenų, kad būtų galima palyginti profenofoso liekanų kiekio prieskoninėse žolėse kitimą. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2021 m. spalio 18 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0256000 f) prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0256010 Daržiniai builiai

0256020 Laiškiniai česnakai

0256030 Salierų lapai

0256040 Petražolės

0256050 Vaistiniai šalavijai

0256060 Kvapieji rozmarinai

0256070 Čiobreliai

0256080 Bazilikai ir valgomosios gėlės

0256090 Kilniojo lauramedžio lapai

0256100 Vaistiniai kiečiai

0256990 Kita (2)

Naujausi stebėsenos duomenys rodo, kad profenofoso liekanų nustatyta rožių žiedlapiuose. Reikia papildomų stebėsenos duomenų, kad būtų galima palyginti profenofoso liekanų kiekio rožių žiedlapiuose kitimą. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 2029 m. liepos 25 d., arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0631030 Rožės

Aštriosioms paprikoms taikoma ši DLK: 3 mg/kg.

0231020 Paprikos

“;

2)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalyje chlormekvatui ir nikotinui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

„IIIA priedas

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai  (2)

Chlormekvatas (chlormekvato ir jo druskų suma, išreikšta kaip chlormekvato chloridas)

Nikotinas

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; MEDŽIŲ RIEŠUTAI

 

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

0,01  (*2)

 

0110010

Greipfrutai

 

 

0110020

Apelsinai

 

 

0110030

Citrinos

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

0110050

Mandarinai

 

 

0110990

Kita (2)

 

 

0120000

Medžių riešutai

0,01  (*2)

 

0120010

Migdolai

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

0120050

Kokosai

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

0120080

Karijos

 

 

0120090

Pinijos

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

0120990

Kita (2)

 

 

0130000

Sėklavaisiai

 

 

0130010

Obuoliai

0,01  (*2)

 

0130020

Kriaušės

0,07 (+)

 

0130030

Svarainiai

0,01  (*2)

 

0130040

Šliandros

0,01  (*2)

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

0,01  (*2)

 

0130990

Kita (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Kaulavaisiai

0,01  (*2)

 

0140010

Abrikosai

 

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

 

 

0140030

Persikai

 

 

0140040

Slyvos

 

 

0140990

Kita (2)

 

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

0151000

a)

vynuogės

0,05

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

0152000

b)

braškės ir žemuogės

0,01  (*2)

 

0153000

c)

uogos, augančios ant dvimečių ūglių

0,01  (*2)

 

0153010

Gervuogės

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

 

0153990

Kita (2)

 

 

0154000

d)

kiti smulkūs vaisiai ir uogos

0,01  (*2)

 

0154010

Mėlynės

 

 

0154020

Spanguolės

 

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

0,3 (+)

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

 

0154990

Kita (2)

 

 

0160000

Kiti vaisiai su

0,01  (*2)

 

0161000

a)

valgoma luobele

 

 

0161010

Datulės

 

 

0161020

Figos

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

0161040

Kinkanai

 

 

0161050

Karambolos

 

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

 

0161990

Kita (2)

 

 

0162000

b)

nevalgoma luobele, smulkūs

 

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

0162020

Ličiai

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

0162050

Gelčių sėklos

 

 

0162060

Virgininiai juodmedžiai (virgininiai persimonai)

 

 

0162990

Kita (2)

 

 

0163000

c)

nevalgoma luobele, stambūs

 

 

0163010

Avokadai

 

 

0163020

Bananai

 

 

0163030

Mangai

 

 

0163040

Papajos

 

 

0163050

Granatai

 

 

0163060

Peruvinės anonos

 

 

0163070

Gvajavos

 

 

0163080

Ananasai

 

 

0163090

Duonvaisiai

 

 

0163100

Durijai

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

0163990

Kita (2)

 

 

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01  (*2)

 

0211000

a)

bulvės

 

 

0212000

b)

tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

0212010

Manijokai

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

0212990

Kita (2)

 

 

0213000

c)

kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

0213020

Morkos

 

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

0213040

Krienai

 

 

0213050

Topinambai

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

0213070

Petražolių šaknys / šakninės petražolės

 

 

0213080

Ridikai

 

 

0213090

Pūteniai

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

0213110

Ropės

 

 

0213990

Kita (2)

 

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,01  (*2)

 

0220010

Valgomieji česnakai

 

 

0220020

Valgomieji svogūnai

 

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai / žalieji svogūnai ir tuščialaiškiai česnakai

 

 

0220990

Kita (2)

 

 

0230000

Vaisinės daržovės

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Solanaceae ir Malvaceae

 

 

0231010

Pomidorai

 

 

0231020

Paprikos

 

 

0231030

Baklažanai

 

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

 

0231990

Kita (2)

 

 

0232000

b)

moliūginių šeimos (valgoma luobele)

 

 

0232010

Agurkai

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

0232030

Cukinijos

 

 

0232990

Kita (2)

 

 

0233000

c)

moliūginių šeimos (nevalgoma luobele)

 

 

0233010

Melionai

 

 

0233020

Moliūgai

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

0233990

Kita (2)

 

 

0234000

d)

saldieji kukurūzai

 

 

0239000

e)

kitos vaisinės daržovės

 

 

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,01  (*2)

 

0241000

a)

žiedinės brassica daržovės

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

0241990

Kita (2)

 

 

0242000

b)

gūžinės

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

 

0242990

Kita (2)

 

 

0243000

c)

lapinės

 

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

 

0243990

Kita (2)

 

 

0244000

d)

ropiniai kopūstai

 

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,01  (*2)

 

0251000

a)

salotos ir salotiniai augalai

 

 

0251010

Sultenės

 

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

 

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

 

0251990

Kita (2)

 

 

0252000

b)

špinatai ir panašūs (lapai)

 

 

0252010

Daržiniai špinatai

 

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

 

0252030

Burokėlių lapai

 

 

0252990

Kita (2)

 

 

0253000

c)

vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

 

 

0254000

d)

rėžiukai

 

 

0255000

e)

paprastosios trūkažolės / cikorijos

 

 

0256000

f)

prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0,4 (+)

0256010

Daržiniai builiai

 

(+)

0256020

Laiškiniai česnakai

 

(+)

0256030

Salierų lapai

 

(+)

0256040

Petražolės

 

(+)

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

(+)

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

(+)

0256070

Čiobreliai

 

(+)

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

(+)

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

(+)

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

(+)

0256990

Kita (2)

 

(+)

0260000

Ankštinės daržovės

0,01  (*2)

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

 

0260050

Lęšiai

 

 

0260990

Kita (2)

 

 

0270000

Stiebinės daržovės

0,01  (*2)

 

0270010

Smidrai

 

 

0270020

Dygieji artišokai

 

 

0270030

Salierai

 

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

 

0270050

Artišokai

 

 

0270060

Porai

 

 

0270070

Rabarbarai

 

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

 

0270090

Palmių šerdys

 

 

0270990

Kita (2)

 

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

 

 

0280010

Auginamieji grybai

0,9 (+)

 

0280020

Miško grybai

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Samanos ir kerpės

0,01  (*2)

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01  (*2)

 

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01  (*2)

 

0300010

Pupos

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

0300030

Žirniai

 

 

0300040

Lubinai

 

 

0300990

Kita (2)

 

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

 

 

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

 

0401010

Sėmenys

0,01  (*2)

 

0401020

Žemės riešutai

0,01  (*2)

 

0401030

Aguonų sėklos

0,01  (*2)

 

0401040

Sezamų sėklos

0,01  (*2)

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsų sėklos

7 (+)

 

0401070

Sojos

0,01  (*2)

 

0401080

Garstyčių sėklos

0,01  (*2)

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

0,7

 

0401100

Moliūgų sėklos

0,01  (*2)

 

0401110

Dažiniai dygminai

0,01  (*2)

 

0401120

Agurklės

0,01  (*2)

 

0401130

Sėjamosios judros

0,01  (*2)

 

0401140

Kanapių sėklos

0,01  (*2)

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

0,01  (*2)

 

0401990

Kita (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

0,01  (*2)

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

0402990

Kita (2)

 

 

0500000

GRŪDAI

 

 

0500010

Miežiai

7

 

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

0,01  (*2)

 

0500030

Kukurūzai

0,01  (*2)

 

0500040

Tikrosios soros

0,01  (*2)

 

0500050

Sėjamoji aviža

15

 

0500060

Ryžiai

0,01  (*2)

 

0500070

Rugiai

8

 

0500080

Dvispalviai sorgai

0,01  (*2)

 

0500090

Paprastieji kviečiai

7

 

0500990

Kita (2)

0,01  (*2)

 

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,05  (*2)

 

0610000

Arbata

 

0,6 (+)

0620000

Kavos pupelės

 

 

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

0,5 (+)

0631000

a)

žiedų

 

(+)

0631010

Vaistinės ramunės

 

(+)

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

(+)

0631030

Rožės

 

(+)

0631040

Jazminai

 

(+)

0631050

Liepa

 

(+)

0631990

Kita (2)

 

(+)

0632000

b)

lapų ir prieskoninių žolių

 

(+)

0632010

Daržinės braškės

 

(+)

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

(+)

0632030

Paragvajinis bugienis

 

(+)

0632990

Kita (2)

 

(+)

0633000

c)

šaknų

 

(+)

0633010

Valerijonas

 

(+)

0633020

Ženšenis

 

(+)

0633990

Kita (2)

 

(+)

0639000

d)

bet kurių kitų augalo dalių

 

(+)

0640000

Kakavos pupelės

 

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

 

0700000

APYNIAI

0,05  (*2)

 

0800000

PRIESKONIAI

 

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

(+)

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

(+)

0810030

Salierai

 

(+)

0810040

Blakinės kalendros

 

(+)

0810050

Kmyniniai kuminai

 

(+)

0810060

Krapai

 

(+)

0810070

Paprastieji pankoliai

 

(+)

0810080

Vaistinės ožragės

 

(+)

0810090

Muskatai

 

(+)

0810990

Kita (2)

 

(+)

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Kvapieji pimentai

 

(+)

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

(+)

0820030

Kmynai

 

(+)

0820040

Kardamonas

 

(+)

0820050

Kadagio uogos

 

(+)

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

(+)

0820070

Vanilė

 

(+)

0820080

Tamarindas

 

(+)

0820990

Kita (2)

 

(+)

0830000

Žievės prieskoniai

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Cinamonas

 

(+)

0830990

Kita (2)

 

(+)

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

4 (+)

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05  (*2)

(+)

0840020

Imbieras (10)

 

(+)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05  (*2)

(+)

0840040

Krienai (11)

 

(+)

0840990

Kita (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Gvazdikėliai

 

(+)

0850020

Kaparėliai

 

(+)

0850990

Kita (2)

 

(+)

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Šafranai

 

(+)

0860990

Kita (2)

 

(+)

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

(+)

0870990

Kita (2)

 

(+)

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01  (*2)

 

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 

0900020

Cukranendrės

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 

0900990

Kita (2)

 

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

1010000

Prekės iš

 

 

1011000

a)

kiaulių

 

 

1011010

Raumenys

0,3