EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022A1205(02)

Komisijos nuomonė 2022 m. gruodžio 1 d. dėl radioaktyviųjų atliekų šalinimo iš išvežti paruoštų radioaktyviųjų atliekų ir liekanų saugyklos, esančios Grondės branduolinėje elektrinėje Vokietijos Žemutinės Saksonijos žemėje, plano (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba) 2022/C 462/02

C/2022/8534

OJ C 462, 5.12.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 12 5   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 462/3


KOMISIJOS NUOMONĖ

2022 m. gruodžio 1 d.

dėl radioaktyviųjų atliekų šalinimo iš išvežti paruoštų radioaktyviųjų atliekų ir liekanų saugyklos, esančios Grondės branduolinėje elektrinėje Vokietijos Žemutinės Saksonijos žemėje, plano

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2022/C 462/02)

Toliau pateikiamas pagal Euratomo sutarties nuostatas atliktas vertinimas nedaro poveikio jokiems papildomiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo atliktiniems vertinimams ir joje bei antrinės teisės aktuose nustatytiems įpareigojimams (1).

2022 m. vasario 24 d. pagal Euratomo sutarties 37 straipsnį Vokietijos Vyriausybė Europos Komisijai pateikė bendruosius duomenis, susijusius su radioaktyviųjų atliekų šalinimo (2) iš išvežti paruoštų radioaktyviųjų atliekų ir liekanų saugyklos (TBH) planu.

Remdamasi šiais duomenimis ir papildoma informacija, kurios Komisija paprašė 2022 m. gegužės 25 d., o Vokietijos valdžios institucijos pateikė 2022 m. liepos 11 d. bei 2022 m. liepos 15 d., ir pasikonsultavusi su ekspertų grupe, Komisija parengė toliau išdėstytą nuomonę.

1.

Atstumas nuo objekto iki artimiausios sienos su kita valstybe nare (Nyderlandais) yra 160 km.

2.

Įprastomis eksploatacijos sąlygomis skystos ar dujinės radioaktyviosios nuotekos iš išvežti paruoštų radioaktyviųjų atliekų ir liekanų saugyklos į aplinką neišsiskirs. Todėl tokių nuotekų išmetimo reguliavimo leidimas šiai saugyklai nebus reikalingas. Taigi saugykla nesukels apšvitos, kuri būtų reikšminga kitos valstybės narės gyventojų sveikatai, atsižvelgiant į ribines dozes, nustatytas Pagrindinių saugos standartų direktyvoje (3).

3.

Antrinės kietosios radioaktyviosios atliekos bus pervežtos į Grondės atominę elektrinę (KWG) arba vežamos į kitur esančius licencijuotus apdorojimo ir galutinio apdorojimo įrenginius.

4.

Jei, įvykus bendruosiuose duomenyse aprašyto pobūdžio ir masto avarijoms, į aplinką neplanuotai būtų išmesta arba nutekėtų radioaktyviųjų medžiagų, kitos valstybės narės gyventojų galimai patirtos apšvitos dozės nebūtų reikšmingos jų sveikatai, atsižvelgiant į atskaitos lygius, nustatytus Pagrindinių saugos standartų direktyvoje.

Išvada. Komisijos nuomone, įgyvendinant bet kokio pavidalo radioaktyviųjų atliekų šalinimo iš išvežti paruoštų radioaktyviųjų atliekų ir liekanų saugyklos (TBH), esančios Grondės branduolinėje elektrinėje (KWG) Vokietijos Žemutinės Saksonijos žemėje, planą, nei įprastos veiklos sąlygomis, nei įvykus bendruosiuose duomenyse aprašyto pobūdžio ir masto avarijoms nebūtų sukelta kitos valstybės narės gyventojų sveikatai reikšmingos radioaktyviosios vandens, dirvožemio ar oro taršos, atsižvelgiant į Pagrindinių saugos standartų direktyvos nuostatas.

Priimta Briuselyje 2022 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

Kadri SIMSON

Komisijos narė


(1)  Pavyzdžiui, pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo turėtų būti papildomai įvertinti aplinkosaugos aspektai. Be kita ko, Komisija norėtų atkreipti dėmesį į Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (su pakeitimais, padarytais Direktyva 2014/52/ES), Direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo, taip pat Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas.

(2)  Radioaktyviųjų atliekų laidojimas (šalinimas) apibrėžtas 2010 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacijos 2010/635/Euratomas dėl Euratomo sutarties 37 straipsnio taikymo (OL L 279, 2010 10 23, p. 36) 1 punkte.

(3)  2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL L 13, 2014 1 17, p. 1).


Top