EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0594

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/594 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Sąjungoje arba kurių veiklai Sąjungoje taikomi apribojimai, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/2379

OJ L 114, 12.4.2022, p. 49–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/594/oj

2022 4 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/594

2022 m. balandžio 8 d.

kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Sąjungoje arba kurių veiklai Sąjungoje taikomi apribojimai, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantį Direktyvos 2004/36/EB (1) 9 straipsnį, ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 474/2006 (2) sudarytas oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašas;

(2)

oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Rusijos federalinė oro transporto agentūra (toliau – FATA), į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A arba B priedą nėra įtraukti, išskyrus oro vežėją SKOL Airline LLC, kuris Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2070 (3) buvo įtrauktas į A priedą;

(3)

kai kurios Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (toliau – Agentūra) pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 4 straipsnio 3 dalį pateikė Komisijai informacijos, kuri gali būti svarbi tą sąrašą atnaujinant. Aktualios informacijos pateikė ir trečiosios šalys bei tarptautinės organizacijos. Į pateiktą informaciją Komisija tinkamai atsižvelgė spręsdama, ar tikslinga sąrašą atnaujinti;

(4)

pagal 1999 m. Bermudos ir Rusijos sudarytą susitarimą dėl 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pasirašytos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) 83a straipsnio įgyvendinimo, susijusį su Čikagos konvencijos 1, 2 ir 6 prieduose nurodytų teisės aktais nustatytos priežiūros funkcijų ir pareigų perdavimu, dėl Bermudos registre esančių orlaivių, kuriuos eksploatuoja oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, 2022 m. kovo 14 d. Bermudos civilinės aviacijos administracija bendrame pranešime GEN-01-2022 informavo FATA, kad visų Bermudoje registruotų nuomojamų ir oro vežėjų, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, eksploatuojamų orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimas nuo 2022 m. kovo 12 d. 23.59 val. (UTC) bus sustabdytas, remiantis išvada, kad šių orlaivių nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti nebegali būti užtikrintas;

(5)

pagal 2002 m. Airijos ir Rusijos sudarytą susitarimą dėl Čikagos konvencijos 83a straipsnio įgyvendinimo, susijusį su Čikagos konvencijos 1, 2 ir 6 prieduose nurodytų teisės aktais nustatytos priežiūros funkcijų ir pareigų perdavimu, dėl Airijos registre esančių orlaivių, kuriuos eksploatuoja oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, Airijos aviacijos institucija 2022 m. kovo 15 d. paskelbė Aviacijos pranešimą A.114, kuriuo pranešė, kad nuo to pranešimo dienos nustoja galioti visi orlaivių, kuriuos eksploatuoja oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, tinkamumo skraidyti pažymėjimai, remiantis išvada, kad šių orlaivių nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti nebegali būti užtikrintas;

(6)

nepaisant šių Bermudos civilinės aviacijos administracijos ir Airijos aviacijos institucijos, kurios veikia kaip registracijos valstybių kompetentingos institucijos, sprendimų, oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, kai kuriuos atitinkamus orlaivius vis dar eksploatuoja Rusijoje ir tam tikrose kitose trečiosiose šalyse. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO) 2022 m. kovo 11 d. elektroniniame biuletenyje 2022/12 priminė, kad tokiais veiksmais tiesiogiai pažeidžiami Čikagos konvencijos 29 ir 31 straipsniai. Remiantis šiuo elektroniniu biuleteniu, FATA, kaip institucija, atsakinga už tai, kad oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje, laikytųsi atitinkamų tarptautinių saugos standartų, neturėjo leisti tokių skrydžių vykdyti. Be to, oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė FATA ir kurie tokius skrydžius vykdo 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytais orlaiviais, sąmoningai tai darė pažeisdami atitinkamus tarptautinius saugos standartus, visų pirma ICAO 6 priedo I dalies 5 skyriaus 5.2.3 standartą, pagal kurį teigiama, kad orlaivis eksploatuojamas laikantis jo tinkamumo skraidyti pažymėjime nurodytų sąlygų ir jo naudojimo vadove nustatytų patvirtintų eksploatacinių apribojimų, su sąlyga, kad tokį tinkamumo skraidyti pažymėjimą išduoda registracijos valstybė;

(7)

be to, daug tokių orlaivių buvo įtraukti į Rusijos orlaivių registrą be savininkų sutikimo ir vėliau nebendradarbiaujant saugos klausimais nei su Bermudos civilinės aviacijos administracija, nei su Airijos aviacijos institucija. Kaip teigiama ir 6 konstatuojamojoje dalyje nurodytame ICAO elektroniniame biuletenyje, tokiais veiksmais pažeidžiami Čikagos konvencijos 17 ir 18 straipsniai;

(8)

2022 m. kovo 18 d. ICAO paskelbė valstybėms skirtą raštą AN 3/1.1-22/41, kuriame visoms Čikagos konvencijos susitariančiosioms valstybėms primena toje Konvencijoje ir jos prieduose nustatytas priežiūros pareigas ir įpareigojimus, susijusius su tinkamu saugos priežiūros vykdymu;

(9)

2022 m. kovo 18 d. Rusija pranešė Bermudai, kad ji nedelsdama sustabdo 4 konstatuojamojoje dalyje nurodyto Susitarimo dėl 83a straipsnio taikymą. Todėl pagal atitinkamus tarptautinius civilinės aviacijos saugos standartus teisės aktais nustatytos priežiūros pareigos, kurios anksčiau pagal tą susitarimą buvo perduotos Rusijai, turi būti grąžintos Bermudai, kaip registracijos valstybei;

(10)

pažeisdama taikomus tarptautinius civilinės aviacijos saugos standartus, FATA išsaugojo 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytas perduotas teisės aktais nustatytos priežiūros pareigas ir, nekoordinuodama jokių veiksmų su Bermuda ir Airija, kaip registracijos valstybėmis, prisiėmė Čikagos konvencijos 8 priede nurodytas reguliavimo funkcijas ir pareigas. Nėra patikrinamų įrodymų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, kad FATA sustiprino reikiamus saugos priežiūros pajėgumus, kad galėtų per tokį trumpą laiką pradėti tinkamai vykdyti tokias papildomas pareigas, susijusias su šio itin didelio skaičiaus orlaivių priežiūra;

(11)

2022 m. kovo 21 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 473/2006 (4) 3 straipsnio 2 dalį Komisija informavo FATA esanti labai susirūpinusi dėl aviacijos saugos priežiūros padėties Rusijoje ir nurodė esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis galėtų būti priimtas sprendimas oro vežėjams, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, uždrausti vykdyti veiklą Sąjungoje;

(12)

Komisija suteikė FATA galimybę pateikti Komisijai ir ES skrydžių saugos komitetui pastabas raštu, o 2022 m. balandžio 5 d. – informaciją žodžiu. FATA buvo paprašyta iki 2022 m. balandžio 1 d. nurodyti, ar ji ketina pasinaudoti savo teise į gynybą ir ar norėtų dalyvauti ES skrydžių saugos komiteto posėdyje;

(13)

2022 m. kovo 21 d. Komisija ES skrydžių saugos komitetą informavo apie vykstančias bendras konsultacijas su FATA pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 473/2006;

(14)

2022 m. kovo 31 d. FATA Komisijai adresuotame rašte pranešė atmetanti įtarimus dėl oro vežėjų, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, saugos rodiklių ir mananti, jog ji visapusiškai vykdo ICAO susitariančiosioms valstybėms nustatytas pareigas. Tačiau FATA jokių įrodymų ar informacijos savo pareiškimams pagrįsti nepateikė ir nepaaiškino, kaip ji vykdo savo pareigas, apimančias Čikagos konvencijos 8 priede nurodytas teisės aktais nustatytas funkcijas ir pareigas, visų pirma susijusias su oro vežėjais, eksploatuojančiais 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytus orlaivius;

(15)

2022 m. balandžio 1 d. Komisija pažymėjo, kad FATA nenurodė ketinanti pasinaudoti savo teise į gynybą, kaip prašyta 2022 m. kovo 21 d. jai perduotame Komisijos rašte ir kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 2111/2005;

(16)

2022 m. balandžio 5 d. ES skrydžių saugos komitetas susitiko aptarti padėties, susijusios su oro vežėjų, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, saugos rodikliais ir tuo, kaip FATA geba laikytis tarptautinių aviacijos saugos standartų. ES skrydžių saugos komitetas atkreipė dėmesį į 6 ir 7 konstatuojamosiose dalyse nurodytus Čikagos konvencijos ir 10 konstatuojamojoje dalyje nurodytų taikytinų tarptautinių civilinės aviacijos saugos standartų pažeidimus. Jis taip pat atkreipė dėmesį į nenorą bendradarbiauti su Komisija ir ES valstybėmis narėmis aptariant klausimą, susijusį su FATA ir oro vežėjų, kuriems ji išdavė pažymėjimus, pajėgumu užtikrinti oro vežėjų orlaivių, įskaitant 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytus orlaivius, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti ir veiklos saugą;

(17)

be to, išsamiau apsvarstytas ribojamųjų priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (ES) 2022/328 (5), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014, poveikis, visų pirma trumpalaikis poveikis veiklai, susijęs su ribota prieiga prie navigacijos duomenų bazių ir žemės artumo įspėjimo sistemų duomenų bazių naujinių, nes dėl to smarkiai nukenčia orlaivių, kuriuos eksploatuoja oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, saugios navigacijos galimybės;

(18)

atkreiptas dėmesys į tai, kad taikant ribojamąsias priemones apribota oro vežėjams, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, teikiama inžinerinė ir techninė pagalba. Be to, dėl šios inžinerinės ir techninės pagalbos trūkumo, o kartu intensyvesnės priežiūros veiklos, susijusios su į Rusijos registrą įtrauktu reikšmingu skaičiumi naujų orlaivių, padidės FATA darbo krūvis ir ekspertinių žinių poreikis, kurio greičiausiai iš karto patenkinti nepavyks dėl, viena vertus, Susitarime dėl 83a straipsnio nustatytų sąlygų, kuriomis tokia veikla iki šiol buvo vykdoma Rusijoje, ir, kita vertus, taikomų ribojamųjų priemonių pasekmių;

(19)

atsižvelgdami į minėtus pažeidimus ir nenorą bendradarbiauti su Komisija ir ES valstybėmis narėmis sprendžiant Komisijos 2022 m. kovo 21 d. rašte nurodytus konkrečius dalykus ir susirūpinimą keliančius klausimus, Komisija ir ES skrydžių saugos komitetas, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais, įskaitant visų pirma trečiąjį kriterijų, padarė išvadą, kad nėra įrodymų, jog FATA gali vykdyti pagal Čikagos konvenciją jai tenkančias pareigas ir laikytis jos prieduose išdėstytų standartų, susijusių su oro vežėjais, kuriems ji išdavė pažymėjimus ir kurie eksploatuoja 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytus orlaivius;

(20)

be to, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytus bendruosius kriterijus ir visų pirma pirmąjį kriterijų, paaiškėjo dideli oro vežėjų, kuriems pažymėjimus išdavė FATA ir kurie eksploatavo vieną ar daugiau 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytų orlaivių, saugos trūkumai, nes jie leido vykdyti skrydžius pažeidžiant komerciniam oro transportui taikomus atitinkamus tarptautinius saugos standartus;

(21)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais, Komisija mano, kad turėtų būti iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priede pateiktas oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašas ir į jį turėtų būti įtraukti visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje ir kurie eksploatuoja 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytus orlaivius;

(22)

valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė FATA, iš tiesų laikosi atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius tų oro vežėjų patikrinimus perone pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 965/2012 (6);

(23)

padėtis, susijusi su FATA gebėjimu ir pajėgumu atlikti savo vaidmenį ir vykdyti pareigas prižiūrint savo aviacijos sektorių ir visus oro vežėjus, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje, įskaitant visų pirma oro vežėjus, eksploatuojančius 4 ir 5 konstatuojamosiose dalyse nurodytus orlaivius, bus atidžiai stebima ir Komisija, padedama Agentūros, ją toliau tikrins, kad kituose ES skrydžių saugos komiteto posėdžiuose galėtų ją peržiūrėti;

(24)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(25)

Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 5 ir 6 straipsniuose pripažįstama būtinybė sprendimus priimti skubiai ir, jei reikia, taikyti skubos tvarką, turint omenyje jų įtaką saugai. Todėl siekiant apsaugoti neskelbtiną informaciją ir keleivius labai svarbu, kad sprendimai dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje arba tos veiklos apribojimai, sąrašo atnaujinimo būtų skelbiami ir įsigaliotų tuoj pat po jų priėmimo;

(26)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 15 straipsniu įsteigto ES skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

A priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

2)

B priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Adina VĂLEAN

Komisijos narė


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (OL L 84, 2006 3 23, p. 14).

(3)  2021 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2070, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Sąjungoje arba kurių veiklai Sąjungoje taikomi apribojimai, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 (OL L 421, 2021 11 26, p. 31).

(4)  2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 473/2006, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles (OL L 84, 2006 3 23, p. 8).

(5)  2022 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/328, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 49, 2022 2 25, p. 1).

(6)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).


I PRIEDAS

„A PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIEMS DRAUDŽIAMA VYKDYTI VEIKLĄ SĄJUNGOJE, SĄRAŠAS SU IŠIMTIMIS (1)

Oro vežėjo pažymėjime (OVP) nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi)

OVP numeris arba licencijos vykdyti oro susisiekimą numeris

Triraidis oro vežėjo ICAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venesuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinamas

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iranas

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irakas

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigerija

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabvė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Afganistano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Afganistanas

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistanas

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistanas

Visi oro vežėjai, išskyrus oro vežėjus TAAG Angola Airlines ir Heli Malongo, kuriems pažymėjimus išdavė Angolos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Nežinomas

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Nežinomas

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Nežinomas

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Nežinomas

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Armėnijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Armėnija

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armėnija

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armėnija

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armėnija

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

 

Armėnija

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armėnija

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armėnija

SKYBALL

AM AOC 073

Netaikoma

Armėnija

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo (Brazavilio) institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kongas (Brazavilis)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongas (Brazavilis)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongas (Brazavilis)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongas (Brazavilis)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongas (Brazavilis)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Nežinomas

Kongas (Brazavilis)

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Džibučio institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Džibutis

DAALLO AIRLINES

Nežinomas

DAO

Džibutis

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Pusiaujo Gvinėjos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Pusiaujo Gvinėja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Pusiaujo Gvinėja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Eritrėjos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Eritrėja

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrėja

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrėja

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kirgizijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kirgizija

AEROSTAN

08

BSC

Kirgizija

AIR COMPANY AIR KG

50

Nežinomas

Kirgizija

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizija

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizija

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirgizija

HELI SKY

47

HAC

Kirgizija

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirgizija

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizija

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizija

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizija

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Liberijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą

 

 

Liberija

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Libijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Libija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libija

AL MAHA AVIATION

030/18

Nežinomas

Libija

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libija

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libija

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libija

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libija

PETRO AIR

025/08

PEO

Libija

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Nepalo institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Nepalas

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nežinomas

Nepalas

ALTITUDE AIR

085/2016

Nežinomas

Nepalas

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepalas

FISHTAIL AIR

017/2001

Nežinomas

Nepalas

SUMMIT AIR

064/2010

Nežinomas

Nepalas

HELI EVEREST

086/2016

Nežinomas

Nepalas

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepalas

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Nežinomas

Nepalas

MAKALU AIR

057A/2009

Nežinomas

Nepalas

MANANG AIR PVT

082/2014

Nežinomas

Nepalas

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nežinomas

Nepalas

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Nežinomas

Nepalas

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepalas

SAURYA AIRLINES

083/2014

Nežinomas

Nepalas

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepalas

SIMRIK AIR

034/2000

Nežinomas

Nepalas

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepalas

SITA AIR

033/2000

Nežinomas

Nepalas

TARA AIR

053/2009

Nežinomas

Nepalas

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepalas

Toliau nurodyti oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Rusijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą

 

 

Rusija

AURORA AIRLINES

486

SHU

Rusija

AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD

458

TUP

Rusija

IZHAVIA

479

IZA

Rusija

JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA"

464

SYL

Rusija

JOINT STOCK COMPANY "RUSJET"

498

RSJ

Rusija

JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO"

,

UVT

Rusija

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Rusija

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Rusija

JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES

480

IAE

Rusija

JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES"

18

SVR

Rusija

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Rusija

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Rusija

JS AVIATION COMPANY "RUSLINE"

225

RLU

Rusija

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Rusija

LLC "NORD WIND"

516

NWS

Rusija

LLC “AIRCOMPANY IKAR”

36

KAR

Rusija

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Rusija

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES"

1

AFL

Rusija

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SMD

Rusija

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Rusija

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Rusija

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė San Tomės ir Prinsipės institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

San Tomė ir Prinsipė

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

San Tomė ir Prinsipė

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

San Tomė ir Prinsipė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą

 

 

Siera Leonė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Sudano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Sudanas

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudanas

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudanas

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudanas

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudanas

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudanas

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudanas

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudanas

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudanas

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudanas

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudanas

SUN AIR

51

SNR

Sudanas

TARCO AIR

56

TRQ

Sudanas


(1)  A priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.


II PRIEDAS

„B PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VEIKLAI SĄJUNGOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS (1)

Oro vežėjo pažymėjime (OVP) nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi)

OVP numeris

Triraidis oro vežėjo ICAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

Orlaivių, kuriems taikomi apribojimai, tipas

Registracijos ženklas (-ai) ir, jei žinomas (-i), orlaivio (-ių), kuriam (-iems) taikomi apribojimai, serijos numeris (-iai)

Registracijos valstybė

IRAN AIR

FS100

IRA

Iranas

Visi „Fokker F100“ ir „Boeing B747“ tipų orlaiviai.

„Fokker F100“ tipo orlaiviai, kaip nurodyta OVP; „Boeing B747“ tipo orlaiviai, kaip nurodyta OVP.

Iranas

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Šiaurės Korėja

Visi orlaiviai, išskyrus 2 „TU-204“ tipo orlaivius.

Visi orlaiviai, išskyrus „P-632“, „P-633“ tipų orlaivius.

Šiaurės Korėja


(1)  B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.


Top