EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0625

Tarybos reglamentas (ES) 2022/625 2022 m. balandžio 13 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

ST/8103/2022/INIT

OL L 116, 2022 4 13, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/625/oj

2022 4 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/625

2022 m. balandžio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2022 m. balandžio 13 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2022/627, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 269/2014 (2), įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendimu 2014/145/BUSP (3) numatytos priemonės, įskaitant tam tikrų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų arba su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą;

(2)

atsižvelgdama į humanitarinę krizę, kurią sukėlė neišprovokuotas Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimas į Ukrainą, 2022 m. balandžio 13 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/627, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP, kad įtrauktų nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų turto įšaldymo ir leidimo jiems naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais ribojimo išimtis aiškiai apibrėžtų kategorijų įstaigoms, asmenims, subjektams, organizacijoms ir agentūroms išimtinai humanitariniais tikslais Ukrainoje;

(3)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (ES) Nr. 269/2014 įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kuriais leidžia naudotis organizacijos ir įstaigos, Sąjungos įvertintos pagal ramsčius ir su kuriomis Sąjunga yra pasirašiusi finansinį partnerystės pagrindų susitarimą, kurio pagrindu šios organizacijos ir agentūros veikia kaip Sąjungos humanitarinės partnerės, jeigu šias lėšas ar ekonominius išteklius teikti būtina išimtinai humanitariniais tikslais Ukrainoje.

2.   Atvejais, kurių neapima šio straipsnio 1 dalis, ir nukrypdamos nuo 2 straipsnio, kompetentingos institucijos gali suteikti specialiuosius ar bendruosius leidimus nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, laikantis tokių bendrųjų ar specialiųjų sąlygų, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, jeigu šias lėšas ar ekonominius išteklius teikti būtina išimtinai humanitariniais tikslais Ukrainoje.

3.   Jeigu per 5 darbo dienas nuo prašymo suteikti leidimą pagal 2 dalį gavimo kompetentinga institucija nepriima neigiamo sprendimo, nepaprašo pateikti informacijos ar nepraneša apie papildomą laiką, laikoma, kad leidimas yra suteiktas.

4.   Apie visus leidimus, suteiktus pagal 2 ir 3 dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per 2 savaites nuo leidimo suteikimo.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. balandžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 116, 2022 4 13.

(2)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 6).

(3)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).


Top