EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0825

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/825 2022 m. kovo 17 d. kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos II priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/1534

OJ L 147, 30.5.2022, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/825/oj

2022 5 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/3


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/825

2022 m. kovo 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 (2) II priede pateiktas veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinių, 2018 m. lapkričio 6 d. įtrauktų į esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra biocidiniuose produktuose, peržiūros programą, sąrašas;

(2)

tam tikrų į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedą įtrauktų veikliųjų medžiagų naujas tapatumas buvo nustatytas pagal to reglamento 13 straipsnį, siekiant tiksliau identifikuoti tas veikliąsias medžiagas ir nustatyti atitinkamą naują medžiagos tapatumą;

(3)

Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) paskelbus atvirą kvietimą perimti dalyvio vaidmenį, susijusį su tam tikrais veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniais, kuriems taikomas esamas medžiagos tapatumas, bet ne naujas medžiagos tapatumas, medžiagos ir produkto tipo deriniai, apie kuriuos pranešta pagal 14 straipsnio 1 dalies b punktą ir kurie, kaip nustatė Agentūra, atitinka Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 17 straipsnio 2 dalies reikalavimus, pagal to reglamento 18 straipsnį turėtų būti įtraukti į to reglamento II priedą;

(4)

gavusi pareiškimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 16 straipsnio 4 dalį, Agentūra paskelbė kvietimą suinteresuotiesiems asmenims pranešti apie 19-o tipo produktams gaminti skirtas veikliąsias medžiagas, kurioms buvo taikoma Komisijos reglamento (EB) Nr. 1451/2007 (3) 6 straipsnyje nustatyta išimtis dėl maisto ir pašarų. Pagal 16 straipsnio 5 dalį buvo pateikti du pranešimai dėl žemės riešutų sviesto ir brendžio naudojimo 19-o tipo produktams gaminti, ir Agentūra nustatė, kad jie atitinka Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 17 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Todėl šios veikliosios medžiagos turėtų būti įtrauktos į to reglamento II priedą pagal to reglamento 18 straipsnį;

(5)

šio reglamento priede tikslinga nurodyti valstybes nares, kurių kompetentingos institucijos turėtų būti veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinių, kurie turi būti įtraukti į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedą, vertinančiosios kompetentingos institucijos;

(6)

veikliosios medžiagos, dėl kurių patvirtinimo arba nepatvirtinimo vieno ar daugiau tipų produktams gaminti sprendimas buvo priimtas po 2018 m. lapkričio 6 d. arba kurios buvo įtrauktos į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą pagal to reglamento 28 straipsnio 1 dalį, jau nebėra įtrauktos į peržiūros programą. Todėl tos veikliosios medžiagos nebeturėtų būti įtrauktos į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedą dėl susijusių produkto tipų;

(7)

siekiant atsižvelgti į esamą padėtį ir siekiant teisinio skaidrumo, tikslinga veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinių, įtrauktų į esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra biocidiniuose produktuose, peržiūros programą, sąrašą pateikti šio reglamento priėmimo dieną;

(8)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (OL L 294, 2014 10 10, p. 1).

(3)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

MEDŽIAGOS IR PRODUKTO TIPO DERINIAI, ĮTRAUKTI Į PERŽIŪROS PROGRAMĄ 2022 M. KOVO 17 D.

Veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniai, kurių patvirtinimu buvo rūpinamasi 2022 m. kovo 17 d., išskyrus bet kokias kitas nanomedžiagas, kurios nėra aiškiai nurodytos 1017 įraše, ir išskyrus bet kokią in situ gautą veikliąją medžiagą, nebent būtų aiškiai nurodyta ir pateikta nuoroda į pirmtaką (-us), kurio (-ių) patvirtinimu rūpinamasi

Įrašo numeris

Cheminės medžiagos pavadinimas

Ataskaitą rengianti valstybė narė

EB numeris

CAS numeris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehidas

DE

200–001–8

50–00–0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopolis

ES

200–143–0

52–51–7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanolis

EL

200–578–6

64–17–5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Skruzdžių rūgštis

BE

200–579–1

64–18–6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Peroksiskruzdžių rūgštis, gauta iš skruzdžių rūgšties ir vandenilio peroksido

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salicilo rūgštis

NL

200–712–3

69–72–7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etileno oksidas

NO

200–849–9

75–21–8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glikolio rūgštis

NL

201–180–5

79–14–1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Peroksiacto rūgštis, gauta iš tetraacetiletilendiamino (TAED) ir vandenilio peroksido

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Peroksiacto rūgštis, gauta iš 1,3-diacetiloksipropan-2-ilacetato ir vandenilio peroksido

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-pieno rūgštis

DE

201–196–2

79–33–4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksichromen[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-onas (rotenonas)

PL

201–501–9

83–79–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simklozenas

DE

201–782–8

87–90–1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-olis

ES

201–993–5

90–43–7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenil-propen-2-alis (cinamono aldehidas)

PL

203–213–9

104–55–2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniolis

FR

203–377–1

106–24–1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioksalis

FR

203–474–9

107–22–2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieno rūgštis (sorbo rūgštis)

DE

203–768–7

110–44–1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanolis

IT

204–589–7

122–99–6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Natrio dimetilarsinatas (natrio kakodilatas)

PT

204–708–2

124–65–2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Natrio tozilchloramidas (chloraminas T)

ES

204–854–7

127–65–1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kalio dimetilditiokarbamatas

SE

204–875–1

128–03–0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natrio dimetilditiokarbamatas

SE

204–876–7

128–04–1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazolas (tiabendazolas)

ES

205–725–8

148–79–8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuronas

DK

206–354–4

330–54–1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianamidas

DE

206–992–3

420–04–2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutrinas

SK

212–950–5

886–50–0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (d-tetrametrinas)

DE

214–619–0

1166–46–7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuronas

HU

217–129–5

1746–81–2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas (diaminas)

PT

219–145–8

2372–82–9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2’-ditiobis[N-metilbenzamidas] (DTBMA)

PL

219–768–5

2527–58–4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT)

ES

220–120–9

2634–33–5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-onas (MIT)

SI

220–239–6

2682–20–4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natrio dichlorizocianurato dihidratas

DE

220–767–7

51580–86–0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Troklozennatris

DE

220–767–7

2893–78–9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Mecetronio etilsulfatas (MES)

PL

221–106–5

3006–10–8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Iš (etilendioksi)dimetanolio (etilenglikolio ir paraformaldehido reakcijos produkto (EGForm)) išskirtas formaldehidas

PL

222–720–6

3586–55–8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridin-2-tiolio 1-oksido natrio druska (natrio piritionas)

SE

223–296–5

3811–73–2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamino 3-chloralilchloridas (CTAC)

PL

223–805–0

4080–31–3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2“-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolis (HHT)

PL

225–208–0

4719–04–04

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas (TMAD)

ES

226–408–0

5395–50–6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metileno ditiocianatas

FR

228–652–3

6317–18–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (DMDMH)

PL

229–222–8

6440–58–0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC)

IT

230–525–2

7173–51–5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Sidabras

SE

231–131–3

7440–22–4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Sieros dioksidas, gautas deginant sierą

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio bromido ir natrio hipochlorito

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio bromido ir kalcio hipochlorito

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio bromido ir chloro

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Aktyvusis bromas, gautas elektrolizės būdu iš natrio bromido

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Aktyvusis bromas, gautas iš hipobromito rūgšties, karbamido ir bromkarbamido

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Aktyvusis bromas, gautas iš natrio hipobromito, N-bromsulfamato ir sulfamo rūgšties

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrinas

DE

231–711–6

7696–12–0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vandenilio peroksidas

FI

231–765–0

7722–84–1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Iš natrio peroksokarbonato išskirtas vandenilio peroksidas

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazol[3,4-c]oksazolas (EDHO)

PL

231–810–4

7747–35–5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Sidabro nitratas

SE

231–853–9

7761–88–8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatrio peroksodisulfatas

PT

231–892–1

7775–27–1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Iš natrio hipochlorito išskirtas aktyvusis chloras

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Iš kalcio hipochlorito išskirtas aktyvusis chloras

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Iš chloro išskirtas aktyvusis chloras

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monochloraminas, gautas iš amonio sulfato ir chloro šaltinio

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Sidabro chloridas

SE

232–033–3

7783–90–6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Sidabro polietilenimino chloridas

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Chloro dioksidas

DE

233–162–8

10049–04–4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito elektrolizės būdu

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito rūgštinant

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorito oksidacijos būdu

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Chloro dioksidas, gautas iš natrio chlorato ir vandenilio peroksido pridėjus stiprios rūgšties

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibrom-2-cianacetamidas (DBNPA)

DK

233–539–7

10222–01–2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Dialiuminio chlorido pentahidroksidas

NL

234–933–1

12042–91–0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Aliuminio trihidroksido, druskos rūgšties, aliuminio ir vandens reakcijos produktai

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Bromidu aktyvintas chloraminas (BAC), gautas iš pirmtakų – amonio bromido ir natrio hipochlorito

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Cinko piritionas

SE

236–671–3

13463–41–7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecilguanidino monohidrochloridas

ES

237–030–0

13590–97–1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Aktyvusis bromas, gautas iš bromo chlorido

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloksi)metanolis

AT

238–588–8

14548–60–8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-gliukono rūgšties ir N,N″-bis(4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidino junginys (2:1) (CHDG)

PT

242–354–0

18472–51–0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluenas

CH

243–468–3

20018–09–1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianatas (TCMTB)

NO

244–445–0

21564–17–0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (praletrinas)

EL

245–387–9

23031–36–9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 1:1) reakcijos produktai (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT)

FR

247–761–7

26530–20–1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

ES

248–595–8

27668–52–6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (BCDMH)

NL

251–171–5

32718–18–6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas (izoproturonas)

DE

251–835–4

34123–59–6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O,O-dimetiltiofosfatas (azametifosas)

IT

252–626–0

35575–96–3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

PL

255–451–8

41591–87–1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Hidratuotas ciklinis citrininių korimbijų (Eucalyptus citriodora) aliejus

CZ

 

1245629–80–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Frakcionuotas hidratuotas ciklinis svaigiųjų citrinžolių (Cymbopogon winterianus) aliejus

CZ

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)

DK

259–627–5

55406–53–6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio sulfatas (2:1) (THPS)

MT

259–709–0

55566–30–8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichlor-2-oktilizotiazol-3-(2H)-onas (4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (DCOIT))

NO

264–843–8

64359–81–5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehido ir 2-hidroksipropilamino (santykis 3:2) reakcijos produktai (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkil (C12–18) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC (C12–18))

IT

269–919–4

68391–01–5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil (C12–16) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC/BKC (C12–C16))

IT

270–325–2

68424–85–1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC (C8–10))

IT

270–331–5

68424–95–3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil-, druskos su 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioksidu (1:1) (ADBAS)

MT

273–545–7

68989–01–5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrio N-(hidroksimetil)glicinatas

AT

274–357–8

70161–44–3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakalio bis(peroksimonosulfato) bis(sulfatas) (KPMS)

SI

274–778–7

70693–62–8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš natrio chlorido

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Aktyvusis chloras, gautas iš natrio chlorido ir pentakalio bis(peroksimonosulfato) bis(sulfato)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš jūros vandens (natrio chlorido)

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš magnio chlorido heksahidrato ir kalio chlorido

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Aktyvusis chloras, gautas elektrolizės būdu iš natrio N-chlorsulfamato

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Divandenilio bis[monoperoksiftalato (2-)-O1,OO1]magnezatas(2-) (MMPP)

PL

279–013–0

84665–66–7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Indinių nimbamedžių ekstraktas, gautas ekstrahavus šalto spaudimo Azadirachta Indica sėklų aliejų superkritiniu anglies dioksidu

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkil (C12–C14) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC (C12–C14))

IT

287–089–1

85409–22–9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil (C12–C14) dimetil(etilbenzil)amonio chloridas (ADEBAC (C12–C14))

IT

287–090–7

85409–23–0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas, gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant angliavandenilinį tirpiklį

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktas, gautas iš prasiskleidusių ir subrendusių Tanacetum cinerariifolium gėlių naudojant superkritinį anglies dioksidą

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Levandų, Lavandula hybrida, ekstraktas / levandų aliejus

PT

294–470–6

91722–69–9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Glutamo rūgšties ir N-(C12–C14-alkil)propilendiamino reakcijos produktai (glukoprotaminas)

DE

403–950–8

164907–72–6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftalimido)peroksiheksano rūgštis (PAP)

IT

410–850–8

128275–31–0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benz[d]izotiazol-3-onas (BBIT)

CZ

420–590–7

4299–07–04

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Chloro dioksidas, gautas iš tetrachlordekaoksidų komplekso (TCDO) rūgštinant

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Sidabro natrio vandenilio cirkonio fosfatas

SE

422–570–3

265647–11–8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

Cis-1-(3-chloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas (cis CTAC)

PL

426–020–3

51229–78–8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Sidabro ceolitas

SE

nėra

nėra

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

5,5-dimetilhidantoino, 5-etil-5-metilhidantoino ir bromo bei chloro reakcijos produktai (DCDMH)

NL

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titano dioksido ir sidabro chlorido reakcijos masė

SE

nėra

nėra

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

5,5-dimetilhidantoino, 5-etil-5-metilhidantoino ir chloro reakcijos produktai (DCEMH)

NL

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Sidabro fosfato stiklas

SE

nėra

308069–39–8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Sidabro borofosfato stiklas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Sidabro fosfoborato stiklas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Sidabro cinko ceolitas

SE

nėra

130328–20–0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Sidabro vario ceolitas

SE

nėra

130328–19–7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Sidabras, adsorbuotas ant silicio dioksido (kaip stabilios agregatinės būsenos nanomedžiaga su nanoskalės pirminėmis dalelėmis)

SE

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (4 izomerų mišinys; 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrinas)

DE

Augalų apsaugos produktas

231937–89–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-etoksimetil-5-trifluormetilpirol-3-karbonitrilas (chlorfenapiras)

PT

Augalų apsaugos produktas

122453–73–0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metilmetanamino (Einecs 204–697–4) ir (chlormetil)oksirano (Einecs 203–439–8) polimeras/polimerinis ketvirtinis amonio chloridas (PQ polimeras)

HU

Polimeras

25988–97–0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-poli(oksi-1,2-etandiil)propanoatas (druska) (bardapas 26)

IT

Polimeras

94667–33–1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas (polimerinis betainas)

EL

Polimeras

214710–34–6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Saldžiojo apelsino ekstr.

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai – tinktūros, konkretai, absoliutai, eteriniai aliejai, dervingieji aliejai, terpenai, terpenų neturinčios frakcijos, distiliatai, likučiai ir kt., gaunami iš Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232–433–8

8028–48–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Česnakų ekstr.

Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai – tinktūros, konkretai, absoliutai, eteriniai aliejai, dervingieji aliejai, terpenai, terpenų neturinčios frakcijos, distiliatai, likučiai ir kt., gaunami iš Allium sativum, Liliaceae.

AT

232–371–1

8008–99–9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Brendis

Turi būti nustatyta

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Žemės riešutų sviestas

BE

nėra

nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Vario milteliai

FR

231–159–6

7440–50–8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 


Top