EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0880

Tarybos reglamentas (ES) 2022/880 2022 m. birželio 3 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

ST/8836/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/880/oj

2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/75


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/880

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimą 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, (1)

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 269/2014 (2) įgyvendinamos Sprendime 2014/145/BUSP numatytos ribojamosios priemonės;

(2)

2022 m. birželio 3 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/885 (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP, kuriuo nustatytos papildomos galimybės nukrypti nuo turto įšaldymo ir draudimo į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams leisti naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais. Be to, tikslinga paaiškinti ir sugriežtinti nuostatas dėl nacionalinių sankcijų už tame reglamente nustatytų priemonių pažeidimus;

(3)

šie daliniai pakeitimai patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl jiems įgyvendinti būtina reguliavimo veiksmų imtis Sąjungos lygmeniu, visų pirma, siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jie būtų taikomi vienodai;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„6c straipsnis

2 dalis netaikoma lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie yra tikrai būtini Sąjungos telekomunikacijų operatoriams teikti elektroninių ryšių paslaugas, tiekti susijusias priemones bei teikti susijusias paslaugas, būtinas tokioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, techninei priežiūrai ir saugumui užtikrinti Rusijoje, Ukrainoje, Sąjungoje, tarp Rusijos ir Sąjungos bei tarp Ukrainos ir Sąjungos, taip pat duomenų centrų paslaugoms Sąjungoje.“;

2)

15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias sankcijas, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat numato tinkamas pajamų, gautų iš tokių pažeidimų, konfiskavimo priemones.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

(2)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 6).

(3)  2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/885, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 153, 2022 6 3).


Top