EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L2438

Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2022/2438 2022 m. gruodžio 12 d. kuria dėl Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos, vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystei skirtų vaisinių augalų iš dalies keičiama Direktyva 93/49/EEB ir Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES

C/2022/9217

OL L 319, 2022 12 13, p. 54–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2022/2438/oj

2022 12 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 319/54


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2022/2438

2022 m. gruodžio 12 d.

kuria dėl Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos, vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystei skirtų vaisinių augalų iš dalies keičiama Direktyva 93/49/EEB ir Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga (1), ypač į jos 5 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (2), ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/2072 (3) sudarytas Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašas. Jame taip pat nustatomi tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje reikalavimai, kad būtų užkirstas kelias šiems kenkėjams patekti į Sąjungos teritoriją, joje įsitvirtinti ir išplisti;

(2)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072 neseniai buvo iš dalies pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2285 (4), siekiant atnaujinti tam tikrų kenkėjų fitosanitarinę būklę ir prireikus pakeisti konkrečias kovos su tais kenkėjais priemones. Siekiant pakeitimų, susijusių su tais kenkėjais, nuoseklumo, Komisijos direktyvoje 93/49/EEB (5) ir Komisijos įgyvendinimo direktyvoje 2014/98/ES (6) taip pat turėtų būti atsižvelgta į naujus elementus;

(3)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto yra įtrauktas į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priedo D dalies sąrašą kaip dekoratyvinių augalų dauginamojoje medžiagoje aptinkamas kenkėjas, nes jis atitinka reikalavimus, kad būtų įtrauktas į sąrašą kaip reguliuojamas nekarantininis kenkėjas. Todėl tikslinga tą kenkėją įtraukti į Direktyvos 93/49/EEB priedą;

(4)

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld buvo įtrauktas į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priedo D ir J dalių sąrašus kaip atitinkamai dekoratyvinių augalų dauginamojoje medžiagoje ir vaisinių augalų dauginamojoje medžiagoje ir sodininkystei skirtuose vaisiniuose augaluose aptinkamas kenkėjas, nes jis atitinka reikalavimus, kad būtų įtrauktas į sąrašą kaip reguliuojamas nekarantininis kenkėjas. Todėl tikslinga tą kenkėją įtraukti į Direktyvos 93/49/EEB priedą ir Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES II priedą;

(5)

į Įgyvendinimo direktyvą 2014/98/ES taip pat būtina įtraukti priemones, skirtas kovai su Phytophthora ramorum (ES išskirtais izoliatais) Werres, De Cock & Man in ’t Veld ant tam tikrų sodinti skirtų augalų, kurie naudojami kaip vaisinių augalų dauginamoji medžiaga ir sodininkystei skirti vaisiniai augalai;

(6)

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. yra įtrauktas į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 II priedo sąrašą kaip Sąjungos karantininis kenkėjas ir jis buvo išbrauktas iš to reglamento IV priede pateikto reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašo. Todėl tas kenkėjas taip pat turėtų būti išbrauktas iš Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priede pateikto reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašo ir iš tos direktyvos IV priedo, kiek tai susiję su Fragaria L. genties vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais;

(7)

Įgyvendinimo direktyvoje 2014/98/ES nustatytas reikalavimas, kad per apžiūrą patalpose, laukuose ir siuntose turi būti nustatyta, kad superelitinė, elitinė, sertifikuota ir Conformitas Agraria Communitatis (CAC) medžiaga neturi tos direktyvos I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir kad laikomasi IV priede nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį;

(8)

siekiant užtikrinti nuostatų dėl teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis kenkėjais, suderinamumą su Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2072, į Įgyvendinimo direktyvą 2014/98/ES taip pat turėtų būti įtraukta išimtis netaikyti reikalavimo vykdyti superelitinės, elitinės, sertifikuotos ir CAC medžiagos apžiūrą, imti jos mėginius ir atlikti jos tyrimus;

(9)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/925 (7) tam tikroms valstybėms narėms suteikiamas laikinas leidimas sertifikuoti superelitinę medžiagą, kuri priklauso tam tikroms vaisinių augalų rūšims ir yra auginama atvirame lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių. Šiuo atžvilgiu Prancūzijai suteiktas leidimas nustojo galioti 2018 m. gruodžio 31 d. Todėl Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES IV priedo 4 skirsnio dalis „Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai“, susijusi su Cydonia oblonga Mill. superelitine medžiaga, turėtų būti išbraukta, kad atspindėtų to leidimo galiojimo pabaigą;

(10)

nuo tada, kai buvo priimta Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES, valstybių narių patirtis parodė, kad priemonės, skirtos kovai su Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, pagal kurias uždraudžiama prekiauti visu vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų siuntų turiniu, gavimo vietoje nustačius, kad dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai turi užkrėtimo požymių, yra neproporcingos atsižvelgiant į atitinkamą fitosanitarinę riziką. Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES turėtų būti iš dalies pakeista siekiant užtikrinti suderinamumą su Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/2072 pateiktomis peržiūrėtomis rizikos valdymo priemonėmis, skirtomis kovai su Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Bet kokia užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai turėtų būti nedelsiant pašalinti ir sunaikinti;

(11)

pagal Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES 32 straipsnį valstybės narės gali iki 2022 m. gruodžio 31 d. leisti savo teritorijoje prekiauti dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais, išaugintais iš superelitinių, elitinių ir sertifikuotų motininių augalų arba iš CAC medžiagos, egzistavusių prieš 2017 m. sausio 1 d., net jei ta medžiaga ar tie vaisiniai augalai neatitinka tos įgyvendinimo direktyvos reikalavimų. Valstybių narių patirtis įgyvendinant teisės aktus parodė, kad Sąjungos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų sertifikavimo sistema neapima sėklų ir sėjinukų sertifikavimo. Todėl dabartinės pereinamojo laikotarpio priemonės turėtų būti toliau taikomos tik sėklų gavimui ir sėjinukų auginimui, nes reikia laiko šias medžiagas pritaikyti prie tos direktyvos reikalavimų. Siekiant išvengti prekybos tomis medžiagomis sutrikimų, ta data turėtų būti pratęsta iki 2029 m. gruodžio 31 d.;

(12)

siekiant atsižvelgti į taksonominės nomenklatūros pokyčius, botaninis pavadinimas Prunus amygdalus Batsch turėtų būti pakeistas į Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb;

(13)

todėl Direktyva 93/49/EEB ir Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(14)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 93/49/EEB pakeitimas

Direktyvos 93/49/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES pakeitimai

Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES iš dalies keičiama taip:

1)

10 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   1 dalis netaikoma:

a)

superelitiniams motininiams augalams ir superelitinei medžiagai kriogeninio konservavimo metu;

b)

superelitinei medžiagai, jei ta medžiaga buvo gauta teritorijose, kurios pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus yra žinomos arba pripažintos neužkrėstomis atitinkamais kenkėjais („Reikalavimai kenkėjais neužkrėstoms teritorijoms nustatyti“, Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM No 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017).“;

2)

16 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   1 dalis netaikoma:

a)

elitiniams motininiams augalams ir elitinei medžiagai kriogeninio konservavimo metu;

b)

elitinei medžiagai, jei ta medžiaga buvo gauta teritorijose, kurios pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus yra žinomos arba pripažintos neužkrėstomis atitinkamais kenkėjais („Reikalavimai kenkėjais neužkrėstoms teritorijoms nustatyti“, Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM No 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017).“;

3)

21 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   1 dalis netaikoma:

a)

sertifikuotiems motininiams augalams ir sertifikuotai medžiagai kriogeninio konservavimo metu;

b)

sertifikuotai medžiagai, jei ta medžiaga buvo gauta teritorijose, kurios pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus yra žinomos arba pripažintos neužkrėstomis atitinkamais kenkėjais („Reikalavimai kenkėjais neužkrėstoms teritorijoms nustatyti“, Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM No 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017).“;

4)

26 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalis netaikoma:

a)

CAC medžiagai kriogeninio konservavimo metu;

b)

CAC medžiagai, jei ta medžiaga buvo gauta teritorijose, kurios pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus yra žinomos arba pripažintos neužkrėstomis atitinkamais kenkėjais („Reikalavimai kenkėjais neužkrėstoms teritorijoms nustatyti“, Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM No 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017).“;

5)

32 straipsnis pakeičiamas taip:

„32 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės gali iki 2029 m. gruodžio 31 d. leisti prekiauti sėklomis ir sėjinukais, išaugintais iš superelitinių, elitinių ir sertifikuotų motininių augalų arba CAC medžiagos, egzistavusių prieš 2017 m. sausio 1 d., ir oficialiai sertifikuotais arba atitinkančiais pripažinimo CAC medžiaga sąlygas prieš 2029 m. gruodžio 31 d. Tokios medžiagos identifikuojamos etiketėje ir dokumente pateikiant nuorodą į šį straipsnį.“;

6)

I, II, IV ir V priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2023 m. birželio 30 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 226, 1998 8 13, p. 16.

(2)  OL L 267, 2008 10 8, p. 8.

(3)  2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 (OL L 319, 2019 12 10, p. 1).

(4)  2021 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2285, kuriuo dėl kenkėjų sąrašų, taip pat dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje draudimų bei reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072 ir kuriuo panaikinami sprendimai 98/109/EB ir 2002/757/EB bei įgyvendinimo reglamentai (ES) 2020/885 ir (ES) 2020/1292 (OL L 485, 2021 12 22, p. 173).

(5)  1993 m. birželio 23 d. Komisijos direktyva 93/49/EEB, išdėstanti aprašą, nurodantį reikalavimus, kuriuos pagal Tarybos direktyvą 91/682/EEB turi atitikti dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga ir dekoratyviniai augalai (OL L 250, 1993 10 7, p. 9).

(6)  2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES, kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl jos I priede nurodytoms vaisinių augalų gentims ir rūšims taikomų specialių reikalavimų, tiekėjams keliamų specialių reikalavimų ir oficialių patikrinimų išsamių taisyklių (OL L 298, 2014 10 16, p. 22).

(7)  2017 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/925, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms suteikiama laikina teisė sertifikuoti tam tikrų rūšių vaisinių augalų, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167 (OL L 140, 2017 5 31, p. 7).


I PRIEDAS

Direktyvos 93/49/EEB pakeitimai

Direktyvos 93/49/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

tarp įrašo, skirto „Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]“, ir įrašo, skirto „Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]“, įterpiamas šis įrašas:

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Actinidia Lindl.

0 %“

2)

tarp įrašo, skirto „Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]“, ir įrašo, skirto „Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]“, įterpiamas šis įrašas:

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., išskyrus R. simsii L., Viburnum L.

0 %“


II PRIEDAS

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES pakeitimai

Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES iš dalies keičiama taip:

1)

I priede „Fragaria L.“ skirtame įraše antros skilties įrašas „Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]“ išbraukiamas;

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

tarp lentelės skilčių pavadinimų ir įrašo, skirto „Citrus L., Fortunella Swingle ir Poncirus Raf.“ įterpiamas šis įrašas:

Castanea sativa Mill.

Grybai ir oomicetai

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]“

b)

įraše, skirtame „Vaccinium L.“, antroje skiltyje prieš tekstą „Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos“ įterpiamas šis tekstas:

Grybai ir oomicetai

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]“;

3)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 skirsnis „Castanea sativa Mill.“ iš dalies keičiamas taip:

i)

b punktas „Superelitinė kategorija“, c punktas „Elitinė kategorija“ ir d punktas „Sertifikuota ir CAC kategorijos“ pakeičiami taip:

„b)

Superelitinė kategorija

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Tais atvejais, kai taikant išlygą pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/925 (*1) leidžiama gauti superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, taikomi šie reikalavimai:

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, arba

ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta.

ii)

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, arba

ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta.

c)

Elitinė kategorija

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, arba

ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta.

ii)

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, arba

ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta.

d)

Sertifikuota ir CAC kategorijos

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

sertifikuotos ir CAC kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, arba

ant sertifikuotos arba CAC kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta, arba

sertifikuotos ir CAC kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, turintys Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių, yra pašalinami, o likusi dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai tikrinami kas savaitę ir bent tris savaites iki išsiuntimo gavimo vietoje užkrėtimo požymių neturi būti pastebėta.

ii)

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

sertifikuotos ir CAC kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, arba

ant sertifikuotos ir CAC kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta,

arba

 

sertifikuotos ir CAC kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, turintys Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld požymių gavimo vietoje, ir visi augalai, esantys 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, pašalinami ir sunaikinami, įskaitant prie jų prilipusį dirvožemį,

ir

visų augalų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir bet kokios likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų iš užkrėstos partijos atveju:

per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų aptikimo kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų patikras ant jų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymių neturi būti pastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliekamas joks apdorojimas siekiant nuslopinti Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymius, ir

po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio:

ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

ištiriamas tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatoma, kad jame Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld nėra, ir

ir

visos kitos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų gavimo vietoje atveju:

ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

buvo ištirtas tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld nėra.

(*1)  2017 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/925, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms suteikiama laikina teisė sertifikuoti tam tikrų rūšių vaisinių augalų, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167 (OL L 140, 2017 5 31, p. 7)“;"

b)

4 skirsnio „Cydonia oblonga Mill.“ b punkte „Superelitinė kategorija“ dalis „Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai“ išbraukiama;

c)

6 skirsnio „Fragaria L.“ d punkte „Sertifikuota kategorija“, „Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai“, iii papunkčio įtraukos „1 %“ įrašas „Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.“ išbraukiamas;

d)

8 skirsnis „Malus Mill.“ iš dalies keičiamas taip:

i)

c punktas „Elitinė kategorija“ papildomas šiuo skirsniu:

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, arba

ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną neturi būti pastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje pašalinami ir nedelsiant sunaikinami;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., arba

elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje patikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai nedelsiant pašalinami ir sunaikinami.“;

ii)

d punktas „Sertifikuota kategorija“ papildomas šiuo skirsniu:

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, arba

ant sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną neturi būti pastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje pašalinami ir nedelsiant sunaikinami, arba

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną turi būti pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje pašalinami ir nedelsiant sunaikinami, o paėmus ir ištyrus likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių reprezentatyvius mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėta užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider nėra;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., arba

sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje patikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai nedelsiant pašalinami ir sunaikinami.“;

iii)

e punktas „Elitinė ir sertifikuota kategorijos“ išbraukiamas;

e)

12 skirsnis „Pyrus L.“ iš dalies keičiamas taip:

i)

b punkto „Superelitinė kategorija“ skirsnio „Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai“ i papunktis „Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider“ pakeičiamas taip:

„—

superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, arba

ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinius tris augimo sezonus neturi būti pastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje pašalinami ir nedelsiant sunaikinami;“;

ii)

e punkto „Elitinė ir sertifikuota kategorijos“ skirsnio „Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai“ i papunktis „Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider“ pakeičiamas taip:

„—

elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, arba

ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną neturi būti pastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje pašalinami ir nedelsiant sunaikinami, arba

per paskutinius tris augimo sezonus atlikus apžiūras, elitinių ir sertifikuotų kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje ir visi artimiausioje aplinkoje augantys augalai, turintys Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių, nedelsiant pašalinami ir sunaikinami;“;

iii)

f punkto „CAC kategorija“ skirsnio „Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai“ i papunktis „Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider“ pakeičiamas taip:

„—

CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, arba

ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną neturi būti pastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje pašalinami ir nedelsiant sunaikinami, arba

per paskutinius tris augimo sezonus atlikus apžiūras, CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje ir visi artimiausioje aplinkoje augantys augalai, turintys Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių, nedelsiant pašalinami ir sunaikinami;“;

f)

15 skirsnis „Vaccinium L.“ iš dalies keičiamas taip:

i)

b punkto „Elitinė kategorija“ skirsnis „Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai“ papildomas šiuo punktu:

„iv)

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, arba

ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta.“;

ii)

d punkto „Sertifikuota kategorija“ skirsnis „Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai“ papildomas šiuo punktu:

„iii)

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, arba

ant sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta,

arba

 

sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, turintys Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld požymių gavimo vietoje, ir visi augalai, esantys 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, pašalinami ir sunaikinami, įskaitant prie jų prilipusį dirvožemį,

ir

visų augalų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir bet kokios likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų iš užkrėstos partijos atveju:

per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų aptikimo kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų patikras ant jų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymių neturi būti pastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliekamas joks apdorojimas siekiant nuslopinti Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymius, ir

po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio:

ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

buvo ištirtas tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld nėra,

ir

 

visos kitos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų gavimo vietoje atveju:

ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

buvo ištirtas tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld nėra.“;

iii)

įterpiamas šis papunktis:

„e)

CAC kategorija

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, arba

ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta,

arba

CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, turintys Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld požymių gavimo vietoje, ir visi augalai, esantys 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, pašalinami ir sunaikinami, įskaitant prie jų prilipusį dirvožemį, ir

visų augalų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir bet kokios likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų iš užkrėstos partijos atveju:

per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų aptikimo kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų patikras ant jų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymių neturi būti pastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliekamas joks apdorojimas siekiant nuslopinti Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in ’t Veld požymius, ir po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio:

ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

buvo ištirtas tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld nėra,

ir

visos kitos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų gavimo vietoje atveju:

ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

buvo ištirtas tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in’t Veld nėra.“;

4)

V priedo eilutė „Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica ir P. salicina“ pakeičiama taip:

Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch ir Prunus salicina Lindl.“


(*1)  2017 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/925, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms suteikiama laikina teisė sertifikuoti tam tikrų rūšių vaisinių augalų, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167 (OL L 140, 2017 5 31, p. 7)“;“


Top