EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0430

Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/430 2022 m. kovo 15 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

ST/7128/2022/INIT

OL L 87I, 2022 3 15, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/430/oj

2022 3 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 87/56


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/430

2022 m. kovo 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/512/BUSP (1);

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(3)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos prezidentas paskelbė apie karinę operaciją Ukrainoje, ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą. Tas puolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(4)

2022 m. vasario 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Savo neteisėtais kariniais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir JT Chartijos principus, taip pat kenkia saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje. Europos Vadovų Taryba paragino skubiai parengti ir priimti tolesnį individualių ir ekonominių sankcijų rinkinį;

(5)

atsižvelgiant į padėties rimtumą ir reaguojant į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, tikslinga imtis papildomų ribojamųjų priemonių. Visų pirma tikslinga uždrausti bet kokius sandorius su tam tikromis valstybės valdomomis įmonėmis. Taip pat tikslinga uždrausti Rusijos asmenims ar subjektams teikti visas kredito reitingų paslaugas ir leisti naudotis visomis su kredito reitingavimo veikla susijusiomis prenumeruotomis paslaugomis. Be to, tikslinga sugriežtinti dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, taip pat prekių bei technologijų, kuriomis galėtų būti tobulinamos Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologijos, eksporto apribojimus ir papildyti asmenų, susijusių su Rusijos gynybos ir pramonės baze, kuriems taikomi šie apribojimai, sąrašą. Be to, tikslinga uždrausti naujas investicijas į Rusijos energetikos sektorių, ir nustatyti visapusiškus įrangos, technologijų ir paslaugų, skirtų Rusijos energetikos sektoriui, išskyrus branduolinę pramonę ir energijos transportavimo galutinės grandies sektorių, eksporto draudimus. Galiausiai tikslinga nustatyti papildomus prekybos apribojimus, susijusius su geležimi ir plienu, taip pat su prabangos prekėmis;

(6)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai;

(7)

todėl Sprendimas 2014/512/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/512/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„1aa straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti sandorį su:

a)

X priede nurodytu Rusijoje įsisteigusiu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei arba kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar Rusijos centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar Rusijos centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius;

b)

juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, įsteigtais už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į X priedą įtrauktam subjektui, arba

c)

juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančiais šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų iki 2022 m. gegužės 15 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. kovo 16 d.

3.   1 dalyje numatytas draudimas netaikomas:

a)

sandoriams, kurie yra griežtai būtini iškastinio kuro, visų pirma anglies, naftos bei gamtinių dujų ir titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos pirkimui, importui ar transportavimui iš ar per Rusiją į Sąjungą;

b)

sandoriams, susijusiems su už Rusijos ribų esančiais energetikos projektais, kuriuose X priede nurodytas juridinis asmuo, įstaiga ar organizacija yra smulkusis akcininkas.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„1g straipsnis

1.   Nuo 2022 m. balandžio 15 d. draudžiama teikti kredito reitingų paslaugas bet kuriam Rusijos piliečiui ar fiziniam asmeniui, gyvenančiam Rusijoje, ar bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

2.   Nuo 2022 m. balandžio 15 d. draudžiama leisti naudotis visomis su kredito reitingavimo veikla susijusiomis prenumeruotomis paslaugomis bet kuriam Rusijos piliečiui ar fiziniam asmeniui, gyvenančiam Rusijoje, ar bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.“;

3)

3 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus pagal 4 ir 5 dalis, kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

i)

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, išvardyti IV priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais;

ii)

1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas arba susijusios techninės ar finansinės pagalbos teikimas yra skirti aviacijos ar kosmoso pramonei arba

iii)

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos energetikos sektoriui, nebent toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama leidžiami pagal šio sprendimo 4 straipsnio 3–6 dalyse nurodytas išimtis.“;

4)

3a straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus pagal šio straipsnio 4 ir 5 dalis, kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

i)

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, išvardyti IV priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais;

ii)

1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas arba susijusios techninės ar finansinės pagalbos teikimas yra skirti aviacijos ar kosmoso pramonei arba

iii)

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos energetikos sektoriui, nebent toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama leidžiami pagal šio sprendimo 4 straipsnio 3–6 dalyse nurodytas išimtis.“;

5)

3b straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 bei 3a straipsnių ir nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti IV priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims arba subjektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, taip pat šio straipsnio 3a straipsnyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tik tuo atveju, jei nustato, kad:

a)

tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba arba finansinė parama yra būtinos įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui arba

b)

tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas anksčiau nei 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta anksčiau nei 2022 m. gegužės 1 d.“;

6)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti tam tikras Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas, kurios yra tinkamos tam tikrų kategorijų žvalgybos ir gavybos projektams vykdyti, bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba naudojimui Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi prekių ar technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui, kai tos paslaugos yra skirtos:

a)

iškastinio kuro, visų pirma anglies. naftos ir gamtinių dujų, transportavimui iš ar per Rusiją į Sąjungą arba

b)

skubiai įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencijai arba tokio įvykio sušvelninimui.

4.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarties, sudarytos iki 2022 m. rugsėjo 17 d. arba papildomų sutarčių, būtinų tokiai sutarčiai įvykdyti, prievolių vykdymui iki 2022 m. kovo 16 d., jeigu kompetentinga institucija buvo informuota bent prieš penkias dienas.

5.   2 dalyje nustatyti draudimai netaikomi draudimo ir perdraudimo paslaugų teikimui bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę, kiek tai susiję su jo veikla už Rusijos energetikos sektoriaus ribų.

6.   Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prekes ir teikti techninę pagalbą ar finansinę paramą tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad:

a)

jos būtinos siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje arba

b)

jos skirtos išimtiniam įmonių, nuosavybės teise priklausančių juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę, ar kurių vienvaldę ar bendrą kontrolę jie turi, naudojimui.

7.   Apie leidimus, suteiktus pagal 6 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“;

7)

4a straipsnis pakeičiamas taip:

„4a straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

įsigyti naują kapitalo dalį arba padidinti turimą kapitalo dalį bet kuriame juridiniame asmenyje, subjekte ar organizacijoje, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje;

b)

suteikti bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, arba siekiant dokumentais užfiksuotu tikslu finansuoti tokį juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją bet kokią naują paskolą ar kreditą arba teikti kitos formos finansavimą, įskaitant nuosavą kapitalą, arba dalyvauti bet kuriame susitarime dėl tokios paslaugos, kredito ar finansavimo;

c)

su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, įkurti bendrąją įmonę;

d)

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su veikla, nurodyta a, b ir c punktuose.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti bet kurią 1 dalyje nurodytą veiklą tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad:

a)

ji būtina siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat iškastinio kuro, visų pirma anglies, naftos ir gamtinių dujų, tiekiamų iš ar per Rusiją, transportavimui arba

b)

ji išimtinai susijusi su įmonėmis, nuosavybės teise priklausančiomis juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę, ar kurių vienvaldę ar bendrą kontrolę jie turi.

3.   Apie leidimus, suteiktus pagal 2 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“;

8)

4f straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tinklo valdytojas, atsakingas už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijas, Komisijai ir valstybėms narėms padeda užtikrinti 4e straipsnio įgyvendinimą bei laikymąsi. Tinklo valdytojas, visų pirma, atmeta visus orlaivių naudotojų pateiktus skrydžių planus, kuriuose nurodomas ketinimas virš Sąjungos teritorijos vykdyti šio reglamento nuostatas pažeidžiančią veiklą, kad pilotui nebūtų leidžiama skristi.“

9)

įterpiami šie straipsniai:

„4i straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai importuoti į Sąjungą geležies ir plieno gaminius, jei:

i)

jų kilmės šalis yra Rusija arba

ii)

jie eksportuoti iš Rusijos;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti geležies ir plieno gaminius, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Rusija;

c)

vežti geležies ir plieno gaminius, jeigu jų kilmės šalis yra Rusija arba jeigu jie eksportuojami iš Rusijos į bet kurią kitą šalį;

d)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.   1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. birželio 17 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. kovo 16 d.

4j straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prabangos prekes bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

2.   1 dalyje nurodytas draudimas taikomas toms prabangos prekėms, kurių vertė viršija 300 EUR už vienetą.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas nei prekėms, būtinoms oficialiais valstybių narių arba šalių partnerių diplomatinių arba konsulinių atstovybių Rusijoje arba tarptautinių organizacijų, turinčių imunitetus pagal tarptautinę teisę, tikslais, nei jų darbuotojų asmeniniams daiktams.

4.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.“;

10)

7 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, išvardyti I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX ar X priede arba nurodyti 1 straipsnio 1 dalies b ar c punkte, 1 straipsnio 2 dalies b ar c punkte, 1 straipsnio 3 dalies c ar d punkte, 1 straipsnio 4 dalies b ar c punkte, 1a straipsnio a, b ar c punkte, 1aa straipsnio b ar c punkte, 1e ar 1g straipsnyje;“;

11)

priedai iš dalies keičiami taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).


PRIEDAS

1)   

Į Sprendimo 2014/512/BUSP VI priedą įrašomi šie įrašai:

 

„Viešoji AB Amūro laivų statybos įmonė

 

AB Laivų statybos ir remonto technologijų centras

 

AB „Kronshtadt“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Avant Space“

 

„Baikal Electronics“

 

Radiofonijos technologijų kompetencijos centras

 

Centrinis mokslinių tyrimų institutas „Tsiklon“

 

„Crocus Nano Electronics“

 

Laivų remonto centras „Dalzavod“

 

„Elara“

 

Mokslinis gamybinis centras „Elektroninės kompiuterinės ir informacinės sistemos“

 

ELPROM

 

„Engineering Center Ltd.“

 

„Forss Technology Ltd.“

 

„Integral SPB“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Element“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Pella-Mash“

 

AB laivų statybos įmonė „Vympel“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Kranark“

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Center“

 

„MCST Lebedev“

 

Miaso mašinų gamykla

 

Novosibirsko mikroelektronikos tyrimų ir plėtros centras

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „MPI VOLNA“

 

Lenino ordino N. A. Doležalio energetikos mokslinių tyrimų ir konstravimo institutas

 

Laivų remonto įmonė „Nerpa“

 

„NM-Tekh“

 

AB Novorosijsko laivų statybos įmonė

 

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Electronic Systems“

 

Mokslinių tyrimų ir gamybos įmonė „Istok“

 

Mokslo ir technikos centras „Metrotek“

 

Viešoji AB „GosNIIkhimanalit“

 

Viešoji AB „Svetlovskoye Predpriyatiye Era“

 

AAB „TSRY“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Elkomtekh“ („Elkomtex“)

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Planar“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Sertal“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Photon Pro“

 

Viešoji AB „Zvezda“

 

Gamybinis susivienijimas „Strela“

 

„Radioavtomatika“

 

Mokslinių tyrimų centras „Module“

 

„Robin Trade Limited“

 

R.J. Aleksejevo centrinis laivų su povandeniniais sparnais konstravimo biuras

 

Konstravimo biuras „Rubin Sever“

 

„Russian Space Systems“

 

Rybinsko laivų inžinerijos įmonė

 

Taikomosios chemijos tyrimų institutas

 

Elektronikos tyrimų institutas

 

Hipergarsinių sistemų mokslinių tyrimų institutas

 

Mokslinių tyrimų institutas „Submikron“

 

Sergey IONOV

 

„Serniya Engineering“

 

Laivų statybos įmonė „Severnaya Verf“

 

Laivų remonto centras „Zvezdochka“

 

Valstybinis aviacijos sistemų tyrimų ir bandymų poligonas (GkNIPAS)

 

Mašinų gamybos projektavimo biuras „Raduga Bereznya“

 

AB Rusijos Federacijos valstybinis mokslo centras – A. I. Leipunskio fizikos ir energetikos institutas

 

Valstybinis Bachirevo mašinų gamybos mokslinių tyrimų institutas („GosNIImash“)

 

Tomsko bendro mikrobangų ir fotoninių integrinių grandynų ir modulių projektavimo centras

 

UAB „Pella-Fjord“

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos 35-oji laivų statykla

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos Astrachanės laivų statykla

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos centrinis konstravimo biuras „Aysberg“

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos Baltijos laivų statybos įmonė

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statybos įmonė „Krasnoye Sormovo“

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos laivų remonto centras „Zvyozdochka“

 

Jungtinės laivų statybos korporacijos Pabaltijo laivų statybos įmonė „Yantar“

 

Jungtinės laivų statybos korporacijos mokslinių tyrimų projektavimo ir technologijų biuras „Onega“

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statykla „Sredne-Nevsky“

 

Uralo kompozicinių medžiagų mokslinių tyrimų institutas

 

Uralo projektavimo ir konstravimo biuras „Detal“

 

Bandymų įmonė „Vega“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Vertikal“

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

„VTK Ltd“

 

Jaroslavlio laivų statybos įmonė

 

UAB „Elmiks-VS“

 

UAB „Sparta“

 

UAB „Svyaz Inzhiniring““;

2)   

šis tekstas įterpiamas kaip Sprendimo 2014/512/BUSP X priedas:

„X PRIEDAS

1aa STRAIPSNYJE NURODYTŲ VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

OPK OBORONPROM (Jungtinė pramonės korporacija)

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (Jungtinė orlaivių korporacija)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (Valstybinė korporacija „Rusijos technologijos“)

AB Gamybos asociacija „SEVMASH“

SOVCOMFLOT

JUNGTINĖ LAIVŲ STATYBOS KORPORACIJA


Top