EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1181

Komisijos reglamentas (ES) 2022/1181 2022 m. liepos 8 d. kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedo įžanga (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/4684

OJ L 184, 11.7.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1181/oj

2022 7 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1181

2022 m. liepos 8 d.

kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedo įžanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (2) VI priedo 3 dalyje medžiaga formaldehidas (CAS Nr. 50–00–0, EB Nr. 200–001–8) klasifikuojama kaip kancerogenas (1B kategorija) ir odą jautrinanti medžiaga (1 kategorija). Pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 15 straipsnį medžiagas, tame priede klasifikuojamas kaip 1B kategorijos kancerogenai, draudžiama naudoti kosmetikos gaminiuose. Todėl formaldehidą kosmetikos gaminiuose naudoti draudžiama ir šiuo metu jis įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo 1577 įrašą;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priede pateiktas medžiagų, kurias leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose kaip konservantus, sąrašas. Kai kurie iš šių konservantų palaipsniui išskiria formaldehidą, kad galutiniame kosmetikos gaminyje atliktų konservavimo funkciją (vadinamosios formaldehidą išskiriančios medžiagos). Formaldehidą išskiriančios medžiagos naudojamos ir nenuplaunamuose, ir nuplaunamuose kosmetikos gaminiuose;

(3)

siekiant informuoti formaldehidui jautrius vartotojus apie sudėtyje esantį formaldehidą, kuris gali sukelti alerginę reakciją, Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedo įžangos 2 punkte nustatyta, kad visi gatavi gaminiai, kuriuose yra tame priede išvardytų medžiagų, iš kurių gali išsiskirti formaldehidas, turi būti paženklinti etikete su įspėjimu „sudėtyje yra formaldehido“, jei formaldehido koncentracija gatavame produkte viršija 0,05 %;

(4)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK) savo 2021 m. gegužės 7 d. mokslinėse konsultacijose (3) padarė išvadą, kad dabartinė 0,05 % riba (500 ppm) nepakankamai apsaugo formaldehidui jautrius vartotojus. VSMK taip pat padarė išvadą, kad siekiant apsaugoti didžiąją daugumą tų vartotojų, dabartinė ženklinimo reikalavimo riba turėtų būti sumažinta iki 0,001 % (10 ppm), kuri turėtų būti taikoma visam išsiskyrusiam formaldehidui, nepriklausomai nuo to, ar gaminyje yra viena ar daugiau formaldehidą išskiriančių medžiagų;

(5)

atsižvelgiant į VSMK nuomonę, galima daryti išvadą, kad dėl tam tikrų medžiagų, kurios gatavuose kosmetikos gaminiuose išskiria formaldehidą, naudojimo žmonių sveikatai kylanti galima rizika pateisina žemesnę ribinę vertę, susijusią su reikalavimu ženklinti tokius gaminius specialiu įspėjimu „sudėtyje yra formaldehido“, nei šiuo metu taikoma. Ta ribinė vertė turėtų būti sumažinta, kaip siūlo VSMK. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

pramonei turėtų būti skirtas pagrįstas laikotarpis prisitaikyti prie naujų reikalavimų – atlikti reikiamus ženklinimo ir gaminių sudėties, kurie būtini siekiant užtikrinti, kad rinkai būtų pateikiami tik naujus reikalavimus atitinkantys kosmetikos gaminiai. Ekonominės veiklos vykdytojams taip pat turėtų būti skirtas pagrįstas laikotarpis pašalinti iš rinkos kosmetikos gaminius, kurie neatitinka naujų reikalavimų ir kurie buvo pateikti rinkai prieš pradedant taikyti naują ženklinimo nuostatą. Todėl, atsižvelgiant į palyginti mažą riziką, susijusią su formaldehidą išskiriančiomis medžiagomis, ir didelį atitinkamų kosmetikos gaminių skaičių, pereinamasis laikotarpis turėtų būti atitinkamai 24 ir 48 mėnesiai;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedo įžangos 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Visi gatavi gaminiai, kurių sudėtyje yra šiame priede išvardytų medžiagų ir kurios išskiria formaldehidą, turi būti paženklinti įspėjimu „išskiria formaldehidą“, jei išskirto formaldehido koncentracija gatavame gaminyje viršija 0001 % (10 ppm), nepriklausomai nuo to, ar gatavame gaminyje yra viena ar daugiau formaldehidą išskiriančių medžiagų.

Tačiau visi gatavi gaminiai, kurių sudėtyje yra pirmoje pastraipoje nurodytų medžiagų, atitinkančių Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009, kuris taikomas nuo 2022 m. liepos 30 d., gali būti pateikiami Sąjungos rinkai iki 2024 m. liepos 31 d. ir tiekiami Sąjungos rinkai iki 2026 m. liepos 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(3)  VSMK (Vartotojų saugos mokslinis komitetas), Scientific advice on the threshold for the warning ‘contains formaldehyde’ in Annex V, preamble point 2 for formaldehyde-releasing substances, 2021 m. gegužės 7 d. galutinė versija, SCCS/1632/21.


Top