EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1908

Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1908 2022 m. spalio 6 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2022/266 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų reaguojant į vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų pripažinimą ir nurodymą į tas teritorijas įvesti Rusijos ginkluotąsias pajėgas

ST/12799/2022/INIT

OL L 259I, 2022 10 6, p. 118–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1908/oj

2022 10 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 259/118


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/1908

2022 m. spalio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2022/266 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų reaguojant į vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų pripažinimą ir nurodymą į tas teritorijas įvesti Rusijos ginkluotąsias pajėgas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2022 m. vasario 23 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/266 (1);

(2)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija pradėjo neteisėtą, neišprovokuotą ir nepateisinamą agresiją prieš Ukrainą;

(3)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(4)

2022 m. rugsėjo 21 d., nepaisydama daugybės tarptautinės bendruomenės raginimų Rusijos Federacijai nedelsiant nutraukti karinę agresiją prieš Ukrainą, Rusijos Federacija nusprendė toliau eskaluoti savo agresiją prieš Ukrainą, remdama neteisėtų „referendumų“ organizavimą šiuo metu Rusijos Federacijos okupuotose Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios regionų dalyse. Rusijos Federacija taip pat toliau eskalavo savo agresiją prieš Ukrainą paskelbdama mobilizaciją Rusijos Federacijoje ir vėl grasindama panaudoti masinio naikinimo ginklus;

(5)

2022 m. rugsėjo 28 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje kuo griežčiausiai pasmerkė neteisėtus pseudoreferendumus, vykdomus šiuo metu iš dalies Rusijos okupuotų Ukrainos Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios regionų dalyse. Vyriausiasis įgaliotinis taip pat pareiškė, kad Sąjunga nepripažįsta ir niekada nepripažins nei tų neteisėtų pseudoreferendumų ir jų suklastotų rezultatų, nei jokio sprendimo, grindžiamo šiais rezultatais, ir paragino visas Jungtinių Tautų nares daryti tą patį. Rengdama tuos neteisėtus pseudoreferendumus Rusija siekė jėga pakeisti tarptautiniu mastu pripažintas Ukrainos sienas, o tai yra aiškus ir šiurkštus Jungtinių Tautų Chartijos (toliau – JT Chartija) pažeidimas. Vyriausiasis įgaliotinis taip pat nurodė, kad visi asmenys, dalyvavę rengiant tuos neteisėtus pseudoreferendumus, taip pat asmenys, atsakingi už kitus tarptautinės teisės pažeidimus Ukrainoje, bus patraukti atsakomybėn, ir kad šiuo atžvilgiu Rusijai bus nustatytos papildomos ribojamosios priemonės. Vyriausiasis įgaliotinis priminė, kad Sąjunga toliau tvirtai remia Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą nepažeidžiant tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų ir reikalauja, kad Rusija nedelsdama visiškai ir besąlygiškai išvestų visas savo karines pajėgas ir atitrauktų karinę įrangą iš visos Ukrainos teritorijos. Be to, vyriausiasis įgaliotinis pareiškė, kad Sąjunga bei jos valstybės narės toliau rems Ukrainos pastangas šiuo tikslu tol, kol to reikės;

(6)

2022 m. rugsėjo 30 d. Europos Vadovų Tarybos nariai priėmė pareiškimą, kuriame jie griežtai atmetė ir vienareikšmiškai pasmerkė Rusijos įvykdytą Ukrainos Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios regionų neteisėtą aneksiją. Sąmoningai ardydama taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką ir akivaizdžiai pažeisdama Ukrainos pagrindines teises į nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą – pagrindinius principus, kaip įtvirtinta JT Chartijoje ir tarptautinėje teisėje, – Rusija kelia pavojų pasauliniam saugumui. Europos Vadovų Tarybos nariai nurodė, kad jie nepripažįsta ir niekada nepripažins nei neteisėtų „referendumų“, kuriuos Rusija surengė kaip pretekstą siekdama toliau pažeidinėti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą, nei jų suklastotų ir neteisėtų rezultatų. Jie pareiškė, kad jie niekada nepripažins neteisėtos aneksijos, kad tie sprendimai yra niekiniai ir negali sukurti jokių teisinių pasekmių ir kad Krymas, Doneckas, Chersonas, Luhanskas ir Zaporižia yra Ukraina. Jie paragino visas valstybes ir tarptautines organizacijas vienareikšmiškai atmesti neteisėtą aneksiją ir priminė, kad Ukraina teisėtai naudojasi teise gintis nuo Rusijos agresijos, kad atgautų visišką savo teritorijos kontrolę, ir turi teisę išlaisvinti okupuotas teritorijas paisydama savo tarptautiniu mastu pripažintų sienų. Europos Vadovų Tarybos nariai pareiškė, kad jie griežtins Sąjungos ribojamąsias priemones, kuriomis kovojama su Rusijos neteisėtais veiksmais, ir toliau didins spaudimą Rusijai, kad ji nutrauktų savo agresijos karą;

(7)

atsižvelgdama į tas rimtas aplinkybes Taryba mano, kad Sprendimo (BUSP) 2022/266 pavadinimas turėtų būti iš dalies pakeistas, o tame sprendime numatytų apribojimų geografinė taikymo sritis turėtų būti išplėsta iki visų vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios sričių teritorijų;

(8)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai;

(9)

todėl Sprendimas (BUSP) 2022/266 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2022/266 iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„2022 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/266 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų reaguojant į Rusijos Federacijos sprendimą neteisėtai pripažinti, okupuoti ar aneksuoti tam tikras vyriausybės nekontroliuojamas Ukrainos teritorijas“;

2)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Į Sąjungą draudžiama importuoti vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios sričių teritorijų kilmės prekes.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su 1 dalyje nurodytų vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos teritorijų kilmės prekių importu.“;

3)

6 straipsnio 2a ir 2b dalys pakeičiamos taip:

„2a.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi:

a)

Sąjungos ar valstybių narių viešąjį finansavimą gaunančioms viešosioms įstaigoms ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, jeigu 1 ir 2 dalyse nurodytos prekės, technologijos, paslaugos ir pagalba 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais;

b)

organizacijoms ir agentūroms, kurias Sąjunga yra įvertinusi pagal ramsčius ir su kuriomis Sąjunga yra pasirašiusi finansinį partnerystės pagrindų susitarimą, kurio pagrindu organizacijos ir agentūros veikia kaip Sąjungos humanitarinės pagalbos partnerės, jeigu 1 ir 2 dalyse nurodytos prekės, technologijos, paslaugos ir pagalba 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais;

c)

organizacijoms ir agentūroms, kurioms Sąjunga išdavė humanitarinės pagalbos partnerystės sertifikatą arba kurias valstybė narė yra sertifikavusi ar pripažinusi pagal nacionalines procedūras, jeigu 1 ir 2 dalyse nurodytos prekės, technologijos, paslaugos ir pagalba 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais, arba

d)

valstybių narių specializuotoms agentūroms, jeigu 1 ir 2 dalyse nurodytos prekės, technologijos, paslaugos ir pagalba 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais.

2b.   2a dalyje nenumatytais atvejais ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos institucijos tokiomis bendrosiomis ir specialiosiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti bendruosius ar specialiuosius leidimus parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ar technologijas ir teikti 2 dalyje nurodytas paslaugas ir pagalbą, nustačiusios, kad tokios prekės, technologijos, paslaugos ir pagalba 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais.

Apie leidimus, suteiktus pagal šią dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“;

4)

7 straipsnio 1a ir 1b dalys pakeičiamos taip:

„1a.   1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi:

a)

Sąjungos ar valstybių narių viešąjį finansavimą gaunančioms viešosioms įstaigoms ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, jeigu 1 dalyje nurodyta pagalba ir paslaugos 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais;

b)

organizacijoms ir agentūroms, kurias Sąjunga yra įvertinusi pagal ramsčius ir su kuriomis Sąjunga yra pasirašiusi finansinį partnerystės pagrindų susitarimą, kurio pagrindu organizacijos ir agentūros veikia kaip Sąjungos humanitarinės pagalbos partnerės, jeigu 1 dalyje nurodyta pagalba ir paslaugos 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais;

c)

organizacijoms ir agentūroms, kurioms Sąjunga išdavė humanitarinės pagalbos partnerystės sertifikatą arba kurias valstybė narė yra sertifikavusi ar pripažinusi pagal nacionalines procedūras, jeigu 1 dalyje nurodyta pagalba ir paslaugos 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais, arba

d)

valstybių narių specializuotoms agentūroms, jeigu 1 dalyje nurodyta pagalba ir paslaugos 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais.

1b.   1a dalyje nenumatytais atvejais ir nukrypstant nuo 1 dalies valstybės narės kompetentingos institucijos tokiomis bendrosiomis ir specialiosiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti bendruosius ar specialiuosius leidimus teikti 1 dalyje nurodytą pagalbą ir paslaugas, nustačiusios, kad tokia pagalba ir paslaugos 1 straipsnyje nurodytose vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose yra būtinos išimtinai humanitariniais tikslais.

Apie leidimus, suteiktus pagal šią dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


(1)  2022 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/266 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų reaguojant į vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų pripažinimą ir nurodymą į tas teritorijas įvesti Rusijos ginkluotąsias pajėgas (OL L 42 I, 2022 2 23, p. 109).


Top