EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0229

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/229 2022 m. sausio 7 d. kuriuo dėl Burkina Faso, Filipinų, Haičio, Jordanijos, Kaimanų Salų, Malio, Maroko, Pietų Sudano ir Senegalo įtraukimo į priedo I punkto lentelę ir Bahamų, Botsvanos, Ganos, Irako ir Mauricijaus išbraukimo iš tos lentelės iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/4335

OL L 39, 2022 2 21, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/229/oj

2022 2 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/229

2022 m. sausio 7 d.

kuriuo dėl Burkina Faso, Filipinų, Haičio, Jordanijos, Kaimanų Salų, Malio, Maroko, Pietų Sudano ir Senegalo įtraukimo į priedo I punkto lentelę ir Bahamų, Botsvanos, Ganos, Irako ir Mauricijaus išbraukimo iš tos lentelės iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sąjunga turi užtikrinti veiksmingą savo finansinės sistemos vientisumo ir tinkamo veikimo apsaugą ir vidaus rinkos apsaugą nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo. Todėl Direktyva (ES) 2015/849 nustatyta, kad Komisija turėtų nustatyti valstybes, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo režimai turi strateginių trūkumų, keliančių didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai;

(2)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1675 (2) nustatytos strateginių trūkumų turinčios didelės rizikos trečiosios valstybės. Tinkamu metu šis reglamentas turėtų būti peržiūrėtas, atsižvelgiant į tų didelės rizikos trečiųjų valstybių padarytą pažangą šalinant kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų strateginius trūkumus. Vertindama Komisija turėtų atsižvelgti į naują informaciją, gautą iš tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių subjektų, tokių kaip Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF);

(3)

todėl, atsižvelgiant į aukštą tarptautinės finansų sistemos integracijos lygį, glaudų rinkos dalyvių ryšį, didelį skaičių tarpvalstybinių sandorių dėl pinigų pervedimo į Sąjungą ir iš jos, taip pat į rinkos atvėrimo laipsnį, manoma, kad bet kokia tarptautinei finansų sistemai kylanti grėsmė, susijusi su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, taip pat yra grėsmė Sąjungos finansų sistemai;

(4)

vadovaudamasi Direktyva (ES) 2015/849 nustatytais kriterijais, pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 4 dalį Komisija atsižvelgia į naujausią prieinamą informaciją, visų pirma į naujausius FATF viešus pareiškimus, FATF griežčiau stebimų jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą ir FATF ataskaitas dėl Tarptautinio bendradarbiavimo priežiūros grupės, susijusias su atskirų trečiųjų valstybių keliama rizika;

(5)

2021 m. vasario mėn. Burkina Fasas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir Kovos su pinigų plovimu Vakarų Afrikoje tarpvyriausybine veiksmų grupe (GIABA) siekdamas padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2019 m., kai buvo baigta rengti Burkina Faso tarpusavio vertinimo ataskaita, šalis padarė pažangą įgyvendindama keletą tarpusavio vertinimo ataskaitoje rekomenduotų veiksmų techninei atitikčiai ir veiksmingumui didinti, be kita ko, 2020 m. gruodžio mėn. priėmė nacionalinę kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu strategiją. Burkina Fasas sieks įgyvendinti savo veiksmų planą, be kita ko: 1) patvirtindamas ir įgyvendindamas tolesnės veiklos, susijusios su nacionalinėje strategijoje numatytų veiksmų stebėsena, mechanizmus; 2) siekdamas savitarpio teisinės pagalbos ir kitų formų tarptautinio bendradarbiavimo pagal savo rizikos profilį; 3) stiprindamas visų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros institucijų išteklių pajėgumą ir įgyvendindamas rizika grindžiamą finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų atstovų priežiūrą; 4) užtikrindamas išsamią naujausią pagrindinę informaciją ir informaciją apie tikruosius savininkus ir stiprindamas sankcijų už skaidrumo įpareigojimų pažeidimus sistemą; 5) didindamas pranešimų apie įtartinus sandorius įvairovę; 6) stiprindamas finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) žmogiškuosius išteklius: papildomai įdarbindamas darbuotojus, rengdamas jiems papildomų mokymų ir skirdamas papildomų lėšų; 7) rengdamas mokymus teisėsaugos institucijoms, prokurorams ir kitoms susijusioms institucijoms; 8) parodydamas, kad valdžios institucijos konfiskavimą laiko politikos tikslu; 9) stiprindamas teisėsaugos institucijų ir baudžiamojo persekiojimo institucijų, dalyvaujančių kovoje su teroristų finansavimu, gebėjimus ir didindamas joms teikiamą paramą, kaip numatyta nacionalinėje kovos su teroristų finansavimu strategijoje, ir 10) įgyvendindamas veiksmingą tikslinių finansinių sankcijų, taikomų už teroristų ir ginklų platinimo finansavimą, režimą, taip pat rizika grindžiamą ne pelno organizacijų stebėseną ir priežiūrą. Tuo remiantis Burkina Fasas turėtų būti laikomas šalimi, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(6)

2021 m. vasario mėn. Kaimanų Salos prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir Karibų regiono finansinių veiksmų darbo grupe (CFATF) siekdamos padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Kaimanų Salos turėtų toliau įgyvendinti savo veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti strateginius trūkumus, be kita ko: 1) taikydamos tinkamas ir veiksmingas sankcijas tais atvejais, kai atitinkamos šalys (įskaitant juridinius asmenis) nepateikia reikalaujamos tikslios, pakankamai išsamios naujausios informacijos apie tikruosius savininkus, ir 2) parodydamos, kad jos vykdo baudžiamąjį persekiojimą už visų rūšių pinigų plovimą pagal jurisdikcijos rizikos profilį ir kad dėl tokio persekiojimo taikomos atgrasomos, veiksmingos ir proporcingos sankcijos. Tuo remiantis Kaimanų Salos turėtų būti laikomos šalimi, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(7)

2021 m. birželio mėn. Haitis prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir CFATF siekdamas padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Haitis sieks įgyvendinti savo veiksmų planą, be kita ko: 1) užtikrindamas nuoseklų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo procesą ir skleisdamas padarytas išvadas; 2) sudarydamas palankesnes sąlygas dalytis informacija su atitinkamomis užsienio sandorio šalimis; 3) šalindamas techninius savo teisinės ir reguliavimo sistemos trūkumus, trukdančius įgyvendinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prevencines priemones, ir įgyvendindamas rizika grindžiamą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūrą, taikomą visoms finansų įstaigoms ir įpareigotosioms ne finansų įmonėms ir tam tikrų profesijų atstovams, kurie laikomi keliančiais didesnę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką; 4) užtikrindamas, kad pagrindinė informacija ir informacija apie tikruosius savininkus būtų saugoma ir prieinama laiku; 5) užtikrindamas, kad kompetentingos institucijos geriau naudotų finansinės žvalgybos ir kitą susijusią informaciją kovodamos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu; 6) šalindamas techninius kovos su pinigų plovimo nusikalstama veika trūkumus ir parodydamas, kad institucijos nustato, tiria pinigų plovimo atvejus ir traukia baudžiamojon atsakomybėn susijusius asmenis tokiu būdu, kuris atitinka Haičio rizikos profilį; 7) parodydamas, kad nusikalstamu būdu įgytos pajamos nustatomos, atsekamos ir susigrąžinamos dažniau; 8) šalindamas teroristų finansavimo nusikalstamos veikos techninius ir tikslinių finansinių sankcijų režimo trūkumus; 9) vykdydamas tinkamą rizika grindžiamą ne pelno organizacijų, kuriomis galėtų būti piktnaudžiaujama siekiant finansuoti teroristus, stebėseną, nesutrikdydamas ir neatgrasydamas nuo teisėtos ne pelno organizacijų veiklos. Tuo remiantis Haitis turėtų būti laikomas šalimi, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(8)

2021 m. spalio mėn. Jordanija prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos finansinių veiksmų darbo grupe (MENAFATF) siekdama padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2019 m. lapkričio mėn., kai buvo baigta rengti Jordanijos tarpusavio vertinimo ataskaita, šalis padarė pažangą įgyvendindama keletą rekomenduotų sistemos gerinimo veiksmų, be kita ko, užbaigė nacionalinį rizikos vertinimą. Jordanija sieks įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) užbaigdama ir platindama ne pelno organizacijų, juridinių asmenų ir virtualiojo turto pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimus; 2) gerindama rizika grindžiamą priežiūrą ir taikydama veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už reikalavimų nesilaikymą; 3) rengdama mokymus ir informuotumo didinimo programas įpareigotosioms ne finansų įmonėms ir tam tikrų profesijų atstovams apie jų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įsipareigojimus, visų pirma susijusius su pranešimų apie įtartinus sandorius registravimu ir teikimu; 4) užtikrindama išsamią naujausią pagrindinę informaciją ir informaciją apie tikruosius savininkus, susijusią su juridiniais asmenimis ir teisine tvarka; 5) vykdydama pinigų plovimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, be kita ko, atliekant lygiagrečius finansinius tyrimus, dėl pirminių nusikaltimų, atsižvelgdama į nacionaliniame rizikos vertinime nustatytą riziką; 6) nustatydama teisinę prievolę konfiskuoti priemones, kurios buvo naudojamos arba kurias ketinama naudoti vykdant pinigų plovimo nusikaltimus; 7) rengdama ir įgyvendindama tikslinių finansinių sankcijų teisinę ir institucinę sistemą; ir 8) parengdama ir įgyvendindama rizika grindžiamą požiūrį į ne pelno organizacijų sektoriaus priežiūrą, kad būtų užkirstas kelias jomis piktnaudžiauti siekiant finansuoti teroristus. Tuo remiantis Jordanija turėtų būti laikoma šalimi, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(9)

2021 m. spalio mėn. Malis prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir GIABA siekdamas padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo 2019 m. lapkričio mėn., kai buvo priimta Malio tarpusavio vertinimo ataskaita, šalis padarė pažangą įgyvendindama keletą rekomenduotų sistemos gerinimo veiksmų, be kita ko, patvirtino nacionalinį rizikos vertinimą. Malis sieks įgyvendinti kartu su FATF parengtą veiksmų planą: 1) pateikdamas nacionalinio rizikos vertinimo rezultatus visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams, be kita ko, vykdydamas informuotumo didinimo veiklą didžiausios rizikos sektoriuose; 2) parengdamas ir pradėdamas taikyti rizika grindžiamą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūrą, taikomą visoms finansų įstaigoms ir didesnę riziką keliančioms įpareigotosioms ne finansų įmonėms ir tam tikrų profesijų atstovams, ir parodydamas, kad taiko veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už reikalavimų nesilaikymą; 3) atlikdamas išsamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, susijusios su visų rūšių juridiniais asmenimis, vertinimą; 4) didindamas FŽP ir baudžiamojo persekiojimo institucijų pajėgumus ir stiprindamas jų bendradarbiavimą finansinės žvalgybos informacijos naudojimo srityje; 5) užtikrindamas, kad atitinkamos kompetentingos institucijos būtų įtrauktos į pinigų plovimo tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą; 6) stiprindamas atitinkamų institucijų, atsakingų už teroristų finansavimo bylų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, gebėjimus; 7) nustatydamas teisinę sistemą ir procedūras, skirtas tikslinėms finansinėms sankcijoms taikyti, ir 8) įgyvendindamas rizika grindžiamą požiūrį į ne pelno organizacijų sektoriaus priežiūrą, kad būtų užkirstas kelias jomis piktnaudžiauti siekiant finansuoti teroristus. Tuo remiantis Malis turėtų būti laikomas šalimi, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(10)

2021 m. vasario mėn. Marokas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir MENAFATF siekdamas padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Marokas ėmėsi veiksmų, siekdamas pagerinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimą, be kita ko, suteikdamas FŽP pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad būtų stiprinami jo analitiniai pajėgumai siekiant vykdyti pagrindinius operatyvinės ir strateginės analizės įgaliojimus. Marokas turėtų toliau įgyvendinti savo veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti strateginius trūkumus, be kita ko: 1) gerindamas rizika grindžiamą priežiūrą ir imdamasis taisomųjų veiksmų ir taikydamas veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už reikalavimų nesilaikymą; 2) užtikrindamas, kad informacija apie tikruosius savininkus, įskaitant informaciją apie juridinius asmenis ir užsienio juridines struktūras, būtų pakankamai išsami, tiksli ir patikrinta; 3) didindamas pranešimų apie įtartinus sandorius įvairovę; 4) teikdamas prioritetą visų rūšių pinigų plovimo atvejų nustatymui, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui už jį atsižvelgiant į šalies rizikos profilį ir 5) stebėdamas ir veiksmingai prižiūrėdamas, kaip finansų įstaigos ir įpareigotosios ne finansų įmonės ir tam tikrų profesijų atstovai laikosi tikslinių finansinių sankcijų įpareigojimų. Tuo remiantis Marokas turėtų būti laikomas šalimi, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(11)

2021 m. birželio mėn. Filipinai prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir Azijos ir Ramiojo vandenyno kovos su pinigų plovimu grupe (APG) siekdami padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Nuo tada Filipinai ėmėsi veiksmų, siekdami pagerinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimą, parengdami ir įgyvendindami gaires dėl išbraukimo iš sąrašo ir turto įšaldymo panaikinimą už tikslinių finansinių sankcijų, susijusių su ginklų platinimo finansavimu, taikymą. Filipinai turėtų įgyvendinti savo veiksmų planą, be kita ko: 1) parodydami, kad vykdoma veiksminga visų finansų įstaigų ir įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų atstovų priežiūra; 2) parodydami, kad priežiūros institucijos taiko kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kontrolės priemones, kad sumažintų su lošimo namams dirbančiais tarpininkais susijusią riziką; 3) įgyvendindami naujus pinigų ar vertės perlaidų paslaugų registracijos reikalavimus ir taikydami sankcijas neregistruotiems ir neteisėtiems perlaidų veiklos vykdytojams; 4) gerindami ir racionalizuodami baudžiamojo persekiojimo institucijų prieigą prie informacijos apie tikruosius savininkus ir imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad informacija apie tikruosius savininkus būtų tiksli ir atnaujinta; 5) parodydami, kad vis dažniau naudojama finansinės žvalgybos informacija ir daugėja su rizika susijusių pinigų plovimo tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo atvejų; 6) parodydami, kad daugėja teroristų finansavimo nustatymo, tyrimo ir su juo susijusių asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn atvejų; 7) parodydami, kad ne pelno organizacijų sektoriuje (įskaitant neregistruotas ne pelno organizacijas) imtasi tinkamų priemonių, nesutrikdant teisėtos ne pelno organizacijų veiklos, ir 8) didindami tikslinių finansinių sankcijų, taikomų tiek už teroristų finansavimą, tiek už ginklų platinimo finansavimą, sistemos veiksmingumą. Tuo remiantis Filipinai turėtų būti laikomi šalimi, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(12)

2021 m. vasario mėn. Senegalas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF ir GIABA siekdamas padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Senegalas turėtų toliau įgyvendinti savo veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti strateginius trūkumus, be kita ko: 1) užtikrindamas nuoseklų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos (visų pirma susijusios su įpareigotųjų ne finansų įmonių ir tam tikrų profesijų atstovų sektoriumi) supratimą atitinkamose institucijose rengiant mokymus ir vykdant informavimo veiklą; 2) kreipdamasis dėl savitarpio teisinės pagalbos ir siedamas kitų formų tarptautinio bendradarbiavimo pagal jo rizikos profilį; 3) užtikrindamas, kad finansų įstaigos ir įpareigotosios ne finansų įmonės ir tam tikrų profesijų atstovai būtų tinkamai ir veiksmingai prižiūrimi; 4) atnaujindamas ir tvarkydamas išsamią naujausią informaciją apie tikruosius savininkus, susijusią su juridiniais asmenimis ir tvarka, ir stiprindamas sankcijų už skaidrumo įpareigojimų pažeidimus sistemą; 5) toliau didindamas FŽP žmogiškuosius išteklius siekiant užtikrinti, kad jis nuolat turėtų veiksmingų operatyvinės analizės pajėgumų; 6) parodydamas, kad nuosekliai dedamos pastangos stiprinti nustatymo mechanizmus ir gebėjimus vykdyti tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą už pinigų plovimo ir (arba) pirminius nusikaltimus, atsižvelgiant į Senegalo rizikos profilį; 7) parengdamas išsamią ir standartizuotą nusikalstamu būdu įgytų pajamų ir nusikaltimo priemonių nustatymo, paieškos, arešto ir konfiskavimo politiką ir procedūras, atsižvelgiant į savo rizikos profilį; 8) gerindamas valdžios institucijų supratimą apie teroristų finansavimo riziką ir stiprindamas teisėsaugos institucijų ir baudžiamojo persekiojimo institucijų, dalyvaujančių kovoje su teroristų finansavimu, gebėjimus ir paramą joms, atsižvelgiant į 2019 m. nacionalinę kovos su teroristų finansavimu strategiją, ir 9) įgyvendindamas veiksmingą tikslinių finansinių sankcijų už teroristų ir ginklų platinimo finansavimą režimą, taip pat rizika grindžiamą ne pelno organizacijų stebėseną ir priežiūrą. Tuo remiantis Senegalas turėtų būti laikomas šalimi, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(13)

2021 m. birželio mėn. Pietų Sudanas prisiėmė aukšto lygio politinį įsipareigojimą bendradarbiauti su FATF siekdamas padidinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą. Pietų Sudanas sieks įgyvendinti savo veiksmų planą, be kita ko: 1) pateikdamas prašymą Rytų ir Pietų Afrikos kovos su pinigų plovimu grupei (ESAAMLG) dėl narystės ir su ja bendradarbiaudamas bei įsipareigodamas dalyvauti tarpusavio vertinime, kurį atliktų ESAAMLG arba kita vertinimo įstaiga; 2) atlikdamas išsamią 2012 m. kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įstatymo peržiūrą padedant tarptautiniams partneriams, įskaitant techninę pagalbą, kad būtų laikomasi FATF standartų; 3) paskirti instituciją (-as), atsakingą (-as) už nacionalinių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimų koordinavimą; 4) prisijungdamas prie 1988 m. Vienos konvencijos, 2000 m. Palermo konvencijos ir 1999 m. konvencijos dėl kovos su teroristų finansavimu ir jas įgyvendindamas; 5) tinkamai struktūrizuodamas kompetentingas institucijas ir suteikdamas joms pajėgumų, kad jos galėtų įgyvendinti rizika grindžiamą požiūrį į finansų įstaigų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūrą; 6) sukurdamas išsamią teisinę sistemą, skirtą informacijai apie juridinių asmenų tikruosius savininkus rinkti ir tikrinti; 7) užtikrindamas visapusišką FŽP veikimą ir jo nepriklausomumą; 8) sukurdamas ir įgyvendindamas teisinę ir institucinę sistemą tikslinėms finansinėms sankcijoms įgyvendinti pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl kovos su terorizmo ir ginklų platinimo finansavimu, ir 9) pradėdamas įgyvendinti tikslinę rizika grindžiamą ne pelno organizacijų, kuriomis gali būti piktnaudžiaujama siekiant finansuoti teroristus, priežiūrą ir stebėseną. Tuo remiantis Pietų Sudanas turėtų būti laikomas šalimi, kurios kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimas pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnį turi strateginių trūkumų;

(14)

remiantis naujausia aktualia informacija, Komisijos atlikto vertinimo išvada yra ta, kad vadovaujantis Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje nurodytais kriterijais Burkina Fasas, Filipinai, Haitis, Jordanija, Kaimanų Salos, Malis, Marokas, Pietų Sudanas ir Senegalas turėtų būti laikomos trečiosiomis valstybėmis, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, keliančių grėsmę Sąjungos finansų sistemai. Pažymėta, kad šios šalys pateikė rašytinius aukšto lygio politinius įsipareigojimus pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planus;

(15)

itin svarbu, kad Komisija nuolat stebėtų trečiąsias valstybes ir įvertintų jų teisinių institucinių sistemų, kompetentingų institucijų įgaliojimų bei procedūrų ir jų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimų veiksmingumo vertinimo pokyčius, siekiant atnaujinti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedą;

(16)

Komisija yra įsipareigojusi prireikus teikti techninę pagalbą į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedą įtrauktoms trečiosioms valstybėms, kad padėtų joms pašalinti nustatytus strateginius trūkumus;

(17)

Komisija peržiūrėjo pažangą, padarytą šalinant strateginius trūkumus, susijusius su Reglamente (ES) 2016/1675 išvardytomis šalimis, kurias FATF išbraukė iš sąrašo 2021 m. birželio arba spalio mėn. arba kurias peržiūrėjo Komisija pagal savo peržiūrėtą didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo metodiką, grindžiamą naujais Direktyvos (ES) 2015/849 su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/843 (3), reikalavimais. Komisija užbaigė Bahamų, Botsvanos, Ganos, Irako ir Mauricijaus padarytos pažangos peržiūrą;

(18)

Komisijos vertinime padaryta išvada, kad Bahamos pašalino strateginius savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo trūkumus, kuriuos nustatė Komisija pagal didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo metodiką. Bahamos neseniai ėmėsi įvairių priemonių, kad sustiprintų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemą, visų pirma tikrosios nuosavybės tvarkos skaidrumo aspektus. Šiomis priemonėmis atsižvelgiama į papildomus Komisijos nustatytus lyginamuosius standartus. siekdama stebėti Bahamų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo raidą, Komisija toliau bendradarbiaus su FATF ir CFATF;

(19)

Komisijos vertinime padaryta išvada, kad Irakas padarė didelę pažangą šalindamas strateginius savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo trūkumus, kuriuos Komisija nustatė pagal didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo metodiką. Irakas neseniai ėmėsi įvairių priemonių, kad sustiprintų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemą. Šiomis priemonėmis šalinamos Komisijos preliminariame vertinime nustatytos problemos. Siekdama stebėti Irako kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo raidą, Komisija toliau bendradarbiaus su FATF ir CFATF;

(20)

FATF palankiai įvertino Botsvanos, Ganos ir Mauricijaus padarytą didelę pažangą tobulinant savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimą ir pažymėjo, kad Botsvana, Gana ir Mauricijus nustatė teisinę ir reguliavimo sistemą, kad įvykdytų savo veiksmų planuose nustatytus įsipareigojimus, susijusius su FATF nustatytais strateginiais trūkumais. Todėl Botsvanai, Ganai ir Mauricijui nebetaikoma FATF stebėsena pagal vykdomą pasaulinį kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų laikymosi procesą. Botsvana, Gana ir Mauricijus toliau bendradarbiaus su FATF pobūdžio regioninėmis organizacijomis, kad toliau tobulintų savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimus;

(21)

Komisijos analizėje padaryta išvada, kad, atsižvelgiant į turimą informaciją, Bahamų, Botsvanos, Ganos, Irako ir Mauricijaus kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose nebėra strateginių trūkumų. Bahamos, Botsvana, Gana, Irakas ir Mauricijus padidino savo kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimo veiksmingumą ir pašalino susijusius techninius trūkumus, kad įvykdytų savo veiksmų planuose nustatytus įsipareigojimus, susijusius su FATF nustatytais strateginiais trūkumais ir Komisijos nustatytais papildomais lyginamaisiais standartais;

(22)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priede I punkto „Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą“ lentelė papildoma šiomis eilutėmis:

„Burkina Fasas

Filipinai

Haitis

Jordanija

Kaimanų Salos

Malis

Marokas

Pietų Sudanas

Senegalas“

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priede I punkto „Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą“ lentelėje išbraukiamos šios eilutės:

„Bahamos

Botsvana

Gana

Irakas

Mauricijus“

3 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priede I punkto „Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą“ lentelė pakeičiama taip:

„Nr.

Didelės rizikos trečioji valstybė

1

Afganistanas

2

Barbadosas

3

Burkina Fasas

4

Kambodža

5

Kaimanų Salos

6

Haitis

7

Jamaika

8

Jordanija

9

Malis

10

Marokas

11

Mianmaras

12

Nikaragva

13

Pakistanas

14

Panama

15

Filipinai

16

Senegalas

17

Pietų Sudanas

18

Sirija

19

Trinidadas ir Tobagas

20

Uganda

21

Vanuatu

22

Jemenas

23

Zimbabvė“

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. sausio 7 d.

Komisijos vardu

Mairead MCGUINNESS

Komisijos narė


(1)  OL L 141, 2015 6 5, p. 73.

(2)  2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (OL L 254, 2016 9 20, p. 1).

(3)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (OL L 156, 2018 6 19, p. 43).


Top