EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0395

Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/395 2022 m. kovo 9 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

ST/6971/2022/INIT

OJ L 81, 9.3.2022, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/395/oj

2022 3 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/8


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/395

2022 m. kovo 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/512/BUSP (1);

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(3)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos prezidentas paskelbė karinę operaciją Ukrainoje ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą. Tas puolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(4)

2022 m. vasario 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą ir nemotyvuotą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Neteisėtais kariniais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir Jungtinių Tautų Chartijos principus, taip pat kenkia saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje. Europos Vadovų Taryba paragino skubiai parengti ir priimti tolesnį individualių ir ekonominių sankcijų rinkinį;

(5)

2022 m. vasario 25 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/327 (2), kuriuo iš dalies pakeistas Sprendimas 2014/512/BUSP ir nustatytos konkrečios sektorinės priemonės;

(6)

atsižvelgiant į padėties rimtumą ir reaguojant į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, tikslinga nustatyti tolesnes ribojamąsias priemones jūrų navigacijos prekių ir technologijų eksporto atžvilgiu. Taip pat tikslinga išplėsti juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomi draudimai, susiję su investicinėmis paslaugomis, perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, pinigų rinkos priemonėmis ir paskolomis, sąrašą. Be to, būtini tam tikri patikslinimai siekiant užtikrinti tinkamą kai kurių konkrečių sektorinių apribojimų, nustatytų Sprendimu (BUSP) 2022/327, taikymą;

(7)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai;

(8)

todėl Sprendimas 2014/512/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/512/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

1a straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Draudžiami sandoriai, susiję su Rusijos centrinio banko rezervų ir turto valdymu, įskaitant sandorius su Rusijos centrinio banko vardu arba jo nurodymu veikiančiais juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, tokiais kaip Nacionaliniu turto fondu.“;

2)

1b straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės ar Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.“;

3)

4b straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Sąjungoje įsteigtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirto viešojo finansavimo arba finansinės paramos, kurio (-ios) bendra vertė neviršija 10 000 000 EUR vienam projektui, teikimui arba“;

4)

po 4g straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„4h straipsnis

1.   Draudžiama bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje, naudojimui Rusijoje arba įmontavimui su Rusijos vėliava plaukiojančiame laive tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės jūrų navigacijos prekes ir technologijas.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes.

4.   Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos saugiai laivybai.

5.   Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.“;

5)

Sprendimo 2014/512/BUSP VI priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).

(2)  2022 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/327, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. liepos 31 d. Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 48, 2022 2 25, p. 1).


PRIEDAS

Į Sprendimo 2014/512/BUSP VI priedą įrašomas įrašas apie šį subjektą:

„Russian Maritime Register of Shipping“.


Top