EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2286

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2286 2021 m. gruodžio 16 d. dėl pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos teiktinų 2023 ataskaitinių metų kintamųjų rodiklių sąrašo ir aprašymo, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2009 (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/9269

OJ L 458, 22.12.2021, p. 284–343 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2286/oj

2021 12 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 458/284


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2286

2021 m. gruodžio 16 d.

dėl pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos teiktinų 2023 ataskaitinių metų kintamųjų rodiklių sąrašo ir aprašymo, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2009

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2018/1091 numatytos dvi sistemos: žemės ūkio valdų Europos statistikos sistema ir informacijos apie jų struktūrą, gamybos metodus, kaimo plėtros priemones ir agrarinės aplinkosaugos aspektus ir kitos susijusios informacijos integravimo sistema;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2018/1091 5 straipsnio 4 dalį dėl 2023 ataskaitinių metų Komisija turėtų priimti įgyvendinimo aktą, kuriame būtų pateiktas reglamento III priede išvardytų kintamųjų rodiklių, susijusių su pagrindiniais struktūros duomenų kintamaisiais rodikliais, aprašymas;

(3)

pagal Reglamento (ES) 2018/1091 8 straipsnio 1 dalį Komisija turėtų sudaryti 2023 ataskaitinių metų kintamųjų rodiklių sąrašą ir juos aprašyti, o šie kintamieji rodikliai turi būti renkami pagal toliau nurodytų to reglamento IV priede pateiktų modulių temas ir potemes: „Darbo jėga ir kita pelninga veikla“, „Kaimo plėtra“, „Drėkinimas“, „Dirvožemio tvarkymas“, „Mašinos ir įranga“ ir „Sodai“;

(4)

priėmus Reglamentą (ES) 2018/1091 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2009 (2) neteko aktualumo ir siekiant teisinio tikrumo turėtų būti panaikintas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 (3) 7 straipsniu įsteigto Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) 2018/1091 III priede išvardytų pagrindinių struktūros duomenų kintamųjų rodiklių aprašymas pateikiamas šio reglamento I priede.

2.   Kiekvieno modulio temų ir potemių kintamųjų rodiklių sąrašas pateikiamas šio reglamento II priede.

3.   Kintamųjų rodiklių, kuriuos valstybės narės turi naudoti kiekvieno modulio, nurodyto šio reglamento II priede, temų ir potemių atžvilgiu, aprašymas pateikiamas šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1200/2009 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 200, 2018 8 7, p. 1.

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų ir žemės ūkio gamybos metodų tyrimo nuostatos, susijusios su gyvulių vieneto koeficientais ir rodiklių apibrėžtimis (OL L 329, 2009 12 15, p. 1).

(3)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/1091 III priede išvardytų kintamųjų rodiklių, naudotinų pagrindiniams struktūros duomenims, aprašymas

I.

BENDRI KINTAMIEJI RODIKLIAI

Tyrimo informacija

CGNR 001

-

Žemės ūkio valdos identifikatorius

Žemės ūkio valdos unikalus identifikatorius – unikalus skaitinis identifikatorius, skirtas duomenims perduoti.

Žemės ūkio valdos vieta

Žemės ūkio valda yra toje vietoje, kur ūkis vykdo pagrindinę žemės ūkio veiklą.

CGNR 002

-

Geografinė vieta

Visos Europos mastu naudojamo statistinių vienetų 1 km tinklelio INSPIRE (1), kuriame yra ūkis, gardelės kodas. Šis kodas bus naudojamas tik duomenų perdavimo tikslais.

Duomenų sklaidos tikslais, be įprastų lentelių duomenų atskleidimo kontrolės mechanizmų, 1 km tinklelis bus naudojamas, tik jeigu jame yra daugiau nei 10 žemės ūkio valdų; priešingu atveju pagal poreikį bus naudojami 5 km, 10 km ar didesni tinkleliai.

CGNR 003

-

NUTS 3 lygmens regionas

NUTS 3 lygmens (2) regiono (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 (3)), kuriame yra valda, kodas.

CGNR 004

-

Žemės ūkio valdoje yra vietovių, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 priskiriamų prie vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių

Informacija apie vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių (VKEGK), teiktina remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 (4) 32 straipsniu arba, kai tinkama, naujausiais teisės aktais.

L

žemės ūkio valda yra ne kalnuotoje vietovėje, kurioje esama didelių gamtinių kliūčių

M

žemės ūkio valda yra kalnuotoje vietovėje

O

žemės ūkio valda yra kitoje vietovėje, kurioje esama specifinių kliūčių

N

žemės ūkio valda nėra vietovėje, kurioje esama gamtinių kliūčių

Žemės ūkio valdos juridinis statusas

Žemės ūkio valdos juridinis statusas priklauso nuo turėtojo statuso.

 

Juridinę ir ekonominę žemės ūkio valdos atsakomybę prisiima:

CGNR 005

-

Fizinis asmuo, kuris yra vienasmenis turėtojas, jeigu žemės ūkio valda nepriklausoma

Atskiras fizinis asmuo, kuris yra vienintelis žemės ūkio valdos turėtojas, o žemės ūkio valda nesusijusi su kitų turėtojų žemės ūkio valdomis nei bendru valdymu, nei kitais panašiais susitarimais.

Žemės ūkio valdos, atitinkančios šią sąlygą, vadinamos vienasmenio turėtojo žemės ūkio valdomis.

CGNR 006

-

-

Jei taip, ar turėtojas taip pat yra ir valdytojas?

CGNR 007

-

-

-

Jei ne, ar valdytojas yra turėtojo šeimos narys?

CGNR 008

-

-

-

-

Jei taip, ar valdytojas yra turėtojo sutuoktinis (-ė)?

CGNR 009

-

Bendroji nuosavybė

Fiziniai asmenys, kurie yra vienasmeniai su kitų turėtojų žemės ūkio valdomis nesusietos žemės ūkio valdos turėtojai ir kurie dalijasi šios žemės ūkio valdos nuosavybe ir valdymu.

CGNR 010

-

Du ar daugiau fizinių asmenų, kurie yra partneriai, jeigu žemės ūkio valda yra grupinė

Grupinės valdos partneriai – fiziniai asmenys, kuriems kartu priklauso, kurie kartu nuomoja ar kitaip kartu valdo vieną žemės ūkio valdą arba savo atskiras valdas taip, lyg tai būtų viena valda. Toks bendradarbiavimas turi būti vykdomas laikantis teisės aktų arba raštiško susitarimo.

CGNR 011

-

Juridinis asmuo

Juridinis asmuo, išskyrus fizinius asmenis, turintis asmens teises ir pareigas, kaip antai galimybę pateikti ieškinį arba būti patrauktam atsakomybėn (teisnumas ir veiksnumas).

CGNR 012

-

-

Jei taip, ar žemės ūkio valda yra įmonių grupės dalis?

Įmonių grupė – teisiniais ir (arba) finansiniais ryšiais susietų ir grupės vadovo kontroliuojamų įmonių asociacija.

Įmonė – mažiausias organizacinis juridinių vienetų junginys, gaminantis prekes ar teikiantis paslaugas, turintis tam tikrą savarankiškumą priimant sprendimus, ypač paskirstant savo esamus išteklius. Įmonė vykdo vienos ar daugiau rūšių veiklą vienoje ar keliose vietose. Įmonė gali būti vienasmenis juridinis vienetas.

CGNR 013

-

Žemės ūkio valda yra bendros žemės ūkio paskirties žemės vienetas

Duomenų rinkimo ir užrašymo tikslais žemės ūkio valda kaip bendros žemės ūkio paskirties žemės vienetas yra žemės sklypas, kurį sudaro naudojamos žemės ūkio naudmenos (NŽŪN), kitų žemės ūkio valdų naudojamos bendromis teisėmis.

CGNR 014

-

Turėtojas gauna ES paramą už žemę ar gyvūnus žemės ūkio valdoje ir todėl yra įtrauktas į integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS)

Turėtojas yra aktyvus ūkininkas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (5) 9 straipsnyje arba, kai tinkama, naujausiuose teisės aktuose, o paraiška gauti subsidiją buvo priimta.

CGNR 015

-

Turėtojas yra jaunas ūkininkas arba naujai veiklą pradėjęs ūkininkas, šiuo tikslu per trejus pastaruosius metus gavęs bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) finansinę paramą

Finansine parama gali būti laikomos tiesioginės išmokos pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 50 ir 51 straipsnius arba parama, teikiama pagal kaimo plėtros programas, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto i papunkčiu arba, kai taikoma, naujausiais teisės aktais – parama verslui pradėti, skiriama jauniesiems ūkininkams.

Žemės ūkio valdos valdytojas

Žemės ūkio valdos valdytojas yra fizinis asmuo, atsakingas už įprastos kasdieninės finansinės ir gamybinės veiklos organizavimą žemės ūkio valdoje.

Ūkio darbai – bet kokio pobūdžio darbas žemės ūkio valdoje, kuriuo prisidedama prie kurios nors iš šių rūšių veiklos:

i)

veiklos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2018/1091 2 straipsnio a punkte;

ii)

gamybos priemonių išlaikymo;

iii)

veiklos, tiesiogiai susijusios su šia gamybine veikla.

Ūkio darbams žemės ūkio valdoje skirtas laikas – ūkio darbams žemės ūkio valdoje faktiškai skirtas darbo laikas, neįskaitant darbo turėtojo ar valdytojo namų ūkiui.

Metinis darbo vienetas (MDV) – visą darbo dieną atitinkantis užimtumas, t. y. bendras darbo valandų skaičius, padalytas iš per metus visą darbo dieną dirbtų vidutinio valandų skaičiaus toje šalyje.

Visa darbo diena – darbo sutartis reglamentuojančiose nacionalinėse nuostatose nurodytas minimalus valandų skaičius. Jeigu jose nenurodytas per metus dirbamų valandų skaičius, laikoma, kad mažiausias valandų skaičius yra 1 800 valandų (225 darbo dienos po aštuonias valandas kasdien).

CGNR 016

-

Gimimo metai

Žemės ūkio valdos valdytojo gimimo metai.

CGNR 017

-

Lytis

Žemės ūkio valdos valdytojo lytis:

V

vyras,

M

moteris.

CGNR 018

-

Ūkio darbai žemės ūkio valdoje (išskyrus namų ruošą)

Žemės ūkio valdos valdytojo atliktų ūkio darbų metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalas (6).

CGNR 019

-

Metai, kuriais tapo žemės ūkio valdos valdytoju

Metai, kai žemės ūkio valdos valdytojas ėmėsi šių pareigų.

CGNR 020

-

Valdytojo profesinis pasirengimas ūkininkauti

Aukščiausias valdytojo įgytas išsilavinimo žemės ūkio srityje laipsnis:

PRACT

tik praktinė patirtis žemės ūkio srityje, jeigu valdytojo patirtis įgyta praktiškai dirbant žemės ūkio valdoje.

BASIC

pagrindinis mokymas žemės ūkio srityje, jeigu bet kokie mokymo kursai baigti žemės ūkio mokykloje ir (arba) tam tikros žemės ūkio srities (įskaitant sodininkystę, vynuogininkystę, miškininkystę, žuvininkystę, veterinarijos mokslą, žemės ūkio technologijas ir susijusias sritis) institucijoje; atlikta žemės ūkio gamybinė praktika laikoma pagrindiniu mokymu.

FULL

visapusiškas mokymas žemės ūkio srityje, jeigu valdytojas, dieniniame skyriuje įgijęs privalomąjį išsilavinimą, bet kokius mažiausiai dvejų metų dieninio mokymo kursus lankė ir baigė žemės ūkio mokykloje, universitete ar kitoje žemės ūkio, sodininkystės, vynuogininkystės, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarijos mokslo, žemės ūkio technologijų ar kitos susijusios srities aukštojo mokslo įstaigoje.

CGNR 021

-

Valdytojo profesinis mokymas per pastaruosius 12 mėn.

Jeigu valdytojas dalyvavo profesiniame mokyme – instruktoriaus ar mokymo institucijos teikiama mokymo priemonė arba jų vykdoma veikla, kurios pagrindinis tikslas – suteikti naujų gebėjimų, susijusių su ūkio veikla arba su veikla, kuri yra tiesiogiai susijusi su žemės ūkio valda, arba ugdyti ir tobulinti turimus gebėjimus.

Teisinis NŽŪN naudojimo pagrindas (susijęs su turėtoju)

Teisinis pagrindas priklauso nuo padėties tyrimo metų ataskaitinę dieną.

CGNR 022

-

Ūkininkavimas nuosavoje žemėje

Žemės ūkio valdos NŽŪN, kurios yra turėtojo nuosavybė arba kuriose jis ūkininkauja uzufrukto teise arba kaip paveldėtinis ilgalaikis nuomininkas, arba naudodamasis kitu lygiaverčiu teisiniu žemės naudojimo pagrindu, hektarai.

CGNR 023

-

Ūkininkavimas nuomojamoje žemėje

Žemės ūkio valdos už nustatytą nuomą pagal išankstinį susitarimą (mokant pinigais, natūra ar kitaip) išnuomotų NŽŪN, dėl kurių yra sudaryta (raštu ar žodžiu) nuomos sutartis, hektarai. NŽŪN priskiriamos tik vienai žemės ūkio valdai. Jei NŽŪN ataskaitiniais metais nuomojamos daugiau nei vienai žemės ūkio valdai, jos paprastai priskiriamos žemės ūkio valdai, su kuria jos susijusios tyrimo ataskaitinę dieną arba kuri jomis ilgiausiai naudojosi per ataskaitinius metus.

CGNR 024

-

Ūkininkavimas bendrai ar remiantis kitu naudojimosi pagrindu

NŽŪN:

a)

kuriose pusininkaujama, t. y. kuriose ūkininkauja žemvaldys ir pusininkas pagal raštu ar žodžiu sudarytą pusininkavimo sutartį, hektarai. Pusininkaujant iš to ploto gauta produkcija (ekonominė arba fizinė) yra pasidalijama abiejų šalių pagal jų susitarimą;

b)

kurios neįtrauktos į ankstesnius punktus ir jomis naudojamasi kitais pagrindais, hektarai.

CGNR 025

-

Bendra žemė

Žemės ūkio valdos reikmėms naudojamų NŽŪN, kurios tai valdai tiesiogiai nepriklauso, t. y. teisė jomis naudotis yra bendra, hektarai.

CGNR 026

-

Ekologinis ūkininkavimas

Žemės ūkio valdoje ūkininkaujama pagal tam tikrus standartus ir taisykles, nustatytus i) Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 (7), arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/848 (8), arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse įgyvendinimo taisyklėse, taikomose ekologinei gamybai.

CGNR 027

-

Žemės ūkio valdos NŽŪN, kuriose taikomi ekologinio ūkininkavimo gamybos metodai, sertifikuoti pagal nacionalines arba Europos Sąjungos taisykles, bendras plotas

Žemės ūkio valdos NŽŪN hektarai, kuriuose gamyba vykdoma visiškai laikantis ekologinės gamybos ūkiuose principų, nustatytų i) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba Reglamente (ES) 2018/848, arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse ekologinės gamybos sertifikavimo įgyvendinimo taisyklėse.

CGNR 028

-

Visos žemės ūkio valdos NŽŪN, kurios pertvarkomos siekiant taikyti ekologinio ūkininkavimo gamybos metodus, kad jas būtų galima sertifikuoti pagal nacionalines arba Europos Sąjungos taisykles

Žemės ūkio valdos NŽŪN hektarai, kuriuose pereinant nuo neekologinės prie ekologinės gamybos per nustatytą laikotarpį taikomi ekologinio ūkininkavimo metodai, nustatyti i) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba Reglamente (ES) 2018/848, arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse ekologinės gamybos sertifikavimo įgyvendinimo taisyklėse.

CGNR 029

-

Dalyvavimas kitose aplinkosaugos sertifikavimo sistemose

Žemės ūkio valda dalyvauja nacionalinėse arba regioninėse ekologinio sertifikavimo sistemose, pvz., minimose Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 43 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies b punkte arba IX priede (esamos sertifikavimo sistemos, lygiavertės BŽŪP žalinimo išmokai), arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose, o paraiška gauti subsidiją buvo priimta.


II.   ŽEMĖS KINTAMIEJI RODIKLIAI

Bendrą žemės ūkio valdos plotą sudaro naudojamos žemės ūkio naudmenos (ariamoji žemė, daugiamečiai žolynai, daugiamečiai sodiniai ir daržai) ir kita žemė (nenaudojamos žemės ūkio naudmenos, miškingi plotai ir kita, niekur kitur nepriskirta žemė).

Plotas, kuriame nuimamas kiekvienos kultūros derlius, vadinamas pagrindiniu žemės sklypo plotu ir reiškia fizinę žemės sklypo (-ų) vietą, neatsižvelgiant į tai, ar derliaus metais jame buvo auginami tik vienos ar kelių rūšių augalai. Jeigu auginami vienmečiai augalai, pagrindinis žemės sklypo plotas atitinka apsėtą plotą; jeigu auginami daugiamečiai sodiniai, pagrindinis žemės sklypo plotas yra bendras apsodintas plotas; jeigu augalai auginami vienas po kito, pagrindinis žemės sklypo plotas atitinka plotą, kurį per metus žemės sklype užima pagrindiniai augalai; jeigu kelių rūšių augalai auginami vienu metu, jis atitinka plotą, kuriame kartu auga tokie augalai. Tokiu būdu kiekvienas plotas paminimas tik vieną kartą.

Pagrindiniai augalai – aukščiausią ekonominę vertę turintys augalai. Kai nėra galimybės pagrindinius augalus nustatyti atsižvelgiant į gamybos vertę, pagrindiniais augalais laikomi tie, kurie toje žemėje auginami ilgiausiai, palyginti su visais augalais, kurių derlius nuimamas ataskaitiniais metais.

Naudojamos žemės ūkio naudmenos (NŽŪN) – visas žemės ūkio valdos naudojamas plotas, kurį užima ariamoji žemė, daugiamečiai žolynai, daugiamečiai sodiniai ir daržai neatsižvelgiant į teisinį žemės naudojimo pagrindą.

Sėjomaina – tam tikrame lauke auginamų augalų keitimas kitais pagal numatytą modelį ar tvarką vienas po kito einančiais derliaus metais, kad tame pačiame lauke be pertraukos nebūtų auginami tos pačios rūšies augalai. Vykdant sėjomainą, augalai paprastai keičiami kas metus, tačiau sėjomainą galima taikyti ir daugiamečiams augalams.

Atviro lauko ir stiklu arba aukšta prieinama danga dengti plotai pateikiami atskirai.

Dėl žemės kintamųjų rodiklių: žemės naudojimas siejamas su ataskaitiniais metais.

CLND 001

-

NŽŪN

NŽŪN hektarai.

CLND 002

-

-

Ariamoji žemė

Reguliariai dirbamos (ariamos ar įdirbamos) žemės, paprastai naudojamos sėjomainos sistemoje, hektarai.

CLND 003

-

-

-

Javai grūdams (įskaitant sėklas)

Visų javų, nukuliamų sausų grūdams, nepriklausomai nuo jų naudojimo, hektarai.

CLND 004

-

-

-

-

Paprastieji kviečiai ir spelta

Triticum aestivum L. emend hektarai. Fiori et Paol., Triticum spelta L. ir Triticum monococcum L.

CLND 005

-

-

-

-

Kietieji kviečiai

Triticum durum Desf. hektarai.

CLND 006

-

-

-

-

Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

Rugių (Secale cereale L.), sėjamų bet kuriuo metu, rugių ir kitų javų mišinių bei kitų javų mišinių, sėjamų prieš žiemą ar žiemos metu (kviečių ir rugių mišinių) hektarai.

CLND 007

-

-

-

-

Paprastieji miežiai

Paprastųjų miežių (Hordeum vulgare L.) hektarai.

CLND 008

-

-

-

-

Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

Avižų (Avena sativa L.) ir kitų javų, sėjamų pavasarį, auginamų mišiniais ir sausais grūdais nukuliamų, įskaitant sėklas, hektarai.

CLND 009

-

-

-

-

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

Kukurūzų (Zea mays L.), nuimamų grūdams kaip sėklos arba kukurūzų burbuolių mišinys, hektarai.

CLND 010

-

-

-

-

Kvietrugiai

Kvietrugių (x Triticosecale Wittmack) hektarai.

CLND 011

-

-

-

-

Sorgai

Sorgų (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench arba Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.) hektarai.

CLND 012

-

-

-

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

Ankstesniems punktams nepriskirtų javų, nukuliamų sausų grūdams, pvz., sorų (Panicum miliaceum L.), grikių (Fagopyrum esculentum Mill.), kanarėlių lesalo (Phalaris canariensis L.) ir kitų, niekur kitur nepriskirtų javų hektarai.

CLND 013

-

-

-

-

Ryžiai

Ryžių (Oryza sativa L.) hektarai.

CLND 014

-

-

-

Ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

Ankštinių augalų ir baltymingų augalų, nuimtų sausų grūdams, nepriklausomai nuo jų naudojimo, hektarai.

CLND 015

-

-

-

-

Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, pašariniai žirniai, saldieji lubinai

Visų rūšių dirvinių žirnių (Pisum sativum L. convar. sativum arba Pisum sativum L. convar. arvense L., arba convar. speciosum), nuimamų sausų, hektarai, visų rūšių pupų arba pašarinių pupų (Vicia faba L. (partim)), nuimamų sausų, hektarai, visų saldžiųjų lubinų (Lupinus sp.), nuimamų sausų grūdams, įskaitant sėklas, nepriklausomai nuo jų naudojimo, hektarai.

CLND 016

-

-

-

Šakniavaisiai

Pasėlių, auginamų dėl šakniavaisių, gumbavaisių ar modifikuotų stiebų, hektarai. Be kita ko, tai šakniavaisiai, gumbavaisiai ir svogūninės daržovės, pvz., morkos, burokėliai ar griežčiai.

CLND 017

-

-

-

-

Bulvės (įskaitant sėklines)

Bulvių (Solanum tuberosum L.) hektarai.

CLND 018

-

-

-

-

Cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)

Cukrinių runkelių (Beta vulgaris L.), skirtų cukraus pramonei ir alkoholio gamybai, hektarai.

CLND 019

-

-

-

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai

Pašarinių runkelių (Beta vulgaris L.) ir Brassicae šeimos augalų, dažniausiai nuimamų pašarams, neatsižvelgiant į tai, ar pašarui naudojamos šaknys, ar stiebai, ir kiti, kitur nenurodyti augalai, daugiausia auginami dėl pašarui naudojamų šaknų, hektarai.

CLND 020

-

-

-

Pramoniniai augalai

Pramoninių augalų, kurie paprastai neparduodami tiesioginiam vartojimui, kadangi prieš galutinį vartojimą juos reikia perdirbti pramoniniu būdu, hektarai.

CLND 021

-

-

-

-

Aliejiniai augalai

Rapsų (Brassica napus L.) ir aliejinių griežčių (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), saulėgrąžų (Helianthus annus L.), sojų (Glycine max (L.) Merril), linų sėmenų (Linum usitatissimum L.), garstyčių (Sinapis alba L.), aguonų (Papaver somniferum L.), dažinių dygminų (Carthamus tinctorius L.), sezamų sėklų (Sesamum indicum L.), valgomųjų viksvuolių (Cyperus esculentus L.), žemės riešutų (Arachis hypogea L.), paprastųjų moliūgų aliejui (Cucurbita pepo var. styriaca) ir kanapių (Cannabis sativa L.), auginamų aliejaus gamybai ir sausais grūdais nukuliamų, išskyrus vilnamedžių sėklas (Gossypium spp.), hektarai.

CLND 022

-

-

-

-

-

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

Rapsų (Brassica napus L.) ir aliejinių griežčių (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), auginamų aliejaus gamybai ir nukuliamų sausais grūdais, ir naudojamų baltymams, hektarai.

CLND 023

-

-

-

-

-

Saulėgrąžos

Sausais grūdais nukuliamų saulėgrąžų (Helianthus annuus L.) hektarai.

CLND 024

-

-

-

-

-

Sojos

Sausais grūdais nukuliamų sojų (Glycine max L. Merril), naudojamų aliejui ir baltymams, hektarai.

CLND 025

-

-

-

-

-

Linų sėmenys (aliejiniai linai)

Daugiausia aliejaus gamybai naudojamų, sausais grūdais nukuliamų linų sėmenų (Linum usitatissimum L.) hektarai.

CLND 026

-

-

-

-

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai

Kitų, daugiausia dėl aliejingumo auginamų, sausais grūdais nukuliamų, niekur kitur nepriskirtų augalų (išskyrus vilnamedžių sėklas) hektarai.

CLND 027

-

-

-

-

Pluoštiniai augalai

Pluoštinių linų (Linum usitatissimum L), kanapių (Cannabis sativa L.), vilnamedžių (Gossypium spp.), džiuto (Corchorus capsularis L.), abakos, arba pluoštinių bananų (Musa textilis Née), kenafo (Hibiscus cannabinus L.) ir sizalio (Agave sisalana Perrine) hektarai.

CLND 028

-

-

-

-

-

Pluoštiniai linai

Daugiausia pluošto gamybai naudojamų pluoštinių linų (Linum usitatissimum L.) hektarai.

CLND 029

-

-

-

-

-

Kanapės

Dėl šiaudelių auginamų kanapių (Cannabis sativa L.) hektarai.

CLND 030

-

-

-

-

-

Vilnamedžiai

Pluoštui ir (arba) aliejui naudojamų vilnamedžių (Gossypium spp.) hektarai.

CLND 031

-

-

-

-

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pluoštiniai augalai

Daugiausia dėl pluoštingumo auginamų, niekur kitur nepriskirtų kitų augalų, pvz., džiuto (Corchorus capsularis L.), abakos, arba pluoštinių bananų (Musa textilis Née), sizalio Agave sisalana Perrine) ir kenafo (Hibiscus cannabinus L.), hektarai.

CLND 032

-

-

-

-

Tabakas

Dėl lapų auginamo tabako (Nicotiana tabacum L.) hektarai.

CLND 033

-

-

-

-

Apyniai

Spurgams auginamų apynių (Humulus lupulus L.) hektarai.

CLND 034

-

-

-

-

Aromatiniai augalai, medicinoje ir kulinarijoje naudojami augalai

Aromatinių, medicinoje ir kulinarijoje naudojamų augalų, auginamų farmacijos tikslais, kvepalams gaminti ar žmonėms vartoti, hektarai.

CLND 035

-

-

-

-

Niekur kitur nepriskirti energiniai augalai

Niekur kitur nepriskirtų energinių augalų, naudojamų tik atsinaujinančiajai energijai gaminti ir auginamų ariamojoje žemėje, hektarai.

CLND 036

-

-

-

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pramoniniai augalai

Kitų, niekur kitur nepriskirtų pramoninių augalų hektarai.

CLND 037

-

-

-

Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

Visų ariamojoje žemėje auginamų ir žalių nuimamų augalų, skirtų gyvūnų pašarui, atsinaujinančiajai energijai gaminti, t. y. javų, žolių, ankštinių arba pramoninių augalų ir kitų ariamojoje žemėje auginamų ir žalių nuimamų ir (arba) naudojamų augalų, hektarai.

CLND 038

-

-

-

-

Laikinos žolės ir ganyklos

Dalį įprastos sėjomainos sudarančių žolinių augalų, skirtų ganymui, šienui ar silosui, auginamų bent vienus ir paprastai ne ilgiau kaip penkerius derliaus metus, pasėtų su žole arba žolės mišiniuose, hektarai.

CLND 039

-

-

-

-

Pupiniai augalai žaliajam pašarui

Pupinių augalų, auginamų ir nuimamų žalių, visą augalą daugiausia naudojant pašarams ar energijai gaminti, hektarai.

Čia įtraukiami daugiausia žalių nuimamų arba sudžiovintų į šieną ankštinių (paprastai > 80 %) ir žolinių augalų mišiniai.

CLND 040

-

-

-

-

Kukurūzai žaliajam pašarui

Visų daugiausia silosui skirtų ir grūdams nenaudojamų rūšių kukurūzų (Zea mays L.) (sveikos burbuolės, visas augalas arba jo dalys) hektarai.

CLND 041

-

-

-

-

Kiti javai žaliajam pašarui (išskyrus kukurūzus žaliajam pašarui)

Visų auginamų ir žalių nuimamų javų (išskyrus kukurūzus), kurių visas augalas naudojamas pašarams arba atsinaujinančiajai energijai gaminti (biomasės gamybai), hektarai.

CLND 042

-

-

-

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

Kitų žalių nuimamų vienmečių arba daugiamečių (auginamų ne ilgiau kaip penkerius metus) augalų, daugiausia skirtų gyvūnų pašarui, hektarai. Taip pat niekur kitur nepriskirtų augalų likučiai, kai sunaikinus pagrindinį derlių vis tiek galima panaudoti likučius (pašarams arba atsinaujinančiajai energijai gaminti).

CLND 043

-

-

-

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės

Visų bastučio šeimos daržovių, lapinių ir stiebinių daržovių, dėl vaisių auginamų daržovių, šakniavaisių, šakniagumbių ir svogūninių daržovių, šviežių ankštinių augalų, kitų daržovių, kurios nuimamos šviežios (ne sausos), ir braškių, auginamų ariamojoje žemėje lauke pakaitomis su kitais žemės ūkio ar sodo augalais, hektarai.

CLND 044

-

-

-

-

Pakaitomis su sodo augalais auginamos šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės (prekinė daržininkystė)

Pakaitomis su kitais sodo augalais ariamojoje žemėje auginamų šviežių daržovių, melionų ir braškių hektarai.

CLND 045

-

-

-

-

Pakaitomis su ne sodo augalais auginamos šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės (atviras laukas)

Pakaitomis su kitais žemės ūkio augalais ariamojoje žemėje auginamų šviežių daržovių, melionų ir braškių hektarai.

CLND 046

-

-

-

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus daigynus)

Visų parduoti skirtų skintų gėlių ir dekoratyvinių augalų (pvz., rožių, gvazdikų, orchidėjų, kardelių, chrizantemų, skintų žalumynų ir kitų skintų produktų), vazoninių, lysvinių ir balkoninių gėlių ir augalų (pvz., rododendrų, azalijų, chrizantemų, begonijų, snapučių, sprigių, kitų vazoninių, lysvinių ir balkoninių augalų), taip pat svogūninių ir gumbasvogūnių gėlių ir kitų dekoratyvinių augalų (tulpių, hiacintų, orchidėjų, narcizų ir kt.) hektarai.

CLND 047

-

-

-

Sėklos ir sėjinukai

Šakniavaisių sėklų (išskyrus bulves ir kitus augalus, kurių šakniavaisiai taip pat gali būti naudojami sėklai), pašarinių augalų, žolės, pramoninių augalų (išskyrus aliejinius) bei daržovių ir gėlių sėklų ir sėjinukų hektarai.

CLND 048

-

-

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ariamojoje žemėje auginami augalai

Niekur kitur nepriskirtų ariamojoje žemėje auginamų augalų hektarai.

CLND 049

-

-

-

Pūdymas

Visos sėjomainos sistemoje naudojamos arba išlaikomos geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB (9)), dirbamos arba nedirbamos ariamosios žemės, iš kurios neketinama gauti derliaus visus derliaus metus, hektarai. Pagrindinė pūdymo savybė yra ta, kad žemei leidžiama atsigauti paprastai visus derliaus metus. Pūdymas gali būti:

i)

tuščia žemė be jokių augalų arba

ii)

žemė su savaimine natūralia augmenija, kurią galima naudoti kaip pašarą arba užarti, arba

iii)

žemė, užsėta išimtinai žaliosios trąšos gamybai (žaliasis pūdymas).

CLND 050

-

-

Daugiamečiai žolynai

Žoliniams pašariniams arba energiniams augalams nuolat (keletą metų iš eilės, paprastai penkerius metus ir ilgiau) auginti skirtų plotų, dirbant žemę (sėjant) ar natūraliai (savaiminė sėja), nenaudojamų žemės ūkio valdos sėjomainoje, hektarai.

Žolynai gali būti naudojami gyvūnams ganyti, šienaujami silosui ir šienui arba naudojami atsinaujinančiajai energijai gaminti.

CLND 051

-

-

-

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

Daugiametės ganyklos gerose ar vidutinės kokybės dirvose, kurią paprastai galima naudoti intensyviam ganymui, hektarai.

CLND 052

-

-

-

Nesukultūrintos ganyklos

Mažai derlingų daugiamečių žolynų, dažniausiai prastos kokybės dirvoje, pavyzdžiui, kalvotoje vietovėje ir aukštai virš jūros lygio, paprastai negerintų trąšomis, įdirbimu, atsėjimu ar drenažu, hektarai. Paprastai tokius plotus galima naudoti tik ekstensyviam ganymui ir jie dažniausiai nešienaujami arba šienaujami ekstensyviai; juose negali būti ganoma daug gyvūnų.

CLND 053

-

-

-

Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

Gamybos tikslais nebenaudojamų daugiamečių žolynų ir pievų hektarai, kurie laikantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 arba, kai tinkama, naujausių teisės aktų yra išlaikomi tokios būklės, kad būtų tinkami ganymui arba kultivavimui nesiimant kitokių nei įprasti žemės ūkio metodai ir mašinos parengiamųjų priemonių ir atitiktų finansinės paramos reikalavimus.

CLND 054

-

-

Daugiamečiai sodiniai atvirame lauke (įskaitant jaunuolynus ir laikinai užleistas plantacijas, išskyrus žemės plotus, skirtus tik asmeniniam vartojimui skirtiems produktams gauti)

Visų vaismedžių, visų citrusinių vaismedžių, visų riešutmedžių, visų uogų plantacijų, visų vynuogynų, visų alyvmedžių ir kitų daugiamečių sodinių, skirtų žmonėms (pvz., arbatos, kavos arba saldžiųjų ceratonijų) ir kitais tikslais (pvz., daigynų, Kalėdų eglučių ar pynimui ir audimui skirtų augalų, pvz., rotango ar bambuko), hektarai.

CLND 055

-

-

-

Vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

Sėklavaisių, kaulavaisių, uogų, riešutų bei atogrąžų ir paatogrąžių klimato zonų sodų hektarai.

CLND 056

-

-

-

-

Sėklavaisiai

Sėklavaisių, pvz., obuolių (Malus spp.), kriaušių (Pyrus spp.), svarainių (Cydonia oblonga Mill.) ar baltažiedės šliandros (Mespilus germanica, L.), sodų hektarai.

CLND 057

-

-

-

-

Kaulavaisiai

Kaulavaisių, pvz., persikų ir nektarinų (Prunus persica (L.) Batch), abrikosų (Prunus armeniaca L. ir kt.), trešnių ir vyšnių (Prunus avium L., P. cerasus), slyvų (Prunus domestica L. ir kt.) bei kitų, niekur kitur nepriskirtų kaulavaisių, pvz., dygiųjų slyvų (Prunusspinosa L.) arba japoninių lokvų (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.), sodų hektarai.

CLND 058

-

-

-

-

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

Visų paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisių, pvz., kivių (Actinidia chinensis Planch.), avokadų (Persea americana Mill.) ar bananų (Musa spp.), hektarai.

CLND 059

-

-

-

-

Uogos (išskyrus braškes)

Visų auginamų uogų, pvz., juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.), raudonųjų serbentų (Ribes rubrum L.), aviečių (Rubus idaeus L.) ar šilauogių (Vaccinium corymbosum L.), hektarai.

CLND 060

-

-

-

-

Riešutai

Visų riešutmedžių hektarai: graikinių riešutų, lazdyno riešutų, migdolų, kaštainių ir kt.

CLND 061

-

-

-

Citrusiniai vaisiai

Citrusinių vaisių (Citrus spp.) hektarai: apelsinų, smulkių citrusinių vaisių, citrinų. žaliųjų citrinų, didžiųjų greipfrutų, greipfrutų ir kt.

CLND 062

-

-

-

Vynuogės

Vynmedžių (Vitis vinifera L.) hektarai.

CLND 063

-

-

-

-

Vynams gaminti skirtos vynuogės

Paprastai sulčių, misos ir (arba) vyno gamybai skirtų vynuogių rūšių vynuogynų hektarai.

CLND 064

-

-

-

-

-

Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės

Vynuogių veislių, paprastai auginamų vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda, kuris atitinka i) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 (10) arba, kai tinkama, naujausių teisės aktų reikalavimus ir ii) atitinkamas nacionalines nuostatas, gamybai, hektarai.

CLND 065

-

-

-

-

-

Vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės

Vynuogių veislių, paprastai auginamų vyno su saugoma geografine nuoroda, kuris atitinka i) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 arba, kai tinkama, naujausių teisės aktų reikalavimus ir ii) atitinkamas nacionalines nuostatas, gamybai, hektarai.

CLND 066

-

-

-

-

-

Niekur kitur nepriskirtos vynuogės, skirtos kitiems vynams (be SKVN ar SGN) gaminti

Vynuogių veislių, paprastai auginamų vyno, išskyrus vyno su SKVN ir SGN, gamybai, hektarai.

CLND 067

-

-

-

-

Valgomosios vynuogės

Paprastai šviežių vynuogių derliui auginamų vynuogių veislių hektarai.

CLND 068

-

-

-

-

Razinoms gaminti skirtos vynuogės

Paprastai razinų gamybai naudojamų vynuogių veislių hektarai.

CLND 069

-

-

-

Alyvuogės

Alyvuogių gamybai auginamų alyvmedžių (Olea europea L.) hektarai.

CLND 070

-

-

-

Daigynai

Daigynų, kuriuose atvirame lauke auginami jauni (sumedėję) augalai, skirti vėliau persodinti, hektarai.

CLND 071

-

-

-

Kiti daugiamečiai sodiniai, įskaitant kitus daugiamečius sodinius, kurių produktai skirti žmonėms vartoti

Niekur kitur nepriskirtų daugiamečių sodinių, kurių produktai skirti žmonėms vartoti, ir NŽŪN pasodintų Kalėdų eglučių hektarai.

CLND 072

-

-

-

-

Kalėdų eglutės

Komerciniais tikslais ne miške, NŽŪN pasodintų Kalėdų eglučių hektarai. Nebeprižiūrimi ir miškingiems plotams priklausantys Kalėdų eglučių sodinukai neįtraukti.

CLND 073

-

-

Daržai

Žemės, kurioje įprastai, be kita ko, auginamos daržovės, šakniastiebiai ir daugiamečiai sodiniai, skirti asmeninėms turėtojo ir jo namų ūkio reikmėms, paprastai atskirtos nuo likusių žemės ūkio naudmenų ir registruojamos kaip daržai, hektarai.

CLND 074

-

Kitos žemės naudmenos

Nenaudojamų žemės ūkio naudmenų (žemės ūkio naudmenos, kuriose daugiau neūkininkaujama dėl ekonominių, socialinių ar kitų priežasčių ir kurios nenaudojamos sėjomainos sistemoje), miškingų plotų ir kitos žemės, kurioje yra pastatų, sodybų kiemų, kelių, tvenkinių, karjerų, nederlingų plotų, uolų ir t. t., hektarai.

CLND 075

-

-

Nenaudojamos žemės ūkio naudmenos

Anksčiau žemės ūkio tikslais naudojamos žemės, tyrimo ataskaitiniais metais daugiau nedirbamos ir nenaudojamos sėjomainos sistemoje, t. y. žemės, kurios neketinama naudoti žemės ūkiui, hektarai.

Ši žemė vėl gali būti dirbama naudojant paprastai pačioje žemės ūkio valdoje esančius išteklius.

CLND 076

-

-

Miškingi plotai

Medžiais arba miško krūmais apželdintos žemės, įskaitant tuopų sodinukus ir kitus panašius medžius miške ir už miško ribų, ir miškingoje vietovėje pačios žemės ūkio valdos poreikiams auginamų miško medžių medelynų, taip pat miško infrastruktūros (miško keliai, medienos laikymo sandėliai ir t. t.) hektarai.

CLND 077

-

-

-

Trumpos rotacijos želdiniai

Prižiūrimų miškingų plotų, kuriuose auginami miško augalai ir kurių sėjomainos laikotarpis yra 20 ar mažiau metų, hektarai.

Sėjomainos laikotarpis – laikotarpis nuo pirmo medžių pasėjimo ir (arba) pasodinimo iki galutinio produkto nuėmimo, kuriam nepriskiriami įprasti priežiūros darbai, kaip antai retinimas.

CLND 078

-

-

Kita žemė (žemė, kurią užima pastatai, sodybų kiemai, keliai ar tvenkiniai ir kita žemės ūkio produkcijai neskirta žemė)

Visos žemės ūkio valdai priklausančios žemės, kurioje nėra nei NŽŪN ar nenaudojamų žemės ūkio naudmenų, nei miškingų plotų, pvz., žemės, kurioje yra pastatų (išskyrus naudojamus grybams auginti), sodybų kiemų, kelių, tvenkinių, karjerų, nederlingų plotų ar uolų, hektarai.

 

 

Specialios paskirties žemės ūkio valdos

CLND 079

-

-

Auginami grybai

Specialiai pastatytuose arba grybams auginti pritaikytuose statiniuose, taip pat požeminėse patalpose, urvuose ir rūsiuose auginamų grybų hektarai.

CLND 080

-

NŽŪN po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Augalų, kurie visą augimo laikotarpį arba didžiąją jo dalį auginami šiltnamiuose arba po stacionaria ar nuimama aukšta danga (stiklu arba standžia ar lanksčia plastikine plėvele), hektarai. Šių plotų negalima įtraukti į pirmiau minėtus kintamuosius rodiklius (susijusius tik su lauko plotais).

CLND 081

-

-

Daržovės, įskaitant melionus ir braškes, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Visų bastučio šeimos daržovių, lapinių ir stiebinių daržovių, dėl vaisių auginamų daržovių, šakniavaisių, šakniagumbių ir svogūninių daržovių, šviežių ankštinių augalų, kitų daržovių, kurios nuimamos šviežios (ne sausos), ir braškių, auginamų po stiklo ar kita aukšta prieinama danga, hektarai.

CLND 082

-

-

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus daigynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Visų parduoti skirtų skintų gėlių ir dekoratyvinių augalų (pvz., rožių, gvazdikų, orchidėjų, kardelių, chrizantemų, skintų žalumynų ir kitų skintų produktų), vazoninių, lysvinių ir balkoninių gėlių ir augalų (pvz., rododendrų, azalijų, chrizantemų, begonijų, snapučių, sprigių, kitų vazoninių, lysvinių ir balkoninių augalų), taip pat svogūninių ir gumbasvogūnių gėlių ir kitų dekoratyvinių augalų (tulpių, hiacintų, orchidėjų, narcizų ir kt.), auginamų po stiklo ar kita aukšta prieinama danga, hektarai.

CLND 083

-

-

Kiti ariamojoje žemėje po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami augalai

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ariamojoje žemėje po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamų augalų hektarai.

CLND 084

-

-

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamų daugiamečių sodinių hektarai.

CLND 085

-

-

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, NŽŪN, esančios po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Kitų, niekur kitur nepriskirtų NŽŪN po stiklo ar kita aukšta prieinama danga hektarai.

Ekologinis ūkininkavimas

Žemės ūkio valdos naudojamose žemės ūkio naudmenose taikomi ekologinio ūkininkavimo gamybos metodai laikantis tam tikrų standartų ir taisyklių, nustatytų i) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba Reglamente (ES) 2018/848, arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse įgyvendinimo taisyklėse, taikomose ekologinei gamybai, be kita ko, pertvarkymo laikotarpiu.

Augalai apibrėžti II pagrindiniame skirsnyje „ŽEMĖS KINTAMIEJI RODIKLIAI“.

CLND 086

-

Ekologiniam ūkininkavimui naudojamos lauko NŽŪN (išskyrus daržus)

CLND 087

-

-

Ekologiniam ūkininkavimui naudojama lauko ariamoji žemė

CLND 088

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose grūdams auginami javai (įskaitant sėklas)

CLND 089

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami paprastieji kviečiai ir spelta

CLND 090

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami kietieji kviečiai

CLND 091

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

CLND 092

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami šakniavaisiai

CLND 093

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginamos bulvės (įskaitant sėklines)

CLND 094

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)

CLND 095

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami pramoniniai augalai

CLND 096

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami aliejiniai augalai

CLND 097

-

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginama soja

CLND 098

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

CLND 099

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginamos laikinos žolės ir ganyklos

CLND 100

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami pupiniai augalai žaliajam pašarui

CLND 101

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginamos šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės

CLND 102

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginamos sėklos ir sėjinukai

CLND 103

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami daugiamečiai žolynai

CLND 104

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos lauko daugiametės ganyklos ir pievos, išskyrus lauko nesukultūrintas ganyklas

CLND 105

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus prižiūrimos nesukultūrintos lauko ganyklos

CLND 106

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami daugiamečiai sodiniai (įskaitant jaunuolynus ir laikinai užleistas plantacijas, išskyrus žemės plotus, skirtus tik asmeniniam vartojimui skirtiems produktams gauti)

CLND 107

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

CLND 108

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginami citrusiniai vaisiai

CLND 109

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginamos vynuogės, skirtos vynų gamybai

CLND 110

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus lauko plotuose auginamos alyvuogės

CLND 111

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamos daržovės, įskaitant melionus ir braškes

Lauko pasėlių plotų drėkinimas

CLND 112

-

Bendras drėkinamos žemės plotas

Bendras didžiausias NŽŪN, kurias galima drėkinti ataskaitiniais metais naudojant žemės ūkio valdoje paprastai turimus įrenginius ir vandens kiekį, plotas hektarais.


III.   ŪKINIŲ GYVŪNŲ KINTAMIEJI RODIKLIAI

Gyvūnai nebūtinai yra turėtojo nuosavybė. Šie gyvūnai gali būti žemės ūkio valdoje (NŽŪN arba gyvūnams laikyti skirtose žemės ūkio valdos patalpose) arba už valdos ribų (bendruomenės ganyklose arba migruojantys ir t. t.).

Dėl ūkinių gyvūnų kintamųjų rodiklių: kiekviena valstybė narė nustato bendrą ataskaitinę dieną, kuri turi būti ataskaitiniais metais.

 

 

Galvijai

Galvijai (Bos taurus L.) ir azijiniai buivolai (Bubalus bubalis L.), įskaitant hibridines, pvz., Beefalo, rūšis.

CLVS 001

-

-

Galvijai, kurių amžius mažesnis kaip 1 metai

Galvijų patinų ir patelių, kurių amžius mažesnis kaip 1 metai, vienetai.

CLVS 002

-

-

Galvijai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

Galvijų, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų, vienetai.

CLVS 003

-

-

-

Galvijų patinai, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

Galvijų patinų, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų, vienetai.

CLVS 004

-

-

-

Telyčios nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų

Galvijų patelių, kurių amžius nuo 1 metų iki mažiau nei 2 metų, vienetai.

 

 

 

Galvijai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

CLVS 005

-

-

-

Galvijų patinai, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

Galvijų patinų, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai, vienetai.

CLVS 006

-

-

-

Galvijų patelės, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

Galvijų patelių, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai, vienetai.

CLVS 007

-

-

-

-

Telyčios, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai

Dar neapsiveršiavusių galvijų patelių, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai, vienetai.

CLVS 008

-

-

-

-

Karvės

Apsiveršiavusių galvijų patelių, kurių amžius paprastai ne mažesnis kaip 2 metai, vienetai.

CLVS 009

-

-

-

-

-

Melžiamos karvės

Apsiveršiavusių galvijų patelių (įskaitant jaunesnes nei 2 metų), kurios dėl savo veislės ar ypatingų savybių yra laikomos išskirtinai arba daugiausia žmonėms vartoti skirto pieno ir pieno produktų gamybai, vienetai.

CLVS 010

-

-

-

-

-

Nemelžiamos karvės

Apsiveršiavusių galvijų patelių (įskaitant jaunesnes nei 2 metų), kurios dėl savo veislės ar ypatingų savybių yra laikomos išskirtinai arba daugiausia veršelių veisimui ir kurių pienas neskirtas žmonėms vartoti arba perdirbtiems pieno produktams gaminti, vienetai.

CLVS 011

-

-

-

-

-

Buivolės

Apsiveršiavusių buivolių (Bubalus bubalis, L. veislės patelės) (įskaitant jaunesnes nei 2 metų) vienetai.

 

Avys ir ožkos

CLVS 012

-

Avys (įvairaus amžiaus)

Ovis aries L. rūšių naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 013

-

-

Veislinės avys

Su avinu sukergtų ėriavedžių ir avelių, neatsižvelgiant į jų paskirtį (pienui ar mėsai), vienetai.

CLVS 014

-

-

Kitos avys

Visų kitų avių, išskyrus veislines pateles, vienetai.

CLVS 015

-

Ožkos (įvairaus amžiaus)

Capra aegagrus hircus L. porūšio naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 016

-

-

Veislinės ožkos

Ožkų, kurios jau turėjo jauniklių, ir ožkų, kurios buvo sukergtos, vienetai.

CLVS 017

-

-

Kitos ožkos

Visų kitų ožkų, išskyrus veislines pateles, vienetai.

 

 

Kiaulės

Tai Sus scrofa domesticus Erxleben rūšies naminiai gyvūnai.

CLVS 018

-

-

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kilogramų

Paršelių, kurių gyvasis svoris iki 20 kilogramų, vienetai.

CLVS 019

-

-

Veislinės paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kilogramų

Veisimui skirtų 50 kilogramų ir daugiau sveriančių kiaulių patelių, neatsižvelgiant į tai, ar jos paršiavosi, ar ne, vienetai.

CLVS 020

-

-

Kitos kiaulės

Niekur kitur nepriskirtų kiaulių vienetai.

 

 

Naminiai paukščiai

Tai naminės vištos ir viščiukai (Gallus gallus L.), kalakutai (Meleagris spp.), antys (Anas spp. ir Cairina moschata L.), žąsys (Anser anser domesticus L.), stručiai (Struthio camelus L.) ir kiti, niekur kitur nepriskirti naminiai paukščiai, pvz., putpelės (Coturnix spp.), fazanai (Phasianus spp.), patarškos (Numida meleagris domestica L.) ir karveliai (Columbinae spp.). Tačiau neįtraukiami paukščiai, užauginti nelaisvėje medžioklės tikslais, o ne dėl mėsos ir (arba) kiaušinių.

CLVS 021

-

-

Broileriai

Mėsai laikomų Gallus gallus L. rūšies naminių paukščių vienetai.

CLVS 022

-

-

Vištos dedeklės

Kiaušiniams dėti laikomų Gallus gallus L. rūšies naminių paukščių, kurie yra pakankamai subrendę, kad galėtų dėti kiaušinius, vienetai.

CLVS 023

-

Kiti naminiai paukščiai

Prie broilerių arba vištų dedeklių nepriskirti naminių paukščių vienetai. Viščiukai neįtraukti.

CLVS 024

-

-

Kalakutai

Meleagris L. rūšių naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 025

-

-

Antys

Anas genties ir Cairina moschata L. rūšies naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 026

-

-

Žąsys

Anser anser domesticus L. rūšių naminių gyvūnų vienetai.

CLVS 027

-

-

Stručiai

Stručių (Struthio camelus L.) vienetai.

CLVS 028

-

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti naminiai paukščiai

Kitų, niekur kitur nepriskirtų naminių paukščių vienetai.

 

 

Triušiai

Oryctolagus genties naminiai gyvūnai.

CLVS 029

-

-

Veislinės triušių patelės

Mėsai skirtiems triušiams veisti laikomų triušių patelių (Oryctolagus spp.), kurios jau turėjo jauniklių, vienetai.

CLVS 030

-

Bitės

Medui nešti laikomomis bitėmis (Apis mellifera L.) apgyvendintų avilių skaičius.

CLVS 031

-

Elniai

Tokie mėsai skirti gyvūnai kaip taurieji elniai (Cervus elaphus L.), dėmėtieji elniai (Cervus nippon Temminck), šiauriniai elniai (Rangifer tarandus L.) ar danieliai (Dama dama L.).

CLVS 032

-

Kailiniai gyvūnai

Tokie kailiams auginami gyvūnai kaip kanadinės audinės (Neovison vison Schreber), tamsieji šeškai (Mustela putorius L.), lapės (Vulpes spp. ir kt.), usūriniai šunys (Nyctereutes spp.) ar šinšilos (Chinchilla spp.).

CLVS 033

-

Niekur kitur nepriskirti ūkiniai gyvūnai

Visi niekur kitur šiame skirsnyje nepriskirti gyvūnai.

Ekologinės gamybos metodai, taikomi gyvulininkystei

Žemės ūkio valdoje laikomiems gyvūnams taikomi ūkininkavimo metodai laikantis tam tikrų standartų ir taisyklių, nustatytų i) Reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba Reglamente (ES) 2018/848, arba, jei taikoma, naujausiuose teisės aktuose ir ii) atitinkamose nacionalinėse įgyvendinimo taisyklėse, taikomose ekologinei gamybai, be kita ko, pertvarkymo laikotarpiu.

Gyvūnai apibrėžti III pagrindiniame skirsnyje „ŪKINIŲ GYVŪNŲ KINTAMIEJI RODIKLIAI“.

CLVS 034

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami galvijai

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų galvijų vienetai.

CLVS 035

-

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos melžiamos karvės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų melžiamų karvių vienetai.

CLVS 036

-

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos nemelžiamos karvės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų nemelžiamų karvių vienetai.

CLVS 037

-

-

-

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos buivolės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos buivolės.

CLVS 038

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos avys (įvairaus amžiaus)

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų avių vienetai.

CLVS 039

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos ožkos (įvairaus amžiaus)

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų ožkų vienetai.

CLVS 040

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos kiaulės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų kiaulių vienetai.

CLVS 041

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami naminiai paukščiai

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų naminių paukščių vienetai.

CLVS 042

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginami broileriai

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų broilerių vienetai.

CLVS 043

-

-

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamos vištos dedeklės

Pagal ekologinio ūkininkavimo principus auginamų vištų dedeklių vienetai.


(1)  2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1089/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo, II priedas (OL L 323, 2010 12 8, p. 11).

(2)  NUTS – Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra.

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(6)  Metinių darbo vienetų (MDV) procentinės dalies intervalų grupė Nr. 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(7)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(8)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(9)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549), 94 straipsnis ir II priedas.

(10)  2018 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/33, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vyno sektoriaus kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir tradicinių terminų apsaugos paraiškų, prieštaravimo procedūros, vartojimo apribojimų, produkto specifikacijų keitimo, apsaugos panaikinimo, ženklinimo ir pateikimo (OL L 9, 2019 1 11, p. 2).


II PRIEDAS

Kintamųjų rodiklių sąrašas pagal modulius

1 MODULIS.   DARBO JĖGA IR KITA PELNINGA VEIKLA

Kintamieji rodikliai

Vienetai / kategorijos

Tema: ūkio valdymas

 

 

Potemės: turėtojas ir lyčių pusiausvyra

 

MLFO 001

-

Turėtojo lytis

Vyras / Moteris

MLFO 002

-

Gimimo metai

Metai

 

Potemė: darbo sąnaudos

 

MLFO 003

-

Turėtojo žemės ūkio valdoje atliekami ūkio darbai

MDV intervalų grupė Nr. 1 (1)

 

Potemė: saugos priemonės, įskaitant ūkio saugos planą

 

MLFO 004

-

Ūkio saugos planas

Taip / Ne

Tema: šeimai priklausanti darbo jėga

 

 

Potemės: darbo sąnaudos, dalyvaujančių asmenų skaičius ir lyčių pusiausvyra

 

MLFO 005

-

Ūkio darbus atliekantys šeimos vyrai

Asmenų skaičius MDV intervalų grupėje Nr. 2 (2)

MLFO 006

-

Ūkio darbus atliekančios šeimos moterys

Asmenų skaičius MDV intervalų grupėje Nr. 2 (2)

Tema: šeimai nepriklausanti darbo jėga

 

 

Potemės: darbo sąnaudos, dalyvaujančių asmenų skaičius ir lyčių pusiausvyra

 

 

 

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga

 

MLFO 007

-

-

Nuolat ūkyje dirbantys šeimai nepriklausantys vyrai

Asmenų skaičius MDV intervalų grupėje Nr. 2 (2)

MLFO 008

-

-

Nuolat ūkyje dirbančios šeimai nepriklausančios moterys

Asmenų skaičius MDV intervalų grupėje Nr. 2 (2)

 

Potemė: ūkyje nereguliariai įdarbinama darbo jėga

 

MLFO 009

-

Nenuolatinė įdarbinama šeimai nepriklausanti darbo jėga: vyrai ir moterys

Visa darbo diena

 

Potemė: rangovų darbo sąnaudos

 

MLFO 010

-

Netiesiogiai žemės ūkio valdos įdarbinti asmenys, nepriskirti ankstesnėms kategorijoms.

Visa darbo diena

Tema: kita pelninga veikla, tiesiogiai susijusi su žemės ūkio valda

 

 

Potemė: veiklos rūšys

 

MLFO 011

-

Sveikatos apsaugos, socialinių arba švietimo paslaugų teikimas

Taip / Ne

MLFO 012

-

Turizmas, apgyvendinimas ir kita laisvalaikio veikla

Taip / Ne

MLFO 013

-

Amatai

Taip / Ne

MLFO 014

-

Žemės ūkio produktų perdirbimas

Taip / Ne

MLFO 015

-

Atsinaujinančiosios energijos gamyba

Taip / Ne

MLFO 016

-

Maisto perdirbimas

Taip / Ne

MLFO 017

-

Akvakultūra

Taip / Ne

 

 

Darbas pagal sutartį (naudojant žemės ūkio valdos gamybos priemones):

 

MLFO 018

-

-

Žemės ūkio rangos darbai

Taip / Ne

MLFO 019

-

-

Ne žemės ūkio rangos darbai

Taip / Ne

MLFO 020

-

Miškininkystė

Taip / Ne

MLFO 021

-

Niekur kitur nepriskirta tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla

Taip / Ne

 

Potemė: svarba žemės ūkio valdai

 

MLFO 022

-

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusios kitos pelningos veiklos procentinė dalis, palyginti su galutine žemės ūkio valdos produkcija.

Procentinės dalies intervalai (3)

 

Potemė: darbo sąnaudos

 

MLFO 023

-

Turėtojas, vykdantis kitą pelningą veiklą (susijusią su žemės ūkio valda).

M/S/N (4)

MLFO 024

-

Žemės ūkio valdoje dirbantys šeimos nariai, kurių kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla.

Asmenų skaičius

MLFO 025

-

Žemės ūkio valdoje dirbantys šeimos nariai, kurių kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla.

Asmenų skaičius

MLFO 026

-

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga, kurios kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla.

Asmenų skaičius

MLFO 027

-

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga, kurios kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla.

Asmenų skaičius

Tema: tiesiogiai su žemės ūkio valda nesusijusi kita pelninga veikla

 

 

Potemė: darbo sąnaudos

 

MLFO 028

-

Vienasmenis turėtojas, kuris taip pat yra vienasmenės žemės ūkio valdos valdytojas, vykdantis kitą pelningą veiklą (nesusijusią su žemės ūkio valda).

M/S/N (4)

MLFO 029

-

Vienasmenių turėtojų (kai vienasmenis turėtojas yra žemės ūkio valdos valdytojas) šeimos nariai, dirbantys žemės ūkio valdoje, kurių kita pelninga veikla (nesusijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla.

Asmenų skaičius

MLFO 030

-

Vienasmenių turėtojų (kai vienasmenis turėtojas yra žemės ūkio valdos valdytojas) šeimos nariai, dirbantys žemės ūkio valdoje, kurių kita pelninga veikla (nesusijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla.

Asmenų skaičius

2 MODULIS.   KAIMO PLĖTRA

Kintamieji rodikliai

Vienetai / kategorijos

Tema: kaimo plėtros priemonėmis remiamos žemės ūkio valdos

 

MRDV 001

-

Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos

Taip / Ne

MRDV 002

-

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

Taip / Ne

MRDV 003

-

Investicijos į materialųjį turtą

Taip / Ne

MRDV 004

-

Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas

Taip / Ne

 

 

Ūkio ir verslo plėtra

 

MRDV 005

-

-

Jauniesiems ūkininkams skirta parama verslui pradėti

Taip / Ne

MRDV 006

-

-

Parama verslui pradėti mažų ūkių plėtrai

Taip / Ne

MRDV 007

-

-

Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos Kroatijoje

Taip / Ne

MRDV 008

-

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

Taip / Ne

 

 

Agrarinės aplinkosaugos išmokos (klimatas)

 

MRDV 009

-

-

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

Taip / Ne

MRDV 010

-

-

Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas

Taip / Ne

MRDV 011

-

Ekologinis ūkininkavimas

Taip / Ne

MRDV 012

-

Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos

Taip / Ne

MRDV 013

-

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių

Taip / Ne

MRDV 014

-

Gyvūnų gerovė

Taip / Ne

MRDV 015

-

Rizikos valdymas

Taip / Ne

3 MODULIS.   DRĖKINIMAS

Kintamieji rodikliai

Vienetai / kategorijos

Tema: drėkinimo būdai

 

 

Potemė: drėkinimo taikymas

 

MIRR 001

-

Vidutinis per pastaruosius 3 metus drėkintų lauko NŽŪN plotas

Hektarai

MIRR 002

-

Visas drėkinamų lauko NŽŪN plotas

Hektarai

MIRR 003

-

Vandens kiekis

Kubiniai metrai

 

Potemė: drėkinimo metodai

 

MIRR 004

-

Paviršinis drėkinimas

Hektarai

MIRR 005

-

Drėkinimas purkštuvais

Hektarai

MIRR 006

-

Lašinis drėkinimas

Hektarai

 

Potemė: drėkinti naudojamo vandens šaltiniai

 

MIRR 007

-

Požeminis vanduo (ūkio)

Taip / Ne

MIRR 008

-

Paviršinis vanduo (ūkio ir ne ūkio)

Taip / Ne

MIRR 009

-

Vanduo iš bendrųjų vandentiekio tinklų (ne ūkio)

Taip / Ne

MIRR 010

 

Valytos nuotekos

Taip / Ne

MIRR 011

-

Kiti šaltiniai

Taip / Ne

MIRR 012

 

Drėkinimui skirto vandens apmokėjimo sąlygos

Kodas

 

Potemė: drėkinimo įrangos techniniai parametrai

 

MIRR 013

 

Talpyklos

Taip / Ne

MIRR 014

 

Drėkinimo sistemos techninė būklė

Kodas

MIRR 015

 

Siurblinė

Taip / Ne

MIRR 016

-

Vandens kiekio matavimo sistema

Kodas

MIRR 017

-

Drėkinimo kontrolė

Kodas

MIRR 018

-

Tręšiamojo drėkinimo sistema

Taip / Ne

Tema: 12 mėn. laikotarpiu drėkinami augalai

 

 

Potemė: javai grūdams

 

MIRR 019

-

Javai grūdams (įskaitant sėklas), išskyrus kukurūzų grūdus, kukurūzų burbuolių mišinį ir ryžius

Hektarai

MIRR 020

-

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

Hektarai

 

Potemė: ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams

 

MIRR 021

-

Ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

Hektarai

 

Potemė: šakniavaisiai

 

MIRR 022

-

Bulvės (įskaitant sėklines)

Hektarai

MIRR 023

-

Cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)

Hektarai

 

Potemė: pramoniniai augalai

 

MIRR 024

-

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

Hektarai

MIRR 025

-

Saulėgrąžos

Hektarai

MIRR 026

-

Pluoštiniai augalai

Hektarai

 

Potemė: ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

 

MIRR 027

 

Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

Hektarai

 

Potemė: kiti ariamojoje žemėje auginami augalai

 

MIRR 028

-

Pakaitomis su ne sodo augalais auginamos šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės (atviras laukas)

Hektarai

MIRR 029

-

Kiti drėkinami lauko ariamojoje žemėje auginami augalai

Hektarai

 

Potemė: daugiamečiai žolynai

 

MIRR 030

-

Daugiamečiai žolynai

Hektarai

 

Potemė: daugiamečiai sodiniai

 

MIRR 031

-

Vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

Hektarai

MIRR 032

-

Citrusiniai vaisiai

Hektarai

MIRR 033

 

Alyvuogės

Hektarai

MIRR 034

 

Vynuogynai

Hektarai

4 MODULIS.   DIRVOS TVARKYMO BŪDAI

Kintamieji rodikliai

Vienetai / kategorijos

Tema: atviros žemės dirvos tvarkymo būdai

 

MSMP 001

 

Žemės ūkio valdos drenavimas

Hektarai

 

Potemė: žemės dirbimo metodai

 

MSMP 002

-

Įprastinis žemės dirbimas

Hektarai

MSMP 003

-

Tausojamasis dirbimas

Hektarai

MSMP 004

-

Tiesioginė sėja

Hektarai

 

Potemė: ariamosios žemės dirvos danga

 

MSMP 005

-

Dirvožemio danga: įprastiniai žieminiai pasėliai

Hektarai

MSMP 006

-

Dirvožemio danga: tarpiniai pasėliai arba antsėliai ariamojoje žemėje

Hektarai

MSMP 007

-

Dirvožemio danga: augalų liekanos ir (arba) mulčias

Hektarai

MSMP 008

-

Dirvožemio danga: nuėmus pagrindinį augalą neapsėta dirva

Hektarai

 

Potemė: sėjomaina ariamojoje žemėje

 

MSMP 009

-

Į sėjomainą įtrauktos ariamosios žemės dalis

Procentas

 

Potemė: ekologiniu požiūriu svarbi vietovė

 

MSMP 010

-

Terasos

Hektarai

MSMP 011

-

Laukų ribos ar apsauginės juostos

Hektarai

MSMP 012

-

Linijiniai elementai: gyvatvorės ir medžių eilės

Hektarai

MSMP 013

-

Linijiniai elementai: akmens sienos

Hektarai

MSMP 014

-

Agrarinė miškininkystė

Hektarai

5 MODULIS.   MAŠINOS IR ĮRENGINIAI

Kintamieji rodikliai

Vienetai / kategorijos

Tema: mašinos ir prietaisai

 

 

Potemė: interneto ryšio infrastruktūra

 

MMEQ 001

-

Prieiga prie interneto

Taip / Ne

MMEQ 002

-

Valdymo informacinių sistemų naudojimas

Taip / Ne

 

Potemė: pagrindinės mašinos

 

 

 

Nuosavos mašinos

 

MMEQ 003

-

-

Valdai nuosavybės teise priklausančių traktorių, kurių variklio galia <= 40 kW, skaičius

Skaičius

MMEQ 004

-

-

Valdai nuosavybės teise priklausančių traktorių, kurių variklio galia > 40 kW, bet <= 60 kW, skaičius

Skaičius

MMEQ 005

-

-

Valdai nuosavybės teise priklausančių traktorių, kurių variklio galia > 60 kW, bet <= 100 kW, skaičius

Skaičius

MMEQ 006

-

-

Valdai nuosavybės teise priklausančių traktorių, kurių variklio galia > 100 kW, skaičius

Skaičius

MMEQ 007

-

-

Žemės dirbimo mašinos

Taip / Ne

MMEQ 008

-

-

Sėjamosios ir sodinamosios mašinos

Taip / Ne

MMEQ 009

-

-

Trąšų barstytuvai, pulverizatoriai ar purkštuvai

Taip / Ne

MMEQ 010

-

-

Augalų apsaugos produktų naudojimo įranga

Taip / Ne

MMEQ 011

-

-

-

Horizontalūs purkštuvai su sija ir sodų, vynuogynų ar kitų daugiamečių augalų purkštuvai su mažos dreifo rizikos purkštukais, ataskaitiniu laikotarpiu naudojami augalų apsaugos produktams purkšti

Kodas

MMEQ 012

-

Javų kombainai

Taip / Ne

MMEQ 013

-

Kitos visiškai mechanizuotos derliaus nuėmimo mašinos

Taip / Ne

 

 

 

 

 

 

Mašinos, kuriomis naudojasi keli ūkiai

MMEQ 014

-

-

Traktoriai

Taip / Ne

MMEQ 015

-

-

Kultivatoriai, plūgai, sėjamosios, pulverizatoriai, purkštuvai, augalų apsaugos produktų arba trąšų naudojimo įranga

Taip / Ne

MMEQ 016

-

-

Javų kombainai

Taip / Ne

MMEQ 017

-

-

Kitos visiškai mechanizuotos derliaus nuėmimo mašinos

Taip / Ne

 

Potemė: tiksliojo ūkininkavimo taikymas

 

MMEQ 018

-

Robotai

Taip / Ne

MMEQ 019

-

-

Augalų apsaugos produktų robotai

Taip / Ne

MMEQ 020

-

-

Augalų apsaugos produktų juostinis purškimas

Taip / Ne

MMEQ 021

-

Kintamojo paskirstymo metodai

Taip / Ne

MMEQ 022

-

Tikslioji pasėlių stebėsena

Taip / Ne

MMEQ 023

-

Dirvožemio analizė

Taip / Ne

 

Potemė: ūkinių gyvūnų valdymo mašinos

 

MMEQ 024

-

Gyvūnų gerovės ir sveikatos stebėsena

Taip / Ne

MMEQ 025

-

Pašarų smulkintuvas-maišytuvas

Taip / Ne

MMEQ 026

-

Automatinės šėrimo sistemos

Taip / Ne

MMEQ 027

-

Automatinis tvarto klimato reguliavimas

Taip / Ne

MMEQ 028

-

Melžimo robotai

Taip / Ne

 

Potemė: žemės ūkio produktų sandėliavimas

 

MMEQ 029

-

Sėklų (javų, aliejinių ir ankštinių augalų) laikymas

Kubiniai metrai

MMEQ 030

-

Šakniavaisių, šakniagumbių ir svogūninių augalų laikymas

Taip / Ne

MMEQ 031

-

Daržovių ir vaisių laikymas

Taip / Ne

MMEQ 032

-

Laikymas šaldomose saugyklose

Kubiniai metrai

Tema: įrenginiai

 

 

Potemė: įrenginiai, naudojami atsinaujinančiųjų išteklių energijai gaminti žemės ūkio valdose

 

MMEQ 033

-

Vėjo energija

Taip / Ne

MMEQ 034

-

Biomasės energija

Taip / Ne

MMEQ 035

-

-

Iš biomasės gaunamos biodujos

Taip / Ne

MMEQ 036

-

Saulės energija (šiluminė)

Taip / Ne

MMEQ 037

-

Saulės energija (fotovoltų)

Taip / Ne

MMEQ 038

-

Hidroenergija

Taip / Ne

MMEQ 039

-

Kiti šaltiniai

Taip / Ne

6 MODULIS.   SODAI

Kintamieji rodikliai

Vienetai / kategorijos

Tema: sėklavaisiai

 

 

Potemė: obuoliai. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 001

-

Obuoliai

Hektarai

MORC 002

-

-

< 5 metų amžiaus obuolių plantacijos

Hektarai

MORC 003

-

-

5–14 metų amžiaus obuolių plantacijos

Hektarai

MORC 004

-

-

15–24 metų amžiaus obuolių plantacijos

Hektarai

MORC 005

-

-

>= 25 metų amžiaus obuolių plantacijos

Hektarai

 

Potemė: obuoliai. Plotas pagal medžių tankį

 

MORC 006

-

-

Obuolių plantacijos, kurių tankis < 400 medžių/ha

Hektarai

MORC 007

-

-

Obuolių plantacijos, kurių tankis 400–1 599 medžių/ha

Hektarai

MORC 008

-

-

Obuolių plantacijos, kurių tankis 1 600 –3 199 medžių/ha

Hektarai

MORC 009

-

-

Obuolių plantacijos, kurių tankis >= 3 200 medžių/ha

Hektarai

 

Potemė: kriaušės. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 010

-

Kriaušės

Hektarai

MORC 011

-

-

< 5 metų amžiaus kriaušių plantacijos

Hektarai

MORC 012

-

-

5–14 metų amžiaus kriaušių plantacijos

Hektarai

MORC 013

-

-

15–24 metų amžiaus kriaušių plantacijos

Hektarai

MORC 014

-

-

>= 25 metų amžiaus kriaušių plantacijos

Hektarai

 

Potemė: kriaušės. Plotas pagal medžių tankį

 

MORC 015

-

-

Kriaušių plantacijos, kurių tankis < 400 medžių/ha

Hektarai

MORC 016

-

-

Kriaušių plantacijos, kurių tankis 400–1 599 medžių/ha

Hektarai

MORC 017

-

-

Kriaušių plantacijos, kurių tankis 1 600 –3 199 medžių/ha

Hektarai

MORC 018

-

-

Kriaušių plantacijos, kurių tankis >= 3 200 medžių/ha

Hektarai

Tema: kaulavaisiai

 

 

Potemė: persikai. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 019

-

Persikai

Hektarai

MORC 020

-

-

< 5 metų amžiaus persikų plantacijos

Hektarai

MORC 021

-

-

5–14 metų amžiaus persikų plantacijos

Hektarai

MORC 022

-

-

>= 15 metų amžiaus persikų plantacijos

Hektarai

 

Potemė: persikai. Plotas pagal medžių tankį

 

MORC 023

-

-

Persikų plantacijos, kurių tankis < 600 medžių/ha

Hektarai

MORC 024

-

-

Persikų plantacijos, kurių tankis 600–1 199 medžių/ha

Hektarai

MORC 025

-

-

Persikų plantacijos, kurių tankis >= 1 200 medžių/ha

Hektarai

 

Potemė: nektarinai. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 026

-

Nektarinai

Hektarai

MORC 027

-

-

< 5 metų amžiaus nektarinų plantacijos

Hektarai

MORC 028

-

-

5–14 metų amžiaus nektarinų plantacijos

Hektarai

MORC 029

-

-

>= 15 metų amžiaus nektarinų plantacijos

Hektarai

 

Potemė: nektarinai. Plotas pagal medžių tankį

 

MORC 030

-

-

Nektarinų plantacijos, kurių tankis < 600 medžių/ha

Hektarai

MORC 031

-

-

Nektarinų plantacijos, kurių tankis 600–1 199 medžių/ha

Hektarai

MORC 032

-

-

Nektarinų plantacijos, kurių tankis >= 1 200 medžių/ha

Hektarai

 

Potemė: abrikosai. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 033

-

Abrikosai

Hektarai

MORC 034

-

-

< 5 metų amžiaus abrikosų plantacijos

Hektarai

MORC 035

-

-

5–14 metų amžiaus abrikosų plantacijos

Hektarai

MORC 036

-

-

>= 15 metų amžiaus abrikosų plantacijos

Hektarai

 

Potemė: abrikosai. Plotas pagal medžių tankį

 

MORC 037

-

-

Abrikosų plantacijos, kurių tankis < 600 medžių/ha

Hektarai

MORC 038

-

-

Abrikosų plantacijos, kurių tankis 600–1 199 medžių/ha

Hektarai

MORC 039

-

-

Abrikosų plantacijos, kurių tankis >= 1 200 medžių/ha

Hektarai

Tema: citrusiniai vaisiai

 

 

Potemė: apelsinai. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 040

-

Keimariniai (Navel) apelsinai

Hektarai

MORC 041

-

-

< 5 metų amžiaus keimarinių (Navel) apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 042

-

-

5–14 metų amžiaus keimarinių (Navel) apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 043

-

-

15–24 metų amžiaus keimarinių (Navel) apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 044

-

-

>= 25 metų amžiaus keimarinių (Navel) apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 045

-

Šviesieji apelsinai

Hektarai

MORC 046

-

-

< 5 metų amžiaus šviesiųjų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 047

-

-

5–14 metų amžiaus šviesiųjų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 048

-

-

15–24 metų amžiaus šviesiųjų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 049

-

-

>= 25 metų amžiaus šviesiųjų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 050

-

Tikrieji apelsinai

Hektarai

MORC 051

-

-

< 5 metų amžiaus tikrųjų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 052

-

-

5–14 metų amžiaus tikrųjų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 053

-

-

15–24 metų amžiaus tikrųjų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 054

-

-

>= 25 metų amžiaus tikrųjų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 055

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti apelsinai

Hektarai

MORC 056

-

-

< 5 metų amžiaus kitų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 057

-

-

5–14 metų amžiaus kitų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 058

-

-

15–24 metų amžiaus kitų apelsinų plantacijos

Hektarai

MORC 059

-

-

>= 25 metų amžiaus kitų apelsinų plantacijos

Hektarai

 

Potemė: apelsinai. Plotas pagal medžių tankį

 

 

 

Keimariniai (Navel) apelsinai

 

MORC 060

-

-

Keimarinių (Navel) apelsinų plantacijos, kurių tankis < 250 medžių/ha

Hektarai

MORC 061

-

-

Keimarinių (Navel) apelsinų plantacijos, kurių tankis 250–499 medžių/ha

Hektarai

MORC 062

-

-

Keimarinių (Navel) apelsinų plantacijos, kurių tankis 500–749 medžių/ha

Hektarai

MORC 063

-

-

Keimarinių (Navel) apelsinų plantacijos, kurių tankis >= 750 medžių/ha

Hektarai

 

 

Šviesieji apelsinai

 

MORC 064

-

-

Šviesiųjų apelsinų plantacijos, kurių tankis < 250 medžių/ha

Hektarai

MORC 065

-

-

Šviesiųjų apelsinų plantacijos, kurių tankis 250–499 medžių/ha

Hektarai

MORC 066

-

-

Šviesiųjų apelsinų plantacijos, kurių tankis 500–749 medžių/ha

Hektarai

MORC 067

-

-

Šviesiųjų apelsinų plantacijos, kurių tankis >= 750 medžių/ha

Hektarai

 

 

Tikrieji apelsinai

 

MORC 068

-

-

Tikrųjų apelsinų plantacijos, kurių tankis < 250 medžių/ha

Hektarai

MORC 069

-

-

Tikrųjų apelsinų plantacijos, kurių tankis 250–499 medžių/ha

Hektarai

MORC 070

-

-

Tikrųjų apelsinų plantacijos, kurių tankis 500–749 medžių/ha

Hektarai

MORC 071

-

-

Tikrųjų apelsinų plantacijos, kurių tankis >= 750 medžių/ha

Hektarai

 

 

Kiti, niekur kitur nepriskirti apelsinai

 

MORC 072

-

-

Kitų apelsinų plantacijos, kurių tankis < 250 medžių/ha

Hektarai

MORC 073

-

-

Kitų apelsinų plantacijos, kurių tankis 250–499 medžių/ha

Hektarai

MORC 074

-

-

Kitų apelsinų plantacijos, kurių tankis 500–749 medžių/ha

Hektarai

MORC 075

-

-

Kitų apelsinų plantacijos, kurių tankis >= 750 medžių/ha

Hektarai

 

Potemė: smulkūs citrusiniai vaisiai. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 076

-

Likeriniai mandarinai

Hektarai

MORC 077

-

-

< 5 metų amžiaus likerinių mandarinų plantacijos

Hektarai

MORC 078

-

-

5–14 metų amžiaus likerinių mandarinų plantacijos

Hektarai

MORC 079

-

-

15–24 metų amžiaus likerinių mandarinų plantacijos

Hektarai

MORC 080

-

-

>= 25 metų amžiaus likerinių mandarinų plantacijos

Hektarai

MORC 081

-

Klementinai

Hektarai

MORC 082

-

-

< 5 metų amžiaus klementinų plantacijos

Hektarai

MORC 083

-

-

5–14 metų amžiaus klementinų plantacijos

Hektarai

MORC 084

-

-

15–24 metų amžiaus klementinų plantacijos

Hektarai

MORC 085

-

-

>= 25 metų amžiaus klementinų plantacijos

Hektarai

MORC 086

-

Kiti, niekur kitur nepriskirti smulkūs citrusiniai vaisiai (įskaitant hibridus)

Hektarai

MORC 087

-

-

< 5 metų amžiaus kitų smulkių citrusinių vaisių (įskaitant hibridus) plantacijos

Hektarai

MORC 088

-

-

5–14 metų amžiaus kitų smulkių citrusinių vaisių (įskaitant hibridus) plantacijos

Hektarai

MORC 089

-

-

15–24 metų amžiaus kitų smulkių citrusinių vaisių (įskaitant hibridus) plantacijos

Hektarai

MORC 090

-

-

>= 25 metų amžiaus kitų smulkių citrusinių vaisių (įskaitant hibridus) plantacijos

Hektarai

 

Potemė: smulkūs citrusiniai vaisiai. Plotas pagal medžių tankį

 

 

 

Likeriniai mandarinai

 

MORC 091

-

-

Likerinių mandarinų plantacijos, kurių tankis < 250 medžių/ha

Hektarai

MORC 092

-

-

Likerinių mandarinų plantacijos, kurių tankis 250–499 medžių/ha

Hektarai

MORC 093

-

-

Likerinių mandarinų plantacijos, kurių tankis 500–749 medžių/ha

Hektarai

MORC 094

-

-

Likerinių mandarinų plantacijos, kurių tankis >= 750 medžių/ha

Hektarai

 

 

Klementinai

 

MORC 095

-

-

Klementinų plantacijos, kurių tankis < 250 medžių/ha

Hektarai

MORC 096

-

-

Klementinų plantacijos, kurių tankis 250–499 medžių/ha

Hektarai

MORC 097

-

-

Klementinų plantacijos, kurių tankis 500–749 medžių/ha

Hektarai

MORC 098

-

-

Klementinų plantacijos, kurių tankis >= 750 medžių/ha

Hektarai

 

 

Kiti, niekur kitur nepriskirti smulkūs citrusiniai vaisiai (įskaitant hibridus)

 

MORC 099

-

-

Kitų smulkių citrusinių vaisių (įskaitant hibridus) plantacijos, kurių tankis < 250 medžių/ha

Hektarai

MORC 100

-

-

Kitų smulkių citrusinių vaisių (įskaitant hibridus) plantacijos, kurių tankis 250–499 medžių/ha

Hektarai

MORC 101

-

-

Kitų smulkių citrusinių vaisių (įskaitant hibridus) plantacijos, kurių tankis 500–749 medžių/ha

Hektarai

MORC 102

-

-

Kitų smulkių citrusinių vaisių (įskaitant hibridus) plantacijos, kurių tankis >= 750 medžių/ha

Hektarai

 

Potemė: citrinos. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 103

-

Citrinos

Hektarai

MORC 104

-

-

< 5 metų amžiaus citrinų plantacijos

Hektarai

MORC 105

-

-

5–14 metų amžiaus citrinų plantacijos

Hektarai

MORC 106

-

-

15–24 metų amžiaus citrinų plantacijos

Hektarai

MORC 107

-

-

>= 25 metų amžiaus citrinų plantacijos

Hektarai

 

Potemė: citrinos. Plotas pagal medžių tankį

 

MORC 108

-

-

Citrinų plantacijos, kurių tankis < 250 medžių/ha

Hektarai

MORC 109

-

-

Citrinų plantacijos, kurių tankis 250–499 medžių/ha

Hektarai

MORC 110

-

-

Citrinų plantacijos, kurių tankis 500–749 medžių/ha

Hektarai

MORC 111

-

-

Citrinų plantacijos, kurių tankis >= 750 medžių/ha

Hektarai

Tema: alyvuogės

 

 

Potemė: alyvuogės. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 112

-

Valgomosios alyvuogės

Hektarai

MORC 113

-

-

< 5 metų amžiaus valgomųjų alyvuogių plantacijos

Hektarai

MORC 114

-

-

5–11 metų amžiaus valgomųjų alyvuogių plantacijos

Hektarai

MORC 115

-

-

12–49 metų amžiaus valgomųjų alyvuogių plantacijos

Hektarai

MORC 116

-

-

>= 50 metų amžiaus valgomųjų alyvuogių plantacijos

Hektarai

MORC 117

-

Aliejui skirtos alyvuogės

Hektarai

MORC 118

-

-

< 5 metų amžiaus aliejui skirtų alyvuogių plantacijos

Hektarai

MORC 119

-

-

5–11 metų amžiaus aliejui skirtų alyvuogių plantacijos

Hektarai

MORC 120

-

-

12–49 metų amžiaus aliejui skirtų alyvuogių plantacijos

Hektarai

MORC 121

-

-

>= 50 metų amžiaus aliejui skirtų alyvuogių plantacijos

Hektarai

 

Potemė: alyvuogės. Plotas pagal medžių tankį

 

 

 

Valgomosios alyvuogės

 

MORC 122

-

-

Valgomųjų alyvuogių plantacijos, kurių tankis < 140 medžių/ha

Hektarai

MORC 123

-

-

Valgomųjų alyvuogių plantacijos, kurių tankis 140–399 medžių/ha

Hektarai

MORC 124

-

-

Valgomųjų alyvuogių plantacijos, kurių tankis >=400 medžių/ha

Hektarai

 

 

Aliejui skirtos alyvuogės

 

MORC 125

-

-

Aliejui skirtų alyvuogių plantacijos, kurių tankis < 140 medžių/ha

Hektarai

MORC 126

-

-

Aliejui skirtų alyvuogių plantacijos, kurių tankis 140–399 medžių/ha

Hektarai

MORC 127

-

-

Aliejui skirtų alyvuogių plantacijos, kurių tankis 400–699 medžių/ha

Hektarai

MORC 128

 

 

Aliejui skirtų alyvuogių plantacijos, kurių tankis 700–1499 medžių/ha

Hektarai

MORC 129

 

 

Aliejui skirtų alyvuogių plantacijos, kurių tankis >= 1 500 medžių/ha

Hektarai

Tema: valgomosios ir razinoms gaminti skirtos vynuogės

 

 

Potemė: valgomosios vynuogės. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 130

-

Valgomosios vynuogės

Hektarai

MORC 131

-

-

< 3 metų amžiaus valgomųjų vynuogių plantacijos

Hektarai

MORC 132

-

-

3–9 metų amžiaus valgomųjų vynuogių plantacijos

Hektarai

MORC 133

-

-

10–19 metų amžiaus valgomųjų vynuogių plantacijos

Hektarai

MORC 134

-

-

20–49 metų amžiaus valgomųjų vynuogių plantacijos

Hektarai

MORC 135

-

-

>= 50 metų amžiaus valgomųjų vynuogių plantacijos

Hektarai

 

Potemė: valgomosios vynuogės. Plotas pagal vynmedžių tankį

 

MORC 136

-

-

Valgomųjų vynuogių plantacijos, kurių tankis < 1 000 augalų/ha

Hektarai

MORC 137

-

-

Valgomųjų vynuogių plantacijos, kurių tankis 1 000 –1 499 augalų/ha

Hektarai

MORC 138

-

-

Valgomųjų vynuogių plantacijos, kurių tankis >= 1 500 augalų/ha

Hektarai

 

Potemė: razinoms gaminti skirtos vynuogės. Plotas pagal plantacijų amžių

 

MORC 139

-

Razinoms gaminti skirtos vynuogės

Hektarai

MORC 140

-

-

< 3 metų amžiaus razinoms gaminti skirtų vynuogių plantacijos

Hektarai

MORC 141

-

-

3–9 metų amžiaus razinoms gaminti skirtų vynuogių plantacijos

Hektarai

MORC 142

-

-

10–19 metų amžiaus razinoms gaminti skirtų vynuogių plantacijos

Hektarai

MORC 143

-

-

20–49 metų amžiaus razinoms gaminti skirtų vynuogių plantacijos

Hektarai

MORC 144

-

-

>= 50 metų amžiaus razinoms gaminti skirtų vynuogių plantacijos

Hektarai

 

Potemė: razinoms gaminti skirtos vynuogės. Plotas pagal vynmedžių tankį

 

MORC 145

-

-

Razinoms gaminti skirtų vynuogių plantacijos, kurių tankis < 1 000 augalų/ha

Hektarai

MORC 146

-

-

Razinoms gaminti skirtų vynuogių plantacijos, kurių tankis 1 000 –1 499 augalų/ha

Hektarai

MORC 147

-

-

Razinoms gaminti skirtų vynuogių plantacijos, kurių tankis >= 1 500 augalų/ha

Hektarai


(1)  Metinių darbo vienetų (MDV) procentinės dalies intervalų grupė Nr. 1: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(2)  Metinių darbo vienetų (MDV) procentinės dalies intervalų grupė Nr. 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

(3)  Galutinės valdos produkcijos procentinės dalies intervalai: (≥ 0–≤ 10), (> 10–≤ 50), (> 50–< 100).

(4)  M – pagrindinė veikla, S – antrinė veikla, N – nedalyvauja.


III PRIEDAS

Šio reglamento II priede išvardytų kintamųjų rodiklių, naudotinų modulių duomenims, aprašymas

1 MODULIS.   DARBO JĖGA IR KITA PELNINGA VEIKLA

DARBO JĖGOS KINTAMŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠYMAS

Dėl darbo jėgos kintamųjų rodiklių: kiekviena valstybė narė nustato 12 mėn. ataskaitinį laikotarpį, kuris baigiasi ataskaitinę dieną, kuri turi būti ataskaitiniais metais.

Turėtojas

Turėtojas yra fizinis asmuo (arba atrinktas fizinis asmuo, jeigu valda yra grupinė), kurio sąskaita ir kurio vardu valdoma valda ir kuris juridiškai ir ekonomiškai už ją atsakingas. Jeigu turėtojas yra juridinis asmuo, jo duomenys nerenkami.

Ūkio darbai apibrėžti I priedo I dalyje „BENDRI KINTAMIEJI RODIKLIAI“.

Tema: ūkio valdymas

 

Potemės: turėtojas ir lyčių pusiausvyra

MLFO 001

-

Turėtojo lytis

Turėtojo lytis

V – vyras

M – moteris

MLFO 002

-

Gimimo metai

Turėtojo gimimo metai.

 

Potemė: darbo sąnaudos

MLFO 003

-

Turėtojo žemės ūkio valdoje atliekami ūkio darbai

Turėtojui žemės ūkio valdoje atliktų ūkio darbų, išskyrus namų ruošą, metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalas.

 

Potemė: saugos priemonės, įskaitant ūkio saugos planą

MLFO 004

-

Ūkio saugos planas

Ūkis atliko darbo vietos rizikos vertinimą, siekdamas sumažinti su darbu susijusius pavojus, ir jį parengė raštu (pvz., parengė „ūkio saugos planą“).

Tema: šeimai priklausanti darbo jėga

 

Potemės: darbo sąnaudos, dalyvaujančių asmenų skaičius ir lyčių pusiausvyra

 

Ūkio darbus atliekantys šeimos nariai

Šis punktas taikomas tik vienasmenėms valdoms, nes laikoma, kad grupinės valdos ir juridiniai asmenys neturi šeimai priklausančios darbo jėgos.

Ūkio darbus (išskyrus namų ruošą) atliekantys šeimos nariai yra sutuoktiniai arba pripažinti partneriai, aukštutinės ir žemutinės linijos giminaičiai, turėtojo broliai ir seserys bei turėtojo sutuoktinis (-ė) arba pripažintas (-a) partneris (-ė) vienasmenėse valdose. Kai tinkama, prie jų priskiriamas ir valdytojas, kuris yra valdos turėtojo šeimos narys.

MLFO 005

-

Ūkio darbus atliekantys šeimos vyrai

Šeimos vyrų skaičius pagal metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalą.

MLFO 006

-

Ūkio darbus atliekančios šeimos moterys

Šeimos moterų skaičius pagal metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalą.

Tema: šeimai nepriklausanti darbo jėga

 

Potemės: darbo sąnaudos, dalyvaujančių asmenų skaičius ir lyčių pusiausvyra

 

 

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga

Nuolat ūkyje dirbanti darbo jėga – kiekvieną savaitę, neatsižvelgiant į darbo savaitės trukmę, per 12 mėnesių iki tyrimo ataskaitinės dienos ūkio darbus žemės ūkio valdoje dirbę asmenys, išskyrus valdos turėtoją ir jo šeimos narius, neatsižvelgiant į tai, ar jie gavo bet kokios rūšies atlygį (atlyginimą, darbo užmokestį, pelną ar kitokias išmokas, įskaitant mokėjimą natūra). Jiems taip pat priskiriami asmenys, viso laikotarpio išdirbti negalėję dėl toliau minimų priežasčių:

i)

dėl ypatingų gamybos sąlygų specializuotose žemės ūkio valdose, arba

ii)

dėl švenčių, karinės tarnybos, ligos, nelaimingo atsitikimo ar mirties, arba

iii)

dėl darbo žemės ūkio valdoje pradžios arba nutraukimo, arba

iv)

dėl visiško darbo žemės ūkio valdoje nutraukimo dėl nenumatytų priežasčių (potvynio, gaisro ir t. t.).

MLFO 007

-

-

Nuolat ūkyje dirbantys šeimai nepriklausantys vyrai

Šeimai nepriklausančių vyrų skaičius pagal metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalą.

MLFO 008

-

-

Nuolat ūkyje dirbančios šeimai nepriklausančios moterys

Šeimai nepriklausančių moterų skaičius pagal metinių darbo vienetų procentinės dalies intervalą.

 

Potemė: ūkyje nereguliariai įdarbinama darbo jėga

 

 

Nereguliariai įdarbinama šeimai nepriklausanti darbo jėga – tai 12 mėnesių iki tyrimo ataskaitinės dienos žemės ūkio valdoje kiekvieną savaitę dėl priežasčių, nepaminėtų skirsnyje „Šeimai nepriklausanti nuolatinė darbo jėga“, nedirbę darbuotojai.

Nenuolatinės šeimai nepriklausančios darbo jėgos darbo dienos – tai bet kuri diena, trunkanti tiek, kad darbuotojui mokamas atlygis (darbo užmokestis, pelnas ar kitos išmokos, įskaitant mokėjimą natūra) už visos dienos darbą, kurios metu atliekamas paprastai visą darbo dieną dirbančio žemės ūkio darbuotojo darbas. Atostogos ir ligos dienos nelaikomos darbo dienomis.

MLFO 009

-

Nenuolatinė šeimai nepriklausanti darbo jėga: vyrai ir moterys

Nereguliariai žemės ūkio valdoje įdarbintų asmenų bendras darbo dienų skaičius, kai dirbama visą darbo dieną.

 

Potemė: rangovų darbo sąnaudos

MLFO 010

-

Netiesiogiai žemės ūkio valdos įdarbinti asmenys, nepriskirti ankstesnėms kategorijoms

Netiesiogiai žemės ūkio valdos įdarbintų asmenų (pvz., trečiųjų šalių įdarbintų subrangovų) bendras darbo dienų skaičius, kai dirbama visą darbo dieną.

Tema: tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla (KPV)

Registruojama informacija apie kitą pelningą veiklą, kurią vykdo:

i)

vienasmenių valdų ir grupinių valdų turėtojai;

ii)

vienasmenės valdos turėtojo šeimos nariai,

o kai kita pelninga veikla yra susijusi su žemės ūkio valda:

iii)

nuolat ūkyje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga.

Informacija apie juridinio asmens statusą turinčių valdų kitą pelningą veiklą nerenkama.

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla – kita pelninga veikla, vykdoma:

a)

žemės ūkio valdoje arba

b)

ne žemės ūkio valdoje.

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla – veikla, kurią atliekant naudojami valdos ištekliai (plotas, pastatai, mašinos ir t. t.) arba produktai. Įtraukiami kitoms žemės ūkio valdoms atlikti žemės ūkio ir ne žemės ūkio darbai. Vien finansinės investicijos nėra įtrauktos. Taip pat neįtraukiama žemės nuoma įvairiai veiklai, kurioje nuomojantis asmuo nedalyvauja, vykdyti.

 

Potemė: veiklos rūšys

MLFO 011

-

Sveikatos apsaugos, socialinių arba švietimo paslaugų teikimas

Bet kokia veikla, susijusi su sveikatos apsaugos, socialinių arba švietimo paslaugų teikimu, ir (arba) su socialinėmis paslaugomis susijusi verslo veikla, kurioje naudojami žemės ūkio valdos ištekliai arba pirminiai produktai.

MLFO 012

-

Turizmas, apgyvendinimas ir kita laisvalaikio veikla

Bet kokia turizmo veikla, apgyvendinimo paslaugos, turistų ar kitų grupių supažindinimas su valda, sporto, rekreacinė veikla ir t. t., kai naudojama žemės ūkio valdos žemė, pastatai ar kiti ištekliai.

MLFO 013

-

Amatai

Rankų darbo gaminiai, kuriuos žemės ūkio valdoje pagamina valdos turėtojas, jo šeimos nariai ar šeimai nepriklausanti darbo jėga, neatsižvelgiant į tai, kaip produktai parduodami.

MLFO 014

-

Žemės ūkio produktų perdirbimas

Bet koks pirminio žemės ūkio produkto perdirbimas į antrinį produktą žemės ūkio valdoje, neatsižvelgiant į tai, ar žaliava gaminama žemės ūkio valdoje, ar perkama kitur.

MLFO 015

-

Atsinaujinančiosios energijos gamyba

Rinkai skirtos atsinaujinančiosios energijos, įskaitant biodujas, biodegalus arba elektrą, gamyba vėjo turbinomis, kita įranga ar iš žemės ūkio žaliavų. Čia neįtraukiama vien tik pačios žemės ūkio valdos vartojimui gaminama atsinaujinančioji energija.

MLFO 016

-

Maisto perdirbimas

Rinkai skirtas medienos žaliavos perdirbimas žemės ūkio valdoje (medienos pjovimas ir t. t.).

MLFO 017

-

Akvakultūra

Žuvų, vėžių ir t. t. gamyba žemės ūkio valdoje. Vien tik su žvejyba susijusi veikla neįtraukiama.

 

 

Darbas pagal sutartį (naudojant žemės ūkio valdos gamybos priemones)

Darbas pagal sutartį naudojant valdai priklausančią įrangą, atliekamas žemės ūkio sektoriuje ar už jo ribų.

MLFO 018

-

-

Žemės ūkio rangos darbai

Žemės ūkio sektoriuje atliekami darbai.

MLFO 019

-

-

Ne žemės ūkio rangos darbai

Darbas pagal sutartį, atliekamas už žemės ūkio sektoriaus ribų, pvz., sniego valymas, krovinių vežimas, kraštovaizdžio priežiūra, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos paslaugos ir t. t.

MLFO 020

-

Miškininkystė

Miškininkystės darbai, atliekami naudojant žemės ūkio valdos darbo jėgą, mašinas ir įrangą, paprastai naudojamas žemės ūkio tikslais.

MLFO 021

-

Niekur kitur nepriskirta tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla

Niekur kitur nepriskirta tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusi kita pelninga veikla.

 

Potemė: svarba žemės ūkio valdai

MLFO 022

-

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusios kitos pelningos veiklos procentinė dalis, palyginti su galutine žemės ūkio valdos produkcija

Tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusios kitos pelningos veiklos procentinės dalies intervalas, palyginti su galutine žemės ūkio valdos produkcija. Kitos pelningos veiklos, tiesiogiai susijusios su žemės ūkio valda, dalis (palyginti su žemės ūkio valdos produkcija) apskaičiuojama kaip kitos pelningos veiklos, tiesiogiai susijusios su žemės ūkio valda, apyvartos ir bendros žemės ūkio valdos apyvartos bei tos valdos tiesioginių išmokų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013 ar, kai tinkama, naujausius teisės aktus sumos santykis.

Image 1

 

Potemė: darbo sąnaudos

Šis punktas taikomas:

i)

vienasmenių valdų ir grupinių valdų turėtojams;

ii)

vienasmenių valdų turėtojų šeimos nariams ir

iii)

nuolat ūkyje dirbančiai šeimai nepriklausančiai darbo jėgai.

Informacija apie juridinio asmens statusą turinčias valdas nerenkama.

MLFO 023

-

Turėtojas, vykdantis kitą pelningą veiklą (susijusią su žemės ūkio valda)

Vienasmenių valdų arba grupinių valdų turėtojas vykdo tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra:

M – pagrindinė veikla;

S – antrinė veikla;

N – veikloje nedalyvauja.

Veikla gali būti vykdoma pačioje žemės ūkio valdoje (ne ūkio darbai žemės ūkio valdoje) arba už jos ribų.

MLFO 024

-

Žemės ūkio valdoje dirbantys šeimos nariai, kurių kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla

Šeimos narių, vykdančių su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra pagrindinė veikla, skaičius.

MLFO 025

-

Žemės ūkio valdoje dirbantys šeimos nariai, kurių kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla

Šeimos narių, vykdančių su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra antrinė veikla, skaičius.

MLFO 026

-

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga, kurios kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla

Ne šeimos narių, vienasmenėse valdose arba grupinėse valdose vykdančių su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra pagrindinė veikla, skaičius.

MLFO 027

-

Nuolat žemės ūkio valdoje dirbanti šeimai nepriklausanti darbo jėga, kurios kita pelninga veikla (susijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla

Ne šeimos narių, vienasmenėse valdose arba grupinėse valdose vykdančių su žemės ūkio valda susijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra antrinė veikla, skaičius.

Tema: tiesiogiai su žemės ūkio valda nesusijusi kita pelninga veikla

Tai ne ūkio darbai, atliekami žemės ūkio valdoje ir už jos ribų. Jie apima kiekvieną už atlygį (atlyginimą, darbo užmokestį, pelną ar kitokį mokėjimą, įskaitant mokėjimą natūra) atliekamą veiklą, išskyrus:

i)

žemės ūkio valdoje atliekamus ūkio darbus ir

ii)

tiesiogiai su žemės ūkio valda susijusią turėtojo vykdomą kitą pelningą veiklą.

Su žemės ūkio valda nesusijusi kita pelninga veikla – kita pelninga veikla, vykdoma:

a)

žemės ūkio valdoje (ne ūkio darbai žemės ūkio valdoje) arba

b)

ne žemės ūkio valdoje.

 

Potemė: darbo sąnaudos

MLFO 028

-

Vienasmenis turėtojas, kuris taip pat yra vienasmenės žemės ūkio valdos valdytojas, vykdantis kitą pelningą veiklą (nesusijusią su žemės ūkio valda)

Turėtojas vykdo tiesiogiai su žemės ūkio valda nesusijusią kitą pelningą veiklą, kuri yra:

M – pagrindinė veikla;

S – antrinė veikla;

N – veikloje nedalyvauja.

Veikla gali būti vykdoma pačioje žemės ūkio valdoje (ne ūkio darbai žemės ūkio valdoje) arba už jos ribų.

MLFO 029

-

Vienasmenių turėtojų (kai vienasmenis turėtojas yra žemės ūkio valdos valdytojas) šeimos nariai, dirbantys žemės ūkio valdoje, kurių kita pelninga veikla (nesusijusi su žemės ūkio valda) yra pagrindinė veikla

Šeimos narių, vykdančių su žemės ūkio valda nesusijusią pelningą veiklą, kuri yra pagrindinė veikla, skaičius.

MLFO 030

-

Vienasmenių turėtojų (kai vienasmenis turėtojas yra žemės ūkio valdos valdytojas) šeimos nariai, dirbantys žemės ūkio valdoje, kurių kita pelninga veikla (nesusijusi su žemės ūkio valda) yra antrinė veikla

Šeimos narių, vykdančių su žemės ūkio valda nesusijusią pelningą veiklą, kuri yra antrinė veikla, skaičius.

2 MODULIS.   KAIMO PLĖTRA

KAIMO PLĖTROS KINTAMŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠYMAS

Dėl kaimo plėtros priemonių, įgyvendinamų atskirose žemės ūkio valdose, kintamųjų rodiklių: ataskaitinis laikotarpis – treji metai, kurie baigiasi tyrimo ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Tema: kaimo plėtros priemonėmis remiamos žemės ūkio valdos

Laikoma, kad žemės ūkio valda per pastaruosius 3 metus pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis, nurodytomis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 1 skyriaus III antraštinėje dalyje, remiantis tam tikrais nustatytais standartais ir taisyklėmis, išdėstytomis naujausiuose teisės aktuose, neatsižvelgiant į tai, ar išmoka buvo gauta ataskaitiniu laikotarpiu, jeigu buvo priimtas sprendimas skirti tokias priemones (pvz., priimta paraiška gauti subsidiją).

MRDV 001

-

Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 15 straipsnį.

MRDV 002

-

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 16 straipsnį.

MRDV 003

-

Investicijos į materialųjį turtą

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 straipsnį.

MRDV 004

-

Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 18 straipsnį.

 

 

Ūkio ir verslo plėtra

Žemės plėtros priemonės, numatytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnyje, o Kroatijos atveju – ir to reglamento 40 straipsnyje.

MRDV 005

-

-

Jauniesiems ūkininkams skirta parama verslui pradėti

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

MRDV 006

-

-

Parama verslui pradėti mažų ūkių plėtrai

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktį.

MRDV 007

-

-

Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos Kroatijoje

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 40 straipsnį.

MRDV 008

-

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsnį.

 

 

Agrarinės aplinkosaugos išmokos (klimatas)

MRDV 009

-

-

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnį.

MRDV 010

-

-

Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 34 straipsnį.

MRDV 011

-

Ekologinis ūkininkavimas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 29 straipsnį.

MRDV 012

-

Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 30 straipsnį.

MRDV 013

-

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 31 straipsnį.

MRDV 014

-

Gyvūnų gerovė

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 33 straipsnį.

MRDV 015

-

Rizikos valdymas

Žemės ūkio valda pasinaudojo kaimo plėtros priemonėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsnį.

3 MODULIS.   DRĖKINIMAS

DRĖKINIMO KINTAMŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠYMAS

Dėl drėkinimo kintamųjų rodiklių: kiekviena valstybė narė, siekdama įtraukti atitinkamus produkcijos ciklus, nustato 12 mėn. ataskaitinį laikotarpį, kuris baigiasi ataskaitiniais metais.

Valstybės narės, kurių mažiau nei 2 % NŽŪN yra drėkinama ir kuriose nėra NUTS 2 lygmens regionų, kurių bent 5 % NŽŪN būtų drėkinama, neprivalo rinkti duomenų pagal modulį „Drėkinimas“.

Tema: drėkinimo būdai

 

Potemė: drėkinimo taikymas

MIRR 001

-

Vidutinis per pastaruosius 3 metus drėkintų lauko NŽŪN plotas

MIRR 002

-

Visas drėkinamų lauko NŽŪN plotas

Bent kartą per ataskaitinį laikotarpį faktiškai drėkintų pasėlių plotas.

MIRR 003

-

Vandens kiekis

Per ataskaitinį laikotarpį drėkinimui sunaudoto vandens kiekis kubiniais metrais.

 

Potemė: drėkinimo metodai

MIRR 004

-

Paviršinis drėkinimas

Hektarai, drėkinami paviršiniu drėkinimu, t. y. drėkinimo sistema, kurią taikant žemės plotas iš dalies arba visiškai padengiamas vandeniu, neatsižvelgiant į vandens tekėjimo iš šaltinio į lauką būdą (sunkio jėga arba siurbliais). Įtraukiamas rankinis drėkinimas, naudojant kibirus ar laistytuvus. Taip pat įtraukiamas iš dalies reguliuojamas drėkinimas (potvynių vandens nukreipimas vandens augalams drėkinti (drėkinimas sukauptu vandeniu) arba į specialiai paruoštas žemumas (vandens reguliavimo metodai šlapynėse ir salpų dugnuose, auginimas užliejamuosiuose plotuose)).

MIRR 005

-

Drėkinimas purkštuvais

Hektarai, drėkinami purkštuvais (sistema taip pat vadinama lietinimu) – sistema, kurią taikant vamzdžiais tiekiamas suslėgtas vanduo ir purškiamas ant pasėlių purkštukais, imituojančiais lietų.

MIRR 006

-

Lašinis drėkinimas

Hektarai, drėkinami lašiniu drėkinimu – metodu, kurį taikant vanduo nedidelio slėgio vamzdžiais paskirstomas pagal iš anksto nustatytą schemą ir tiesiogiai tiekiamas augalų šaknų zonoje. Įtraukiamas drėkinimas mikropurkštuvais ir burbuliniais purkštuvais.

 

Potemė: drėkinti naudojamo vandens šaltiniai

Nurodykite visus ūkiui drėkinti naudojamo vandens šaltinius. Jei yra tarpinių šaltinių, nurodykite tik pirminį.

Požeminis vanduo – vandeninguosiuose sluoksniuose po žeme esantis vanduo, paprastai pumpuojamas iš šulinių.

Paviršinis vanduo – žemės paviršiuje esantis vanduo, pvz., upių, upelių, tvenkinių, ežerų, šlapynių ar vandenynų.

MIRR 007

-

Požeminis vanduo (ūkio)

Požeminio vandens šaltinis yra ūkio teritorijoje.

MIRR 008

-

Paviršinis vanduo (ūkio ir ne ūkio)

Vandens šaltinis – paviršinis vanduo, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra ūkio teritorijoje, ar ne.

MIRR 009

-

Vanduo iš bendrųjų vandentiekio tinklų (ne ūkio)

Vanduo gaunamas iš viešo vandentiekio tinklo.

MIRR 010

 

Valytos nuotekos

Išvalytas nuotekų vanduo.

MIRR 011

-

Kiti šaltiniai

Kiti, niekur kitur nepriskirti, ūkio drėkinimui skirto vandens šaltiniai (pvz., surinktas lietaus vanduo).

MIRR 012

 

Drėkinimui skirto vandens apmokėjimo sąlygos

Pasirinkite tik vieną iš variantų

Už vandenį nemokėjo

Mokėjo drėkinamos žemės plotu grindžiamą mokestį

Mokėjo išnaudoto vandens kiekiu grindžiamą mokestį

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokėjimo pagrindas

 

Potemė: drėkinimo įrangos techniniai parametrai

MIRR 013

 

Talpyklos

Ūkis turi vandens talpyklą, kurią naudojo ataskaitiniu laikotarpiu.

MIRR 014

 

Drėkinimo sistemos techninė būklė

Per pastaruosius trejus metus valda:

nevykdė jokios drėkinimo sistemos ar skirstymo tinklo techninės priežiūros,

vykdė tik reguliarią metinę drėkinimo sistemos (įskaitant skirstymo tinklą) techninę priežiūrą,

iš esmės remontavo ar rekonstravo drėkinimo sistemą (įskaitant skirstymo tinklą).

MIRR 015

 

Siurblinė

Valdoje įrengta siurblinė, neatsižvelgiant į tai, ar naudojami išcentriniai (antžeminiai), požeminiai, povandeniniai, propeleriniai ar kiti, niekur kitur nepriskirti, siurbliai.

MIRR 016

-

Vandens kiekio matavimo sistema

Pasirinkite tik vieną iš variantų

Slenksčiai ar matuojamieji latakai (neautomatinis nuskaitymas)

Automatinė sistema

Abu būdai

Nenaudojama

MIRR 017

-

Drėkinimo kontrolė

Pasirinkite tik vieną iš variantų

Rankinė

Automatinė

Tikslusis drėkinimas (naudojant dirvožemio drėgnumo jutiklius arba ne)

Metodų derinys

Nenaudojama

MIRR 018

-

Tręšiamojo drėkinimo sistema

Ūkyje naudojama tręšiamojo drėkinimo sistema trąšoms ar kitoms dirvos gerinimo medžiagoms įpurkšti į drėkinimo sistemą.

Tema: 12 mėn. laikotarpiu drėkinami augalai

Per ankstesnius 12 mėn. drėkintos lauko žemės plotas. Tai MIRR004, MIRR005 ir MIRR006 nurodyti drėkinimo metodai.

 

Potemė: javai grūdams

MIRR 019

-

Javai grūdams (įskaitant sėklas), išskyrus kukurūzų grūdus, kukurūzų burbuolių mišinį ir ryžius

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami javai grūdams (įskaitant sėklas), išskyrus kukurūzų grūdus, kukurūzų burbuolių mišinį ir ryžius.

MIRR 020

-

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys.

 

Potemė: ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams

MIRR 021

-

Ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius).

 

Potemė: šakniavaisiai

MIRR 022

-

Bulvės (įskaitant sėklines)

Drėkinami hektarai, kuriuose auginamos bulvės (įskaitant sėklines).

MIRR 023

-

Cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus).

 

Potemė: pramoniniai augalai

MIRR 024

-

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami rapsai ir aliejiniai griežčiai.

MIRR 025

-

Saulėgrąžos

Drėkinami hektarai, kuriuose auginamos saulėgrąžos.

MIRR 026

-

Pluoštiniai augalai

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami pluoštiniai augalai.

 

Potemė: ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

MIRR 027

 

Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

Drėkinami ariamosios žemės hektarai, kuriuose auginami žali nuimami augalai.

 

Potemė: kiti ariamojoje žemėje auginami augalai

MIRR 028

-

Pakaitomis su ne sodo augalais auginamos šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės (atviras laukas)

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami pakaitomis su ne sodo augalais auginamos šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės (atviras laukas).

MIRR 029

-

Kiti drėkinami lauko ariamojoje žemėje auginami augalai

Kitų drėkinamų lauko ariamojoje žemėje auginamų augalų hektarai.

 

Potemė: daugiamečiai žolynai

MIRR 030

-

Daugiamečiai žolynai

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami daugiamečiai žolynai.

 

Potemė: daugiamečiai sodiniai

MIRR 031

-

Vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes).

MIRR 032

-

Citrusiniai vaisiai

Drėkinami hektarai, kuriuose auginami citrusiniai vaisiai.

MIRR 033

 

Alyvuogės

Drėkinami hektarai, kuriuose auginamos alyvuogės.

MIRR 034

 

Vynuogynai

Drėkinami vynuogynų hektarai.

4 MODULIS.   DIRVOS TVARKYMO BŪDAI

DIRVOS TVARKYMO BŪDŲ KINTAMŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠYMAS

Dėl dirvos tvarkymo kintamųjų rodiklių: kiekviena valstybė narė, siekdama įtraukti atitinkamus produkcijos ciklus, nustato 12 mėn. ataskaitinį laikotarpį, kuris baigiasi ataskaitiniais metais.

Tema: atviros žemės dirvos tvarkymo būdai

MSMP 001

 

Žemės ūkio valdos drenavimas

Drenuojami žemės ūkio valdos NŽŪN hektarai – dirbtiniu būdu, paviršiniais ar požeminiais kanalais pašalinamas perteklinis paviršinis ar požeminis vanduo, siekiant išvengti užtvindymo. Neįtraukiamas natūralūs drenavimas, kai perteklinis vanduo nuteka į ežerus, pelkes ar upes.

 

Potemė: žemės dirbimo metodai

MSMP 002

-

Įprastinis žemės dirbimas

Įprastai dirbamos (dirvožemis apverčiamas, įterpiamos augalų liekanos) ariamosios žemės hektarai.

MSMP 003

-

Tausojamasis dirbimas

Tausojamai (mažai) dirbamos (dirvožemis neapverčiamas) ariamosios žemės hektarai. Paprastai dalis augalų liekanų į dirvožemį neįterpiama.

MSMP 004

-

Tiesioginė sėja

Ariamosios žemės, kuri nuo derliaus nuėmimo iki sėjos nėra įdirbama, hektarai.

 

Potemė: žemės ūkio paskirties dirvožemio danga

MSMP 005

-

Dirvožemio danga: įprastiniai žieminiai pasėliai

Ariamosios žemės, kurioje augalai sėjami rudenį ir auginami per žiemą, hektarai.

MSMP 006

-

Dirvožemio danga: tarpiniai pasėliai arba antsėliai ariamojoje žemėje

Ariamosios žemės, kurioje augalai sėjami specialiai – erozijai, derlingumui, dirvožemio kokybei, vandeniui, piktžolėms, kenkėjams, ligoms, biologinei įvairovei ir laukinei gyvūnijai valdyti – tarp derliaus nuėmimo ir sėjos, žiemą ar kitais laikotarpiais, kai žemė apskritai būtų tuščia, hektarai.

MSMP 007

-

Dirvožemio danga: augalų liekanos ir (arba) mulčias

Ariamosios žemės, žiemą padengtos ankstesnio auginimo sezono augalų liekanomis ir ražienomis ir (arba) mulčiumi (padengimas natūraliomis medžiagomis, pvz., puvenomis, nupjauta žole, šiaudais, lapais, genėjimo liekanomis, žieve ar pjuvenomis, arba dirbtinėmis medžiagomis, pvz., popieriumi ar sintetiniu pluoštu), hektarai.

MSMP 008

 

Dirvožemio danga: nuėmus pagrindinį augalą neapsėta dirva

Ariamosios žemės, kuri nuėmus derlių yra išariama ar kitaip dirbama, o žiemą nėra apsėta ar padengta augalų liekanomis ir lieka tuščia iki pasirengimo sėjai ar sėjos veiksmų, hektarai.

 

Potemė: sėjomaina ariamojoje žemėje

MSMP 009

-

Į sėjomainą įtrauktos ariamosios žemės dalis

Visos ariamosios žemės procentinė dalis, įtraukta į sėjomainą.

 

Potemė: ekologiniu požiūriu svarbi vietovė

Tai ekologiniu požiūriu svarbios vietovės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 46 straipsnyje ar, kai tinkama, naujausiuose teisės aktuose.

MSMP 010

-

Terasos

Terasų hektarai.

MSMP 011

-

Laukų ribos ar apsauginės juostos

Laukų ribų ar apsauginių juostų hektarai.

MSMP 012

-

Linijiniai elementai: gyvatvorės ir medžių eilės

Gyvatvorių ir medžių eilių hektarai.

MSMP 013

-

Linijiniai elementai: akmens sienos

Akmens sienų hektarai.

MSMP 014

-

Agrarinė miškininkystė

Agrarinės miškininkystės hektarai.

5 MODULIS.   MAŠINOS IR ĮRENGINIAI

MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ KINTAMŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠYMAS

Dėl mašinų ir įrenginių kintamųjų rodiklių: kiekviena valstybė narė nustato bendrą ataskaitinę dieną, kuri turi būti ataskaitiniais metais.

Tema: mašinos ir prietaisai

 

Potemė: interneto ryšio infrastruktūra

MMEQ 001

-

Prieiga prie interneto

Valda turi prieigą prie interneto.

MMEQ 002

-

Valdymo informacinių sistemų naudojimas

Valda naudoja valdymo informacines sistemas kaip pagalbinę priemonę sprendimams priimti (turi įdiegtą kompiuteryje arba naudojasi internetine sistema). Įtraukiamos tokios priemonės kaip elektroninis lauko darbų žurnalas ar elektroninė veislinių galvijų kilmės knyga ir kt.

 

Potemė: pagrindinės mašinos

Tai turėtojui arba valdai ar ūkininkų kooperatinėms bendrovėms nuosavybės teise priklausiančios, nuomojamos ar rangovų (su vairuotoju arba be) mašinos. Neįtraukiamos ataskaitiniais metais nenaudotos mašinos.

 

 

Nuosavos mašinos

Tai ūkininko ar valdos nuosavos mašinos, žemės ūkio valdos naudotos per 12 mėn. iki tyrimo ataskaitinės dienos ir tyrimo dieną nuosavybės teise visiškai priklausančios tik žemės ūkio valdai.

Neįtraukiamos trumpam laikui, pvz., valandai ar dienai, nuomojamos mašinos, ūkininkų kooperatinėms bendrovėms nuosavybės teise priklausančios, nuomojamos ar rangovų mašinos.

MMEQ 003

 

 

Valdai nuosavybės teise priklausančių traktorių, kurių variklio galia <= 40 kW, skaičius

MMEQ 004

 

 

Valdai nuosavybės teise priklausančių traktorių, kurių variklio galia > 40 kW, bet <= 60 kW, skaičius

MMEQ 005

 

 

Valdai nuosavybės teise priklausančių traktorių, kurių variklio galia > 60 kW, bet <= 100 kW, skaičius

MMEQ 006

 

 

Valdai nuosavybės teise priklausančių traktorių, kurių variklio galia > 100 kW, skaičius

MMEQ 007

-

-

Žemės dirbimo mašinos

Valdai nuosavybės teise priklauso tokios žemės dirbimo mašinos kaip:

verstuvinis plūgas,

kultivatorius,

frezeris,

lygintuvas,

akėčios,

juostinis kultivatorius,

tankinimo volas,

kitos.

MMEQ 008

-

-

Sėjamosios ir sodinamosios mašinos

Valdai nuosavybės teise priklauso tokios sėjamosios ir sodinamosios mašinos kaip:

pneumatinė sėjamoji,

sėklų barstytuvas;

sodinamoji,

kitos.

MMEQ 009

-

-

Trąšų barstytuvai, pulverizatoriai ar purkštuvai

Valdai nuosavybės teise priklauso tokie mėšlo ar trąšų barstytuvai, pulverizatoriai ar purkštuvai (išskyrus lėktuvus ir dronus) kaip:

birių mineralinių trąšų barstytuvai,

tirštojo mėšlo barstytuvai / kratytuvai,

skystojo mėšlo / srutų skleistuvai (su velkamosiomis žarnomis),

skystojo mėšlo / srutų skleistuvai (su velkamaisiais noragėliais),

mėšlo įpurškimo (negilaus / atvirojo griovelio) mašinos,

mėšlo įpurškimo (gilaus / uždarojo griovelio) mašinos,

žemo slėgio purkštuvai,

aukšto slėgio purkštuvai,

kiti.

MMEQ 010

-

-

Augalų apsaugos produktų naudojimo įranga

Valdai nuosavybės teise priklauso vienas ar keli tokie augalų apsaugos produktų naudojimo įrenginiai (išskyrus lėktuvus ir dronus) kaip:

horizontalūs purkštuvai su sija ir mažos dreifo rizikos purkštukais,

horizontalūs purkštuvai su sija be mažos dreifo rizikos purkštukų,

sodų, vynuogynų ar kitų daugiamečių augalų purkštuvai,

kiti.

MMEQ 011

-

-

-

Ar horizontalūs purkštuvai su sija ir sodų, vynuogynų ar kitų daugiamečių augalų purkštuvai, ataskaitiniu laikotarpiu naudojami AAP purkšti, turi mažos dreifo rizikos purkštukus?

Taip, visi.

Ne, tik kai kurie.

Ne, nė vienas.

MMEQ 012

-

-

Javų kombainai

Valdai nuosavybės teise priklauso javų kombainai.

MMEQ 013

-

-

Kitos visiškai mechanizuotos derliaus nuėmimo mašinos

Valdai nuosavybės teise priklauso tokios kitos visiškai mechanizuotos derliaus nuėmimo mašinos kaip:

medvilnės rinkimo mašinos,

bulvių kombainai,

morkų kombainai,

cukrinių runkelių kombainai,

daržovių (žirnių, pupų, pupelių ir kt.) nuėmimo mašinos,

vaisių skynimo platformos,

pašarų ar siloso kombainai,

ritinių presai,

vynuogių skynimo kombainai,

alyvuogių kombainai.

 

 

Mašinos, kuriomis naudojasi keli ūkiai

Tai transporto priemonės ir mašinos, žemės ūkio valdos naudotos per 12 mėn. iki tyrimo ataskaitinės dienos, bet nuosavybės teise priklausančios kitai žemės ūkio valdai (pvz., naudojamos pagal savitarpio pagalbos susitarimą arba nuomojamos iš mašinų nuomos sindikato) ar kooperatinei asociacijai arba bendrai dviem ar daugiau žemės ūkio valdų, ar mašinų grupei arba žemės ūkio paslaugų tiekimo agentūrai.

MMEQ 014

-

-

Traktoriai

MMEQ 015

-

-

Kultivatoriai, plūgai, sėjamosios, pulverizatoriai, purkštuvai, augalų apsaugos produktų arba trąšų naudojimo įranga

MMEQ 016

-

-

Javų kombainai

MMEQ 017

-

-

Kitos visiškai mechanizuotos derliaus nuėmimo mašinos

 

Potemė: tiksliojo ūkininkavimo taikymas

MMEQ 018

-

Robotai

Valdai nuosavybės teise priklauso tokie robotai (arba ji juos nuomojasi ar naudoja) kaip:

savivaldės mašinos,

uogų rinkimo robotai,

labai didelio tikslumo įranga, pagrįsta RTK-GPS (1 cm tikslumo),

kiti.

MMEQ 019

-

-

Augalų apsaugos produktų robotai

Ūkiui nuosavybės teise priklauso įranga, pasitelkianti GPS duomenis augalų apsaugos produktams naudoti, arba jis ją nuomojasi ar naudoja.

MMEQ 020

-

-

Augalų apsaugos produktų juostinis purškimas

Ūkiui nuosavybės teise priklauso augalų apsaugos produktų juostinio purškimo įranga arba jis ją nuomojasi ar naudoja.

MMEQ 021

-

Kintamojo paskirstymo metodai

Valda naudoja kintamojo paskirstymo metodus vienam ar keliems iš šių tikslų:

tręšimui,

augalų apsaugai,

piktžolėms naikinti,

sėjai,

sodinimui,

kita.

MMEQ 022

-

Tikslioji pasėlių stebėsena

Valda vykdo pasėlių stebėseną, naudodama vieną ar kelis iš šių būdų;

meteorologijos stoteles,

skaitmeninius žemėlapius (dirvožemio kokybės žemėlapius, derlingumo žemėlapius, NDVI žemėlapius),

dirvožemio skenavimą,

derlingumo stebėsenos jutiklius,

kita.

MMEQ 023

-

Dirvožemio analizė

Ataskaitiniu laikotarpiu valda ėmė dirvožemio mėginius analizei.

 

Potemė: ūkinių gyvūnų valdymo mašinos

MMEQ 024

 

Gyvūnų gerovės ir sveikatos stebėsena

Valda vykdo gyvūnų stebėseną, naudodama vieną ar kelis iš šių būdų;

kameras,

garso stebėseną,

įspėjimo sistemas,

judėjimo jutiklius,

gyvūnų sekimo priemones,

sveikatos stebėseną (pvz., temperatūros, svorio, šlubumo ar mastito),

šėrimo registravimą,

girdymo registravimą,

kita.

MMEQ 025

-

Pašarų smulkintuvas-maišytuvas

Valdai nuosavybės teise priklauso gyvūnams skirtų pašarų smulkintuvai-maišytuvai arba ji juos nuomojasi ar naudoja.

MMEQ 026

 

Automatinės šėrimo sistemos

Valdai nuosavybės teise priklauso automatinės gyvūnų šėrimo sistemos arba ji juos nuomojasi ar naudoja.

MMEQ 027

-

Automatinis tvarto klimato reguliavimas

Valda taiko automatinį tvarto klimato reguliavimą.

MMEQ 028

-

Melžimo robotai

Valdai nuosavybės teise priklauso melžimo robotai arba ji juos nuomojasi ar naudoja.

 

Potemė: žemės ūkio produktų sandėliavimas

MMEQ 029

-

Sėklų (javų, aliejinių ir ankštinių augalų) laikymas

Javų, aliejinių ir ankštinių augalų laikymo saugyklos talpa kubiniais metrais.

MMEQ 030

-

Šakniavaisių, šakniagumbių ir svogūninių augalų laikymas

Valda turi saugyklą šakniavaisiams, šakniagumbiams ir svogūniniams augalams laikyti.

MMEQ 031

-

Daržovių ir vaisių laikymas

Valda turi sausojo tipo saugyklas daržovėms ir vaisiams (išskyrus šaldomas) laikyti.

MMEQ 032

-

Laikymas šaldomose saugyklose

Šaldytuvų (neatsižvelgiant į tai, ar jie skirti daržovėms, vaisiams, gėlėms, mėsai ir mėsos gaminiams, pienui ir pieno gaminiams ar kiaušiniams) talpa kubiniais metrais.

Tema: įrenginiai

 

Potemė: įrenginiai, naudojami atsinaujinančiųjų išteklių energijai gaminti žemės ūkio valdose

MMEQ 033

-

Vėjo energija

Valda naudoja vėjo jėgaines energijai gaminti.

MMEQ 034

-

Biomasės energija

Valda naudoja biomasę energijai gaminti.

MMEQ 035

-

-

Iš biomasės gaunamos biodujos

Valda naudoja iš biomasės gaunamas biodujas energijai gaminti.

MMEQ 036

-

Saulės energija (šiluminė)

Valda naudoja fotovoltines plokštes energijai gaminti.

MMEQ 037

-

Saulės energija (fotovoltų)

Valda naudoja fotovoltines plokštes saulės fotovoltų energijai gaminti.

MMEQ 038

-

Hidroenergija

Valda naudoja hidraulinius generatorius energijai gaminti.

MMEQ 039

-

Kiti šaltiniai

Valda gamina atsinaujinančiąją energiją iš kitų, niekur kitur nepriskirtų šaltinių.

6 MODULIS.   SODAI

SODŲ KINTAMŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠYMAS

Dėl žemės kintamųjų rodiklių: žemės naudojimas siejamas su ataskaitiniais metais. Jei tame pačiame plote augalai auginami paeiliui, žemės naudojimas turi būti susietas su tais augalais, kurių derlius nuimamas ataskaitiniais metais, neatsižvelgiant į tai, kada buvo atlikta atitinkamų augalų sėja.

Valstybės narės, kuriose į Reglamento (ES) 2018/1091 IV priedo modulio „Sodai“ potemes įtraukti atskiri augalai auginami ne mažesniame nei 1 000  hektarų plote, kurio visa arba didžioji dalis produkcijos skirta rinkai, turi rinkti to konkretaus augalo duomenis pagal modulį „Sodai“.

Tema: sėklavaisiai

 

Potemė: obuoliai. Plotas pagal plantacijų amžių

MORC 001

-

Obuoliai

Obuolių plantacijų hektarai.

MORC 002

-

-

< 5 metų amžiaus obuolių plantacijos

< 5 metų amžiaus obuolių plantacijų hektarai.

MORC 003

-

-

5–14 metų amžiaus obuolių plantacijos

5–14 metų amžiaus obuolių plantacijų hektarai.

MORC 004

-

-

15–24 metų amžiaus obuolių plantacijos

15–24 metų amžiaus obuolių plantacijų hektarai.

MORC 005

-

-

>= 25 metų amžiaus obuolių plantacijos

>= 25 metų amžiaus obuolių plantacijų hektarai.

 

Potemė: obuoliai. Plotas pagal medžių tankį

MORC 006

-

-

Obuolių plantacijos, kurių tankis < 400 medžių/ha

Obuolių plantacijų, kurių tankis < 400 medžių/ha, hektarai.

MORC 007

-

-

Obuolių plantacijos, kurių tankis 400–1 599 medžių/ha

Obuolių plantacijų, kurių tankis 400–1 599 medžių/ha, hektarai.

MORC 008

-

-

Obuolių plantacijos, kurių tankis 1 600 –3 199 medžių/ha

Obuolių plantacijų, kurių tankis 1 600 –3 199 medžių/ha, hektarai.

MORC 009

-

-

Obuolių plantacijos, kurių tankis >= 3 200 medžių/ha

Obuolių plantacijų, kurių tankis >= 3 200 medžių/ha, hektarai.

 

Potemė: kriaušės. Plotas pagal plantacijų amžių

MORC 010

-

Kriaušės

Kriaušių plantacijų hektarai.

MORC 011

-

-

< 5 metų amžiaus kriaušių plantacijos

< 5 metų amžiaus kriaušių plantacijų hektarai.

MORC 012

-

-

5–14 metų amžiaus kriaušių plantacijos

5–14 metų amžiaus kriaušių plantacijų hektarai.

MORC 013

-

-

15–24 metų amžiaus kriaušių plantacijos

15–24 metų amžiaus kriaušių plantacijų hektarai.

MORC 014

-

-

>= 25 metų amžiaus kriaušių plantacijos

>= 25 metų amžiaus kriaušių plantacijų hektarai.

 

Potemė: kriaušės. Plotas pagal medžių tankį

MORC 015

-

-

Kriaušių plantacijos, kurių tankis < 400 medžių/ha

Kriaušių plantacijų, kurių tankis < 400 medžių/ha, hektarai.

MORC 016

-

-

Kriaušių plantacijos, kurių tankis 400–1 599 medžių/ha

Kriaušių plantacijų, kurių tankis 400–1 599 medžių/ha, hektarai.

MORC 017

-

-

Kriaušių plantacijos, kurių tankis 1 600 –3 199 medžių/ha

Kriaušių plantacijų, kurių tankis 1 600 –3 199 medžių/ha, hektarai.

MORC 018

-

-

Kriaušių plantacijos, kurių tankis >= 3 200 medžių/ha

Kriaušių plantacijų, kurių tankis >= 3 200 medžių/ha, hektarai.

Tema: kaulavaisiai

 

Potemė: persikai. Plotas pagal plantacijų amžių

MORC 019

-

Persikai

Persikų plantacijų hektarai.

MORC 020

-

-

< 5 metų amžiaus persikų plantacijos

< 5 metų amžiaus persikų plantacijų hektarai.

MORC 021

-

-

5–14 metų amžiaus persikų plantacijos

5–14 metų amžiaus persikų plantacijų hektarai.

MORC 022

-

-

>= 15 metų amžiaus persikų plantacijos

>= 15 metų amžiaus persikų plantacijų hektarai.

 

Potemė: persikai. Plotas pagal medžių tankį

MORC 023

-

-

Persikų plantacijos, kurių tankis < 600 medžių/ha

Persikų plantacijų, kurių tankis < 600 medžių/ha, hektarai.

MORC 024

-

-

Persikų plantacijos, kurių tankis 600–1 199 medžių/ha

Persikų plantacijų, kurių tankis 600–1 199 medžių/ha, hektarai.

MORC 025

-

-

Persikų plantacijos, kurių tankis >= 1 200 medžių/ha

Persikų plantacijų, kurių tankis >= 1 200 medžių/ha, hektarai.

 

Potemė: nektarinai. Plotas pagal plantacijų amžių

MORC 026

-

Nektarinai

Nektarinų plantacijų hektarai.

MORC 027

-

-

< 5 metų amžiaus nektarinų plantacijos

< 5 metų amžiaus nektarinų plantacijų hektarai.

MORC 028

-

-

5–14 metų amžiaus nektarinų plantacijos

5–14 metų amžiaus nektarinų plantacijų hektarai.

MORC 029

-

-

>= 15 metų amžiaus nektarinų plantacijos

>= 15 metų amžiaus nektarinų plantacijų hektarai.

 

Potemė: nektarinai. Plotas pagal medžių tankį

MORC 030

-

-

Nektarinų plantacijos, kurių tankis < 600 medžių/ha

Nektarinų plantacijų, kurių tankis < 600 medžių/ha, hektarai.

MORC 031

-

-

Nektarinų plantacijos, kurių tankis 600–1 199 medžių/ha

Nektarinų plantacijų, kurių tankis 600–1 199 medžių/ha, hektarai.

MORC 032

-

-

Nektarinų plantacijos, kurių tankis >= 1 200 medžių/ha

Nektarinų plantacijų, kurių tankis >= 1 200 medžių/ha, hektarai.

 

Potemė: abrikosai. Plotas pagal plantacijų amžių

MORC 033

-

Abrikosai

Abrikosų plantacijų hektarai.

MORC 034

-

-

< 5 metų amžiaus abrikosų plantacijos

< 5 metų amžiaus abrikosų plantacijų hektarai.

MORC 035

-

-

5–14 metų amžiaus abrikosų plantacijos

5–14 metų amžiaus abrikosų plantacijų hektarai.

MORC 036

-

-

>= 15 metų amžiaus abrikosų plantacijos

>= 15 metų amžiaus abrikosų plantacijų hektarai.

 

Potemė: abrikosai. Plotas pagal medžių tankį

MORC 037

-

-

Abrikosų plantacijos, kurių tankis < 600 medžių/ha

Abrikosų plantacijų, kurių tankis < 600 medžių/ha, hektarai.

MORC 038

-

-

Abrikosų plantacijos, kurių tankis 600–1 199 medži