EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0351

Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/351 2022 m. kovo 1 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

OL L 65, 2022 3 2, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/351/oj

2022 3 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/5


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/351

2022 m. kovo 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/512/BUSP (1);

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(3)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos prezidentas paskelbė karinę operaciją Ukrainoje ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą. Tas puolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(4)

2022 m. vasario 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą ir nemotyvuotą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Savo neteisėtais kariniais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir Jungtinių Tautų Chartijos principus, taip pat kenkia saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje. Europos Vadovų Taryba paragino skubiai parengti ir priimti tolesnį individualių ir ekonominių sankcijų rinkinį. Europos Vadovų Taryba paragino Rusiją ir Rusijos remiamus ginkluotus darinius nutraukti jų vykdomą dezinformacijos kampaniją;

(5)

2021 m. gegužės 10 d. išvadose Taryba pabrėžė, kad reikia toliau stiprinti Sąjungos ir valstybių narių atsparumą, taip pat jų gebėjimą kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, įskaitant dezinformaciją, užtikrinant koordinuotą ir integruotą esamų ir galimų naujų kovos su hibridinėmis grėsmėmis priemonių naudojimą Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis, ir galimus atsakomuosius veiksmus hibridinių grėsmių srityje, įskaitant, inter alia, užsienio kišimąsi ir įtakos operacijas, kurie gali apimti prevencines priemones, taip pat užtikrinimą, kad priešiški valstybiniai ir nevalstybiniai subjektai patirtų sąnaudų;

(6)

Rusijos Federacija vykdo sistemingą tarptautinę manipuliavimo žiniasklaida ir faktų iškraipymo kampaniją, siekdama sustiprinti savo vykdomą kaimyninių šalių ir Sąjungos ir jos valstybių narių destabilizavimo strategiją. Visų pirma propaganda ne kartą ir nuosekliai buvo nukreipta prieš Europos politines partijas, ypač rinkimų laikotarpiais, taip pat nukreipta prieš pilietinę visuomenę, prieglobsčio prašytojus, Rusijos etninių mažumų atstovus, seksualinių mažumų atstovus ir Sąjungos ir jos valstybių narių demokratinių institucijų veikimą;

(7)

siekdama pateisinti ir paremti savo agresiją prieš Ukrainą, Rusijos Federacija vykdė nuolatinius ir suderintus propagandos veiksmus, nukreiptus prieš Sąjungos ir kaimyninių šalių pilietinę visuomenę, smarkiai iškraipydama faktus ir jais manipuliuodama;

(8)

šie propagandos veiksmai buvo vykdomi per įvairias žiniasklaidos priemones, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai nuolat kontroliuoja Rusijos Federacijos vadovybė. Tokie veiksmai kelia didelę tiesioginę grėsmę Sąjungos viešajai tvarkai ir saugumui;

(9)

šių žiniasklaidos priemonių vaidmuo skatinant ir remiant agresiją prieš Ukrainą ir destabilizuojant jos kaimynines šalis yra esminis ir labai svarbus;

(10)

atsižvelgiant į padėties sunkumą ir reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, būtina laikantis Pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvės, pripažintos jos 11 straipsnyje, nustatyti papildomas ribojamąsias priemones siekiant skubiai sustabdyti tokių žiniasklaidos priemonių transliavimo veiklą Sąjungoje ir nukreiptą prieš Sąjungą. Šios priemonės turėtų būti taikomos, kol nebus nutraukta agresija prieš Ukrainą ir kol Rusijos Federacija ir su ja susijusios žiniasklaidos priemonės nenutrauks propagandinių veiksmų prieš Sąjungą ir jos valstybes nares;

(11)

laikantis Pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu ir teisės į nuosavybę, pripažintų jos 11, 16 ir 17 straipsniuose, šiomis priemonėmis neužkertamas kelias toms žiniasklaidos priemonėms ir jų darbuotojams vykdyti Sąjungoje kitą veiklą nei transliavimas, kaip antai tyrimai ir pokalbiai. Visų pirma šiomis priemonėmis nekeičiama pareiga paisyti teisių, laisvių ir principų, nurodytų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, įskaitant Pagrindinių teisių chartiją, ir valstybių narių konstitucijose, atitinkamose jų taikymo srityse;

(12)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai;

(13)

todėl Sprendimas 2014/512/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/512/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

po 4f straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„4g straipsnis

1.   Draudžiama ūkio subjektams transliuoti arba sudaryti galimybes transliuoti, sudaryti palankesnes sąlygas transliuoti juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, įtrauktų į IX priede išdėstytą sąrašą, teikiamą turinį arba kitaip prisidėti prie tokios transliacijos, be kita ko, jį perduodant ar platinant bet kokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, kabeliniu, palydoviniu ryšiu, IP-TV, interneto paslaugų teikėjams, dalijimosi vaizdo medžiaga internetu platformomis ar taikomosiomis programomis, nesvarbu, ar jos yra naujos, ar iš anksto įdiegtos.

2.   Visų transliavimo licencijų ir leidimų, taip pat perdavimo ir platinimo susitarimų su IX priede išvardytais juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, galiojimas sustabdomas.“;

2)

šio sprendimo priede pateiktas tekstas pridedamas prie Sprendimo 2014/512/BUSP kaip jo IX priedas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 1 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).


PRIEDAS

„IX PRIEDAS

4g STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

RT – „Russia Today“ anglų kalba

RT – „Russia Today“ JK

RT – „Russia Today“ Vokietija

RT – „Russia Today“ Prancūzija

RT – „Russia Today“ ispanų kalba

„Sputnik“


Top