EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1658

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1658 2022 m. rugsėjo 26 d. kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1189 dėl tam tikrų neatidėliotinų priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Vokietijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6931) (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba) (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/6931

OJ L 249, 27.9.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1658/oj

2022 9 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/1658

2022 m. rugsėjo 26 d.

kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1189 dėl tam tikrų neatidėliotinų priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Vokietijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 6931)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (1), ypač į jo 259 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras yra infekcinė virusinė liga, kuria serga laikomos ir laukinės kiaulės ir kuri gali turėti didelį poveikį atitinkamų gyvūnų populiacijai ir ūkininkavimo pelningumui, dėl to gali būti sutrikdomas tų gyvūnų ir jų produktų siuntų vežimas Sąjungoje ir eksportas į trečiąsias šalis;

(2)

kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiui tarp laikomų kiaulių, kyla didelis pavojus, kad ši liga išplis į kitus laikomų kiaulių ūkius.

(3)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/687 (2) papildomos į sąrašą įtrauktų ligų, nurodytų Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1882 (3) apibrėžtų kaip A, B ir C kategorijų ligos, kontrolės taisyklės. Visų pirma, Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 21 ir 22 straipsniuose nustatyta, kad kilus A kategorijos ligos, įskaitant afrikinį kiaulių marą, protrūkiui nustatoma apribojimų taikymo zona ir tam tikros joje taikytinos priemonės. Be to, to deleguotojo reglamento 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apribojimų taikymo zoną sudaro apsaugos zona, priežiūros zona ir prireikus papildomos apribojimų taikymo zonos aplink apsaugos ir priežiūros zonas arba greta jų;

(4)

po afrikinio kiaulių maro protrūkio tarp laikomų kiaulių Vokietijos Žemutinės Saksonijos žemėje, kuris buvo patvirtintas 2022 m. liepos 2 d., ir tai valstybei narei pateikus informaciją apie su šia liga susijusią padėtį jos teritorijoje, priimtas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1189 (4). Tuo įgyvendinimo sprendimu nustatyta, kad Vokietija užtikrina, kad apribojimų taikymo zona, kurioje taikomos Deleguotajame reglamente (ES) 2020/687 numatytos apsaugos ir priežiūros zonų priemonės, apimtų bent šio įgyvendinimo sprendimo priede išvardytas teritorijas;

(5)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1189 taikomas iki 2022 m. spalio 14 d. Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/1189 taikymo laikotarpis buvo nustatytas atsižvelgiant į protrūkio datą, ligos epidemiologiją ir laiką, kurio reikia epidemiologiniam tyrimui, kuriuo užtikrinama, kad ligos nebėra, atlikti, ir laikantis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (WOAH, įsteigtos kaip OIE) liga neužkrėstos teritorijos statuso atkūrimo anksčiau neužkrėstoje teritorijoje tarptautinių standartų (5) ir Komisijos gairių dėl AKM skirstymo į regionus (6);

(6)

2022 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje Vokietija pranešė Komisijai apie šiuo metu palankią padėtį, susijusią su afrikiniu kiaulių maru tarp laikomų kiaulių Žemutinės Saksonijos žemės apribojimų taikymo zonoje, ir kad apsaugos ir priežiūros zonų priemonės buvo tinkamai įgyvendintos pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/687, siekiant užkirsti kelią tolesniam tos ligos plitimui;

(7)

remiantis ta informacija ir pagrindimais, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. liepos 5 d. užbaigtos preliminarios valymo ir dezinfekavimo priemonės užkrėstame ūkyje, ir į dabartinę palankią afrikinio kiaulių maro padėtį, susijusią su laikomomis kiaulėmis Žemutinės Saksonijos žemėje, ir į priemones, kurias Vokietija tinkamai įgyvendino, ir siekiant išvengti bet kokių nereikalingų prekybos trikdymų, tikslinga Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/1189 panaikinti nuo 2022 m. spalio 5 d.;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1189 panaikinamas nuo 2022 m. spalio 5 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 26 d.

Komisijos vardu

Stella KYRIAKIDES

Komisijos narė


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/687, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 174, 2020 6 3, p. 64).

(3)  2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1882 dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir rūšių grupių, keliančių didelę tų į sąrašą įtrauktų ligų plitimo riziką, sąrašas (OL L 308, 2018 12 4, p. 21).

(4)  2022 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1189 dėl tam tikrų neatidėliotinų priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Vokietijoje (OL L 184, 2022 7 11, p. 66).

(5)  OIE Sausumos gyvūnų sveikatos kodeksas, 29-as leidimas, 2021 m. I ir II tomai ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.

(6)  Darbinis dokumentas SANTE/7112/2015/Rev. 3 „AKM zonos geografinio nustatymo principai ir kriterijai“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.


Top