EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2081

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2081 2022 m. spalio 25 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1346, kuriuo Graikijos Respublikai pagal Reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti

ST/12968/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2081/oj

2022 10 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/23


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/2081

2022 m. spalio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1346, kuriuo Graikijos Respublikai pagal Reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentą (ES) 2020/672 dėl Europos laikinos paramos priemonės nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti (SURE) sukūrimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

atsižvelgdama į 2020 m. rugpjūčio 6 d. Graikijos prašymą, Taryba Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/1346 (2) suteikė Graikijai finansinę paramą paskolos, kuri neviršija 2 728 000 000 EUR ir kurios maksimalus vidutinis grąžinimo terminas yra 15 metų, o prieinamumo laikotarpis – 18 mėnesių, forma, kad papildytų jos nacionalines pastangas mažinti COVID-19 protrūkio poveikį ir reaguoti į to protrūkio socialinius bei ekonominius padarinius darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims;

(2)

Graikija paskolą turėjo pa naudoti Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1346 3 straipsnyje nurodytoms sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašioms priemonėms finansuoti;

(3)

atsižvelgdama į antrąjį 2021 m. kovo 9 d. Graikijos prašymą, Taryba Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/679 (3), kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1346, suteikė Graikijai papildomą 2 537 000 000 EUR dydžio finansinę paramą, padidindama maksimalią paskolos sumą iki 5 265 000 000 EUR (paskolos maksimalus vidutinis grąžinimo terminas yra 15 metų, o prieinamumo laikotarpis – 18 mėnesių), kad papildytų jos nacionalines pastangas mažinti COVID-19 protrūkio poveikį ir reaguoti į to protrūkio socialinius bei ekonominius padarinius darbuotojams;

(4)

Graikija papildomą paskolą turėjo panaudoti Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1346 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/679, 3 straipsnyje nurodytoms sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašioms priemonėms finansuoti;

(5)

COVID-19 protrūkis imobilizavo didelę Graikijos darbo jėgos dalį. Dėl to Graikijoje keletą kartų buvo staiga ir smarkiai padidėjusios viešosios išlaidos, susijusios su Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1346 3 straipsnio a ir b punktuose nurodytomis priemonėmis;

(6)

COVID-19 protrūkis ir ypatingos priemonės, kurias Graikija įgyvendino 2020, 2021 ir 2022 m. siekdamas suvaldyti tą protrūkį ir jo socialinį, ekonominį bei su sveikata susijusį poveikį, turėjo ir vis dar turi didžiulį poveikį viešiesiems finansams. 2020 m. Graikijos valdžios sektoriaus deficitas ir skola sudarė atitinkamai 10,2 % ir 206,3 % bendrojo vidaus produkto (BVP), o 2021 m. pabaigoje šie rodikliai atitinkamai sumažėjo iki 7,4 % ir 193,3 %. Pagal Komisijos 2022 m. pavasario prognozę iki 2022 m. pabaigos Graikijos valdžios sektoriaus deficitas ir skola turėtų sudaryti atitinkamai 4,3 % ir 185,7 % BVP. Remiantis Komisijos 2022 m. tarpine vasaros prognoze numatoma, kad 2022 m. Graikijos BVP turėtų padidėti 4,0 %;

(7)

2022 m. rugsėjo 1 d. Graikija paprašė papildomos 900 000 000 EUR dydžio Sąjungos finansinės paramos, kad galėtų toliau papildyti 2020, 2021 ir 2022 m. nacionalines pastangas mažinti COVID-19 protrūkio poveikį ir reaguoti į protrūkio socialinius bei ekonominius padarinius darbuotojams. Visų pirma Graikija pratęsė sutrumpinto darbo laiko tvarką ir panašias priemones, išdėstytas 8 ir 9 konstatuojamosiose dalyse;

(8)

konkrečiau, Graikijos prašymas susijęs su Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1346 3 straipsnio a punkte nurodytu 2020 m. kovo 14 d. teisės aktu (4), kuriuo nustatyta speciali išmoka privačiojo sektoriaus darbuotojams, kurių darbo sutartys buvo laikinai nutrauktos. Šia priemone siekiama apsaugoti darbo vietas įmonėse, kurios nutraukia veiklą paklusdamos valdžios nurodymui arba priklauso labai nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems ekonomikos sektoriams, ir ji susijusi su specialios 534 EUR mėnesinės išmokos skyrimu darbuotojams, kurių darbo sutartys buvo laikinai nutrauktos. Norint pasinaudoti šia schema, būtina, kad darbdavys išlaikytų tą patį darbuotojų skaičių (t. y. lygiai tuos pačius darbuotojus) laikotarpį, kurio metu buvo laikinai nutraukta darbo sutartis; Priemonės taikymas pratęstas iki 2022 m. sausio 31 d.;

(9)

be to, valdžios institucijos nustatė, kad valstybė finansuos darbuotojų, kurie gauna specialią 8 konstatuojamojoje dalyje nurodytą išmoką, socialinę apsaugą, kaip nurodyta Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1346 3 straipsnio b punkte. Norint pasinaudoti šia schema, būtina, kad darbdavys išlaikytų tą patį darbuotojų skaičių (t. y. lygiai tuos pačius darbuotojus) laikotarpį, kurio metu buvo laikinai nutraukta darbo sutartis;

(10)

Graikija atitinka Reglamento (ES) 2020/672 3 straipsnyje nustatytas finansinės paramos prašymo sąlygas. Graikija pateikė Komisijai tinkamų įrodymų, kad faktinės ir numatytos viešosios išlaidos nuo 2020 m. vasario 1 d. padidėjo 6 477 014 989 EUR dėl nacionalinių priemonių, kurių imtasi siekiant sumažinti socialinį ir ekonominį COVID-19 protrūkio poveikį. Tai staigus ir smarkus padidėjimas, nes jis susijęs su esamų nacionalinių priemonių, tiesiogiai susijusių su sutrumpinto darbo laiko tvarkos schemomis ir panašiomis priemonėmis, taikomomis didelei įmonių ir darbo jėgos daliai Graikijoje, pratęsimu. Savo lėšomis Graikija ketina finansuoti 312 014 989 EUR išlaidų;

(11)

Komisija pagal Reglamento (ES) 2020/672 6 straipsnį pasikonsultavo su Graikija ir patikrino, ar staiga smarkiai padidėjo faktinės ir numatytos viešosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutrumpinto darbo laiko tvarkos ir panašiomis priemonėmis, nurodytomis 2022 m. rugsėjo 1 d. prašyme;

(12)

todėl finansinė parama turėtų būti suteikta siekiant padėti Graikijai mažinti didelio ekonomikos sukrėtimo, kurį sukėlė COVID-19 protrūkis, socialinį ir ekonominį poveikį. Sprendimus dėl paramos dalių ir dalinių išmokų terminų, dydžio ir išmokėjimo Komisija turėtų priimti glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis valdžios institucijomis;

(13)

atsižvelgiant į tai, kad Įgyvendinimo sprendime (ES) 2020/1346 nurodytas paramos prieinamumo laikotarpis baigėsi, reikia nustatyti naują papildomos finansinės paramos prieinamumo laikotarpį. Finansinės paramos, suteiktos Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/1346, 18 mėnesių prieinamumo laikotarpis turėtų būti pratęstas 21 mėn., todėl visas paramos prieinamumo laikotarpis turėtų būti 39 mėnesiai nuo pirmos dienos po Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1346 įsigaliojimo;

(14)

į šį sprendimą Graikija ir Komisija turėtų atsižvelgti paskolos susitarime, nurodytame Reglamento (ES) 2020/672 8 straipsnio 2 dalyje;

(15)

šis sprendimas neturėtų daryti poveikio procedūrų, kurios gali būti pradėtos dėl vidaus rinkos veikimo iškraipymo, ypač pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, rezultatams. Jis nėra viršesnis už reikalavimą, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie galimos valstybės pagalbos atvejus pagal Sutarties 108 straipsnį;

(16)

Graikija turėtų reguliariai informuoti Komisiją apie planuojamų viešųjų išlaidų įvykdymą, kad Komisija galėtų įvertinti, kokiu mastu Graikija įvykdė tas išlaidas;

(17)

sprendimas suteikti finansinę paramą priimtas atsižvelgiant į esamus ir numatomus Graikijos poreikius, taip pat į kitų valstybių narių pagal Reglamentą (ES) 2020/672 jau pateiktus ar numatomus pateikti finansinės paramos prašymus, taikant vienodo požiūrio, solidarumo, proporcingumo ir skaidrumo principus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1346 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Sąjunga suteikia Graikijai paskolą, kuri neviršija 6 165 000 000 EUR. Maksimalus vidutinis paskolų grąžinimo terminas – 15 metų.

2.   Šiuo sprendimu suteiktos finansinės paramos prieinamumo laikotarpis yra 39 mėnesiai nuo pirmos dienos po šio sprendimo įsigaliojimo.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pirma dalis išmokama įsigaliojus Reglamento (ES) 2020/672 8 straipsnio 2 dalyje numatytam paskolos susitarimui. Visos kitos dalys išmokamos atsižvelgiant į to paskolos susitarimo sąlygas arba atitinkamais atvejais įsigaliojus jo priedui arba iš dalies pakeistam Graikijos ir Komisijos sudarytam paskolos susitarimui, kuriuo pakeičiamas pradinis paskolos susitarimas.“;

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Graikija gali finansuoti šias priemones:

a)

specialią išmoką darbuotojams, kurių darbo sutartys buvo laikinai nutrauktos, kaip numatyta 2020 m. kovo 14 d. teisės akto, kurio galiojimas paskutinį kartą pratęstas 2021 m. vasario 19 d. Įstatymu Nr. 4778/2021 ir Ministro sprendimu Nr. 3512/2022, 13 straipsnyje;

b)

darbuotojų socialinę apsaugą pagal šio straipsnio a punkte nurodytą priemonę, kaip numatyta 2020 m. kovo 14 d. teisės akto, kurio galiojimas paskutinį kartą pratęstas 2021 m. vasario 19 d. Įstatymu Nr. 4778/2021 ir Ministro sprendimu Nr. 3512/2022, 13 straipsnyje;

c)

specialią išmoką savarankiškai dirbantiems specialistams, kaip numatyta 2020 m. kovo 20 d. teisės akto 8 straipsnyje;

d)

sutrumpinto darbo laiko tvarką, kaip numatyta Įstatymo Nr. 4690/2020 31 straipsnyje;

e)

darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas už sezoninių paslaugų sektoriaus įmonių darbuotojus, kaip numatyta Įstatymo Nr. 4714/2020 123 straipsnyje.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Graikijos Respublikai.

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo adresatui apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2022 m. spalio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SÍKELA


(1)  OL L 159, 2020 5 20, p. 1.

(2)  2020 m. rugsėjo 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1346, kuriuo Graikijos Respublikai pagal Reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti, (OL L 314, 2020 9 29, p. 21).

(3)  2021 m. balandžio 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/679, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1346, kuriuo Graikijos Respublikai pagal Reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti, (OL L 144, 2021 4 27, p. 16).

(4)  2020 m. kovo 14 d. teisės aktas (OL A’ 64/2020), ratifikuotas Įstatymo Nr. 4682/2020 (OL A’ 76/2020) 3 straipsniu; 2020 m. gegužės 1 d. teisės aktas (OL A’ 90/2020), ratifikuotas Įstatymo Nr. 4690/2020 (OL A’ 104/2020) 2 straipsniu; Įstatymas Nr. 4714/2020 (OL A’ 148/2020); Įstatymas Nr. 4722/2020 (OL A’ 177/2020); Įstatymas Nr. 4756/2020 (OL A’ 235/2020); Įstatymas Nr. 4778/2021 (OL A’ 26/2021); Ministro sprendimas Nr. 12998/232/2020 (OL B B΄ 1078/2020), Ministro sprendimas 16073/287/2020 (OL B΄ 1547/2020), Ministro sprendimas Nr. 17788/346/2020 (OL B΄ 1779/2020), Ministro sprendimas Nr. 23102/477/2020 (OL B΄ 2268/2020), Ministro sprendimas Nr. 49989/1266/2020 (OL B’ 5391/2020); Ministro sprendimas Nr. 45742/1748/2020 (OL B’ 5515/2020); Ministro sprendimas Nr. 3208/108 (OL B’ 234/2021); Ministro sprendimas Nr. 4374/131 (OL B’ 345); Ministro sprendimas Nr. 9500/322/2021 (OL B’ 821/2021); Ministro sprendimas Nr. 22547/2021 (OL B’ 1683/2021); Ministro sprendimas Nr. 28631 (OL B’ 2012/2021); Ministro sprendimas Nr. 47100/2021 (OL B’ 2975/2021); Ministro sprendimas Nr. 51320/2021 (OL B’ 3127/2021); Ministro sprendimas Nr. 58921/2021 (OL B’ 3637/2021); Ministro sprendimas Nr. 74831/2021 (OL B’ 4593/2021); Ministro sprendimas Nr. 105596/2021 (OL B’ 6076/2021); Ministro sprendimas Nr. 109412/2021 (OL B’ 6368/2021) ir Ministro sprendimas Nr. 3512/2022 (OL B’ 103/2022).


Top